Procedūra : 2016/0060(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0208/2016

Pateikti tekstai :

A8-0208/2016

Debatai :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Balsavimas :

PV 23/06/2016 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0289

PRANEŠIMAS     *
PDF 673kWORD 96k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Jean-Marie Cavada

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0107),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0128/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0208/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  valstybė narė – valstybė narė, kuri pagal Sprendimą 2016/X/ES arba pagal sprendimą, priimtą vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnio 1 dalies antra arba trečia pastraipa, dalyvauja tvirčiau bendradarbiaujant jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, susijusių su sutuoktinių turto teisiniu režimu, srityje;

Pagrindimas

Svarbu įtraukti naują valstybės narės apibrėžtį, kaip suprantama šiame reglamente, kad į taikymo sritį patektų tik įgyvendinant registruotos partnerystės turto režimo reglamentą dalyvaujančios valstybės narės, atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžtį.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Procedūra

Šis pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo – tai antrasis šio srities pasiūlymas. Užstrigus valstybių narių deryboms, nes bet koks susitarimas šeimos teisės srityje turi būti pasiektas vienbalsiai, šis pasiūlymas grįžo į Parlamentą taikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Su procedūra susijusius tvirtesnio bendradarbiavimo aspektus siūlome skaityti specialioje rekomendacijoje šiuo klausimu.

Yra dar vienas pasiūlymas – juo reglamentuojama sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas ir jame mutatis mutandis pateikiama nemažai šio pasiūlymo nuostatų. 2016 m. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento nėra identiškas pradiniam 2011 m. Komisijos pasiūlymui. Priešingai, jame įtraukta daug Parlamento 2013 m. pasiūlytų pakeitimų ir jis atitinka tekstą, kuriam 23 valstybės narės buvo pasirengusios pritarti 2015 m.

II. Taikymo sritis

Šis reglamentas bus labai naudinga priemonė Europos Sąjungoje gyvenančioms tarptautinėms poroms. Jame reglamentuojama registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas bei vykdymas. Vis dėlto į reglamento taikymo sritį nepatenka klausimai, susiję su partnerių veiksnumu, partnerystės buvimu, galiojimu ar pripažinimu, išlaikymo prievolėmis ir mirusio partnerio turto paveldėjimu. Taigi valstybių narių nepriklausomumas šeimos teisės srityje išsaugotas. Be to, reglamentas neturi poveikio valstybių narių materialinei teisei, susijusiai su registruota partneryste ar jos turtinėmis pasekmėmis. Taigi Parlamento prašymai buvo išgirsti.

III. Jurisdikcija

Reglamente aiškiai nustatyta, koks teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus dėl prašymų dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių. Kai prašymas dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių yra susijęs su mirusio partnerio turto paveldėjimu arba su prašymu nutraukti ar panaikinti partnerystę, teismas, kuris turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl specialiųjų šių sričių taisyklių taikymo, turės taip pat jurisdikciją priimti sprendimą dėl turtinių pasekmių. Kitais atvejais reglamente pateikiamas kriterijų, pagal kuriuos nustatoma jurisdikcija, sąrašas, ir paliekama atitinkamoms poroms galimybė tam tikrais atvejais pasirinkti kitą teismą. Jei valstybė narė nepripažįsta atitinkamos partnerystės, šios valstybės narės teismams suteikiama teisė perleisti bylą kitos valstybės narės, kuri pripažįsta tokią partnerystę, teismams.

IV. Taikytina teisė

Skyrius dėl taikytinos teisės yra taikomas visuotinai, t. y. pagal jį taip pat gali būti taikoma trečiosios valstybės teisė. Didžiausia šiuo klausimu pasiekta pažanga – tai vienos taikytinos teisės principas, pagal kurį registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms taikytina teisė taikoma visam turtui, turimam pagal partnerystę, neatsižvelgiant į turto buvimo vietą. Taigi taip užkertamas kelias poros turto režimo išskaidymui (pranc. dépeçage). Reglamentas sudaro galimybę pasirinkti teisę, taikytiną registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms, tačiau šis pasirinkimas apribotas reikalavimu būti atitinkamos valstybės piliečiu arba nuolatiniu gyventoju. Šis reglamentas skiriasi nuo reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo tuo, kad registruoti partneriai galės taip pat pasirinkti valstybės, kurioje registruota partnerystė, teisę. Jei teisė nepasirenkama, taikytina teisė bus registravimo vietos teisė, išskyrus nustatytas išimtis. Į reglamentą buvo įtraukta galimybė pasirinkti taikytiną teisę ir įvairūs paaiškinimai, kuriuos anksčiau prašė įtraukti Parlamentas.

V. Teismo sprendimų pripažinimas, vykdytinumas ir vykdymas

Teismo sprendimų dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo klausimais dabartinis tekstas plačiai remiasi 2013 m. Europos Parlamento pozicija. Jame šiais klausimais perimamos labai tikslios Reglamento Nr. 650/2012 (dėl tarpvalstybinio paveldėjimo) nuostatos. Taigi, nors pripažinimas yra automatiškas, sprendimas gali būti vykdytinas tik paskelbus teismo sprendimą vykdytinu atitinkamoje valstybėje narėje. Tai paaiškinama tuo, kad sprendimai šeimos teisės srityje yra jautrūs, ir tokia pati išeitis buvo rasta dėl tarpvalstybinio paveldėjimo. Vis dėlto gali būti atsisakoma paskelbti teismo sprendimą vykdytinu tik labai konkrečiais atvejais, pvz., kai toks pripažinimas prieštarauja viešajai tvarkai.

VI. Autentiški dokumentai ir teisminiai susitarimai

Reglamentas taip pat sudaro galimybes, laikantis tam tikrų sąlygų, autentiškų dokumentų judėjimui ir paskelbimui vykdytinais – būtent to buvo prašęs Parlamentas. Panašios nuostatos taikytinos teisminiams susitarimams.

VII. Atitinkamų asmenų informavimas

Reglamente numatyta sukurti esminės teisinės informacijos, reikalingos tarptautinėms poroms, sklaidos priemones.

VIII. Išvada

Pabaigoje pranešėjas pabrėžia, kad šis pasiūlymas dėl reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių yra, be jokios abejonės, naudingas Sąjungai ir joje gyvenančioms tarptautinėms poroms. Priėmus šį reglamentą nebeliks daugelio painių atvejų ir teisinių sunkumų. Dabartiniame pasiūlyme, kuris yra antrasis šios srities pasiūlymas, įtraukta nemažai Parlamento pasiūlytų pakeitimų. Todėl pranešėjas siūlo Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui ir dabartiniu etapu neteikti jokių esminių pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Nuorodos

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

Konsultacijos su EP data

30.3.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Priėmimo data

14.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Kazimierz Michał Ujazdowski

Pateikimo data

16.6.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika