Postup : 2016/0059(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0209/2016

Predkladané texty :

A8-0209/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0288

SPRÁVA     *
PDF 625kWORD 278k
16.6.2016
PE 580.495v02-00 A8-0209/2016

o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Jean-Marie Cavada

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0106),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0127/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0209/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „členský štát“ je členský štát, ktorý sa podieľa na posilnenej spolupráci v oblasti právomoci, rozhodného práva, uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov na základe rozhodnutia 2016/.../EÚ alebo na základe rozhodnutia prijatého v súlade s druhým alebo tretím pododsekom článku 331 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

Odôvodnenie

Zavedenie novej definície členského štátu na účely tohto nariadenia je dôležité, aby boli zahrnuté len členské štáty, ktoré sa podieľajú na majetkovom režime manželov v súlade s vymedzením uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (Rím III).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Postup

Tento návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov je druhým návrhom v tejto oblasti. Po zablokovaní rokovaní medzi členskými štátmi – v oblasti rodinného práva musí byť každá dohoda jednomyseľná – sa tento návrh vrátil do Parlamentu vo forme posilnenej spolupráce. Pokiaľ ide o procedurálne otázky posilnenej spolupráce, odkazujeme čitateľa na osobitné odporúčanie týkajúce sa tejto témy.

Tento návrh je podobný návrhu, ktorý sa týka právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. Návrh nariadenia z roku 2016 nie je zhodný s pôvodným návrhom Komisie z roku 2011 – naopak, zahŕňa mnohé zmeny, ktoré navrhol Parlament v roku 2013, a zodpovedá teda textu, s ktorým na konci roka 2015 súhlasilo 23 členských štátov.

II. Rozsah pôsobnosti

Nariadenie bude užitočným nástrojom pre medzinárodné páry v Európskej únii. Vo veci majetkových režimov manželov sa vzťahuje na právomoc a rozhodné právo, ako aj uznávanie a vykonávanie rozhodnutí. Z rozsahu pôsobnosti sú však vylúčené najmä otázky týkajúce sa spôsobilosti manželov, existencie, platnosti alebo uznávania manželstva, vyživovacej povinnosti a dedičstva po smrti manžela. Samostatnosť členských štátov v oblasti rodinného práva je teda zachovaná. Nariadením nie je dotknutá ani vecná podstata práva členských štátov vo veci majetkových režimov manželov. Požiadavky Parlamentu boli teda splnené.

III. Právomoc

V nariadení sa jasne stanovuje, ktorý súd má právomoc rozhodovať o žiadostiach vo veci majetkových režimov manželov. Ak je žiadosť týkajúca sa majetkových režimov manželov spojená s dedičstvom po smrti jedného z manželov alebo so žiadosťou o rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva, je to súd, ktorý má právomoc konať v otázkach špecifických pre tieto oblasti, ktorý má tiež právomoc rozhodnúť o majetkovom režime. Pre ostatné prípady sa v nariadení uvádza zoznam kritérií, ktoré sa uplatňujú pri rozhodovaní o právomoci, pričom príslušné páry majú v niektorých prípadoch možnosť vybrať si iný súd. V prípade, že jeden z členských štátov neuznáva predmetné manželstvo, súdy tohto štátu majú možnosť postúpiť prípad súdom iného členského štátu, ktorý uznáva predmetné manželstvo.

IV. Rozhodné právo

Časť týkajúca sa rozhodného práva má všeobecnú platnosť, t. j. umožňuje aj uplatnenie práva tretieho štátu. Najvýraznejším pokrokom v tejto súvislosti je zásada jednotnosti rozhodného práva, čo znamená, že rozhodné právo pre majetkový režim manželstva sa vzťahuje na celý majetok v rámci tohto režimu, a to bez ohľadu na to, kde sa majetok nachádza. Ukončuje sa tak roztrieštenosť (dépeçage) právneho režimu týkajúceho sa majetkových pomerov manželov. Nariadenie dáva možnosť výberu rozhodovacieho práva vzťahujúceho sa na majetkový režim, ale táto možnosť je ohraničená požiadavkou na štátne občianstvo alebo obvyklý pobyt vo vybranom členskom štáte. V prípade , že neexistuje možnosť výberu, kritériá umožňujú jednoznačne určiť rozhodné právo. Rôzne objasnenia, ktoré predtým požadoval Parlament, boli začlenené do nariadenia.

V. Uznávanie, vykonateľnosť a výkon rozhodnutí

V oblasti uznávania, vykonateľnosti a výkonu rozhodnutí vo veci majetkových režimov manželov súčasný text v širokej miere čerpá z pozície Európskeho parlamentu z roku 2013. V tejto oblasti tak preberá veľmi presné ustanovenia nariadenia č. 650/2012 (o cezhraničnom dedičstve). Hoci uznávanie je automatické, rozhodnutie je vykonateľné iba po vyhlásení, v ktorom sa konštatuje vykonateľnosť v príslušnom členskom štáte. Vysvetľuje sa to citlivým charakterom rozhodnutí v oblasti rodinného práva a zodpovedá to aj riešeniu, ktoré je platné v oblasti cezhraničného dedičstva. Vyhlásenie o vykonateľnosti sa však dá odmietnuť iba v niektorých presne stanovených prípadoch, medzi ktoré patrí rozpor s verejným poriadkom.

VI. Verejné listiny a súdne zmiery

V súlade s požiadavkou Parlamentu nariadenie za určitých podmienok umožňuje voľný pohyb a vykonateľnosť verejných listín. Podobné ustanovenia sa týkajú súdnych zmierov.

VII. Informácie pre dotknuté osoby

V nariadení sa požaduje stanovenie prostriedku, ktorým sa budú šíriť základné právne informácie potrebné pre medzinárodné páry.

VIII. Záver

Na záver spravodajca zdôrazňuje, že tento návrh nariadenia o majetkových režimoch manželov je zreteľne v záujme Únie a medzinárodných párov. Týmto návrhom sa zabráni mnohým rozporným a právne zložitým prípadom. Súčasný návrh, ktorý je druhým návrhom v tejto oblasti, zahŕňa mnohé pozmeňujúce návrhy predložené Parlamentom. Spravodajca teda navrhuje, aby Parlament schválil tento návrh bez podstatných pozmeňujúcich návrhov v tomto štádiu.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov

Referenčné čísla

COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

Dátum konzultácie s EP

30.3.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.4.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Dátum prijatia

14.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kazimierz Michał Ujazdowski

Dátum predloženia

16.6.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia