Procedure : 2013/0027(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0211/2016

Indgivne tekster :

A8-0211/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0303

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 354kWORD 77k
17.6.2016
PE 584.110v02-00 A8-0211/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Andreas Schwab

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 22. maj 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0048),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0211/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 271 af 19.9.2013, s. 133.

(2)

Vedtagne tekster af 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU

Referencer

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

13.3.2014 T7-0244/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

9.6.2016

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

13.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto

Dato for indgivelse

17.6.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik