ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

  16.6.2016 - (COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)) - *

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Жан-Мари Кавада


  Процедура : 2016/0060(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0208/2016
  Внесени текстове :
  A8-0208/2016
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

  (COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

  (Специална законодателна процедура — консултация)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0107),

  –  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0128/2016),

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0208/2016),

  1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

  2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

  4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  „държава членка“ означава държава членка, която участва в засиленото сътрудничество относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, по силата на Решение 2016/ .../EС или по силата на решение, прието съгласно член 331, параграф 1, втора или трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз;

  Обосновка

  Въвеждането на ново определение на държава членка за целите на настоящия регламент е важно, за да се обхванат само държавите членки, участващи в Регламента за регистрираните партньорства, в съответствие с определението по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 г. относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (Рим III).

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  I. Процедура

  Настоящото предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства е второто по тази тема. След застоя на преговорите между държавите членки, предвид това, че всяко споразумение в областта на семейното право трябва да бъде единодушно прието, предложението се връща в Парламента под формата на засилено сътрудничество. Що се отнася до процедурните аспекти на засиленото сътрудничество, моля вижте конкретната препоръка по този въпрос.

  Настоящото предложение е представено успоредно с друго предложение относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществения режим между съпрузи, от което настоящото предложение следва mutatis mutandis. Предложението за регламент от 2016 г. не е същото като първоначалното предложение на Комисията от 2011 г. — обратно, в него са включени много от измененията, предложени от Парламента през 2013 г., и то съответства на текста, по който 23 държави членки бяха готови да дадат съгласието си в края на 2015 г.

  II. Приложно поле

  Регламентът ще бъде много полезен инструмент за международните двойки в рамките на Европейския съюз. В областта на имуществения режим на регистрираните партньорства той обхваща компетентността и приложимото право, както и признаването и изпълнението на решения. При все това от неговия обхват са изключени по-специално въпросите относно дееспособността на партньорите, съществуването, действителността или признаването на партньорството, задълженията за издръжка или наследяване на починалия партньор. Автономността на държавите членки в областта на семейното право следователно е запазена. Регламентът не засяга и същността на правото на държавите членки в областта на регистрираните партньорства и техните имуществени последици. Следователно исканията на Парламента са взети предвид.

  III. Компетентност

  Регламентът определя ясно кой съд е компетентен да се произнася по исковете в областта на имуществените последици от регистрираните партньорства. Когато искът за имуществените последици от регистрираните партньорства е свързан с наследяване на починал партньор, или с молба за прекратяване или анулиране на партньорството, компетентен да вземе решение относно имуществените последици е съдът, който има компетентност за прилагане на специфичните правила в тези области. В останалите случаи регламентът съдържа списък с критерии за определяне на компетентност, като оставя възможност на двойките да изберат друг съд в някои случаи. В случай че държава членка не признава въпросното партньорство, на съдилищата на тази държава се предоставя възможност да възложат делото на съдилищата на друга държава членка, която признава съответното партньорство.

  IV. Приложимо право

  Разделът относно приложимото право е общоприложим, т.е. позволява също така прилагането на правото на трета държава. В този контекст големият напредък е принципът за единство на приложимото право, съгласно който правото в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства се прилага за цялото имущество, притежавано в рамките на партньорството, независимо къде се намира. Това поставя край на раздробяването на правния режим на имуществото на двойката. Регламентът позволява избор на правото, приложимо към имуществените последици на регистрираните партньорства, но този избор се ограничава от изискването за гражданство или постоянно пребиваване във въпросната държава. В този случай разликата спрямо имуществения режим между съпрузи е, че регистрираните партньори могат да изберат и законодателството на държавата, в която е регистрирано партньорството. В отсъствието на избор, освен ако не е предвидено друго, се прилага законодателството на мястото на регистриране. Включени са възможността за избор на приложимото право, както и различни пояснения, поискани преди това от Парламента.

  V. Признаване, изпълняемост и изпълнение на решения

  В областта на признаването, изпълняемостта и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства, настоящият текст в голяма степен черпи вдъхновение от позицията на Европейския парламент от 2013 г. В тази област са включени много точните разпоредби на Регламент № 650/2012 (относно трансграничното наследяване). По този начин, ако признаването е автоматично, решението не е изпълнимо докато не бъде получена декларация за изпълняемост в съответната държава членка. Това се обяснява с чувствителното естество на решенията в областта на семейното право и също съответства на решението, което е в сила, за трансграничното наследяване. Въпреки това, декларацията за изпълняемост може да бъде отказана единствено в някои много специфични случаи, сред които е и противоречието с обществения ред.

  VI. Автентични актове и съдебни споразумения

  При определени условия с регламента се позволява също движение и изпълняемост на автентичните актове, което съответства на искане на Парламента. Сходни разпоредби се отнасят до съдебните споразумения.

  VII. Уведомяване на заинтересованите лица

  Накрая, в регламента се предвижда създаването на средства за разпространение на основната правна информация, необходима на международните двойки.

  VIII. Заключение

  В заключение докладчикът отбелязва, че предложението за регламент относно имуществените последици на регистрираните партньорства е безспорно в интерес на Съюза и на международните двойки от Съюза. С него ще се сложи край на многобройни случаи на объркване и правна несигурност. Настоящото предложение – второ в тази област, включва голяма част от измененията, предложени от Парламента. Следователно докладчикът предлага Парламентът да изрази положително становище по предложението, без съществени изменения на този етап.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

  Позовавания

  COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  30.3.2016

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  JURI

  11.4.2016

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  11.4.2016

  FEMM

  11.4.2016

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  LIBE

  14.4.2016

  FEMM

  19.4.2016

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Jean-Marie Cavada

  15.3.2016

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  20.4.2016

  23.5.2016

   

   

  Дата на приемане

  14.6.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  3

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Дата на внасяне

  16.6.2016