Pranešimas - A8-0210/2016Pranešimas
A8-0210/2016

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto

16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėja: Norica Nicolai

Procedūra : 2013/0420(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0210/2016
Pateikti tekstai :
A8-0210/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05616/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, projektą (05618/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 212 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0043/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A8–0210/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Azerbaidžano parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Protokolo tikslas – nustatyti finansines ir technines taisykles, pagal kurias Azerbaidžano Respublikai būtų sudarytos galimybės dalyvauti tam tikrose Europos Sąjungos programose, kuriose gali dalyvauti trečiosios šalys. Specialios Azerbaidžano dalyvavimo kiekvienoje atskiroje programoje nuostatos ir sąlygos bus nustatytos Komisijos ir Azerbaidžano kompetentingų institucijų vėliau sudarytame susitarime.

Komisija jau 2006 m. nurodė, kad Europos kaimyninėms šalims turėtų būti palaipsniui suteikiama galimybė dalyvauti tam tikrose Sąjungos programose, ir tokį programų atvėrimą įtraukė į Europos kaimynystės politiką (EKP). 2007 m. Taryba patvirtino tokią strategiją ir davė nurodymus Komisijai pradėti derybas su šalimis partnerėmis dėl bendrųjų susitarimų, pagal kuriuos palengvinamas toks dalyvavimas. Ši strategija buvo patvirtinta ir atliekant 2011 m. EKP peržiūrą, ji yra viena iš Rytų partnerystės sudėtinių dalių, skirtų dvišaliam bendradarbiavimui gerinti. 2012 m. spalio mėn. Azerbaidžanas pareiškė norą dalyvauti Sąjungos programose. Armėnija, Gruzija, Moldova ir Ukraina tokius protokolus jau yra sudariusios.

ES ir Azerbaidžano PBS įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d. Nuo 2010 m., pagal nustatytus Rytų partnerystės, kurioje dalyvauja Azerbaidžanas, uždavinius, ES ir Azerbaidžanas veda derybas dėl naujų aukštesnio lygio sutartinių santykių. Deja, 2013 m. šios derybos užstrigo. Tuo tarpu 2014 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo ES ir Azerbaidžano vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai. Azerbaidžanas, be kita ko, yra svarbus ES partneris energetikos srityje. Vis dėlto ES ir Azerbaidžano santykiai svarbūs ne tik energetinio saugumo požiūriu, šios partnerystės aktualumas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į visus Rytų partnerystės politikoje numatytus bendradarbiavimo aspektus. Per pastaruosius mėnesius Parlamentas pareiškė susirūpinimą dėl to, kad pilietinės visuomenės veikėjai ir organizacijos susiduria su vis didesniais sunkumais. Teisinė valstybė, žmogaus teisės ir demokratija – tai pagrindiniai principai, kuriais turėtų būti paremti ES ir trečiųjų šalių santykiai. Taigi, svarstomu bendruoju susitarimu siekiama skatinti sektorių bendradarbiavimą ir puoselėti žmonių tarpusavio santykius, kadangi tai turėtų būti naudinga visuomenei.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

14.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa