Förfarande : 2013/0420(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0210/2016

Ingivna texter :

A8-0210/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0301

REKOMMENDATION     ***
PDF 313kWORD 59k
16.6.2016
PE 549.452v02-00 A8-0210/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Norica Nicolai

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05616/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram (05618/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0043/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0210/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Azerbajdzjan.


KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med protokollet är att fastställa finansiella och tekniska regler för Azerbajdzjans deltagande i vissa unionsprogram som finns tillgängliga för tredjeländer. De särskilda villkoren för Azerbajdzjans deltagande i varje enskilt program kommer därefter att fastställas genom avtal mellan kommissionen och behöriga myndigheter i Azerbajdzjan.

Kommissionen började skissa på ett gradvis öppnande av vissa unionsprogram för grannländer redan 2006 och det blev en del av den europeiska grannskapspolitiken. Rådet godkände denna strategi 2007 och utfärdade förhandlingsdirektiv till kommissionen om att ingå ramavtal med partnerländerna för att underlätta deltagandet. Strategin fick fortsatt stöd vid översynen av den europeiska grannskapspolitiken 2011 och är också ett av inslagen i det östliga partnerskapet, för att stärka det bilaterala samarbetet. I oktober 2012 uttryckte Azerbajdzjan sitt intresse för att delta i unionsprogrammen. Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina har redan ingått sådana protokoll.

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Azerbajdzjan trädde i kraft den 1 juli 1999. EU och Azerbajdzjan har sedan 2010 förhandlat om nya och uppdaterade avtalsvillkor enligt målen för det östliga partnerskapet, som Azerbajdzjan är en del av. Tyvärr stoppades de här förhandlingarna 2013. Den 1 september 2014 trädde avtalen mellan EU och Azerbajdzjan om viseringslättnad och återtagande i kraft. Azerbajdzjan är också en viktig energipartner till EU. Förhållandet mellan EU och Azerbajdzjan är dock inte begränsat till frågor som rör energitrygghet, och partnerskapets betydelse bör betraktas mot bakgrund av alla samarbetsaspekter som avses inom det östliga partnerskapets ramverk. Parlamentet har under de senaste månaderna uttryckt sin oro över ökande svårigheter som aktörer och organisationer från det civila samhället möter. EU-förbindelser med tredjeländer bör bygga på rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och demokratin, vilka förblir centrala principer. Det ramavtal som behandlas syftar till att främja samarbete inom sektorer och direkta personkontakter som bör gynna samhället.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

14.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy