DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodajka: Norica Nicolai

Postup : 2013/0420(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0210/2016
Předložené texty :
A8-0210/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05616/2014),

–  s ohledem na návrh Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie (05618/2014),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 212 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0043/2014),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0210/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Ázerbájdžánské republiky.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem protokolu je stanovit finanční a technická pravidla, která Ázerbájdžánské republice umožní účastnit se některých programů Evropské unie otevřených třetím zemím. Zvláštní podmínky pro účast Ázerbajdžánské republiky v jednotlivých programech budou stanoveny v dohodě mezi Komisí a příslušnými orgány Ázerbajdžánské republiky.

Postupné otevírání některých programů Unie účasti zemí evropského sousedství Komise navrhla již v roce 2006 a stanovila jako součást evropské politiky sousedství. Rada schválila tento přístup v roce 2007 a dala Komisi pokyn k jednání o rámcových dohodách s partnerskými zeměmi, které by usnadnily jejich účast. Tento přístup byl dále schválen v přezkumu evropské politiky sousedství v roce 2011 a je rovněž jedním z prvků Východního partnerství pro posílení dvoustranné spolupráce. V říjnu 2012 Ázerbájdžán vyjádřil zájem o účast v programech Unie. Arménie, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina již tyto protokoly dojednaly.

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem vstoupila v platnost dne 1. července 1999. Od roku 2010 vedly EU a Ázerbájdžán jednání o nových, kvalitativně lepších smluvních vztazích, které jsou jedním z cílů Východního partnerství, jehož je Ázerbájdžán členem. Tato jednání začala bohužel v roce 2013 stagnovat. Mezitím vstoupily dne 1. září 2014 v platnost dohody o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob. Ázerbájdžán je rovněž významným partnerem EU v oblasti energetiky. Význam vztahů mezi EU a Ázerbájdžánem však není omezen pouze na energetickou bezpečnost a na důležitost tohoto partnerství by se mělo pohlížet v souvislosti se všemi aspekty spolupráce plánované v rámci Východního partnerství. Parlament vyjádřil v posledních měsících znepokojení nad narůstajícími problémy, kterým čelí subjekty a organizace občanské společnosti. Zásady právního státu, dodržování lidských práv a demokracie zůstávají základními hodnotami, na nichž by se vztahy EU se třetími zeměmi měly zakládat. V této souvislosti by projednávaná rámcová dohoda měla být zaměřena na podporu spolupráce a kontaktů mezi lidmi, z čehož bude mít užitek společnost jako celek.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

14.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa