Postup : 2016/0060(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0208/2016

Předložené texty :

A8-0208/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0289

ZPRÁVA     *
PDF 623kWORD 95k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0107),

–  s ohledem na čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0128/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0208/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských zemí.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „členským státem“ se rozumí členský stát, který se účastní posílené spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů na základě rozhodnutí 2016/.../EU nebo na základě rozhodnutí přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým nebo třetím pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie;

Odůvodnění

Zařazení nové definice členského státu pro účely tohoto nařízení je důležité, aby se pokryly pouze členské státy účastnící se nařízení o registrovaném partnerství, jak stanoví definice uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Řím III).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Postup

Současný návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství je k danému tématu už druhým návrhem. Poté, co ztroskotala jednání mezi členskými státy – každá dohoda v oblasti rodinného práva musí být schválena jednomyslně –, byl tento návrh znovu předložen Parlamentu ve formě posílené spolupráce. Pokud jde o procesní stránku posílené spolupráce, měl by si čtenář prostudovat konkrétní doporučení týkající se dané věci.

Vedle tohoto návrhu existuje ještě druhý návrh týkající se příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství, který byl do značné míry převzat mutatis mutandis. Návrh nařízení z roku 2016 není totožný s původním návrhem Komise z roku 2011, naopak zahrnuje řadu změn, které navrhl Parlament v roce 2013, a odpovídá tak znění, které bylo koncem roku 2013 ochotno schválit 23 členských států.

II. Oblast působnosti

Toto nařízení bude v případě mezinárodních párů v Evropské unii velmi užitečným nástrojem. Ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství se týká příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí. Z oblasti jeho působnosti jsou však vyjmuty zejména otázky právní způsobilosti partnerů, existence, platnosti a uznání partnerství, vyživovací povinnosti a dědictví majetku zemřelého partnera. Autonomie členských států v oblasti rodinného práva je tak podle všeho zachována. Nařízení se netýká ani právní úpravy členských států v oblasti registrovaného partnerství nebo jeho právních důsledků. Požadavky Parlamentu tak byly vyslyšeny.

III. Příslušnost

Nařízení jasně stanovuje, který soud je příslušný k činění rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaných partnerství. Pokud má žádost týkající se majetkových důsledků registrovaných partnerství spojitost s dědictvím po smrti jednoho z partnerů nebo se žádostí o zrušení či anulování partnerství, pravomoc rozhodovat o majetkových důsledcích má soud, který je příslušný k uplatňování těchto konkrétních postupů. V jiných případech obsahuje nařízení seznam kritérií týkajících se rozhodování o příslušnosti soudů a umožňuje příslušným párům, aby si v určitých případech vybraly jiný soud. Pokud některý členský stát neuznává dané partnerství, mají soudy tohoto státu možnost předat věc soudu jiného členského státu, který takové partnerství uznává.

IV. Rozhodné právo

Oddíl týkající se příslušného práva má všeobecnou platnost, tj. umožňuje také uplatňování právních předpisů třetího státu. Významným pokrokem v této souvislosti je zásada jednotnosti platného práva, podle něhož se právo rozhodné pro majetkové důsledky registrovaného partnerství vztahuje na veškerý majetek daného partnerství jako celek, nehledě na to, kde se nachází. Tím dochází k ukončení roztříštěnosti režimu vztahujícího se na majetek těchto párů. Nařízení umožňuje vybrat si právo rozhodné pro majetkové důsledky registrovaných partnerství, tento výběr je však omezen požadavkem, aby se jednalo o občana daného státu nebo osobu s trvalým pobytem v daném státě. Rozdílem oproti nařízení o majetkových poměrech v manželství je, že v případě registrovaného partnerství si lze vybrat také právo státu, kde bylo partnerství zaregistrováno. Pokud nedojde k výběru, uplatní se kromě výjimečných případů rozhodné právo v místě registrace. Do návrhu nařízení byla začleněna možnost výběru rozhodného práva i nejrůznější ujasnění, která požadoval Parlament dříve.

V. Uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí

V oblasti vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaných partnerství se stávající znění nechalo do značné míry inspirovat postojem Evropského parlamentu z roku 2013. V této oblasti tak přebírá velmi přesná ustanovení nařízení č. 650/2012 (o přeshraničních dědických řízeních). V souladu s tím je uznávání rozhodnutí automatické, rozhodnutí je však vykonatelné teprve po obdržení prohlášení o jeho vykonatelnosti v daném členském státě. To se vysvětluje citlivou povahou rozhodnutí v oblasti rodinného práva a odpovídá to také řešení, které je v platnosti v oblasti přeshraničních dědických řízení. Na druhou stranu prohlášení o vykonatelnosti rozhodnutí lze odmítnout pouze v několika velmi specifických případech, např. pokud by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

VI. Veřejné listiny a soudní smíry

Nařízení za určitých okolností rovněž umožňuje oběh veřejných listin a jejich vykonatelnost, což odpovídá jednomu z požadavků Parlamentu. Podobná ustanovení se týkají případů soudního smíru.

VII. Informace, které by měly být poskytnuty subjektům údajů

A nakonec nařízení vytváří prostředek k poskytování nezbytných základních právních informací mezinárodním párům.

VIII. Závěr

Závěrem se zpravodaj domnívá, že návrh nařízení ve věcech majetkových důsledků registrovaných partnerství je zcela jasně v zájmu Unie a mezinárodních párů. Bude tak možné zabránit početným nejasným případům a právním obtížím. Do stávajícího návrhu, který je druhým návrhem v této oblasti, byla zařazena celá řada pozměňovacích návrhů Parlamentu. Zpravodaj proto navrhuje, aby Parlament poskytl své kladné stanovisko bez jakýchkoli podstatných pozměňovacích návrhů v této fázi.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Soudní příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

Referenční údaje

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

Datum konzultace s EP

30.3.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.4.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Datum přijetí

14.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum předložení

16.6.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí