AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadó: Andreas Schwab

  Eljárás : 2013/0027(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0211/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0211/2016
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

  –  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére[1],

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0048) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0211/2016),

  1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

  2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL C 271., 2013.9.19., 133. o.
  • [2]  Elfogadott szövegek 2014.3.13., P8_TA(2014)0244.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje

  Hivatkozások

  05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  13.3.2014                     T7-0244/2014

  A Bizottság javaslata

  COM(2013)0048 - C7-0035/2013

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  9.6.2016

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  9.6.2016

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Andreas Schwab

  20.3.2013

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  13.6.2016

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  14.6.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Daniela Aiuto

  Benyújtás dátuma

  17.6.2016