Процедура : 2013/0420(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0210/2016

Внесени текстове :

A8-0210/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0301

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 696kWORD 67k
16.6.2016
PE 549.452v02-00 A8-0210/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Норика Николай

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05616/2014),

–  като взе предвид проекта на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (05618/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8–0043/2014),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8–0210/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Азербайджан.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на протокола е да се определят финансовите и техническите правила, които да дадат възможност на Азербайджан да участва в някои програми на Европейския съюз, които са отворени за трети държави. Специфичният ред и условия за участието на Азербайджан във всяка конкретна програма впоследствие ще бъдат определени в споразумение между Комисията и компетентните органи в Азербайджан.

Постепенното отваряне на някои програми на Съюза за съседни на Съюза държави беше представено от Комисията още през 2006 г. и представлява един от компонентите на европейската политика за съседство. Съветът подкрепи този подход през 2007 г. и даде указания на Комисията да преговаря по рамкови споразумения с държави партньори, които биха улеснили това участие. Този подход беше допълнително подкрепен в Прегледа на европейската политика за съседство от 2011 г. и също така представлява един от елементите на Източното партньорство за засилване на двустранното сътрудничество. През октомври 2012 г. Азербайджан изрази своя интерес за участие в програмите на Съюза. Армения, Грузия, Молдова и Украйна вече сключиха подобни протоколи.

Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Азербайджан влезе в сила на 1 юли 1999 г. От 2010 г. насам ЕС и Азербайджан водят преговори за нови и по-добри договорни отношения съгласно целите на Източното партньорство, в което участва Азербайджан. За съжаление тези преговори забавиха своя ход през 2013 г. Междувременно на 1 септември 2014 г. влязоха в сила споразуменията за визови облекчения и за обратно приемане между ЕС и Азербайджан. Азербайджан е също така важен партньор за ЕС в областта на енергетиката. При все това важността на отношенията между ЕС и Азербайджан не се ограничава до енергийната сигурност и целесъобразността на това партньорство следва да се разглежда в контекста на всички аспекти на сътрудничеството, което се предвижда в рамката на Източното партньорство. През последните месеци Парламентът изрази загриженост относно все по-големите затруднения, с които се сблъскват участниците и организациите на гражданското общество. Правовата държава, правата на човека и демокрацията продължават да бъдат основните принципи, на които следва да се базират отношенията на ЕС с трети държави. В този контекст разглежданото рамково споразумение има за цел да насърчава сътрудничеството в секторите и да поощрява отношенията между хората, които следва да бъдат от полза за обществото.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa

Правна информация - Политика за поверителност