ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

17.6.2016 - (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - ***II

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Andreas Schwab

Postup : 2013/0027(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0211/2016
Predkladané texty :
A8-0211/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013[1],

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0048),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0211/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií v Únii

Referenčné čísla

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

13.3.2014                     T7-0244/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

9.6.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

14.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto

Dátum predloženia

17.6.2016