HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Norica Nicolai

Procedure : 2013/0420(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0210/2016
Indgivne tekster :
A8-0210/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05616/2014),

–  der henviser til udkast til protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer (05618/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 212 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0043/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0210/2016),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Aserbajdsjans regering og parlament.

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med protokollen er at fastsætte finansielle og tekniske regler, der sætter Aserbajdsjan i stand til at deltage i visse af Den Europæiske Unions programmer, som er åbne for tredjelande. De særlige vilkår og betingelser for Aserbajdsjans deltagelse i det enkelte program vil derefter blive fastsat ved aftale mellem Kommissionen og de kompetente myndigheder i Aserbajdsjan.

Den gradvise åbning af visse af Unionens programmer for nabolandene blev skitseret af Kommissionen allerede i 2006 og fastsat som et af elementerne i den europæiske naboskabspolitik (ENP). Rådet støttede dette tiltag i 2007 og udstak retningslinjer til Kommissionen om forhandling af rammeaftaler med de øvrige partnerlande, som ville lette denne deltagelse. Dette tiltag blev yderligere støttet i revideringen af ENP i 2011 og er også et af elementerne i Det Østlige Partnerskab om et styrket bilateralt samarbejde. Aserbajdsjan udtrykte i oktober 2012 interesse for at deltage i Unionens programmer. Armenien, Georgien, Moldova og Ukraine har allerede indgået sådanne protokoller.

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan trådte i kraft den 1. juli 1999. EU og Aserbajdsjan har siden 2010 ført forhandlinger om nye og opgraderede aftaleforbindelser i henhold til Det Østlige Partnerskab, som Aserbajdsjan er en del af. Forhandlingerne gik desværre i stå i 2013. I mellemtiden trådte aftalerne om visumlempelse og tilbagetagelse mellem EU og Aserbajdsjan i kraft den 1. september 2014. Aserbajdsjan er også en vigtig energipartner for EU. Forbindelserne mellem EU og Aserbajdsjan er imidlertid ikke begrænset til energisektoren, og relevansen af dette partnerskab bør tages i betragtning i forbindelse med alle aspekter af samarbejde, der planlægges inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab. Parlamentet har i løbet af de seneste måneder givet udtryk for bekymring over de stadig større vanskeligheder, som civilsamfundsaktører og - organisationer står over for. Retsstatsforhold, menneskerettigheder og demokrati er stadig kerneprincipper, som EU's forbindelser med tredjelande bør være baseret på. I den sammenhæng sigter den rammeaftale, der er under behandling, mod at fremme samarbejde inden for sektorerne og fremme mellemfolkelig kontakt, som bør være til gavn for samfundet.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

14.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa