AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan EU-programma's

16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Norica Nicolai

Procedure : 2013/0420(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0210/2016
Ingediende teksten :
A8-0210/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan EU-programma's

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05616/2014),

–  gezien het ontwerpprotocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan programma's van de Unie (o5618/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0043/2014),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0210/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Republiek Azerbeidzjan.

KORTE TOELICHTING

Het protocol heeft ten doel de financiële en technische regels vast te leggen volgens welke Azerbeidzjan kan deelnemen aan bepaalde programma's van de Europese Unie die openstaan voor derde landen. De specifieke voorwaarden betreffende de deelname van Azerbeidzjan aan elk afzonderlijk programma zullen vervolgens worden vastgesteld bij overeenkomst tussen de Commissie en de bevoegde autoriteiten van Azerbeidzjan.

De geleidelijke openstelling van bepaalde programma's van de Unie voor nabuurschapslanden is reeds in 2006 door de Commissie beschreven en tot een van de onderdelen van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) gemaakt. De Raad heeft deze aanpak in 2007 goedgekeurd en heeft richtsnoeren afgegeven aan de Commissie voor de onderhandelingen over kaderovereenkomsten met de partnerlanden die deze deelname zouden vereenvoudigen. Deze aanpak is nogmaals bevestigd in de evaluatie van het ENB van 2011 en is tevens een van de elementen van het Oostelijk Partnerschap voor de versterking van de bilaterale samenwerking. In oktober 2012 heeft Azerbeidzjan belangstelling getoond voor deelname aan de programma's van de Unie. Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne hebben reeds dergelijke protocollen gesloten.

De overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Azerbeidzjan werd op 1 juli 1999 van kracht. Sinds 2010 hebben de EU en Azerbeidzjan onderhandelingen gevoerd voor nieuwe en betere contractuele betrekkingen, overeenkomstig de doelstellingen van het Oostelijk Partnerschap, waarvan Azerbeidzjan deel uitmaakt. Helaas zijn deze onderhandelingen in 2013 vastgelopen. Ondertussen werden op 1 september 2014 de overeenkomsten inzake visumversoepeling en overname tussen de EU en Azerbeidzjan van kracht. Azerbeidzjan is bovendien een belangrijke energiepartner van de EU. De betrekkingen tussen de EU en Azerbeidzjan zijn echter niet uitsluitend van belang met het oog op energiezekerheid, en het belang van dit partnerschap moet worden beschouwd in het kader van alle samenwerkingsaspecten die worden overwogen in het kader van het Oostelijk Partnerschap. Het Parlement heeft in de afgelopen maanden zijn bezorgdheid geuit over de toenemende problemen waarmee organisaties en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te kampen hebben. De rechtsstaat, mensenrechten en democratie blijven kernbeginselen die aan de basis van de betrekkingen van de EU met derde landen moeten staan. In dit kader heeft onderhavige kaderovereenkomst ten doel samenwerking in bepaalde sectoren te bevorderen evenals contacten tussen mensen met gunstige effecten op de maatschappij.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

14.6.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

5

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa