Postopek : 2016/0060(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0208/2016

Predložena besedila :

A8-0208/2016

Razprave :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0289

POROČILO     *
PDF 667kWORD 96k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Jean-Marie Cavada

PR_CNS_LegAct_am

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0107),

–  ob upoštevanju člena 81(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0128/2016),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0208/2016),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „država članica“ pomeni državo članico, ki je vključena v okrepljeno sodelovanje na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov na podlagi Sklepa 2016/.../EU ali na podlagi sklepa, sprejetega v skladu z drugim ali tretjim pododstavkom člena 331(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Obrazložitev

Pomembno je, da se uvede nova opredelitev za države članice za namene te uredbe, ki bo zajemala samo države članice, ki sodelujejo pri uredbi o registriranih partnerskih skupnostih v skladu z opredelitvijo iz člena 3(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti (Rim III).


OBRAZLOŽITEV

I. Postopek

Ta predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti, je drugi tovrstni predlog. Po zastoju pogajanj med državami članicami (sporazumi s področja družinskega prava morajo biti namreč soglasni) se predlog vrača v Parlament v obliki okrepljenega sodelovanja. V zvezi s postopkovnimi vidiki okrepljenega sodelovanja je bralcu na voljo posebno priporočilo na to temo.

Vzporeden s tem predlogom je predlog o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema, ki je bil na splošno smiselno povzet. Predlog uredbe iz leta 2016 ni enak prvotnemu predlogu Komisije iz leta 2011, temveč so vanj vključene številne spremembe, ki jih je Parlament predlagal leta 2013 in ustrezajo besedilu, h kateremu je bilo 23 držav članic pripravljeno dati soglasje konec leta 2015.

II. Področje uporabe

Uredba bo izredno koristen instrument za mednarodne pare znotraj Evropske unije. Pokriva pristojnosti in pravo, ki se uporablja, pa tudi priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti, vendar so iz njenega področja uporabe izključena zlasti vprašanja pravne in poslovne sposobnosti partnerjev, obstoja, veljavnosti in priznanja zakonske zveze, preživninske obveznosti in dedovanje po pokojnem partnerju. Zato ohranja avtonomijo držav članic na področju družinskega prava. Prav tako ne zadeva materialnega prava držav članic o registriranih partnerskih skupnostih ali njihovih premoženjskopravnih posledic, tako da so bile zahteve Evropskega parlamenta upoštevane.

III. Pristojnost

Uredba jasno določa, katero sodišče je pristojno za odločanje o zahtevkih s področja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti. Kadar je zahtevek glede premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti povezan z dedovanjem zapuščine po pokojnem partnerju ali z vlogo zahtevka za prenehanje ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti, je pristojno sodišče za izvajanje posebnih določb s tega področja pristojno tudi za odločanje o vprašanjih premoženjskopravnih posledic. V drugih primerih uredba navaja seznam meril za določanje pristojnosti, vendar imajo pari v nekaterih primerih možnost, da izberejo drugo sodišče. Če država članica ne priznava zadevnega partnerstva, ima sodišče te države možnost, da zadevo preda sodišču druge države, ki to partnerstvo priznava.

IV. Pravo, ki se uporablja

Za del o pravu, ki se uporablja, velja univerzalna uporaba, torej omogoča tudi uporabo prava tretjih držav. Pri tem je največji napredek načelo enotnosti veljavnega prava, v skladu s katerim pravo na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti velja za vse premoženje v okviru partnerstva, ne glede na to, kje se nahaja. S tem se odpravlja sistem razdelitve pravne ureditve premoženjskopravnega položaja parov. Uredba omogoča izbiro prava, ki se uporablja za premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti, vendar je izbira omejena, saj je treba imeti v izbrani državi državljanstvo ali običajno prebivališče. Razlika med tem predlogom uredbe in predlogom uredbe o premoženjskih razmerjih med zakoncema je ta, da bodo lahko registrirani partnerji izbrali zakon države, v kateri je partnerstvo registrirano. V primerih, ko ni možnosti izbire, se bo uporabljalo pravo države, v kateri je partnerstvo registrirano, razen izjem. Možnost izbire veljavnega prava in razne pojasnitve, ki jih je predlagal Parlament, so bile vključene.

V. Priznanje, izvršljivost in izvrševanje odločb

Na področjih priznanja, izvršljivosti in izvrševanja odločb s področja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti sedanje besedilo v veliki meri temelji na stališču Evropskega parlamenta iz leta 2013. Tako povzema zelo natančne določbe Uredbe št. 650/2013 (o čezmejnem dedovanju). Četudi je priznanje samodejno, je torej odločba izvršljiva šele po pridobitvi razglasitve o izvršljivosti v zadevni državi članici. To lahko razložimo z občutljivo naravo odločitev na področju družinskega prava in ustreza tudi rešitvi, ki velja za čezmejno dedovanje. Vendar se razglasitev izvršljivosti ne sme zavrniti, razen v zelo natančno določenih primerih, med drugim, če je izvršitev v nasprotju z javnim redom.

VI. Javne listine in sodne poravnave

Uredba pod določenimi pogoji omogoča tudi pretok in izvršljivost javnih listin, kar je bila ena od zahtev Parlamenta. Podobne določbe zadevajo sodne poravnave.

VII. Obveščanje zadevnih oseb

Uredba predvideva uvedbo sredstev obveščanja o osnovnih pravnih informacijah, ki jih potrebujejo mednarodni pari.

VIII. Zaključek

Poročevalec meni, da je predlog uredbe o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti jasno v interesu Unije in mednarodnih parov, ki živijo v njej, saj bo odpravil številne primere nejasnosti in pravne negotovosti. Je drugi tovrstni predlog in zajema vrsto predlogov sprememb, ki jih je predlagal Parlament, zato poročevalec predlaga, naj da Parlament pozitivno mnenje na predlog, brez vsebinskih predlogov sprememb na tej stopnji.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristojnost, pravo, ki se uporablja, ter priznavanje in izvrševanje odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti

Referenčni dokumenti

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

Datum posvetovanja z EP

30.3.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

11.4.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Datum sprejetja

14.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum predložitve

16.6.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov