ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

  16.6.2016 - (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) - ***

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajkyňa: Norica Nicolai

  Postup : 2013/0420(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0210/2016
  Predkladané texty :
  A8-0210/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

  (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05616/2014),

  –  so zreteľom na návrh protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie (05618/2014),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0043/2014),

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj na článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0210/2016),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Azerbajdžanskej republiky.

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Cieľom protokolu je stanoviť finančné a technické pravidlá, ktoré umožnia Azerbajdžanu zúčastniť sa na určitých programoch Európskej únie otvorených tretím krajinám. Osobitné podmienky pre účasť Azerbajdžanu na každom jednotlivom programe sa potom určí v dohode medzi Komisiou a príslušnými orgánmi Azerbajdžanu.

  Postupné otváranie určitých programov Únie susedským krajinám načrtla Komisia už v roku 2006 a stanovila ho ako jednu zo zložiek európskej susedskej politiky (ESP). Rada tento prístup schválila v roku 2007 a vydala smernice, na základe ktorých mala Komisia rokovať o rámcových dohodách s partnerskými krajinami, ktoré by uľahčili túto účasť. Tento prístup bol ďalej podporený v rámci revízie európskej susedskej politiky roku 2011 a je tiež jedným z prvkov Východného partnerstva na posilnenie dvojstrannej spolupráce. V októbri 2012 vyjadril Azerbajdžan záujem zúčastniť sa na programoch Únie. Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina už takéto protokoly uzavreli.

  Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Azerbajdžanom nadobudla platnosť 1. júla 1999. Od roku 2010 vedie EÚ s Azerbajdžanom rokovania o nových a posilnených zmluvných vzťahoch, a to na základe cieľov Východného partnerstva, ktorého je Azerbajdžan súčasťou. Bohužiaľ, tieto rokovania sa pozastavili v roku 2013. Medzičasom 1. septembra 2014 nadobudla účinnosť dohoda o zjednodušení udeľovania víz a dohoda o readmisii medzi EÚ a Azerbajdžanom. Azerbajdžan je tiež významným energetickým partnerom EÚ. Význam vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom sa však neobmedzuje len na energetickú bezpečnosť a význam tohto partnerstva by sa mal zvažovať v kontexte všetkých aspektov spolupráce stanovených v rámci Východného partnerstva. Parlament v posledných mesiacoch vyjadril obavy v súvislosti s narastajúcimi ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú aktéri a organizácie občianskej spoločnosti. Právny štát, ľudské práva a demokracia zostávajú hlavnými zásadami, na ktorých by sa mali zakladať vzťahy EÚ s tretími krajinami. V tejto súvislosti sa zvažovaná rámcová dohoda zameriava na podporu spolupráce v rôznych odvetviach a na upevňovanie medziľudských kontaktov, ktoré by mali byť prospešné pre spoločnosť.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  14.6.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  51

  5

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa