Ziņojums - A8-0209/2016Ziņojums
A8-0209/2016

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās

  16.6.2016 - (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)) - *

  Juridiskā komiteja
  Referents: Jean-Marie Cavada


  Procedūra : 2016/0059(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0209/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0209/2016
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās

  (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

  (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0106),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0127/2016),

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0209/2016),

  1.  apstiprina Komisijas grozīto priekšlikumu;

  2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

  4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grizījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ea)  “dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas piedalās ciešākā sadarbībā attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par starptautisku pāru mantiskajām attiecībām, pamatojoties uz Lēmumu 2016/../ES vai pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 331. panta 1. punkta otro un trešo daļu;

  Pamatojums

  Jaunas definīcijas iekļaušana šīs regulas piemērošanas nolūkā ir svarīga, lai aptvertu tikai tās dalībvalstis, kas piedalās reģistrēto partnerattiecību regulas īstenošanā, un ievērotu Padomes 2010. gada 20. decembra Regulas (ES) Nr. 1259/2010, ), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (Romas III regula), 3. panta 1. punktā.

  PASKAIDROJUMS

  I. Procedūra

  Šis priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās ir otrs par šo tematu izstrādātais priekšlikums. Tā kā tika iesaldētas dalībvalstu sarunas un visi ģimenes tiesību jomā paredzētie nolīgumi ir jāpieņem vienbalsīgi, šis priekšlikums atgriežas pie Parlamenta kā ciešākas sadarbības dokuments. Lai saprastu ar ciešāku sadarbību saistītos procesuālos aspektus, lūdzam iepazīties ar šim tematam veltīto īpašo ieteikumu.

  Šim priekšlikumam ir arī otra versija, kas attiecas uz jurisdikciju, piemērojamām tiesībām, reģistrēto partnerattiecību mantisko seku jomā pieņemto nolēmumu atzīšanu un izpildi. Regulas 2016. gada priekšlikums ar Komisijas sākotnējo 2011. gada priekšlikumu pilnībā nesakrīt, gluži pretēji ― tajā ir iekļauti daudzi Parlamenta 2013. gadā ierosinātie priekšlikumi, un tas līdz ar to atbilst tekstam, kuru 23 dalībvalstis bija gatavas atbalstīt 2015. gada beigās.

  II. Tvērums

  Regula Eiropas Savienībā dzīvojošiem starptautiskajiem pāriem kļūs par ļoti noderīgu līdzekli. Tajā ir reglamentētas laulāto mantiskās attiecības, jurisdikcija, piemērojamās tiesības un nolēmumu atzīšana un izpilde. Taču no tās tvēruma ir izslēgti, piemēram, jautājumi par laulāto rīcībspēju, laulības esamību, juridisko spēku un atzīšanu, uzturlīdzekļu nodrošināšanas pienākumiem un mirušā laulātā mantojuma lietu. Līdz ar to dalībvalstu autonomija ģimenes tiesību jomā ir saglabāta. Regula neskar arī dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem ir reglamentēti laulāto mantisko attiecību režīmi. Jāsecina, ka Parlamenta prasības ir ņemtas vērā.

  III. Tiesu piekritība

  Regulā ir precīzi noteikta tiesa, kas skata lietas par laulāto mantiskajām attiecībām. Ja lieta par laulāto mantiskajām attiecībām ir saistīta ar mirušā laulātā mantojuma lietu vai ar prasību par šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par spēkā neesošu, tiesa, kas izšķir arī jautājumu par laulāto mantiskajām attiecībām, ir tā, kuras kompetence ir paredzēta šos jautājumus reglamentējošajos īpašajos noteikumos. Attiecībā uz pārējiem gadījumiem regulā ir iekļauts to kritēriju saraksts, pamatojoties uz kuriem izlemj tiesu piekritības jautājumu, attiecīgajiem laulātajiem pāriem atsevišķos gadījumos ļaujot izvēlēties arī citas valsts jurisdikciju. Situācijās, kurās kāda dalībvalsts attiecīgo laulību neatzīst, šīs dalībvalsts tiesām ir tiesības konkrēto lietu nodot tādas citas dalībvalsts tiesām, kurā šo laulību atzīst.

  IV. Piemērojamās tiesības

  Sadaļa par piemērojamām tiesībām ir vispārēji saistoša, kas nozīmē to, ka saskaņā ar to ir iespējama arī kādas trešās valsts tiesību piemērošana. Šajā jomā vislielākais panāktais uzlabojums ir piemērojamo tiesību vienotas piemērošanas princips, saskaņā ar kuru laulāto mantiskās attiecības reglamentējošās tiesības ir jāpiemēro visam atbilstoši šim laulāto mantisko attiecību regulējumam iegūtajam īpašumam neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Jāsecina, ka šāds risinājums novērš laulātā pāra mantisko attiecību reglamentējošo tiesību sistēmu sadrumstalotību. Saskaņā ar šo regulu laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamās tiesības var izvēlēties, taču šo izvēli ierobežo prasība, ka kādam no laulātajiem ir jābūt izvēlētās valsts valstspiederīgajam vai pastāvīgajam iedzīvotājam. Ja šāda izvēle nav izdarīta, piemērojot kritērijus, var viennozīmīgi noteikt piemērojamās tiesības. Regulā ir iekļautas Parlamenta agrāk pieprasītās precizējuma normas.

  V. Nolēmumu atzīšana, izpildāmība un izpilde

  Attiecībā uz laulāto mantisko attiecību jomā pieņemto nolēmumu atzīšanu, izpildāmību un izpildi jāteic, ka šis teksts lielā mērā ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Parlamenta 2013. gada nostāju. Jāsecina, ka šajā regulā ir pārņemtas Regulas Nr. 650/2012 ļoti precīzās normas (par pārrobežu mantojuma lietām), kas reglamentē šo pašu jomu. Tāpēc, ja atzīšana ir automātiska, nolēmumu var izpildīt tikai pēc tāda paziņojuma saņemšanas, kurā ir konstatēta šā nolēmuma izpildāmība attiecīgajā dalībvalstī. Šāds regulējums ir skaidrojams ar ģimenes tiesību jomā pieņemto nolēmumu delikāto dabu, un tas atbilst arī spēkā esošajam risinājumam, kāds tiek piemērots pārrobežu mantojuma lietām. Tomēr paziņojumu par izpildāmību noraidīt drīkst tikai dažos, precīzi definētos gadījumos, viens no kuriem ir sabiedriskās kārtības pārkāpums.

  VI. Publiskie akti un tiesas izlīguma akti

  Saskaņā ar šo regulu zināmos apstākļos ir iespējama arī publisko aktu aprite un izpildāmība, kas ir tieši tas, ko prasīja Parlaments. Līdzīgas normas reglamentē arī tiesas izlīguma aktus.

  VII. Attiecīgo personu informēšana

  Visbeidzot, regulā ir paredzēts izveidot tās pamata juridiskās informācijas izplatīšanas līdzekļus, kas ir nepieciešama starptautiskajiem pāriem.

  VIII. Secinājums

  Noslēgumā referents pauž uzskatu, ka šis regulas priekšlikums par laulāto mantiskajām attiecībām pavisam noteikti atbilst Savienības un tās starptautisko pāru interesēm. Piemērojot šo regulu, varēs novērst lielo jucekli un daudzos juridisko grūtību gadījumus. Šajā priekšlikumā, kas ir otrs par šo tematu izstrādātais priekšlikums, ir iekļauta liela daļa Parlamenta agrāk ierosināto priekšlikumu. Referents tāpēc ierosina, lai Parlaments šim priekšlikumam sniegtu piekrišanu, pagaidām nekādus būtiskus grozījumus neierosinot.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās

  Atsauces

  COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  30.3.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  11.4.2016

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  11.4.2016

  FEMM

  11.4.2016

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  LIBE

  14.4.2016

  FEMM

  19.4.2016

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Jean-Marie Cavada

  15.3.2016

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  20.4.2016

  23.5.2016

   

   

  Pieņemšanas datums

  14.6.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Iesniegšanas datums

  16.6.2016