Menetlus : 2016/2074(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0207/2016

Esitatud tekstid :

A8-0207/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/06/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0285

RAPORT     
PDF 407kWORD 110k
16.6.2016
PE 582.411v02-00 A8-0207/2016

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Victor Negrescu

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0242 – C8–0170/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0207/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainautʼs (BE32), ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 488 koondatud töötajat ning 300 alla 25-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat Hainautʼ piirkonna noort; arvestades, et koondamised toimusid ettevõtetes Carwall SA, Caterpillar Belgium SA ja Doosan SA;

D.  arvestades, et kuigi taotlus ei täida EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriume, esitati see artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, mis võimaldab teha koondatavate töötajate arvu osas erandi;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 824 041 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 3 040 069 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et komisjon pidas kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algas Belgia ametiasutustelt 11. veebruaril 2016 täiendatud taotluse kättesaamisega ja lõppes rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamisele hinnangu andmise lõpuleviimisega 4. mail 2016, ning tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks samal päeval;

3.  märgib, et viimastel aastatel Euroopa turul ehitusmasinatega kauplemisel esinenud tõsiste probleemide tõttu on turunõudlus käesoleva taotlusega hõlmatud kolme ettevõtte toodete järele samuti vähenenud;

4.  märgib, et pärast Caterpillar Belgium SA 23. veebruari 2013. aasta teadet, et alustatakse kollektiivse koondamisega Gosselies's asuvas tehases, esitati enamikku selle 1399 töötajast käsitlev taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ning juhib tähelepanu asjaolule, et praegune taotlus on jätk esimesele taotlusele, sest tegemist on osaga samast koondamismenetlusest; rõhutab, et Hainaut' tööturu olukord on eriti problemaatiline, sest sealne töötuse määr on 14,5 % (5,9 % võrra kõrgem kui riigi keskmine), 2013. aastal kaotati tootmissektoris 1236 töökohta ja 2014. aastal 1878 töökohta, tööpakkumiste arv on alates 2012. aastast langenud 13 % ning tööturul on väga palju alakvalifitseeritud tööjõudu, sest rohkem kui pooltel tööotsijatel puudub keskharidus, ning pikaajalise töötuse määr on kõrge (see moodustab Hainaut' piirkonna üldisest töötusest 39,0 %);

5.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Belgia ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele 1. jaanuaril 2015, varakult enne seda, kui esitati avaldus EGFist toetuse saamise kohta;

6.  märgib, et Belgial on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks järgmist liiki meetmeid: toetus, juhendamine, integratsioon, tööotsingute hõlbustamine, tervikkoolitus, ettevõtte loomise toetus, ühisprojektide toetamine ning tööotsimis- ja koolitustoetused;

7.  tunneb heameelt selle üle, et toetused ja stiimulid, millega seoses on Belgia ametiasutused kinnitanud, et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingu- või koolitusmeetmetes (EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohased meetmed), moodustavad kogukuludest alla 5 %, mis on kaugelt vähem kui määrusega lubatud 35 % individuaalsete teenuste paketi kogukuludest;

8.  märgib, et 55–64aastased töötajad moodustavad sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest 35,9 %; arvab, et neil on suurem oht jääda pikaajaliselt töötuks ja muutuda sotsiaalselt tõrjutuks ning neil on erivajadused seoses individuaalsete teenustega, mida neile vastavalt EGFi määruse artiklile 7 osutatakse;

9.  palub komisjonil anda teavet koondatud Caterpillari töötajatele pakutava toetuse tulemuste kohta, sest osa käesolevast taotlusest on taotluse EGF/2014/011 BE/Caterpillar järelmeede;

10.  tunneb heameelt selle üle, et lisaks koondatud 488 töötajale osaleb meetmetes eeldatavalt ka 300 alla 25 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort samast piirkonnast ning neile osutatakse EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid, mille hulka kuuluvad: kaasamine ja juhendamine kas täiendõppe- või koolituskursustele või huvide kindlakstegemiseks mõeldud sissejuhatavatele loengutele suunamiseks, erikursused, individuaalsed täiendõppevõimalused ning tööotsimis-, koolitus- ja liikuvustoetused;

11.  tunneb heameelt selle üle, et EGFi meetmed on kättesaadavaks tehtud ka mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele; märgib aga, et sellist võimalust võib praegu kehtiva EGFi määruse kohaselt kasutada ainult 31. detsembrini 2017; nõuab seetõttu mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames ka EGFi määruse muutmist, et mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamist oleks võimalik pärast 2017. aastat jätkata;

12.  tunneb heameelt selle üle, et Belgia ametiasutused pakuvad mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele mõeldud erimeetmeid, mille abil on võimalik just nende vajadusi paremini täita;

13.  märgib, kui oluline on alustada teavituskampaaniat, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes võiksid kõnealuste meetmete raames toetust saada; tuletab meelde oma seisukohta, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori tuleb aidata püsivalt ja jätkusuutlikult;

14.  tunneb heameelt selle üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud täiendavalt konsulteerides kõigi sidusrühmade, sh tööturu osapoolte, ettevõtjate ja riiklike tööhõiveasutustega, kes ühtlasi jälgivad kavandatud meetmete elluviimist järelevalvekomitee kaudu;

15.  tunneb heameelt eelkõige Belgia ametiasutuste tegutsemisviisi ja sotsiaalpartneritega tehtava koostöö üle ühisprojektide toetuse andmisel töötajatele, kes kaaluvad ühiselt sotsiaalettevõtte loomist, sest sellel meetmel on suur lisaväärtuse potentsiaal;

16.  märgib, et kavandatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud, ning tuletab meelde, et kooskõlas selle artikliga tuleks osutatavate individuaalsete teenuste puhul lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele, võttes arvesse seniseid kogemusi vallandatud töötajatele taotluse EGF/2014/011 BE/Caterpillar raames abi osutamisel; märgib samas, et need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid;

17.  palub liikmesriikidel koostada koos sotsiaalpartneritega strateegiad, mis ennetaksid prognoositavaid tööturu muutusi ning kaitseksid liidu töökohti ja oskusi, eelkõige kaubanduslepingute läbirääkimisel, et tagada õiglased konkurentsieeskirjad ja ühtsed meetmed majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase dumpingu vastu; tuletab meelde oma nõudmist vaadata liidu kaubanduse kaitsevahendid põhjalikult läbi;

18.  rõhutab, et kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet tuleb suurendada kohandatud koolituse abil, ja loodab, et kooskõlastatud paketi raames pakutav koolitus vastab nii töötajate kui ka ettevõtluskeskkonna vajadustele antud piirkonnas ja naaberpiirkondades;

19.  kutsub komisjoni üles muutma riigiabi eeskirju, et lubada sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kasulike projektide soodustamise huvides riigil sekkuda ja aidata raskustesse sattunud VKEsid ja sektoreid, toetades nende tootmisvõimsuse taastamist, mida üleilmne finants- ja majanduskriis on oluliselt vähendanud;

20.  kordab, et kutsub komisjoni üles esitama tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju kasvuväljavaadetega sektorite kohta, mis on võimelised tööd pakkuma, ning koguma tõendatud andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise kohta;

21.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; pöördub taas komisjoni poole palvega, et komisjon esitaks oma aastaaruandes nende andmete võrdleva analüüsi, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

22.  märgib, et praeguseks on mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmise sektorilt EGFile laekunud 14 taotlust, millest 8 puhul on põhjenduseks toodud kaubanduse globaliseerumine ja 6 puhul ülemaailmne finants- ja majanduskriis;

23.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

24.  tunneb heameelt, et pärast seda, kui parlament nõudis toetuste kiiremat eraldamist, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

25.  kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

26.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

27.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond“) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  17. detsembril 2015 esitas Belgia taotluse EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainautʼs (BE32). Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individuaalseid teenuseid ka 300 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Belgia esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tööhõivele ja kohalikule, piirkondlikule või riiklikule majandusele ulatuslik mõju.

(6)  Seega tuleks kasutusele võtta EGFi vahendid, et anda Belgia ametiasutuste taotluse alusel rahalist toetust summas 1 824 041 eurot.

(7)  Selleks et minimeerida EGFi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 824 041 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev]*.

(4)Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II.  Ettevõtte Hainaut Machinery taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 4. mail 2016 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainautʼs (BE32) tegutsevas 3 ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on kuues, mida tuleb 2016. aasta eelarve raames käsitleda, ja 14. taotlus mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmise sektoris, ning see puudutab EGFist Belgia kasuks kokku 1 824 041 euro kasutuselevõtmist. See puudutab 488 koondatud töötajat ning kuni 300 sihtrühma kuuluvat mittetöötavat ja mitteõppivat noort.

