AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

16.6.2016 - (05616/2014 – C8‑0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Külügyi Bizottság
Előadó: Norica Nicolai

Eljárás : 2013/0420(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0210/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0210/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05616/2014 – C8‑0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05616/2014),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv tervezetére (05618/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikkével, és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0043/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0210/2016),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Azerbajdzsán Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság részt vegyen bizonyos, harmadik országok számára nyitva álló uniós programokban. Azerbajdzsán egyes konkrét programokban való részvételének különös feltételeit a Bizottság és az illetékes azeri hatóságok közötti megállapodás keretében határozzák majd meg.

A Bizottság már 2006-ban előirányozta egyes uniós programok szomszédos országok számára való fokozatos megnyitását, és azt az európai szomszédságpolitika (ENP) egyik összetevőjeként határozta meg. A Tanács 2007-ben támogatta e megközelítést, és iránymutatást adott a Bizottság számára arra vonatkozóan, hogy a partnerországokkal tárgyalások útján a részvételüket lehetővé tevő keretmegállapodásokat dolgozzon ki. Az ENP 2011. évi felülvizsgálata során e megközelítést újfent támogatták, és az egyszersmind a keleti partnerség kétoldalú együttműködést fokozó elemeinek egyike lett. Azerbajdzsán 2012 októberében kinyilvánította az uniós programokban való részvételére irányuló szándékát. Örményország, Grúzia, Moldova és Ukrajna már kötött hasonló jegyzőkönyveket.

Az EU–Azerbajdzsán partnerségi és együttműködési megállapodás 1999. július 1-jén lépett hatályba. Az EU és Azerbajdzsán 2010 óta folytat tárgyalásokat az új és magasabb szintű szerződéses kapcsolatokról mint azon keleti partnerség célkitűzéseiről, amelynek Azerbajdzsán is része. A tárgyalások sajnálatos módon 2013-ban megakadtak. Időközben, 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett az EU és Azerbajdzsán közötti vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodás. Azerbajdzsán az Unió fontos energiaügyi partnere is. Az EU és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok azonban nem korlátozósnak az energiabiztonságra, és e partnerség jelentőségét a keleti partnerség keretében tervezett együttműködés valamennyi aspektusát figyelembe véve kell vizsgálni. A Parlament az elmúlt hónapokban aggodalmának adott hangot a civil társadalmi szereplők és szervezetek által tapasztalt, fokozódó nehézségek miatt. Továbbra is a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia maradnak azok a fő elvek, amelyekre az Unió harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak épülniük kell. Ezzel összefüggésben a vizsgálat tárgyát képező keretmegállapodás célja a különböző ágazatok közötti együttműködés elősegítése és az emberek közötti kapcsolatok ösztönzése a társadalom javát szolgálva.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

14.6.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa