Postupak : 2016/0060(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0208/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0208/2016

Rasprave :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0289

IZVJEŠĆE     *
PDF 611kWORD 96k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0107),

–  uzimajući u obzir članak 81. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0128/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0208/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  ‚Država članica’ znači država članica koja sudjeluje u pojačanoj suradnji u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka koje se odnose na režime bračne stečevine međunarodnih parova, na temelju Odluke 2016/.../EU ili na temelju odluke donesene u skladu s člankom 331. stavkom 1. drugim ili trećim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

Obrazloženje

Za potrebe ove uredbe važno je uvesti novu definiciju države članice kako bi se obuhvatilo samo države članice koje sudjeluju u Uredbi o registriranom partnerstvu, u skladu s definicijom iz članka 3. stavka 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu (Rim III).


OBRAZLOŽENJE

I. Postupak

Ovaj prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava drugi je po redu o tom pitanju. Nakon blokiranja pregovora između država članica, a s obzirom na to da u obiteljskopravnim pitanjima svaki sporazum mora biti jednoglasan, ovaj se prijedlog Parlamentu vraća u okviru pojačane suradnje. Kad je riječ o postupovnim aspektima pojačane suradnje, čitatelja se upućuje na posebnu preporuku o tom pitanju.

Uz ovaj prijedlog donesen je i ekvivalentni prijedlog koji se odnosi na nadležnost, mjerodavno pravo, priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine, koji je, mutatis mutandis, u velikoj mjeri ovdje preuzet. Prijedlog uredbe iz 2016. nije istovjetan izvornom Komisijinom prijedlogu iz 2011. – naprotiv, taj prijedlog sadržava brojne izmjene koje je Parlament predložio 2013. i stoga odgovara tekstu koji su 2015. godine 23 države članice bile spremne odobriti.

II. Područje primjene

Uredba će biti vrlo koristan instrument za međunarodne parove unutar Europske unije. U području imovinskih posljedica registriranih partnerstava ona pokriva nadležnost i mjerodavno pravo kao i priznavanje i izvršenje odluka. Međutim, iz njezinog područja primjene isključena su, osobito, pitanja pravne sposobnosti partnera, postojanja, valjanosti ili priznavanja partnerstva, obveza uzdržavanja i nasljeđivanje umrlog partnera. Autonomija država članica u obiteljskopravnim pitanjima je stoga očuvana. Uredba ne utječe ni na materijalno pravo država članica o registriranim partnerstvima ili njihovim imovinskim posljedicama. Slijedom navedenog, udovoljeno je zahtjevima Parlamenta.

III. Nadležnost

Uredbom se jasno određuje koji je sud nadležan za odlučivanje o zahtjevima u području imovinskih posljedica registriranih partnerstava. Kad je zahtjev koji se odnosi na imovinske posljedice registriranih partnerstava povezan s nasljeđivanjem umrlog partnera ili sa zahtjevom za raskid ili poništenje partnerstva, sud koji je za ta pitanja nadležan na temelju posebnih propisa nadležan je i za odlučivanje o imovinskim posljedicama. U ostalim slučajevima, Uredbom se utvrđuje popis kriterija za odlučivanje o nadležnosti, ostavljajući parovima o kojima je riječ, u određenim slučajevima, mogućnost odabira drugog suda. U slučaju da u određenoj državi članici partnerstvo o kojem je riječ nije priznato, sudovi te države mogu predmet ustupiti sudovima druge države članice u kojoj je dotično partnerstvo priznato.

IV. Mjerodavno pravo

Odjeljak o mjerodavnom pravu opće je primjene, odnosno dopušta i primjenu prava države nečlanice. U tom je kontekstu veliki napredak načelo jedinstva mjerodavnog prava, u skladu s kojim se pravo mjerodavno za imovinske posljedice registriranih partnerstava primjenjuje na cjelokupnu imovinu obuhvaćenu tim režimom, neovisno o tome gdje se ona nalazi. Time je okončana fragmentacija pravnog režima koji uređuje pitanja imovine para. Uredbom je omogućen odabir mjerodavnog prava za imovinske posljedice registriranih partnerstava, ali taj je odabir ograničen zahtjevom da dotična osoba mora imati državljanstvo ili uobičajeno boravište države o kojoj je riječ. Za razliku od uredbe koja se odnosi na režime bračne stečevine, u skladu s ovom uredbom registrirani partneri mogu odabrati i pravo države u kojoj je partnerstvo registrirano. U nedostatku tog odabira, mjerodavno pravo je pravo države u kojoj je partnerstvo registrirano, osim u iznimnim slučajevima. Uključena je mogućnost odabira mjerodavnog prava kao i razna pojašnjenja koja je Parlament prethodno tražio.

V. Priznavanje, izvršivost i izvršenje odluka

Kad je riječ o priznavanju, izvršivosti i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava, trenutačni se tekst u velikoj mjeri ugleda na stajalište Europskog parlamenta iz 2013. Kad je riječ o navedenim pitanjima, on preuzima vrlo precizne odredbe Uredbe br. 650/2012 (o nasljeđivanju s prekograničnim elementom) Slijedom toga, iako je priznavanje automatsko, odluka je izvršiva tek nakon što se ishodi proglašenje izvršivosti u državi članici o kojoj je riječ. Razlog tomu je osjetljiva priroda odluka obiteljskopravne tematike, a takvo je rješenje u skladu i s uređenjem koje je trenutačno na snazi za nasljeđivanje s prekograničnim elementom. Međutim, proglašenje izvršivosti može se uskratiti samo u nekim vrlo jasno određenim slučajevima, poput suprotnosti odluke javnom poretku.

VI. Javne isprave i sudske nagodbe

Uredbom je, pod određenim uvjetima, omogućen i optjecaj i izvršivost javnih isprava, što je u skladu sa zahtjevom Parlamenta. Slične odredbe odnose se na sudske nagodbe.

VII. Stavljanje informacija na raspolaganje zainteresiranim osobama

Naposljetku, Uredbom se predviđaju i modaliteti stavljanja na raspolaganje osnovnih pravnih informacija potrebnih međunarodnim parovima.

VIII. Zaključak

Zaključno, izvjestitelj smatra da je ovaj prijedlog uredbe o imovinskim posljedicama registriranih partnerstava nedvojbeno u interesu Unije i njezinih međunarodnih parova. Njome će se otkloniti brojne pravne dvojbe i nesigurnosti. U ovaj prijedlog, drugi o istom pitanju, uključen je velik dio amandmana koje je Parlament predložio. Slijedom navedenog, izvjestitelj predlaže da Parlament o njemu donese pozitivno mišljenje, bez dodatnih amandmana u ovom stadiju.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nadležnost, mjerodavno pravo, priznavanje i izvršavanje sudskih odluka koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava

Referentni dokumenti

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

30.3.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

11.4.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Datum usvajanja

14.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum podnošenja

16.6.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti