DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii

17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Andreas Schwab

Postup : 2013/0027(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0211/2016
Předložené texty :
A8-0211/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko, které předložil švédský parlament v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a které uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2013[1],

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0048),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0211/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co bude ověřeno, že byly všechny postupy řádně završeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii

Referenční údaje

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

13.3.2014                     T7-0244/2014

Návrh Komise

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

9.6.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

13.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

14.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto

Datum předložení

17.6.2016