Pranešimas - A8-0207/2016Pranešimas
A8-0207/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)

16.6.2016 - (COM(2016) 0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Victor Negrescu

Procedūra : 2016/2074(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0207/2016
Pateikti tekstai :
A8-0207/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)

COM(2016) 0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0242 – C8-0170/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1] („EGF Reglamentas“),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0207/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Niekur kitur nepriskirta mašinų ir įrangos gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE 32) regione, ir kadangi tikimasi, kad šiomis priemonėmis turėtų pasinaudoti 488 atleisti darbuotojai, taip pat 300 jaunesnių nei 25 metų amžiaus nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET jaunimas), iš Heno regiono; kadangi darbuotojai atleisti iš įmonių „Carwall SA“, „Caterpillar Belgium S.A.“ ir „Doosan SA“;

D.  kadangi, nors paraiška neatitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų tinkamumo kriterijų, ji pateikta pagal 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos leidžiama taikyti išimtį, susijusią su atleistų darbuotojų skaičiumi;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 824 041 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 040 069 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino, skaičiuojant nuo 2016 m. vasario 11 d., kai gavo Belgijos valdžios institucijų pateiktą paraišką, ir 2016 m. gegužės 4 d. ji baigė savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos rinkoje pastaraisiais metais vykdant prekybą statybų mašinomis patirta rimtų sunkumų ir todėl šioje paraiškoje nurodytų trijų įmonių gaminių paklausa atitinkamai sumažėjo;

4.  pažymi, kad 2013 m. vasario 23 d. įmonei „Caterpillar Belgium SA“ paskelbus, kad Gosli veikiančioje savo įmonėje ji pradeda kolektyvinio atleidimo procedūrą, dauguma jos 1 399 darbuotojų buvo įtraukti į paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“, ir atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė paraiška yra susijusi su minėta paraiška, nes ji apima dalį tos pačios atleidimo procedūros; pabrėžia, kad Heno darbo rinkos padėtis yra sunki, nedarbo lygis siekia 14,5 proc. (5,9 proc. daugiau už nacionalinį vidurkį), gamybos sektoriuje 2013 m. prarastos 1 236 darbo vietos, o 2014 m. – 1 878 darbo vietos, nuo 2012 m. darbo pasiūlymų sumažėjo 13 proc. ir rinkai būdingas didelis nekvalifikuotų darbuotojų skaičius, nes beveik pusė darbo ieškančių asmenų neturi vidurinio išsilavinimo, taip pat didelis ilgalaikis nedarbas, sudarantis 39,0 proc. viso nedarbo Heno regione;

5.  teigiamai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti 2015 m. sausio 1 d., t. y. gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos;

6.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, Belgija planuoja taikyti šių tipų priemones: paramą, konsultacijas ir (arba) integraciją; darbo paieškos palengvinimą; integruotą mokymą; paramą įmonėms steigti; paramą kolektyviniams projektams, darbo paieškos ir mokymo išmokas;

7.  palankiai vertina tai, kad išmokos ir paskatos, kurios, kaip patvirtino Belgija, priklauso nuo aktyvaus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimo darbo paieškose arba mokymosi veikloje (veiksmai pagal EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą), yra apribotos ir neturi viršyti 5 proc. visų išlaidų, o tai yra gerokai mažiau už 35 proc. visų išlaidų, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketu, ribą, leidžiamą pagal EGF reglamentą;

8.  pažymi, kad 64–55 metų amžiaus grupės darbuotojai sudaro 35,9 proc. tikslinių paramos gavėjų; mano, kad šiai grupei priskiriamiems darbuotojams kyla didesnė ilgalaikio nedarbo ir socialinės atskirties grėsmė ir jie turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu pagal EGF reglamento 7 straipsnį;

9.  ragina Komisiją pateikti informaciją apie paramos, teikiamos iš įmonės „Caterpillar“ atleistiems darbuotojams, rezultatus, nes ši paraiška iš dalies yra susijusi su paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“;

10.  palankiai vertina tai, kad tikimasi, jog be 488 atleistų darbuotojų taip pat 300 jaunesnių nei 25 metų amžiaus nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET), gyvenančių tame pačiame regione, dalyvaus taikant priemones ir gaus iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, kurios apima: įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis arba pasiūlant įvadinius kursus interesams nustatyti; specialius mokymo kursus; prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą; darbo paieškos, mokymo ir judumo išmokas;

11.  palankiai vertina tai, kad galimybė gauti EGF paramą suteikta ir NEET jaunimui; vis dėlto pažymi, kad pagal EGF reglamentą ši galimybė yra apribota ir ja galima pasinaudoti iki 2017 m. gruodžio 31 d.; ragina, kad, persvarstant daugiametę finansinę programą, būtų persvarstytas ir EGF reglamentas, siekiant, kad galimybė NEET jaunuoliams pasinaudoti parama būtų toliau įmanoma ir po 2017 m.;

12.  palankiai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos siūlo specialias priemones, skirtas NEET jaunuoliams ir tokiu būdu konkrečiau atsižvelgia į jų poreikius;

13.  pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją siekiant, kad informacija pasiektų tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių reikalavimus; primena savo poziciją dėl to, kad būtina nuolat ir tvariai padėti NEET jaunuoliams;

14.  palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas po išsamių konsultacijų su visais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius, įmones ir valstybines užimtumo tarnybas, kurios, pasitelkdamos stebėsenos komitetą, taip pat stebės, kaip įgyvendinamos pasiūlytos priemonės;

15.  visų pirma palankiai vertina Belgijos valdžios institucijų poziciją ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais remiant bendrus projektus, skirtus darbuotojams, svarstantiems galimybę kartu kaip grupei įsteigti vadinamąją socialinę įmonę, nes ši priemonės gali turėti itin didelę pridėtinę vertę;

16.  nurodo, kad siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir primena, kad remiantis minėtu straipsniu tikimasi, kad teikiant prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas atsižvelgiama į būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, jos yra suderintos su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos ir yra pasinaudojama patirtimi, kuri įgyta iki šiol remiant atleistus darbuotojus pagal paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“; taip pat pažymi, kad šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

17.  ragina valstybes nares kartu su socialiniais partneriais rengti strategijas, kaip iš anksto reaguoti į numatomus darbo rinkos pokyčius ir išsaugoti Sąjungos darbo vietas ir įgūdžius, visų pirma tuomet, kai vykdomos derybos dėl prekybos susitarimų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, taisyklių ir bendrų priemonių ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio dempingo atveju taikymas; primena savo raginimą tinkamai pertvarkyti Sąjungos prekybos apsaugos priemones;

18.  pabrėžia, kad būtina didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus, ir tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai atitiks ir atleistų darbuotojų poreikius, ir dabartinę verslo aplinką regione ir kaimyniniuose regionuose;

19.  ragina Komisiją peržiūrėti valstybės pagalbos taisykles siekiant sudaryti sąlygas valstybės intervenciniams veiksmams, kad būtų skatinami socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu naudingi projektai, ir padėti sunkumus patiriančioms MVĮ ir pramonės įmonėms pertvarkyti dėl finansų ir ekonomikos krizės iš esmės sumažėjusius jų gamybos pajėgumus;

20.  dar kartą ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo, taigi ir žmonių samdymo perspektyvų, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

21.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi galiojančių reglamentų ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

22.  pažymi, kadangi niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje iki šiol pateikta 14 paraiškų dėl EGF paramos, iš jų aštuonios grindžiamos globalizacijos sukeltais prekybos pokyčiais ir šešios – pasauline finansų ir ekonomikos krize;

23.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

24.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, atsiradusį dėl naujo tvarkaraščio, ir į galimą to poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

25.  pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais;

26.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

27.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
  • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1], ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai dirbantiems asmenims dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. gruodžio 17 d. Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) regione. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 300 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Belgijos paraiška laikoma priimtina, nes dėl atleidimo iš darbo daromas didelis poveikis užimtumui ir vietos, regiono ir šalies ekonomikai;

(6)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 824 041 EUR suma finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

(7)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 824 041 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo diena]*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

[4]Pirmininkas  Pirmininkas

  • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
  • [2]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [3]  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884.);
  • [4] *   Prieš paskelbiant sprendimą OL, Parlamentas įrašys datą.

AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013[2] 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Paraiška „Hainaut Machinery“ ir Komisijos pasiūlymas

2016 m. gegužės 4 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant Belgijai padėti remti darbuotojų, atleistų iš 3 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 28 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE 32) regione, grįžimą į darbo rinką.

Tai šeštoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2016 m. biudžetą, ir 14-oji niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje, pagal kurią Belgijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 1 824 041 EUR. Ji susijusi su 488 atleistais darbuotojais ir ne daugiau nei 300 tikslinių nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET).

Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. gruodžio 17 d., papildoma informacija pateikta iki 2015 m. gruodžio 31 d. Vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Belgijos valdžios institucijos tvirtina, kad dėl ES mažėjančių viešojo ir privačiojo sektorių investicijų į infrastruktūrą ir dėl Europoje itin išaugusių plieno kainų Europos prekyba statybų mašinomis pastaraisiais metais susidūrė su rimtais sunkumais ir Europos statybų mašinų gamyklos neteko konkurencingumo, todėl buvo atleidžiami darbuotojai. Ši paraiška yra paraiškos „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“, susijusios su atleidimais Gosli gamykloje, tąsa.

Prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, teiktinas atleistiems darbuotojams, sudaro šešių rūšių priemonės: parama, konsultacijos ir įtrauktis, ii) darbo paieškos palengvinimas, iii) integruotas mokymas, iv) parama įmonėms steigti, v) parama kolektyviniams projektams ir vi) darbo paieškos ir mokymo išmokos; Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teikiamos NEET jaunimui, apima: i) įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis arba pasiūlant specialius įvadinius kursus, ii) mokymą, iii) prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą ir iv) darbo paieškos, mokymo ir judumo išmokas;

Kaip nurodo Komisija, aprašyti siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Belgijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–  bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant,

–  laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų,

–  darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo,

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus,

–  finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Belgija pranešė Komisijai, kad Nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo dalį skirs Valonijos valstybinė užimtumo tarnyba (FOREM) ir Valonijos regionas. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios yra atsakingos už Europos socialinio fondo teikiamą paramą.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 824 041 EUR sumą.

2016 m. tai yra šeštas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

  • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
  • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

CO/jb

Biudžeto komiteto pirmininkui

Jeanui Arthuis

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“ (COM(2016) 242 final))

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“ ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi, nors paraiška neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų tinkamumo kriterijų, ji pateikta pagal 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos leidžiama taikyti išimtį, susijusią su atleistų darbuotojų skaičiumi, ir todėl šiai paraiškai turėtų būti taikomas EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punktas dėl išskirtinių aplinkybių, kurios daro didelį poveikį užimtumui ir vietos, regiono arba šalies ekonomikai;

B) kadangi paraiška susijusi 488 darbuotojais, kurie buvo atleisti iš darbo trijose įmonėse („Carwall SA“, „Caterpillar Belgium SA“ ir „Doosan SA“) ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba), NUTS 2 lygio Heno (BE32) regione Belgijoje, per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 25 d. iki 2015 m. rugsėjo 25 d.;

C) kadangi siekiant įrodyti atleidimo iš darbo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Belgija teigia, kad Sąjungos prekyba statybų mašinomis pastaraisiais metais susidūrė su rimtais sunkumais ir tai padarė neigiamą poveikį trijų įmonių, kurios specializuojasi statybos sektoriuje naudojamų mašinų gamyboje, pelningumui Europoje; kadangi pasiūlyme minimas sektorius ir trys įmonės daugiausia gamina Europos rinkai ir kadangi dėl mažėjančių viešojo ir privačiojo sektorių investicijų į infrastruktūrą trijų įmonių pagamintų gaminių paklausa atitinkamai sumažėjo; kadangi dėl smunkančios masto ekonomikos ir didėjančios vieneto kainos prarandamas šio sektoriaus Europos gamyklų konkurencingumas ir todėl jos savo didelę dalį gamybos pajėgumų perkelia į tračiąsias šalis, visų pirma į Aziją;

D) kadangi atleista tiek darbuotojų: likusieji 169 darbuotojai įmonės „Caterpillar Belgium SA“ Gosli gamykloje; 13 darbuotojų iš įmonės „Carwall S.A.“, kuri yra pagrindinis „Caterpillar Belgium“ kabinų tiekėjas ir kurios gaminių paklausa sumažėjo daugiausia dėl sumažėjusių „Caterpillar“ užsakymų; 306 darbuotojai iš įmonės „Doosan SA“, kuri gamina ekskavatorius ir kuri, sumažėjus įmonės gaminių paklausai Europoje, uždarė Framri veikiančią gamyklą ir Europos rinkai tiekia iš Pietų Korėjoje veikiančios gamyklos;

E) kadangi 94,3 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai ir 5,7 proc. – moterys; kadangi 51,4 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų, o 35,9 proc. darbuotojų amžius – nuo 55 iki 64 metų;

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.pritaria Komisijai, kad atvejis atitinka Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus intervencijos kriterijus ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 824 041 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 040 069 EUR, sumos;

2.pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino, skaičiuojant nuo 2016 m. vasario 11 d., kai gavo Belgijos valdžios institucijų pateiktą paraišką, ir 2016 m. gegužės 4 d. ji baigė savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.pažymi, kad dėl pastaraisiais metais patirtų rimtų prekybos statybos mašinomis sutrikimų Europos rinkoje atitinkamai sumažėjo trijų įmonių gaminamų gaminių paklausa;

4.pažymi, kad 2013 m. vasario 23 d. įmonei „Caterpillar Belgium SA“ paskelbus, kad Gosli veikiančioje savo įmonėje ji pradeda kolektyvinio atleidimo procedūrą, dauguma iš jos 1 399 darbuotojų buvo įtraukti į paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“, ir nurodo, kad dabartinė paraiška yra minėtos paraiškos tąsa, nes sudaro tos pačios kolektyvinio atleidimo procedūros dalį; nurodo, kad Heno darbo rinkos padėtis yra sunki, nedarbo lygis siekia 14,5 proc. (5,9 proc. didesnis nei nacionalinis vidurkis), gamybos sektoriuje 2013 m. prarastos 1236 darbo vietos, o 2014 m. – 1878 darbo vietos, nuo 2012 m. darbo pasiūlymų sumažėjo 13 proc. ir rinkai būdingas didelis nekvalifikuotų darbuotojų skaičius, nes daugiau nei pusė darbo ieškančių asmenų neturi vidurinio išsilavinimo, taip pat aukštas ilgalaikio nedarbingumo lygis – jis sudaro 39,0 proc. viso nedarbo lygio Heno regione;

5.pažymi, kad Belgija planuoja atleistiems darbuotojams, kuriems taikoma ši paraiška, taikyti trijų rūšių priemones: parama, konsultacijos ir (arba) integracija; darbo paieškos palengvinimas; integruotas mokymas; parama įmonėms steigti; parama kolektyviniams projektams, darbo paieškai ir mokymo išmokos;

6.ypač palankiai vertina Belgijos institucijų požiūrį ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais teikiant paramą kolektyviniams projektams darbuotojams, kurie kartu kaip grupė ketina įsteigti socialinę įmonę, nes tai priemonė, turinti daug papildomos naudos galimybių;

7.palankiai vertina, kad be 488 atleistų darbuotojų, priemonėse taip pat dalyvaus ir iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas gaus tame pačiame regione gyvenantys 300 nesimokantys, nedirbantys ir mokymuose nedalyvaujantys (NEET) jaunesni kaip 25 metų jaunuoliai. Tai apims: įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis toliau arba pasiūlant įvadinius kursus siekiant suprasti interesus; specialius mokymo kursus; prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą; darbo paieškos išmoką ir mokymo išmoką bei judumo pašalpą;

8.palankiai vertina tai, kad Belgijos institucijos siūlo specialias priemones, skirtas NEET jaunimui, taip labiau jas pritaikant būtent jų poreikiams;

9.pažymi, kad aprašyti siūlomi veiksmai sudaro aktyvias darbo rinkos priemones pagal EGF reglamento 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančius veiksmus, ir primena, kad, remiantis šiuo straipsniu, tikimasi, kad nustatant individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas bus numatytos būsimos darbo rinkos perspektyvos ir reikiami įgūdžiai, be to, jos bus pritaikytos perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; taip pat pažymi, kad šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

10.palankiai vertina tai, kad išmokos ir skatinamosios priemonės, kurios, kaip patvirtino Belgija, bus teikiamos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai aktyviai dalyvaus darbo paieškoje ir mokymų veikloje (veiksmai pagal EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą), sudarys mažiau nei 5 proc. visų išlaidų, o tai daug mažiau nei 35 proc. viso individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo riba, numatyta reglamente;

11.teigiamai vertina tai, kad Belgijos institucijos tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas 2015 m. sausio 1 d., t. y. gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos;

12.pažymi, kad iki šiol pateikta 14 paraiškų dėl EGF paramos niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriui, iš kurių aštuonios grindžiamos globalizacijos sukeltais prekybos pokyčiais ir šešios – pasauline finansų ir ekonomikos krize;

13.pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją siekiant, kad informacija pasiektų tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių reikalavimus; primena savo poziciją dėl būtinybės nuolat ir tvariai padėti NEET jaunimui;

14.pabrėžia, kad būtina didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus, ir tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai atitiks ir darbuotojų poreikius, ir verslo aplinką;

15.dar kartą ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kurie turi perspektyvą augti, taigi ir samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

16.palankiai vertina tai, kad suderintas individualiems poreikiams pritaikytas paslaugų paketas buvo sukurtas pasikonsultavus su visais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius, įmones ir viešąsias įdarbinimo tarnybas, kurios pasitelkusios stebėsenos komitetą taip pat stebės, kaip įgyvendinamos siūlomos priemonės;

17.dar kartą ragina Komisiją užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas

PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean ARTHUIS,

pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2016 m. birželio 15 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

–  COM(2016) 0242 siūloma skirti 1 824 041 EUR paramą iš EGF 488 darbuotojams, atleistiems iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba). Darbuotojai atleisti iš įmonių, esančių NUTS 2 lygio Heno (BE32) regione Belgijoje.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs Jums raštu pranešti, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marco Valli, Tomáš Zdechovský