Izvješće - A8-0211/2016Izvješće
A8-0211/2016

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Izvjestitelj: Andreas Schwab

Postupak : 2013/0027(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0211/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0211/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća   o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje Parlamenta Švedske, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojem se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 22. svibnja 2013.[1],

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[2] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0048),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0211/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća dâ na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Visoka zajednička razina mrežne i informacijske sigurnosti diljem Unije

Referentni dokumenti

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

13.3.2014                     T7-0244/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

9.6.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

13.6.2016

 

 

 

Datum usvajanja

14.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto

Datum podnošenja

17.6.2016