Taotlus saadeti komisjonile 17. detsembril 2015 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 31. detsembrini 2015. Komisjon otsustas kooskõlas EGFi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Belgia ametiasutused väidavad, et koondamisi põhjustanud sündmusteks on kahanenud era- ja avaliku sektori investeeringud infrastruktuuri ning terase hinna märkimisväärne tõus Euroopas, mille tagajärjel on tekkinud tõsised turuhäired ning on vähenenud Euroopa ehitusmasinate tootjate konkurentsivõime. Käesolev taotlus on jätk taotlusele EGF/2014/011 BE/Caterpillar, mis käsitles koondamisi Gosseliesʼ tehases.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad kuut liiki meetmetest: i) toetus, juhendamine, integratsioon, ii) tööotsingute hõlbustamine, iii) tervikkoolitus, iv) ettevõtte loomise toetus, v) ühisprojektide toetamine ning vi) tööotsimis- ja koolitustoetused. Mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele osutatavad individuaalsed teenused hõlmavad järgmist: i) kaasamine ja juhendamine täiendõppe- või koolituskursustele või sissejuhatavatele loengutele suundumiseks, ii) koolitus, iii) individuaalsed täiendõppevõimalused ning iv) tööotsimis-, koolitus- ja liikuvustoetused.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on fondi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Belgia ametiasutused esitanud kõik vajalikud tagatised seoses järgmisega:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  töötajaid koondanud ettevõtted, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ning oma töötajaid vastavalt toetanud;

–  kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Belgia on teatanud komisjonile, et riiklikud eelfinantseerimise ja kaasfinantseerimise eraldised on teinud Valloonia riiklik tööhõiveasutus FOREM ja Vallooni piirkond. Rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 824 041 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on seni kuues eelarvepädevatele institutsioonidele 2016. aastal esitatud ümberpaigutusettepanek fondi kasutuselevõtmiseks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

CO/jb

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond“) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (Belgia) puhul (COM(2016) 242 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon („EMPL-komisjon“) ja fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ning fondi käsitlev töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kuigi taotlus ei täida fondi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriume, esitati see artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, mis võimaldab teha koondatavate töötajate arvu osas erandi, ning arvestades, et taotlust käsitletakse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti b kohase taotlusena, sest tegemist on eriolukorraga, millel on ulatuslik mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule ja riiklikule majandusele;

B) arvestades, et taotlus on seotud 488 töötaja koondamisega kolmes ettevõttes (Carwall SA, Caterpillar Belgium SA ja Doosan SA) NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainautʼs (BE32), vaatlusperioodi jooksul 15. detsembrist 2014 kuni 25. septembrini 2015;

C) arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Belgia, et viimastel aastatel on ehitusmasinatega kauplemisel esinenud liidus tõsiseid probleeme, mis on mõjutanud negatiivselt kasumlikkust Euroopas kõigi kolme ettevõtte puhul, mis on spetsialiseerunud ehitussektoris kasutatavate masinate tootmisele; arvestades, et ettepanekus käsitletav sektor ja nimetatud kolm ettevõtet toodavad peamiselt Euroopa turu jaoks, ning arvestades, et kuna avaliku ja erasektori investeeringud taristusse on vähenenud, on kõigi kolme ettevõtte toodete nõudlus samuti vähenenud; arvestades, et mastaabisäästu vähenemine ja ühikukulu suurenemine on vähendanud selles sektoris Euroopa tehaste konkurentsivõimet, mistõttu on tootmisvõimsus märkimisväärses ulatuses üle viidud kolmandatesse riikidesse (eelkõige Aasia riikidesse);

D) arvestades, et koondatud töötajad on järgmised: allesjäänud 169 töötajat Caterpillar Belgium SA Gosselies's asuvast tehasest; 13 töötajat ettevõttest Carwall SA, mis on peamine kabiinide tarnija ettevõttele Caterpillar Belgium ning mis täheldas oma toodete nõudluse langust, mis oli peamiselt tingitud Caterpillari tellimuste vähenemisest; 306 töötajat ekskavaatorite tootjast Doosan SA, mis nõudluse vähenemise tõttu Euroopas võttis vastu otsuse sulgeda tehas Frameries's ning tarnida toodangut Euroopa turule oma Lõuna-Koreas asuvatest tehastest;

E) arvestades, et meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on 94,3% mehed ja 5,7% naised; arvestades, et 51,4% töötajatest on 30–54-aastased ning 35,9% on 55–64-aastased.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 824 041 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60% 3 040 069 euro suurustest kogukuludest;

2.märgib, et komisjon pidas kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algas Belgia ametiasutustelt 11. veebruaril 2016 täiendatud taotluse kättesaamisega ja lõppes rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamisele hinnangu andmise lõpuleviimisega 4. mail 2016 (komisjon tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks samal päeval);

3.märgib, et viimastel aastatel Euroopa turul ehitusmasinatega kauplemisel esinenud tõsiste probleemide tõttu on turunõudlus kõnealuse kolme ettevõtte toodete järele samuti vähenenud;

4.märgib, et pärast Caterpillar Belgium SA 23. veebruari 2013. aasta teadet, et alustatakse kollektiivse koondamisega Gosselies's asuvas tehases, esitati enamikku selle 1399 töötajast käsitlev taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ning juhib tähelepanu asjaolule, et praegune taotlus on jätk esimesele taotlusele, sest tegemist on osaga samast koondamismenetlusest; rõhutab, et Hainaut' tööturu olukord on eriti problemaatiline, sest sealne töötuse määr on 14,5% (5,9% võrra kõrgem kui riigi keskmine), 2013. aastal kaotati tootmissektoris 1236 töökohta ja 2014. aastal 1878 töökohta, tööpakkumiste arv on alates 2012. aastast langenud 13% ning tööturul on väga palju alakvalifitseeritud tööjõudu, sest rohkem kui pooltel tööotsijatel puudub keskharidus, ning pikaajalise töötuse määr on kõrge (see moodustab Hainaut' piirkonna üldisest töötusest 39,0%);

5.märgib, et Belgial on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks järgmist liiki meetmeid: toetus, juhendamine, integratsioon, tööotsingute hõlbustamine, tervikkoolitus, ettevõtte loomise toetus, ühisprojektide toetamine ning tööotsimis- ja koolitustoetused;

6.tunneb heameelt eelkõige Belgia ametiasutuste tegutsemisviisi ja sotsiaalpartneritega tehtava koostöö üle ühisprojektide toetuse andmisel töötajatele, kes kaaluvad ühiselt sotsiaalettevõtte loomist, sest sellel meetmel on suur lisaväärtuse potentsiaal;

7.tunneb heameelt selle üle, et lisaks koondatud 488 töötajale osaleb meetmetes eeldatavalt ka 300 alla 25 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort samast piirkonnast ning neile osutatakse fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid, mille hulka kuuluvad: kaasamine ja juhendamine, täiendõppe- või koolituskursustele või sissejuhatavatele loengutele suundumiseks huvide kindlakstegemise eesmärgil, erikursused, individuaalsed täiendõppevõimalused ning tööotsimis-, koolitus- ja liikuvustoetused;

8.tunneb heameelt selle üle, et Belgia ametiasutused pakuvad mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele mõeldud erimeetmeid, mille abil on just nende isikute vajadusi võimalik paremini täita;

9.märgib, et eespool kirjeldatud kavandatavad meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on fondi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud, ning tuletab meelde, et kooskõlas selle artikliga tuleks osutatavate individuaalsete teenuste puhul lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele; märgib samas, et need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid;

10.väljendab heameelt, et toetused ja stiimulid, millega seoses on Belgia ametiasutused kinnitanud, et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingu- või koolitusmeetmetes (fondi määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohased meetmed), moodustavad kogukuludest alla 5%, mis on kaugelt vähem kui määrusega lubatud 35% individuaalse teenustepaketi kogukuludest;

11.väljendab heameelt, et Belgia ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele 1. jaanuaril 2015, varakult enne seda, kui esitati avaldus fondist toetuse saamiseks;

12.märgib, et praeguseks on mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmise sektorilt laekunud fondile 14 taotlust, millest 8 puhul on põhjenduseks toodud kaubanduse globaliseerumine ja 6 puhul ülemaailmne finants- ja majanduskriis;

13.märgib, kui oluline on alustada teavituskampaaniat, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes on kõnealuste meetmete raames toetuskõlblikud; tuletab meelde oma seisukohta, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori tuleb aidata püsivalt ja jätkusuutlikult;

14.rõhutab, et kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet tuleb suurendada kohandatud koolituse abil, ja loodab, et kooskõlastatud paketi raames pakutav koolitus vastab nii töötajate kui ka ettevõtluskeskkonna vajadustele;

15.kordab oma üleskutset komisjonile esitada tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju kasvuväljavaadetega sektorite kohta, mis on võimelised tööd pakkuma, ning koguma tõendatud andmeid fondi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja fondi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise määra kohta;

16.tunneb heameelt selle üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud täiendavalt konsulteerides kõigi sidusrühmade, sh tööturu osapoolte, ettevõtjate ja riiklike tööhõiveasutustega, kes ühtlasi jälgivad kavandatud meetmete elluviimist järelevalvekomitee kaudu;

17.kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile fondi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele.

Lugupidamisega

Thomas HÄNDEL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS

esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:   Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud hr Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks Euroopa Komisjoni ettepanek Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 15. juunil 2016 kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2016)0242, milles tehakse ettepanek kasutada EGFi vahendeid summas 1 824 041 eurot seoses 488 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris. Asjaomastes ettevõtetes toimunud koondamised leidsid aset Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainaut's (BE32).

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid on seda ettepanekut hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni liikmete enamusel ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealusel juhul ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summa eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika