Procedure : 2016/0060(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0208/2016

Indgivne tekster :

A8-0208/2016

Forhandlinger :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Afstemninger :

PV 23/06/2016 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0289

BETÆNKNING     *
PDF 365kWORD 85k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Retsudvalget

Ordfører: Jean-Marie Cavada

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0107),

–  der henviser til artikel 81, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0128/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0208/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e a)  "medlemsstat": en medlemsstat, der deltager i et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem internationale par i henhold til afgørelse 2016/.../EU eller i henhold til en afgørelse truffet i overensstemmelse med artikel 331, stk. 1, andet eller tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre en ny definition af medlemsstat i denne forordning, således at den kun omfatter medlemsstater, der deltager i forordningen om registrerede partnerskaber, i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (Rom III).


BEGRUNDELSE

I. Procedure

Det foreliggende forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber er det andet herom. Efter et dødvande i forhandlingerne mellem medlemsstaterne kommer dette forslag til Parlamentet i form af et forstærket samarbejde, da aftaler på det familieretlige område kræver enstemmighed. Hvad angår de proceduremæssige aspekter af det forstærkede samarbejde henvises læseren til den specifikke henstilling herom.

Dette forslag har også en dublet, som vedrører retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, og som i vidt omfang er blevet gentaget med de fornødne ændringer. Forslaget til forordning fra 2016 er ikke identisk med Kommissionens oprindelige forslag fra 2011 — det omfatter tværtimod adskillige ændringer, som blev foreslået af Parlamentet i 2013, og svarer således til den tekst, som 23 medlemsstater var parate til at give deres tilslutning til i slutningen af 2015.

II. Rækkevidde

Forordningen bliver et meget nyttigt instrument for internationale par i EU. Den dækker spørgsmålene om kompetence og lovvalg samt anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Den finder imidlertid ikke anvendelse på bl.a. spørgsmål vedrørende partnernes rets- og handleevne, et partnerskabs eksistens, gyldighed eller anerkendelse, underholdspligt og arv ved partnerens død. Medlemsstaternes selvbestemmelsesret på det familieretlige område er derfor sikret. Forordningen berører heller ikke medlemsstaternes materielle ret vedrørende registrerede partnerskaber eller de formueretlige retsvirkninger heraf. Der er altså blevet lyttet til anmodningerne fra Parlamentet.

III. Kompetence

Forordningen fastsætter klart, hvilken ret der har kompetence til at træffe afgørelse om krav vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Hvis kravet vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber er forbundet med arvesagen ved en partners død eller med en begæring om opløsning eller omstødelse af partnerskabet, er den kompetente ret i henhold til de særlige regler på disse områder også kompetent til at træffe afgørelse om de formueretlige retsvirkninger. I andre tilfælde giver forordningen en liste over kriterier for afgørelsen om kompetence, idet der gives de berørte par mulighed for at vælge en anden ret i visse tilfælde. Hvis en medlemsstat ikke anerkender det omhandlede partnerskab, gives der mulighed for, at retterne i denne stat henviser sagen til retterne i en anden medlemsstat, som anerkender partnerskabet.

IV. Lovvalg

Afsnittet om lovvalg finder universel anvendelse, dvs. at det også tillader anvendelse af loven i et tredjeland. Det store fremskridt i denne sammenhæng er princippet om, at kun én lov finder anvendelse, idet reglerne om de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber finder anvendelse på alle formuegoder inden for rammerne af partnerskabet, uanset hvor de befinder sig. Der sættes dermed en stopper for opsplitningen af de regler, der gælder for parrets formuegoder. Forordningen giver mulighed for at vælge, hvilken lov der skal anvendes på de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber, men dette valg er begrænset af kravet om at være statsborger eller have sædvanligt opholdssted i det pågældende land. Forskellen i forhold til forordningen om formueforholdet mellem ægtefæller er her, at registrerede partnere også kan vælge loven i det land, hvor partnerskabet er registreret. Hvis der ikke er truffet noget valg, anvendes loven i registreringslandet, bortset fra undtagelsestilfælde. Muligheden for at vælge, hvilken lov der skal anvendes, samt diverse præciseringer er blevet indsat på baggrund af Parlamentets tidligere anmodninger herom.

V. Anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af retsafgørelser

På områderne anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber er den nuværende tekst i vid udstrækning inspireret af Europa-Parlamentets holdning fra 2013. Den overtager således de meget detaljerede bestemmelser herom i forordning nr. 650/2012 (om grænseoverskridende arv). Anerkendelsen er således automatisk, men en retsafgørelse er først eksigibel, efter at den er blevet erklæret eksigibel i den pågældende medlemsstat. Dette skyldes den følsomme karakter af retsafgørelser på det familieretlige område og svarer også til den nugældende løsning for grænseoverskridende arvesager. Det kan imidlertid kun afslås at erklære en retsafgørelse for eksigibel i nogle meget specifikke tilfælde, herunder hvis det vil stride mod grundlæggende retsprincipper (ordre public).

VI. Officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

Forordningen giver også, under visse betingelser, mulighed for udveksling af officielt bekræftede dokumenter og disses eksigibilitet, hvilket er i overensstemmelse med en anmodning fra Parlamentet. Der er lignende bestemmelser vedrørende retsforlig.

VII. Oplysninger til de berørte personer

Endelig skal der i henhold til forordningen skabes midler til formidling af de nødvendige basale juridiske oplysninger til internationale par.

VIII. Konklusion

Som konklusion mener ordføreren, at forslaget til forordning om de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber klart er i EU's og dets internationale pars interesse. Det vil gøre det muligt at undgå mange tilfælde af forvirring og juridiske vanskeligheder. Det aktuelle forslag, som er det andet om emnet, har overtaget mange af de af Parlamentet foreslåede ændringer. Ordføreren forslår derfor, at Parlamentet afgiver en positiv udtalelse om forslaget, uden indholdsmæssige ændringer på dette stadium.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber

Referencer

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

Dato for høring af EP

30.3.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.4.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Dato for vedtagelse

14.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Kazimierz Michał Ujazdowski

Dato for indgivelse

16.6.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik