Izvješće - A8-0209/2016Izvješće
A8-0209/2016

  IZVJEŠĆE Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine

  16.6.2016 - (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)) - *

  Odbor za pravna pitanja
  Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada


  Postupak : 2016/0059(CNS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0209/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0209/2016
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine

  (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

  (Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0106),

  –  uzimajući u obzir članak 81. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0127/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0209/2016),

  1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

  2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  3.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

  4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea)  ‚Država članica’ znači država članica koja sudjeluje u pojačanoj suradnji u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka koje se odnose na režime bračne stečevine međunarodnih parova, na temelju Odluke 2016/.../EU ili na temelju odluke donesene u skladu s člankom 331. stavkom 1. drugim ili trećim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  Obrazloženje

  Za potrebe ove uredbe važno je uvesti novu definiciju države članice kako bi se obuhvatilo samo države članice koje sudjeluju u Uredbi o bračnoj stečevini, u skladu s definicijom iz članka 3. stavka 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu (Rim III).

  OBRAZLOŽENJE

  I. Postupak

  Ovaj prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine drugi je po redu o tom pitanju. Nakon blokiranja pregovora između država članica, a s obzirom na to da u obiteljskopravnim pitanjima svaki sporazum mora biti jednoglasan, ovaj se prijedlog Parlamentu vraća u okviru pojačane suradnje. Kad je riječ o postupovnim aspektima pojačane suradnje, čitatelja se upućuje na posebnu preporuku o tom pitanju.

  Uz ovaj prijedlog podnesen je i ekvivalentni prijedlog koji se odnosi na nadležnost, mjerodavno pravo, priznavanje i izvršenje odluka u području imovinskih posljedica registriranog partnerstva. Prijedlog uredbe iz 2016. nije istovjetan prvotnom Komisijinom prijedlogu iz 2011. – naprotiv, taj prijedlog sadržava brojne izmjene koje je Parlament predložio 2013. i stoga odgovara tekstu koji su 2015. godine 23 države članice bile spremne odobriti.

  II. Područje primjene

  Uredba će biti vrlo koristan instrument za međunarodne parove unutar Europske unije. U području režima bračne stečevine ona pokriva nadležnost i mjerodavno pravo kao i priznavanje i izvršenje odluka. Međutim, iz njezinog područja primjene isključena su, osobito, pitanja pravne sposobnosti bračnih drugova, postojanja, valjanosti ili priznavanja braka, obveza uzdržavanja i nasljeđivanje umrlog bračnog druga. Autonomija država članica u obiteljskopravnim pitanjima je stoga očuvana. Uredba ne utječe ni na materijalno pravo država članica o režimima bračne stečevine. Drugim riječima, udovoljeno je zahtjevima Parlamenta.

  III. Nadležnost

  Uredbom se jasno određuje koji je sud nadležan za odlučivanje o zahtjevima u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine. Kad je zahtjev koji se odnosi na režim bračne stečevine povezan s nasljeđivanjem umrlog bračnog druga ili sa zahtjevom za razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka, sud koji je za ta pitanja nadležan na temelju posebnih propisa nadležan je i za odlučivanje o režimu bračne stečevine. U ostalim slučajevima, Uredbom se utvrđuje popis kriterija za odlučivanje o nadležnosti, ostavljajući parovima o kojima je riječ, u određenim slučajevima, mogućnost odabira drugog suda. U slučaju da u određenoj državi članici brak o kojem je riječ nije priznat, sudovi te države mogu predmet ustupiti sudovima druge države članice u kojoj je dotični brak priznat.

  IV. Mjerodavno pravo

  Odjeljak o mjerodavnom pravu opće je primjene, odnosno dopušta i primjenu prava države nečlanice. U tom je kontekstu veliki napredak načelo jedinstva mjerodavnog prava, u skladu s kojim se pravo mjerodavno za režim bračne stečevine primjenjuje na cjelokupnu imovinu obuhvaćenu tim režimom, neovisno o tome gdje se ona nalazi. Time je okončana fragmentacija pravnog režima koji uređuje pitanja imovine para. Uredbom je omogućen odabir mjerodavnog prava za režim bračne stečevine, ali taj je odabir ograničen zahtjevom da dotična osoba mora imati državljanstvo ili uobičajeno boravište odabrane države. U nedostatku tog odabira, utvrđeni su jasni kriteriji za određivanje mjerodavnog prava. Dodana su i pojašnjenja koja je Parlament prethodno zatražio.

  V. Priznavanje, izvršivost i izvršenje odluka

  Kad je riječ o priznavanju, izvršivosti i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine, trenutačni se tekst u velikoj mjeri ugleda na stajalište Europskog parlamenta iz 2013. Kad je riječ o navedenim pitanjima, on preuzima vrlo precizne odredbe Uredbe br. 650/2012 (o nasljeđivanju s prekograničnim elementom) Slijedom toga, iako je priznavanje automatsko, odluka je izvršiva tek nakon što se ishodi proglašenje izvršivosti u državi članici o kojoj je riječ. Razlog tomu je osjetljiva priroda odluka obiteljskopravne tematike, a takvo je rješenje u skladu i s uređenjem koje je trenutačno na snazi za nasljeđivanje s prekograničnim elementom. Međutim, proglašenje izvršivosti može se uskratiti samo u nekim vrlo jasno određenim slučajevima, poput suprotnosti odluke javnom poretku.

  VI. Javne isprave i sudske nagodbe

  Uredbom je, pod određenim uvjetima, omogućen i optjecaj i izvršivost javnih isprava, što je u skladu sa zahtjevom Parlamenta. Slične odredbe odnose se na sudske nagodbe.

  VII. Stavljanje informacija na raspolaganje zainteresiranim osobama

  Naposljetku, Uredbom se predviđaju i modaliteti stavljanja na raspolaganje osnovnih pravnih informacija potrebnih međunarodnim parovima.

  VIII. Zaključak

  Zaključno, izvjestitelj smatra da je ovaj prijedlog uredbe o režimima bračne stečevine nedvojbeno u interesu Unije i njezinih međunarodnih parova. Njome će se otkloniti brojne pravne dvojbe i nesigurnosti. U ovaj prijedlog, drugi o istom pitanju, uključen je velik dio amandmana koje je Parlament prethodno predložio. Slijedom navedenog, izvjestitelj predlaže da Parlament o njemu donese pozitivno mišljenje, bez dodatnih amandmana u ovom stadiju.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Nadležnost, mjerodavno pravo, priznavanje i izvršavanje sudskih odluka u pitanjima bračnoimovinskih režima

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

  Datum savjetovanja s Parlamentom

  30.3.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  11.4.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  LIBE

  11.4.2016

  FEMM

  11.4.2016

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  LIBE

  14.4.2016

  FEMM

  19.4.2016

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Jean-Marie Cavada

  15.3.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  20.4.2016

  23.5.2016

   

   

  Datum usvajanja

  14.6.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Datum podnošenja

  16.6.2016