Процедура : 2013/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0211/2016

Внесени текстове :

A8-0211/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0303

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 664kWORD 82k
17.6.2016
PE 584.110v03-00 A8-0211/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Андреас Шваб

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0048),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0211/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 133.

(2)

Приети текстове от 13.3.2014 г., P7_TA(2014)0244.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

Позовавания

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

13.3.2014                     T7-0244/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

9.6.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

14.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto

Дата на внасяне

17.6.2016

Правна информация - Политика за поверителност