SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

16.6.2016 - (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Victor Negrescu

Procedura : 2016/2074(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0207/2016
Teksty złożone :
A8-0207/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[2], w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3], w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0207/2016),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32), a także mając na uwadze, że zakłada się, iż ze środków skorzysta 488 zwolnionych pracowników oraz 300 mających mniej niż 25 lat osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) z regionu Hainaut; mając na uwadze, że zwolnienia miały miejsce w przedsiębiorstwach Carwall SA, Caterpillar Belgium SA oraz Doosan SA;

D.  mając na uwadze, że choć wniosek nie spełnia kryteriów interwencji określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, został on złożony w oparciu o kryteria interwencji przewidziane w art. 4 ust. 2, które dopuszczają odstępstwo w odniesieniu do liczby zwolnionych pracowników;

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 824 041 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 3 040 069 EUR;

2.  zauważa, że Komisja dotrzymała 12-tygodniowego terminu od momentu otrzymania kompletnego wniosku od władz belgijskich w dniu 11 lutego 2016 r. do sfinalizowania oceny zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego w dniu 4 maja 2016 r., którą to ocenę przekazała Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że w następstwie znacznych zakłóceń handlu maszynami budowlanymi na europejskim rynku w ostatnich latach popyt na produkty wytwarzane przez trzy przedsiębiorstwa, których dotyczy niniejszy wniosek, odpowiednio się zmniejszył;

4.  zauważa, że w następstwie ogłoszenia w dniu 23 lutego 2013 r. przez przedsiębiorstwo Caterpillar Belgium SA rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych w jego zakładzie produkcyjnym w Gosselies, większość jego 1399 pracowników została objęta wnioskiem EGF/2014/011 BE/Caterpillar, i podkreśla, że obecny wniosek jest następstwem owego wniosku, ponieważ stanowi on część tej samej procedury zwolnień; podkreśla, że w regionie Hainaut panuje trudna sytuacja na rynku pracy, ponieważ stopa bezrobocia sięga 14,5 % (5,9 % więcej niż średnia krajowa), w 2013 r. likwidacji uległo 1 236, a w 2014 r. 1 878 miejsc pracy w sektorze wytwórczym, odnotowano spadek liczby ofert pracy – o 13% od 2012 r., a region ten charakteryzuje się wysokim odsetkiem pracowników niewykwalifikowanych, bowiem ponad połowa osób poszukujących pracy nie ma wykształcenia średniego, jak również wysokim poziomem bezrobocia długotrwałego, które stanowi 39% ogólnego poziomu bezrobocia w regionie Hainaut;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Belgii rozpoczęły w dniu 1 stycznia 2015 r. świadczenie zindywidualizowanych usług objętym pomocą beneficjentom, na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia z EFG;

6.  zauważa, że Belgia planuje następujące rodzaje środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: wsparcie/doradztwo/integracja; ułatwienie poszukiwania pracy; zintegrowane szkolenie; wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw; wsparcie dla wspólnych projektów, dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że świadczenia i zachęty – w odniesieniu do których Belgia potwierdziła, że są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia (działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG) – ograniczone są do mniej niż 5% łącznych kosztów, co jest znacznie poniżej dopuszczalnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG progu 35% łącznych kosztów pakietu zindywidualizowanych usług;

8.  zauważa, że pracownicy w wieku od 55 do 64 lat stanowią 35,9% objętych pomocą beneficjentów; uważa, że pracownicy w tej grupie wiekowej są bardziej zagrożeni długoterminowym bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także mają szczególne potrzeby, jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG;

9.  wzywa Komisję do przedstawienia informacji na temat wyników wsparcia udzielanego obecnie pracownikom zwolnionym z przedsiębiorstwa Caterpillar, zważywszy że część niniejszego wniosku stanowi kontynuację wniosku EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że oprócz 488 zwolnionych pracowników, 300 młodych osób poniżej 25 roku życia z tego samego regionu niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzież NEET) skorzysta ze środków i otrzyma zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG, które obejmują następujące działania: mobilizowanie i poradnictwo – aby podjąć dalszą naukę, czy wziąć udział w szkoleniu, bądź też uczestniczyć w sesji wprowadzającej w celu określenia zainteresowań; specjalne szkolenia; zindywidualizowane podnoszenie kwalifikacji; dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

11.  z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie dostępu do EFG na młodzież NEET; zauważa jednak, że na mocy rozporządzenia w sprawie EFG dostęp ten jest ograniczony do dnia 31 grudnia 2017 r.; apeluje o przegląd rozporządzenia w sprawie EFG w ramach rewizji wieloletnich ram finansowych, aby umożliwić młodzieży NEET dostęp do EFG również po 2017 r.;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze belgijskie proponują specjalne środki przeznaczone dla młodzieży NEET, w ten sposób ukierunkowując je bardziej na potrzeby tej młodzieży;

13.  zwraca uwagę na znaczenie uruchomienia kampanii informacyjnej w celu dotarcia do młodzieży NEET, która mogłyby kwalifikować się do otrzymania wspomnianych środków; przypomina swoje stanowisko w sprawie konieczności wsparcia młodzieży NEET w trwały i zrównoważony sposób;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług został ustanowiony po dalszych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – w tym z partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami i publicznymi służbami zatrudnienia – które będą również monitorować, za pośrednictwem komitetu monitorującego, wdrażanie proponowanych środków;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza podejście władz belgijskich, aby we współpracy z partnerami społecznymi wspierać wspólne projekty dla pracowników, którzy rozważają wspólne – jako grupa – utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, i postrzega to jako środek o wysokiej potencjalnej wartości dodanej;

16.  zauważa, że proponowane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i przypomina, że – zgodnie z tym artykułem – świadczone zindywidualizowane usługi mają przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę oraz uwzględniać zdobyte dotychczas doświadczenia w udzielaniu wsparcia zwolnionym pracownikom w ramach wniosku EGF/2014/011 BE/Caterpillar; zauważa jednocześnie, że działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej;

17.  wzywa państwa członkowskie do przygotowania, wraz z partnerami społecznymi, strategii na rzecz przewidywania prognozowanych zmian na rynku pracy oraz ochrony unijnych miejsc pracy i umiejętności, szczególnie podczas negocjowania umów handlowych w celu zapewnienia uczciwych reguł konkurencji oraz wspólnych środków zwalczania dumpingu gospodarczego, socjalnego i środowiskowego; ponownie apeluje o gruntowny przegląd unijnych instrumentów ochrony handlu;

18.  podkreśla potrzebę zwiększenia szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenie i oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane zarówno do potrzeb pracowników, jak i do sytuacji gospodarczej w regionie oraz w sąsiednich regionach;

19.  wzywa Komisję do dokonania przeglądu przepisów w zakresie pomocy państwa, tak aby umożliwić interwencję państwa w celu wzmocnienia projektów korzystnych społecznie i środowiskowo oraz wspierania MŚP i przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, przyczyniając się do odtworzenia ich zdolności produkcyjnych, które zostały mocno naruszone przez globalny kryzys finansowy i gospodarczy;

20.  ponownie zwraca się do Komisji, aby w przyszłych wnioskach podawała więcej informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz by gromadziła poparte dowodami dane dotyczące wpływu finansowania z EFG, w tym dotyczące współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

21.  zauważa, że władze belgijskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

22.  zauważa, że do chwili obecnej dział „Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana” był przedmiotem 14 wniosków o pomoc z EFG; w 8 z nich powoływano się na wpływ globalizacji na strukturę handlu, a w 6 – na wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

23.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

24.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

25.  ponownie zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

26.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

28.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1], w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[2], w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[3].

(3)  W dniu 17 grudnia 2015 r. Belgia złożyła wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)  Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Belgia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 300 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Belgii uznaje się za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie oraz gospodarkę lokalną, regionalną i krajową.

(6)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 1 824 041 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Belgię.

(7)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 824 041 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [the date of its adoption]*.

[4]Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

  • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
  • [4] *   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[1] oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013[2] środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Hainaut Machinery i wniosek Komisji

W dniu 4 maja 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Belgii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w trzech przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii.

Jest to szósty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2016 r. oraz czternasty wniosek odnoszący się do sektora produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanej, i dotyczy uruchomienia z EFG łącznej kwoty 1 824 041 EUR na rzecz Belgii. Dotyczy 488 zwolnionych pracowników i maksymalnie 300 objętych pomocą młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET).

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 17 grudnia 2015 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 31 grudnia 2015 r. Zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Belgii twierdzą, że do zwolnień doprowadził spadek inwestycji publicznych i prywatnych w infrastrukturę w UE oraz znaczny wzrost cen stali w Europie, co skutkowało poważnymi zakłóceniami handlu i utratą konkurencyjności europejskich zakładów produkcji maszyn budowlanych. Wniosek ten jest następstwem wniosku EGF/2014/011 BE/Caterpillar dotyczącego zwolnień w zakładzie w Gosselies.

Zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują sześć rodzajów środków: (i) wsparcie/doradztwo/integracja, (ii) ułatwienie poszukiwania pracy, (iii) zintegrowane szkolenie, (iv) wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw, (v) wsparcie dla wspólnych projektów oraz (vi) dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie; Zindywidualizowane usługi świadczone na rzecz młodzieży NEET obejmują następujące działania: (i) mobilizowanie i poradnictwo, aby albo podjąć dalszą naukę czy wziąć udział w szkoleniu, albo uczestniczyć w sesji wprowadzającej, (ii) szkolenie, (iii) zindywidualizowane podnoszenie kwalifikacji oraz (iv) dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Belgii przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami proceduralnymi i materialnymi Unii w zakresie pomocy państwa.

Belgia powiadomiła Komisję, że źródłami krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania krajowego są walońskie publiczne służby zatrudnienia (FOREM) oraz region Walonii. Zarządzanie wkładem finansowym i nadzór nad nim będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i nadzór nad nimi.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 824 041  EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to szósty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia Funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2016 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

  • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

CO/jb

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku z wnioskiem EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery z Belgii COM(2016) 242 final

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie EFG w sprawie EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku ze wspomnianym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że choć wniosek nie spełnia kryteriów interwencji określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG), został on złożony w oparciu o kryteria interwencji przewidziane w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, które dopuszczają odstępstwo w odniesieniu do liczby zwolnionych pracowników, a zatem uznany za wniosek na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG ze względu na wyjątkowe okoliczności mające poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną, regionalną lub krajową gospodarkę;

B) mając na uwadze, że wniosek dotyczy 488 pracowników zwolnionych w 3 przedsiębiorstwach (Carwall SA; Caterpillar Belgium SA; Doosan SA) w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii w okresie odniesienia od 25 grudnia 2014 r. do 25 września 2015 r.;

C) mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Belgia argumentuje, że unijny handel maszynami budowlanymi uległ znacznym zakłóceniom w ostatnich latach, co wywarło negatywny wpływ na rentowność w Europie trzech przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w produkcji maszyn używanych w sektorze budowlanym; mając na uwadze, że sektor, którego dotyczy wniosek, i trzy omawiane przedsiębiorstwa produkują głównie dla rynku europejskiego oraz mając na uwadze, że ze względu na spadek inwestycji publicznych i prywatnych w infrastrukturę popyt na wyroby produkowane przez te trzy przedsiębiorstwa odpowiednio się zmniejszył; mając na uwadze, że zmniejszające się korzyści skali i wzrost kosztów jednostkowych doprowadziły do spadku konkurencyjności europejskich zakładów w sektorze i spowodowały przeniesienie znacznej części mocy produkcyjnych do państw trzecich, w szczególności do krajów azjatyckich;

D) mając na uwadze, że zwolnieni pracownicy to: 169 pozostających pracowników w zakładach przedsiębiorstwa Caterpillar Belgium SA w Gosselies; 13 pracowników z przedsiębiorstwa Carwall SA, będącego głównym dostawcą kabin dla przedsiębiorstwa Caterpillar Belgium S.A., które doświadczyło spadku popytu na swoje produkty, głównie z uwagi na mniejszą liczbę zamówień od Caterpillar; 306 pracowników z przedsiębiorstwa Doosan SA, producenta koparek, które w wyniku spadku popytu na jego produkty w Europie zamknęło zakład produkcyjny we Frameries i zaopatruje rynek europejski przez swoje zakłady produkcyjne w Korei Południowej;

E) mając na uwadze, że 94,3% pracowników objętych omawianym środkiem to mężczyźni, a 5,7% to kobiety; mając na uwadze, że 51,4% pracowników ma od 30 do 54 lat, a 35,9% ma od 55 do 64 lat.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Belgii następujących wskazówek:

1.zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 824 041 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 3 040 069 EUR;

2.zauważa, że Komisja dotrzymała 12-tygodniowego terminu od momentu otrzymania kompletnego wniosku od władz belgijskich w dniu 11 lutego 2016 r. do sfinalizowania oceny zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego w dniu 4 maja 2016 r., którą to ocenę przekazała Parlamentowi tego samego dnia;

3.zauważa, że w następstwie znacznych zakłóceń handlu maszynami budowlanymi na europejskim rynku w ostatnich latach popyt na produkty wytwarzane przez trzy przedsiębiorstwa odpowiednio się zmniejszył;

4.zauważa, że w następstwie ogłoszenia w dniu 23 lutego 2013 r. przez przedsiębiorstwo Caterpillar Belgium SA rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych w jego zakładzie produkcyjnym w Gosselies, większość jego 1399 pracowników została objęta wnioskiem EGF/2014/011 BE/Caterpillar, i podkreśla, że obecny wniosek jest następstwem owego wniosku, ponieważ stanowi on część tej samej procedury zwolnień; podkreśla, że w regionie Hainaut panuje trudna sytuacja na rynku pracy, ponieważ stopa bezrobocia sięga 14,5% (5,9% więcej niż średnia krajowa), w 2013 r. likwidacji uległo 1236, a w 2014 r. 1878 miejsc pracy w sektorze wytwórczym, odnotowano spadek liczby ofert pracy – o 13% od 2012 r.; region charakteryzuje się również wysokim odsetkiem pracowników niewykwalifikowanych, bowiem ponad połowa osób poszukujących pracy nie ma wykształcenia średniego, jak również wysokim poziomem bezrobocia długotrwałego, które stanowi 39% ogólnego poziomu bezrobocia w regionie Hainaut;

5.zauważa, że Belgia planuje następujące rodzaje środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: wsparcie/doradztwo/integracja; ułatwienie poszukiwania pracy; zintegrowane szkolenie; wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw; wsparcie dla wspólnych projektów, dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

6.ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje podejście władz belgijskich, aby we współpracy z partnerami społecznymi wspierać wspólne projekty dla pracowników, którzy rozważają wspólne – jako grupa – utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, i postrzega to jako środek o wysokiej potencjalnej wartości dodanej;

7.z zadowoleniem przyjmuje, że oprócz 488 zwolnionych pracowników, 300 młodych osób poniżej 25 roku życia z tego samego regionu niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzież NEET) skorzysta ze środków i otrzyma zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG, które obejmują następujące działania: mobilizowanie i poradnictwo – aby podjąć dalszą naukę, czy wziąć udział w szkoleniu, bądź też uczestniczyć w sesji wprowadzającej w celu określenia zainteresowań; specjalne szkolenia; zindywidualizowane podnoszenie kwalifikacji; dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

8.z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze belgijskie proponują specjalne środki przeznaczone dla młodzieży NEET, w ten sposób ukierunkowując je bardziej na potrzeby tej młodzieży;

9.zauważa, że wyżej opisane proponowane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i przypomina, że – zgodnie z tym artykułem – świadczone zindywidualizowane usługi mają przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; zauważa jednocześnie, że działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej;

10.wyraża zadowolenie, że świadczenia i zachęty – w odniesieniu do których Belgia potwierdziła, że są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia (działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG) – ograniczają się do mniej niż 5% łącznych kosztów, znacznie mniej od dopuszczalnego zgodnie z rozporządzeniem progu 35% łącznych kosztów pakietu zindywidualizowanych usług;

11.z zadowoleniem przyjmuje, że władze Belgii rozpoczęły w dniu 1 stycznia 2015 r. świadczenie zindywidualizowanych usług objętym pomocą beneficjentom, na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia z EFG;

12.zauważa, że do chwili obecnej dział „Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana” był przedmiotem 14 wniosków o pomoc z EFG; w 8 z nich powoływano się na wpływ globalizacji na strukturę handlu, a w 6 – na wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

13.zwraca uwagę na znaczenie uruchomienia kampanii informacyjnej w celu dotarcia do młodzieży NEET, która mogłyby kwalifikować się do otrzymania wspomnianych środków; przypomina swoje stanowisko w sprawie konieczności wsparcia młodzieży NEET w trwały i zrównoważony sposób;

14.podkreśla potrzebę zwiększenia szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenie i oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane zarówno do potrzeb pracowników, jak i do sytuacji gospodarczej;

15.ponownie zwraca się do Komisji, aby w przyszłych wnioskach podawała więcej informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz by gromadziła poparte dowodami dane dotyczące wpływu finansowania z EFG, w tym dotyczące współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

16.z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług został ustanowiony po dalszych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – w tym z partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami i publicznymi służbami zatrudnienia – które będą również monitorować, za pośrednictwem komitetu monitorującego, wdrażanie proponowanych środków;

17.ponownie zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG.

Z wyrazami szacunku

Thomas HÄNDEL

Przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 15 czerwca 2016 r.:

-  COM(2016)0242 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 824 041 EUR dla 488 pracowników zwolnionych w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana). Przedmiotowe przedsiębiorstwa dokonały zwolnień w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków komisji nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

15.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marco Valli, Tomáš Zdechovský