SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Norica Nicolai

Menettely : 2013/0420(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0210/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0210/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05616/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettäväksi pöytäkirjaksi, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (05618/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 212 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0043/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0210/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Pöytäkirjan tarkoituksena on määritellä varainhoito- ja tekniset säännöt, jotta Azerbaidžanin tasavalta voisi osallistua tiettyihin kolmansille maille avoinna oleviin Euroopan unionin ohjelmiin. Azerbaidžanin osallistumista kuhunkin unionin ohjelmaan koskevista erityisehdoista määrätään komission ja Azerbaidžanin toimivaltaisten viranomaisten välisessä sopimuksessa.

Komissio käsitteli tiettyjen Euroopan unionin ohjelmien avaamista asteittain Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaille jo vuonna 2006, ja se määriteltiin yhdeksi Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) osaksi. Neuvosto hyväksyi toimintamallin vuonna 2007 ja antoi komissiolle ohjeet kumppanimaiden kanssa tehtävien puitesopimusten neuvottelemista varten tämän osallistumisen helpottamiseksi. Toimintamalli sai lisää tukea vuoden 2011 ENP:n uudistuksessa, ja se on myös yksi itäisen kumppanuuden kahdenvälistä yhteistyötä vahvistavia osia. Lokakuussa 2012 Azerbaidžan ilmaisi kiinnostuksensa osallistua unionin ohjelmiin. Armenia, Georgia, Moldova ja Ukraina ovat jo tehneet tällaiset pöytäkirjat.

EU:n ja Azerbaidžanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999. Vuodesta 2010 EU ja Azerbaidžan ovat neuvotelleet uusista ja ajantasaistetuista sopimussuhteista osana itäisen kumppanuuden, jossa Azerbaidžan on mukana, tavoitteita. Neuvottelut ajautuivat valitettavasti umpikujaan vuonna 2013. EU:n ja Azerbaidžanin välinen viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus ja takaisinottosopimus tulivat sillä välin voimaan 1. syyskuuta 2014. Azerbaidžan on unionille myös merkittävä energia-alan kumppani. EU:n ja Azerbaidžanin suhteiden merkitys ei kuitenkaan rajoitu energian toimitusvarmuuteen, ja kumppanuuden merkitys olisi otettava huomioon kaikessa itäisen kumppanuuden puitteissa kaavaillussa yhteistyössä. Parlamentti on viime kuukausien aikana ilmaissut huolensa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja järjestöjen kohtaamista yhä suuremmista vaikeuksista. Oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja demokratia ovat yhä perusperiaatteita, joiden pohjalta EU:n ja kolmansien maiden suhteita olisi kehitettävä. Tässä mielessä käsiteltävänä olevalla puitesopimuksella pyritään edistämään yhteistyötä eri aloilla ja tukemaan ihmisten välisiä kontakteja yhteiskunnan hyödyksi.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

14.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa