IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

16.6.2016 - (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Victor Negrescu

Postupak : 2016/2074(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0207/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0207/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1] („Uredba o EGF-u”),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,  

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračun (A8-0207/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28. Rev. 2 NACE-a (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.) u regiji razine NUTS 2 Hainautu (BE32) u Belgiji te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 488 radnika koji su proglašeni viškom, kao i 300 mladih iz regije Hainaut koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađi od 25 godina; budući da su radnike proglasila viškom poduzeća Carwall SA, Caterpillar Belgium SA i Doosan SA;

D.  budući da je zahtjev, iako ne ispunjava kriterije prihvatljivosti iz članka 4., stavka 1. Uredbe o EGF-u, podnesen na temelju intervencijskih kriterija navedenih u članku 4. stavku 2. kojima se u dopušta odstupanje od kriterija prihvatljivosti u skladu s brojem radnika koji su proglašeni viškom;

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 824 041 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 040 069 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su 11. veljače 2016. podnijele belgijske vlasti nakon čega je 4. svibnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je nakon ozbiljnih poremećaja koji su zabilježeni proteklih godina u sektoru trgovine građevinskim strojevima na europskom tržištu opala i potražnja za proizvodima tih triju poduzeća koja su obuhvaćena tim zahtjevom;

4.  napominje da su nakon objave poduzeća Caterpillar Belgium SA 23. veljače 2013. o kolektivnom otpuštanju u postrojenju u Gossliesu većina od 1399 otpuštenih radnika bili predmet zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar te ističe da se aktualni zahtjev nadovezuje na taj zahtjev jer je dio istog procesa otpuštanja; ističe da se regija Hainaut suočava s teškom situacijom na tržištu rada sa stopom nezaposlenosti od 14,5 % (5,9 % više od nacionalnog prosjeka), 1236 izgubljenih radnih mjesta 2013. i 1878 radnih mjesta 2014. u sektoru proizvodnje, padom ponuda radnih mjesta za 13 % od 2012. i visokim udjelom nedovoljno kvalificirane radne snage (gotovo polovina tražitelja zaposlenja nije završila srednju školu) te visokom razinom dugotrajne nezaposlenosti koja iznosi 39,0 % ukupne nezaposlenosti u regiji Hainaut;

5.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 1. siječnja 2015., znatno prije zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

6.  napominje da Belgija planira uvesti sljedeće mjere za otpuštene radnike koji su obuhvaćeni tim zahtjevom: potpora/usmjeravanje/integracija; olakšavanje traženja posla; integrirano osposobljavanje; potpora za pokretanje poduzeća; potpora za skupne projekte i naknade za traženje posla i osposobljavanje;

7.  pozdravlja činjenicu da su troškovi za naknade i poticaje, za koje Belgija potvrđuje da ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja (mjere na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u), ograničeni na manje od 5 % ukupnih troškova, što je mnogo manje od granice od 35 % ukupnih troškova paketa mjera prilagođenih potrebama koja je navedena u Uredbi o EGF-u;

8.  napominje da radnici u dobnoj skupini od 55 do 64. godine predstavljaju 35,9 % ciljanih korisnika; smatra da za radnike iz te skupine postoji veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti te da imaju posebne potrebe kada je riječ o pristupu prilagođenom potrebama u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u;

9.  poziva Komisiju da dostavi rezultate stalne potpore radnicima poduzeća Caterpillar koji su proglašeni viškom s obzirom na to da se trenutačni zahtjev nadovezuje na zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  pozdravlja činjenicu da se uz 488 otpuštenih radnika očekuje da će još 300 mladih osoba iz istih regija u dobi do 25 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) sudjelovati u mjerama i dobiti prilagođene usluge koje sufinancira EGF koje uključuju: mobilizaciju i usmjeravanje, bilo za nastavak obrazovanja/osposobljavanja ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci za utvrđivanje interesa; posebne tečajeve osposobljavanja; unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama; naknade za traženje posla, osposobljavanje i mobilnost;

11.  pozdravlja to što je pristup EGF-u proširen i na osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju; međutim napominje da prema Uredbi o EGF-u taj pristup traje do 31. prosinca 2017.; stoga poziva na reviziju Uredbe o EGF-u u okviru revizije višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se omogućio pristup osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju i nakon 2017.;

12.  pozdravlja činjenicu da belgijske vlasti predlažu posebne mjere za osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, te se na taj način više usmjeravaju na njihove posebne potrebe;

13.  napominje važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koje bi mogle ispunjavati uvjete za korištenje tih mjera; ponavlja svoje stajalište da se pomoć osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju treba pružati stalno i na održiv način;

14.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama uspostavljen na temelju dodatnih savjetovanja sa svim dionicima, uključujući socijalne partnere, poduzeća i javne službe za zapošljavanje, koji će također pratiti provođenje predloženih mjera preko Odbora za praćenje;

15.  posebno pozdravlja pristup belgijskih vlasti i suradnju sa socijalnim partnerima za dodjelu potpora kolektivnim projektima za radnike koji razmišljaju o zajedničkom osnivanju „društvenog poduzeća”, što je mjera koja ima visoki potencijal stvaranja dodane vrijednosti;

16.  napominje da predložene mjere spadaju u aktivne mjere tržišta rada u okviru prihvatljivih mjera iz članka 7. Uredbe o EGF-u te podsjeća da bi se, u skladu s tim člankom, pruženim uslugama prilagođenim potrebama trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi one trebale odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa te uzeti u obzir dosad stečeno iskustvo pružanja potpore otpuštenim radnicima u okviru zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar; istovremeno napominje da te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite;

17.  poziva države članice da zajedno sa socijalnim partnerima pripreme strategije kojima bi se anticipirale predviđene promjene na tržištu rada i da zaštite radna mjesta i vještine u Uniji, osobito u pregovorima o trgovinskim sporazumima, kako bi se osigurala pravila poštenog tržišnog natjecanja i zajedničke mjere protiv gospodarskog, socijalnog i ekološkog dampinga; ponovno poziva na temeljitu reviziju instrumenata trgovinske zaštite Unije;

18.  naglašava potrebu za povećanjem zapošljivosti svih radnika uz pomoć prilagođenog osposobljavanja te očekuje da će osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu biti u skladu s potrebama radnika i poslovnog okruženja u toj i susjednim regijama;

19.  poziva Komisiju da revidira pravila o državnoj pomoći kako bi se omogućila veća državna intervencija radi poboljšanja projekata na korist društva i okoliša te pomoglo malom i srednjem poduzetništvu i industrijama koje se suočavaju s poteškoćama obnovom njihovih proizvodnih kapaciteta teško pogođenih svjetskom financijskom i gospodarskom krizom;

20.  ponovno poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju izglede za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi potkrijepljene podatke o učinku financiranja EGF-a, što uključuje kvalitetu poslova i stopu reintegracije koji su postignuti zahvaljujući EGF-u;

21.  napominje da su belgijske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se jamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se jamčilo da Unija neće iste mjere financirati više puta;

22.  primjećuje da je dosad za sektor proizvodnje strojeva i uređaja d. n. podneseno 14 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se 8 temeljilo na učincima globalizacije na trgovinu, a 6 na svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi;

23.  ponavlja da ti doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

24.  cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

25.  ponovno traži od Komisije da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

26.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

27.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

  • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
  • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
  • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1], a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  cilj je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, kao posljedica nastavka globalne financijske i ekonomske krize ili kao posljedica nove globalne i ekonomske krize, te pružanje pomoći za njihovu reintegraciju na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[3].

(3)  Dana 17. prosinca 2015. Belgija je podnijela zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja d. n.) u Hainautu (BE32), regiji razine NUTS 2. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Belgija je odlučila osigurati usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a i za 300 mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET).

(5)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 potvrđuje se prihvatljivost zahtjeva Belgije jer otpuštanja znatno utječu na zaposlenost te lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo.

(6)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Belgija osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 824 041 EUR.

(7)  Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 1 824 041 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum donošenja Odluke]*.

[4]Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

  • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
  • [2]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [3]  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.);
  • [4] *   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.

OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.[1] i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013[2], Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Hainaut Machinery i prijedlog Komisije

Komisija je 4. svibnja 2016. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u trima poduzećima koja djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.) u regiji razine NUTS 2 Hainautu (BE32).

To je šesti zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2016. i 14. u sektoru proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. te se odnosi na mobilizaciju ukupnog iznosa od 1 824 041 EUR iz EGF-a za Belgiju. Zahtjev se odnosi na 488 radnika koji su proglašeni viškom i do 300 ciljanih mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi).

Zahtjev je poslan Komisiji 17. prosinca 2015. i dopunjen dodatnim podacima do 31 prosinca 2015. Komisija je u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a.

Belgijske vlasti napominje da su otpuštanja posljedica smanjenja javnih i privatnih ulaganja u infrastrukturu u EU-u te znatnog porasta cijena čelika u Europi, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u sektoru trgovine građevinskim strojevima te padom konkurentnosti europskih proizvodnih pogona. Ovaj se zahtjev nadovezuje na taj zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar u kojem je riječ o otpuštanjima u proizvodnom pogonu u Gosseliesu.

Prilagođene usluge koje će se pružiti otpuštenim radnicima obuhvaćaju šest vrsta mjera: (i) potporu/usmjeravanje/integraciju (ii) olakšavanje traženja posla (iii) integrirano osposobljavanje, (iv) potporu za pokretanje poduzeća (v) potporu za skupne projekte i (vi) naknade za traženje posla i osposobljavanje. Usluge prilagođene potrebama koje će se pružati NEET-ovima obuhvaćaju: (i) mobilizaciju i usmjeravanje za nastavak s obrazovanjem/osposobljavanjem ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci (ii) osposobljavanje (iii) unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama i (iv) naknade za traženje posla, osposobljavanje i mobilnost.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Belgija je dostavila sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

–  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

–  poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Belgija je obavijestila Komisiju da su izvori nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja valonska javna služba za zapošljavanje (FOREM) i regija Valonija. Financijskim doprinosom će upravljati te će ga nadzirati ista tijela koja su nadležna za upravljanje sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 1 824 041 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je šesti prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2016.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ Fonda.

  • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
  • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
  • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

CO/jb

g. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery iz Belgije (COM(2016)242 final)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da je zahtjev, iako ne ispunjava kriterije prihvatljivosti iz članka 4., stavka 1. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u), podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2. Uredbe kojima se u dopušta odstupanje od kriterija prihvatljivosti u skladu s brojem radnika koji su proglašeni viškom, te je stoga izjednačen sa zahtjevom na temelju članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u zbog iznimnih okolnosti koje su uvelike utjecale na zaposlenost i na lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo;

B)  budući da se zahtjev odnosi na 488 radnika koji su otpušteni u tri poduzeća (Carwall SA; Caterpillar Belgium SA; Doosan SA) u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28. Rev. 2 NACE-a (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.) u regiji razine NUTS 2 u Hainautu (BE32) u Belgiji u referentnom razdoblju od 25. prosinca 2014. do 25. rujna 2015.;

C)  budući da, kako bi utvrdila vezu između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Belgija tvrdi da je trgovina građevinskim strojevima u Uniji posljednjih godina ozbiljno narušena, što je imalo negativan učinak na profitabilnost poslovanja tih triju poduzeća u Europi, specijaliziranih za proizvodnju strojeva koji se koriste u sektoru građevinarstva; budući da sektor koji se obuhvaćen prijedlogom i tri poduzeća uglavnom proizvode za europsko tržište te budući da se zbog smanjenja javnih i privatnih ulaganja u infrastrukturu smanjila potražnja za proizvodima tih triju poduzeća; budući da su smanjenje ekonomije razmjera i povećanje jediničnih troškova doveli do gubitka konkurentnosti europskih postrojenja u tom sektoru, što je uzrokovalo znatno premještanje proizvodnih kapaciteta u treće zemlje, posebno zemlje u Aziji;

D)  budući da se otpuštanje odnosi na sljedeće radnike: 169 preostalih radnika u poduzeću Caterpillar Belgium SA u Gosseliesu; 13 radnika iz poduzeća Carwall SA, glavnog dobavljača kabina za Caterpillar Belgium S.A. koje je suočeno s padom potražnje za svojim proizvodima, uglavnom zbog smanjenja narudžbi iz poduzeća Caterpillar; 306 radnika iz poduzeća Doosan SA koje proizvodi bagere i koje je zbog pada potražnje za proizvodima tog poduzeća u Europi zatvorilo postrojenje u Frameriesu i zaustavilo opskrbu europskog tržišta iz proizvodnih postrojenja u Južnoj Koreji;

E)  budući da 94,3 % radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 5,7 % žene; budući da je 51,4 % radnika u dobi između 30 i 54 godine, a 35,9 % radnika u dobi između 55 i 64 godine.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije u vezi s belgijskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 824 041 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 040 069 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su 11. veljače 2016. podnijele belgijske vlasti nakon čega je 4. svibnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je nakon ozbiljnih poremećaja koji su zabilježeni proteklih godina u sektoru trgovine građevinskim strojevima na europskom tržištu opala i potražnja za proizvodima tih triju poduzeća;

4.  napominje da su nakon objave poduzeća Caterpillar Belgium SA 23. veljače 2013. o kolektivnom otpuštanju u postrojenju u Gossliesu većina od 1399 otpuštenih radnika bili predmet zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar te ističe da se aktualni zahtjev nadovezuje na taj zahtjev jer je dio istog procesa otpuštanja; ističe da se regija Hainaut suočava s teškom situacijom na tržištu rada sa stopom nezaposlenosti od 14,5 % (5,9 % više od nacionalnog prosjeka), 1236 izgubljenih radnih mjesta 2013. i 1878 radnih mjesta 2014. u sektoru proizvodnje, padom ponuda radnih mjesta za 13 % od 2012. i visokim udjelom nedovoljno kvalificirane radne snage (gotovo polovina tražitelja zaposlenja nije završila srednju školu) te visokom razinom dugotrajne nezaposlenosti koja iznosi 39,0 % ukupne nezaposlenosti u regiji Hainaut;

5.  napominje da Belgija planira uvesti sljedeće mjere za otpuštene radnike koji su obuhvaćeni tim zahtjevom: potpora/usmjeravanje/integracija; olakšavanje traženja posla; integrirano osposobljavanje; potpora za pokretanje poduzeća; potpora za skupne projekte i naknade za traženje posla i osposobljavanje;

6.  posebno pozdravlja pristup belgijskih vlasti i suradnju sa socijalnim partnerima za dodjelu potpora kolektivnim projektima za radnike koji razmišljaju o zajedničkom osnivanju „društvenog poduzeća”, što je mjera koja ima visoki potencijal stvaranja dodane vrijednosti;

7.  pozdravlja činjenicu da se očekuje da će uz 488 otpuštenih radnika još 300 mladih osoba iz istih regija u dobi do 25 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (tzv. skupina NEET) sudjelovati u mjerama i dobiti prilagođene usluge koje sufinancira EGF koje uključuju: mobilizaciju i usmjeravanje, bilo za nastavak obrazovanja/osposobljavanja ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci za utvrđivanje interesa; posebne tečajeve osposobljavanja; unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama; naknade za traženje posla, osposobljavanje i mobilnost;

8.  pozdravlja činjenicu da belgijske vlasti predlažu posebne mjere za osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, te se na taj način više usmjeravaju na njihove posebne potrebe;

9.  napominje da prethodno opisane mjere spadaju u aktivne mjere tržišta rada u okviru prihvatljivih mjera iz članka 7. Uredbe o EGF-u te podsjeća da bi se, u skladu s tim člankom, pruženim uslugama prilagođenim potrebama trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi one trebale odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; istovremeno napominje da te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite;

10.  pozdravlja činjenicu da su troškovi za naknade i poticaje, za koje Belgija potvrđuje da ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja (mjere na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u), ograničeni na manje od 5 % ukupnih troškova, što je mnogo manje od granice od 35 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, kao što je navedeno u Uredbi;

11.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 1. siječnja 2015., znatno prije zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

12.  primjećuje da je dosad za sektor proizvodnje strojeva i uređaja d. n. podneseno 14 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se 8 temeljilo na učincima globalizacije na trgovinu, a 6 na svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi;

13.  napominje važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koje bi mogle ispunjavati uvjete za korištenje tih mjera; ponavlja svoje stajalište da se pomoć osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju treba pružati stalno i na održiv način;

14.  naglašava potrebu za povećanjem zapošljivosti svih radnika uz pomoć prilagođenog osposobljavanja te očekuje da će osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu biti u skladu s potrebama radnika i poslovnog okruženja;

15.  ponovno poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju izglede za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi potkrijepljene podatke o učinku financiranja EGF-a, što uključuje kvalitetu poslova i stopu reintegracije koji su postignuti zahvaljujući EGF-u;

16.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama uspostavljen na temelju dodatnih savjetovanja sa svim dionicima, uključujući socijalne partnere, poduzeća i javne službe za zapošljavanje, koji će također pratiti provođenje predloženih mjera preko Odbora za praćenje;

17.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik Odbora EMPL

PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

g. Jean ARTHUIS

predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 15. lipnja 2016. usvoji izvješće o tom prijedlogu:

-  COM(2016)0242, kojim se predlaže dodjeljivanje financijskog doprinosa iz EGF-a u iznosu od 1 824 041 EUR za 488 otpuštenih radnika u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja koji nisu drugdje svrstani). Predmetna poduzeća provela su otpuštanja u regiji razine NUTS 2 Hainaut (BE32) u Belgiji.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina zastupnika u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

15.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Valli, Tomáš Zdechovský