Menetlus : 2016/0060(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0208/2016

Esitatud tekstid :

A8-0208/2016

Arutelud :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Hääletused :

PV 23/06/2016 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0289

RAPORT     *
PDF 432kWORD 88k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Õiguskomisjon

Raportöör: Jean-Marie Cavada

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0107),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0128/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0208/2016),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 - lõige 1 - punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  „liikmesriik“ – liikmesriik, mis osaleb tõhustatud koostöös kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades vastavalt otsusele 2016/.../EL või vastavalt otsusele, mis on vastu võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 331 lõike 1 teise või kolmanda lõigu kohaselt;

Selgitus

Käesoleva määruse puhul on oluline lisada liikmesriigi uus määratlus, et hõlmata üksnes registreeritud kooselu määruses osalevaid liikmesriike vastavalt nõukogu 20. detsembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1259/2010 (tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (Rooma III)) artikli 3 punktis 1 sisalduvale määratlusele.


SELETUSKIRI

I. Menetlus

Kõnealune ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades on teine selle teema kohta esitatud ettepanek. Pärast liikmesriikide läbirääkimiste takerdumist – perekonnaõiguse valdkonnas peavad kõik kokkulepped saama ühehäälse heakskiidu – on see ettepanek parlamenti tagasi jõudnud tõhustatud koostöö vormis. Tõhustatud koostöö menetlusaspektidega võib tutvuda selleteemalises eraldi soovituses.

Koos kõnealuse ettepanekuga on esitatud ka sarnane ettepanek, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist abieluvararežiime käsitlevates asjades, ning mõlemad ettepanekud on suuremas osas mutatis mutandis sisult kattuvad. 2016. aastal esitatud määruse ettepanek ei ole sisult sama, mis komisjoni 2011. aasta algne ettepanek, vaid hõlmab mitmeid parlamendi poolt 2013. aastal pakutud muudatusettepanekuid ning vastab seega tekstile, millele 23 liikmesriiki olid 2015. aasta lõpus nõus oma heakskiidu andma.

II. Kohaldamisala

Määrus on väga vajalik vahend rahvusvaheliste paaride jaoks Euroopa Liidus. Määrus hõlmab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist. Määruse valdkonda ei kuulu aga eelkõige küsimused, mis käsitlevad elukaaslaste õigus- ja teovõimet, kooselu olemasolu, kehtivust või tunnustamist, ülalpidamiskohustusi ja surnud elukaaslase vara pärimist. Liikmesriikide autonoomia perekonnaõiguse valdkonnas on seega kaitstud. Määrus ei mõjuta ka registreeritud kooselu või sellest tulenevaid varalisi tagajärgi käsitleva liikmesriikide õiguse sisulist poolt. Parlamendi taotlusi võeti seega arvesse.

III. Kohtualluvus

Määruses on selgelt kindlaks määratud, milline kohus on pädev tegema otsust registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede valdkonnas esitatud hagi korral. Kui registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlev hagi on seotud surnud elukaaslase vara pärimisega või kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise taotlemisega, on neis valdkondades kehtivate eeskirjade kohaselt pädev kohus ka pädev langetama otsuseid varaliste tagajärgede küsimustes. Muudeks juhtudeks on määruses pädevuse üle otsustamiseks loetletud kriteeriumid, samas jääb asjaomastele paaridele võimalus valida teatavatel juhtudel mõne muu kohtu. Juhul kui mõni liikmesriik ei tunnusta asjaomast kooselu, on selle liikmesriigi kohtutel õigus suunata kohtuasi mõne sellise liikmesriigi kohtusse, kus seda kooselu tunnustatakse.

IV. Kohaldatav õigus

Kohaldatavat õigust käsitlevat peatükki kohaldatakse ühetaoliselt, mis tähendab, et kohaldada võib ka kolmanda riigi õigust. Seejuures on suureks läbimurdeks kohaldatava õiguse ühtsuse põhimõte, mille kohaselt kohaldatakse registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede suhtes kohaldatavat õigust kogu kooselu raames omatava vara suhtes, olenemata vara asukohast. Seeläbi kaotatakse paaride vara suhtes kehtiva korra puhul segaolukord. Määrus võimaldab registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede suhtes kohaldatavat õigust valida, kuid valikut piirab nõue olla vastava riigi kodanik või alaline elanik. Määrus erineb siinkohal abieluvararežiime käsitlevast määrusest selle poolest, et registreeritud elukaaslased võivad valida ka kooselu registreerimise riigi seaduse. Kui valikut ei tehta, on kohaldatavaks õiguseks registreerimiskoha õigus, välja arvatud erandjuhud. Võimalus kohaldatavat õigust valida ning mitmed täpsustused, mida parlament varem taotles, on teksti lisatud.

V. Otsuste tunnustamine, täidetavus ja täitmine

Registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede küsimustes tehtavate otsuste tunnustamise, täidetavuse ja täitmise valdkonnas on Euroopa Parlamendi 2013. aasta seisukoht praegust teksti laialdaselt mõjutanud. Määrusesse on selles valdkonnas üle võetud väga täpsed sätted määrusest nr 650/2012 (piiriülese mõjuga pärimisasjade kohta). Tunnustamine on seega automaatne, kuid otsus on täidetav alles pärast selle täidetavaks tunnistamist asjaomases liikmesriigis. Perekonnaõiguse valdkonnas tehtavate otsuste tundlikkus õigustab sellist lahendust, mis ühtlasi kehtib juba ka piiriülese mõjuga pärimisasjade puhul. Täidetavaks tunnistamisest võib samas keelduda vaid mõningatel väga konkreetsetel juhtudel, mille hulka kuulub näiteks vastuolu avaliku korraga.

VI. Ametlikud dokumendid ja kohtulikud kokkulepped

Määrus võimaldab samuti teatavatel tingimustel ametlike dokumentide ringlemist ja täidetavust, mis vastab parlamendi taotlusele. Sarnased sätted kehtivad kohtulike kokkulepete suhtes.

VII. Andmesubjektide teavitamine

Lisaks on määruses ette nähtud rahvusvahelistele paaridele vajaliku põhilise õigusteabe levitamisvahendite loomine.

VIII. Kokkuvõte

Raportöör on kokkuvõttes seisukohal, et kõnealune määruse ettepanek registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede kohta on selgelt koostatud ELi ja selle rahvusvaheliste paaride huvides. See võimaldab lahendada mitmed segased ja õiguslikult keerulised küsimused. Praegusesse ettepanekusse, mis on selles valdkonnas teine, on lisatud suur osa parlamendi esitatud muudatusettepanekutest. Raportöör teeb seega parlamendile ettepaneku anda kõnealusele ettepanekule heakskiitva arvamuse, esitamata selles etapis sisulisi muudatusettepanekuid.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades

Viited

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

30.3.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.4.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Kazimierz Michał Ujazdowski

Esitamise kuupäev

16.6.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika