Διαδικασία : 2013/0420(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0210/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0210/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0301

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 694kWORD 67k
16.6.2016
PE 549.452v02-00 A8-0210/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05616/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης (05618/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0043/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0210/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο στόχος του Πρωτοκόλλου είναι ο καθορισμός των χρηματοοικονομικών και τεχνικών κανόνων που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε ορισμένα προγράμματα της Ένωσης που είναι ανοικτά σε τρίτες χώρες. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε κάθε ειδικό πρόγραμμα θα καθορίζονται κατά περίπτωση σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και των αρμοδίων αρχών στο Αζερμπαϊτζάν.

Το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων προγραμμάτων της Ένωσης στη συμμετοχή γειτονικών χωρών είχε σκιαγραφηθεί από την Επιτροπή ήδη το 2006 και καθοριστεί ως μια από τις συνιστώσες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Το Συμβούλιο υιοθέτησε την προσέγγιση αυτή το 2007 και απηύθυνε στην Επιτροπή οδηγίες για να διαπραγματευθεί συμφωνίες πλαίσιο με χώρες εταίρους, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής αυτής. Η προσέγγιση αυτή εγκρίθηκε περαιτέρω το 2011 με την αναθεώρηση της ΕΠΓ, ενώ συνιστά ταυτόχρονα μια από τις συνιστώσες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Τον Οκτώβριο του 2012, το Αζερμπαϊτζάν εξέφρασε το ενδιαφέρον του να συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης. Η Αρμενία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν ήδη συνάψει παρόμοια πρωτόκολλα.

Η ΣΕΣΣ ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999. Από το 2010 η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν διεξάγουν διαπραγματεύσεις ενόψει νέων και αναβαθμισμένων συμβατικών σχέσεων, σύμφωνα με τους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της οποίας το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις αυτές αναστάλθηκαν το 2013. Εν τω μεταξύ, την 1η Σεπτεμβρίου 2014 τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και για την επανεισδοχή. Το Αζερμπαϊτζάν είναι επίσης σημαντικός εταίρος της ΕΕ για την ενέργεια. Εντούτοις, η σημασία των σχέσεων ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν δεν περιορίζεται στην ασφάλεια της ενέργειας, και ο καίριος χαρακτήρας της εν λόγω εταιρικής σχέσης πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο όλων των πτυχών της συνεργασίας που λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Τους τελευταίους μήνες το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις αυξανόμενες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία παραμένουν θεμελιώδεις αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζονται οι σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η υπό εξέταση συμφωνία πλαίσιο αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανά τομέα και στην προώθηση των διαπροσωπικών επαφών, που είναι ευνοϊκές για την κοινωνία.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ernest Urtasun, Janusz Zemke, Ελένη Θεοχάρους, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Σοφία Σακοράφα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου