Pranešimas - A8-0211/2016Pranešimas
A8-0211/2016

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti

  17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  Pranešėjas: Andreas Schwab

  Procedūra : 2013/0027(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0211/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0211/2016
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti

  (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

  –  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į savo poziciją [2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0048) per pirmąjį svarstymą,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0211/2016),

  1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

  2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

  3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

  4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje

  Nuorodos

  05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

  13.3.2014                     T7-0244/2014

  Komisijos pasiulymas

  COM(2013)0048 - C7-0035/2013

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  9.6.2016

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  IMCO

  9.6.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Andreas Schwab

  20.3.2013

   

   

   

  Svarstymas komitete

  13.6.2016

   

   

   

  Priėmimo data

  14.6.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Daniela Aiuto

  Pateikimo data

  17.6.2016