Procedura : 2013/0027(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0211/2016

Teksty złożone :

A8-0211/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0303

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA      ***II
PDF 646kWORD 81k
17.6.2016
PE 584.110v02-00 A8-0211/2016

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Andreas Schwab

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2013 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0048),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0211/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 133

(2)

Teksty przyjęte w dniu 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii

Odsyłacze

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

13.3.2014                     T7-0244/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

9.6.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

13.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

14.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto

Data złożenia

17.6.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności