Procedūra : 2013/0027(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0211/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0211/2016

Debates :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0303

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 643kWORD 81k
17.6.2016
PE 584.110v03-00 A8-0211/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Andreas Schwab

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0048),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0211/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 271, 19.9.2013., 133. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, 13.3.2014., P7_TA((2014)0244.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā

Atsauces

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

13.3.2014                     T7-0244/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

9.6.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

13.6.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.6.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto

Iesniegšanas datums

17.6.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika