Pranešimas - A8-0209/2016Pranešimas
A8-0209/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo

16.6.2016 - (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Jean-Marie Cavada


Procedūra : 2016/0059(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0209/2016
Pateikti tekstai :
A8-0209/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0106),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0127/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0209/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  valstybė narė – valstybė narė, kuri pagal Sprendimą 2016/X/ES arba pagal sprendimą, priimtą vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnio 1 dalies antra arba trečia pastraipa, dalyvauja tvirčiau bendradarbiaujant jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, susijusių su sutuoktinių turto teisiniu režimu, srityje;

Pagrindimas

Svarbu įtraukti naują valstybės narės apibrėžtį, kaip suprantama šiame reglamente, kad į taikymo sritį patektų tik įgyvendinant Sutuoktinų turto režimo reglamentą dalyvaujančios valstybės narės, atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžtį.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Procedūra

Šis pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo – tai antrasis šios srities pasiūlymas. Užstrigus valstybių narių deryboms, nes bet koks susitarimas šeimos teisės srityje turi būti pasiektas vienbalsiai, šis pasiūlymas grįžo į Parlamentą taikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Su procedūra susiję tvirtesnio bendradarbiavimo aspektai pateikiami specialioje rekomendacijoje šiuo klausimu.

Yra dar vienas pasiūlymas – juo reglamentuojama registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas. 2016 m. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento nėra identiškas pradiniam 2011 m. Komisijos pasiūlymui. Priešingai, jame įtraukta daug Parlamento 2013 m. pasiūlytų pakeitimų ir jis atitinka tekstą, kuriam 23 valstybės narės buvo pasirengusios pritarti 2015 m.

II. Taikymo sritis

Šis reglamentas bus labai naudinga priemonė Europos Sąjungoje gyvenančioms tarptautinėms poroms. Jame reglamentuojama sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas bei vykdymas. Vis dėlto į reglamento taikymo sritį nepatenka klausimai, susiję su sutuoktinių veiksnumu, santuokos buvimu, galiojimu ar pripažinimu, išlaikymo prievolėmis ir mirusio sutuoktinio turto paveldėjimu. Taigi valstybių narių nepriklausomumas šeimos teisės srityje išsaugotas. Be to, reglamentas neturi poveikio valstybių narių materialinei teisei, susijusiai su sutuoktinių turto teisiniu režimu. Taigi Parlamento prašymai buvo išgirsti.

III. Jurisdikcija

Reglamente aiškiai nustatyta, koks teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus dėl prašymų dėl sutuoktinių turto teisinio režimo. Kai prašymas dėl sutuoktinių turto teisinio režimo yra susijęs su mirusio sutuoktinio turto paveldėjimu arba prašymu nutraukti santuoką, patvirtinti gyvenimą skyrium ar santuoką pripažinti negaliojančia, teismas, kuris turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl specialiųjų šių sričių taisyklių taikymo, turės taip pat jurisdikciją priimti sprendimą dėl sutuoktinių turto teisinio režimo. Kitiems atvejams reglamente pateikiamas kriterijų, pagal kuriuos nustatoma jurisdikcija, sąrašas, ir paliekama atitinkamoms poroms galimybė tam tikrais atvejais pasirinkti kitą teismą. Jei valstybė narė nepripažįsta atitinkamos santuokos, šios valstybės narės teismams suteikiama teisė perleisti bylą kitos valstybės narės, kuri pripažįsta tokią santuoką, teismams.

IV. Taikytina teisė

Skyrius dėl taikytinos teisės yra taikomas visuotinai, t. y. pagal jį taip pat gali būti taikoma trečiosios valstybės teisė. Didžiausia šiuo klausimu pasiekta pažanga – tai vienos taikytinos teisės principas, pagal kurį sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytina teisė taikoma visam turtui, turimam pagal šį režimą, neatsižvelgiant į turto buvimo vietą. Taigi taip užkertamas kelias poros turto režimo išskaidymui (pranc. dépeçage). Reglamentas sudaro galimybę pasirinkti teisę, taikytiną sutuoktinių turto teisiniam režimui, tačiau šis pasirinkimas apribotas reikalavimu būti pasirinktos valstybės piliečiu arba nuolatiniu gyventoju. Jei teisė nepasirenkama, esama kriterijų, pagal kuriuos vienareikšmiškai nustatoma taikytina teisė. Į reglamentą įtraukta paaiškinimų, kuriuos anksčiau prašė įtraukti Parlamentas.

V. Teismo sprendimų pripažinimas, vykdytinumas ir vykdymas

Teismo sprendimų dėl sutuoktinių turto teisinio režimo pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo klausimais dabartinis tekstas plačiai remiasi 2013 m. Europos Parlamento pozicija. Jame šiais klausimais perimamos labai tikslios Reglamento Nr. 650/2012 (dėl tarpvalstybinio paveldėjimo) nuostatos. Taigi, nors pripažinimas yra automatiškas, sprendimas gali būti vykdytinas tik paskelbus teismo sprendimą vykdytinu atitinkamoje valstybėje narėje. Tai paaiškinama tuo, kad sprendimai šeimos teisės srityje yra jautrūs, ir tokia pati išeitis buvo rasta dėl tarpvalstybinio paveldėjimo. Vis dėlto gali būti atsisakoma paskelbti teismo sprendimą vykdytinu tik labai konkrečiais atvejais, pvz., kai toks pripažinimas prieštarauja viešajai tvarkai.

VI. Autentiški dokumentai ir teisminiai susitarimai

Reglamentas taip pat sudaro galimybes, laikantis tam tikrų sąlygų, autentiškų dokumentų judėjimui ir paskelbimui vykdytinais – būtent to buvo prašęs Parlamentas. Panašios nuostatos taikytinos teisminiams susitarimams.

VII. Atitinkamų asmenų informavimas

Reglamente numatyta sukurti esminės teisinės informacijos, reikalingos tarptautinėms poroms, sklaidos priemones.

VIII. Išvada

Pabaigoje pranešėjas pabrėžia, kad šis pasiūlymas dėl reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo yra, be jokios abejonės, naudingas Sąjungai ir joje gyvenančioms tarptautinėms poroms. Priėmus šį reglamentą nebeliks daugelio painių atvejų ir teisinių sunkumų. Dabartiniame pasiūlyme, kuris yra antrasis šios srities pasiūlymas, įtraukta nemažai anksčiau Parlamento pasiūlytų pakeitimų. Todėl pranešėjas siūlo Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui ir dabartiniu etapu neteikti jokių esminių pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Nuorodos

COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

Konsultacijos su EP data

30.3.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Priėmimo data

14.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Kazimierz Michał Ujazdowski

Pateikimo data

16.6.2016