ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawczyni: Norica Nicolai

Procedura : 2013/0420(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0210/2016
Teksty złożone :
A8-0210/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05616/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych (05618/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 212 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0043/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0210/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Europejskiego Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Azerbejdżanu.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem Protokołu jest ustanowienie zasad finansowych i technicznych umożliwiających Azerbejdżanowi uczestniczenie w niektórych programach Unii Europejskiej otwartych dla krajów trzecich. Szczegółowe warunki udziału Azerbejdżanu w poszczególnych programach zostaną następnie określone w ramach porozumienia między Komisją a właściwymi organami w Azerbejdżanie.

Już w 2006 r. Komisja zapowiedziała stopniowe otwieranie niektórych programów unijnych dla krajów z sąsiedztwa i przedstawiła je jako jeden z elementów europejskiej polityki sąsiedztwa. Rada zatwierdziła to podejście w 2007 r. i nakazała Komisji negocjację z krajami partnerskimi umów ramowych, które ułatwiłyby udział w programach. Podejście to potwierdzono następnie w ramach przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa w 2011 r. i stanowi ono również jeden z elementów Partnerstwa Wschodniego służących zacieśnianiu dwustronnej współpracy. W październiku 2012 r. Azerbejdżan wyraził zainteresowanie udziałem w programach unijnych. Armenia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina zawarły już takie protokoły.

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Azerbejdżanem weszła w życie z dniem 1 lipca 1999 r. Od 2010 r. UE i Azerbejdżan prowadzą negocjacje w sprawie nowych i bliższych stosunków umownych zgodnie z celami Partnerstwa Wschodniego, do którego Azerbejdżan należy. W 2013 r. negocjacje te znalazły się niestety w martwym punkcie. W międzyczasie, w dniu 1 września 2014 r., weszły w życie umowy zawarte między UE i Azerbejdżanem o ułatwieniach wizowych i o readmisji. Azerbejdżan jest również ważnym dla UE partnerem w sektorze energetycznym. Znaczenie stosunków między UE a Azerbejdżanem nie ogranicza się jednak do kwestii bezpieczeństwa energetycznego i istotę tego partnerstwa należy rozpatrywać w kontekście wszystkich aspektów współpracy przewidzianej w ramach Partnerstwa Wschodniego. W ostatnich miesiącach Parlament wyrażał zaniepokojenie coraz większymi trudnościami, z jakimi zmagają się podmioty i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Praworządność, prawa człowieka i demokracja to w dalszym ciągu podstawowe zasady, na których powinny się opierać stosunki UE z państwami trzecimi. W tym kontekście celem rozpatrywanej umowy ramowej jest promowanie współpracy w różnych sektorach i zacieśnianie kontaktów międzyludzkich, co powinno przynieść korzyści całemu społeczeństwu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

14.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa