INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

  17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Ordfører: Andreas Schwab

  Procedure : 2013/0027(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0211/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0211/2016
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

  (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

  –  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  –  der henviser til udtalelse af 22. maj 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0048),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0211/2016),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU

  Referencer

  05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  13.3.2014 T7-0244/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0048 - C7-0035/2013

  Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

  9.6.2016

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  9.6.2016

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Andreas Schwab

  20.3.2013

   

   

   

  Behandling i udvalg

  13.6.2016

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  14.6.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Daniela Aiuto

  Dato for indgivelse

  17.6.2016