JELENTÉS a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  16.6.2016 - (COM(2016)0106 – C8-0000/2016 – 2016/0059(CNS)) - *

  Jogi Bizottság
  Előadó: Jean-Marie Cavada


  Eljárás : 2016/0059(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0209/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0209/2016
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2016)0106 – C8-0000/2016 – 2016/0059(CNS))

  (Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0106),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0127/2016),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0209/2016),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  „tagállam”: az a tagállam, amely részt vesz a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködésben az (EU) 2016/... határozat vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke (1) bekezdésének második vagy harmadik albekezdése értelmében elfogadott határozat alapján;

  Indokolás

  Fontos a tagállam új meghatározása e rendelet alkalmazásában, hogy csak a házassági vagyonjogi rendeletben részt vevő tagállamokat fedje le, összhangban a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet (Róma III.) 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő meghatározással.

  INDOKOLÁS

  I. Az eljárás

  A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi határozatra irányuló jelen javaslat ebben a tárgyban a második. A tagállamok közötti tárgyalások blokkolását követően – mivel a családjog terén minden megállapodást egyhangúlag kell elfogadni – ez a javaslat megerősített együttműködés formájában tér vissza a Parlamenthez. A megerősített együttműködés eljárási vonatkozásai tekintetében javasoljuk az olvasónak, hogy tekintse meg a témáról készült külön ajánlást.

  E javaslatnak van egy párja is, amely a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásait érintő ügyekben a joghatóságra, az alkalmazandó jogra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozik. A 2016-os rendeletre irányuló javaslat nem egyezik meg a Bizottság 2011-es eredeti javaslatával, épp ellenkezőleg, a Parlament által 2013-ban javasolt számos módosítást magában foglal és így annak a szövegnek felel meg, amelyet 23 tagállam kész volt elfogadni 2015 végén.

  II. A hatály

  A rendelet nagyon hasznos eszköz lesz az Európai Unióban élő nemzetközi pároknak. A házassági vagyonjogi rendszerek tekintetében hatálya kiterjed a joghatóságra, az alkalmazandó jogra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására. Nem terjed ki a hatálya azonban házastársak jogképességére, a házasság fennállására, érvényességére és elismerésére, a tartási kötelezettségekre és az elhunyt házastárs utáni öröklésre. A tagállamok autonómiája a családjog terén tehát biztosított. A rendelet nem érinti a tagállamok házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó anyagi jogát. A Parlament kéréseit tehát figyelembe vették.

  III. A joghatóság

  A rendelet egyértelműen rögzíti, hogy mely állam rendelkezik joghatósággal a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó ügyek elbírálására. Amikor a házassági vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos kérelem a házastárs halála esetén bekövetkező örökléssel, vagy a házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos, az e területre vonatkozó különös szabályok alkalmazására illetékességgel rendelkező bíróság lesz az illetékes a házassági vagyonjogi rendszerről való döntésben is. Az egyéb esetekre a rendelet felsorolja a joghatóságról való döntés kritériumait, meghagyva a lehetőséget az érintett pároknak, hogy bizonyos esetekben egy másik állam joghatóságát válasszák. Abban az esetben, ha a tagállam nem ismeri el a kérdéses házasságot, ezen állam bíróságainak lehetőségük van az ügyet egy olyan tagállam bíróságainak átadni, amely a házasságot elismeri.

  IV. Az alkalmazandó jog

  Az alkalmazandó jogra vonatkozó rész egyetemesen alkalmazandó, vagyis harmadik állam jogának alkalmazását is lehetővé teszi. E tekintetben a fő előrelépés az alkalmazandó jog egységességének elve, amely szerint a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos jog a házasság keretében birtokolt összes vagyontárgyra alkalmazandó, függetlenül attól, hogy azok hol találhatók. Ez tehát véget vet a párok vagyontárgyaira vonatkozó házassági vagyonjogi rendszer feldarabolásának. A rendelet lehetővé teszi a házassági vagyonjogi rendszerekre alkalmazandó jog megválasztását, de e választás feltétele az adott tagállam szerinti állampolgárság vagy szokásos tartózkodási hely. Választás hiányában kritériumok teszik lehetővé az alkalmazandó jog egyértelmű megállapítását. A Parlament által korábban kért különböző pontosításokat figyelembe vették.

  V. A határozatok elismerése, végrehajthatósága és végrehajtása

  A házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó határozatok elismerése, végrehajthatósága és végrehajtása terén a jelenlegi szöveg nagyrészt az Európai Parlament 2013-as álláspontjából merít. Így átveszi e téren a (határokon átnyúló öröklésről szóló) 650/2012/EU rendelet nagyon pontos rendelkezéseit. Tehát, ha az elismerés automatikus is, egy határozat csak az érintett tagállam végrehajthatóságot megállapító nyilatkozatának beszerzését követően lesz végrehajtható. Ezt a családjogot érintő határozatok érzékeny jellege indokolja, és megfelel a határokon átnyúló öröklések esetében alkalmazott hatályos megoldásnak is. Ugyanakkor a végrehajthatóság megállapítása csak néhány, nagyon konkrét esetben utasítható el, például ha a közrenddel ellentétes.

  VI. Közokirat és perbeli egyezség

  A rendelet bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a közokiratok szabad mozgását és végrehajthatóságát is, ami a Parlament egyik kérése volt. Hasonló rendelkezések vonatkoznak a perbeli egyezségekre is.

  VII. Az érintettek tájékoztatása

  Végezetül a rendelet előirányozza a nemzetközi párok szempontjából szükséges jogi alapinformációk továbbítását szolgáló eszközök létrehozását.

  VIII. Következtetés

  Következtetésként az előadó fenntartja, hogy a házassági vagyonjogi rendszerekről szóló rendeletre irányuló javaslat egyértelműen az Unió és az Unióban élő nemzetközi párok érdekeit szolgálja. Lehetővé fogja tenni, hogy véget vessenek sok zavaros esetnek és jogi nehézségnek. A jelenlegi, e témában a második javaslat magában foglalja a Parlament által korábban javasolt módosítások jelentős részét. Az előadó javasolja tehát, hogy a Parlament adjon kedvező véleményt a javaslatról, érdemi módosítások nélkül ebben a szakaszban.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása

  Hivatkozások

  COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  30.3.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  11.4.2016

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  11.4.2016

  FEMM

  11.4.2016

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  LIBE

  14.4.2016

  FEMM

  19.4.2016

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Jean-Marie Cavada

  15.3.2016

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  20.4.2016

  23.5.2016

   

   

  Az elfogadás dátuma

  14.6.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Benyújtás dátuma

  16.6.2016