SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

  17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

  Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  Raportöör: Andreas Schwab

  Menetlus : 2013/0027(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0211/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0211/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

  (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05581/1/2016 – C8-0118/2016),

  –  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

  –  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust[1],

  –  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0048) suhtes,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

  –  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8 0211/2016),

  1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

  Viited

  05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  13.3.2014 T7-0244/2014

  Komisjoni ettepanek

  COM(2013)0048 - C7-0035/2013

  Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  9.6.2016

  Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  9.6.2016

   

   

   

  Raportöörid

  nimetamise kuupäev

  Andreas Schwab

  20.3.2013

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  13.6.2016

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  14.6.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Daniela Aiuto

  Esitamise kuupäev

  17.6.2016