Postup : 2016/0059(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0209/2016

Předložené texty :

A8-0209/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0288

ZPRÁVA     *
PDF 622kWORD 92k
16.6.2016
PE 580.495v02-00 A8-0209/2016

k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0106),

–  s ohledem na čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0127/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0209/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „členským státem“ členský stát, který se účastní posílené spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, a to na základě rozhodnutí 2016/.../EU, nebo na základě rozhodnutí přijatého v souladu s druhým nebo třetím pododstavcem čl. 331 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

Odůvodnění

Zařazení nové definice členského státu pro účely tohoto nařízení je důležité, aby se pokryly pouze členské státy účastnící se nařízení o majetkových poměrech v manželství, v souladu s definicí obsaženou v čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Řím III).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Postup

Stávající návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství je druhým návrhem v této oblasti. Po zablokování jednání mezi členskými státy – každá dohoda v oblasti rodinného práva musí být přijata jednomyslně – se tento návrh vrací do Parlamentu ve formě posílené spolupráce. Procedurální aspekty posílené spolupráce je možné nalézt ve specifickém doporučení na toto téma.

Tento návrh má také druhou verzi, která se týká příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Návrh nařízení z roku 2016 není totožný s původním návrhem Komise z roku 2011 – naopak zahrnuje řadu změn navržených Parlamentem v roce 2013, a odpovídá tudíž znění, které bylo 23 členských států připraveno schválit na konci roku 2015.

II. Oblast působnosti

Nařízení bude představovat velmi užitečný nástroj pro mezinárodní manželství v rámci Evropské unie. Ve věcech majetkových poměrů v manželství se vztahuje na příslušnost, rozhodné právo i na uznávání a výkon rozhodnutí. Vylučuje však ze své působnosti zejména otázky týkající se právní způsobilosti manželů, existence, platnosti nebo uznání manželství, vyživovací povinnosti a dědictví majetku zemřelého manžela / zemřelé manželky. Autonomie členských států v otázce rodinného práva je tedy zachována. Nařízení se také netýká věcné úpravy členských států v oblasti majetkových poměrů v manželství. Požadavky Parlamentu byly tedy vyslyšeny.

III. Příslušnost

Nařízení jasným způsobem stanoví, která jurisdikce je příslušná k rozhodování o požadavcích ve věcech majetkových poměrů v manželství. Pokud požadavek v oblasti majetkových poměrů v manželství souvisí s dědictvím majetku zemřelého manžela / zemřelé manželky, nebo se žádostí o rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, bude soud, který je na základě zvláštních předpisů příslušný pro tyto oblasti, příslušný také k rozhodování o požadavcích v oblasti majetkových poměrů v manželství. Pro ostatní případy stanoví nařízení seznam kritérií pro rozhodnutí o příslušnosti a zároveň manželským párům v některých případech ponechává možnost zvolit si jinou jurisdikci. Pro případ, že členský stát dané manželství neuznává, mají soudy tohoto členského státu možnost svěřit věc soudům jiného členského státu, který dané manželství uznává.

IV. Rozhodné právo

Oddíl o rozhodném právu má obecnou platnost, tj. umožňuje také uplatňování právních předpisů třetího státu. Významným pokrokem je v této souvislosti zásada jednoty rozhodného práva, která znamená, že právní předpisy ve věci majetkových poměrů v manželství se uplatňují na veškerý majetek v tomto manželství, ať už se nachází kdekoli. Tím přestane docházet k tříštění práva rozhodného pro majetkové poměry v manželství. Nařízení umožňuje zvolit si právo rozhodné pro majetkové poměry v manželství, avšak tato volba je omezena požadavkem na občanství nebo obvyklé bydliště ve zvoleném státě. V případě, že k volbě nedojde, existují kritéria umožňující jednoznačné stanovení rozhodného práva. Do návrhu byla začleněna objasnění, která Parlament již dříve požadoval.

V. Uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí

V oblastech uznávání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství vychází stávající znění z velké části z postoje Evropského parlamentu z roku 2013. Přebírá tedy v této oblasti velmi přesná ustanovení nařízení č. 650/2012 (o dědictvích s mezinárodním prvkem). Uznávání je tedy sice automatické, avšak rozhodnutí je vykonatelné teprve po obdržení prohlášení vykonatelnosti v příslušném členském státě. To se vysvětluje citlivou povahou rozhodnutí v oblasti rodinného práva a odpovídá to také platným předpisům v oblasti dědictví s mezinárodním prvkem. Prohlášení vykonatelnosti však nemůže být zamítnuto, s výjimkou několika velmi přesně vymezených případů, k nimž patří rozpor s veřejným pořádkem.

VI. Veřejné listiny a soudní smíry

Nařízení také za určitých podmínek umožňuje pohyb a vykonatelnost veřejných listin, což odpovídá požadavku Parlamentu. Obdobná ustanovení se vztahují i na soudní smíry.

VII. Informování subjektů údajů

Nařízení také předpokládá vytvoření prostředků pro distribuci základních právních informací nezbytných pro mezinárodní manželské páry.

VIII. Závěr

Na závěr by zpravodaj rád zdůraznil, že tento návrh nařízení o majetkových poměrech v manželství je rozhodně v zájmu Unie a jejích mezinárodních manželských párů. Díky němu se vyřeší řada nejasností a právních problémů. Stávající návrh, který je druhým v této oblasti, zahrnuje významnou část pozměňovacích návrhů, které předtím předložil Parlament. Zpravodaj tedy navrhuje, aby Parlament vydal k tomuto návrhu kladné stanovisko, bez dalších podstatných pozměňovacích návrhů v této fázi.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Soudní příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

Referenční údaje

COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

Datum konzultace s EP

30.3.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.4.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Datum přijetí

14.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum předložení

16.6.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí