Menetlus : 2013/0027(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0211/2016

Esitatud tekstid :

A8-0211/2016

Arutelud :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0303

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 350kWORD 78k
17.6.2016
PE 584.110v03-00 A8-0211/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Andreas Schwab

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05581/1/2016 – C8-0118/2016),

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0048) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8 0211/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 271, 19.9.2013, lk 133.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

Viited

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

13.3.2014 T7-0244/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

9.6.2016

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.6.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniela Aiuto

Esitamise kuupäev

17.6.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika