Förfarande : 2013/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2016

Ingivna texter :

A8-0211/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0303

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 353kWORD 76k
17.6.2016
PE 584.110v02-00 A8-0211/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Andreas Schwab

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 maj 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(2) av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0048),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0211/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EGT C 271, 19.9.2013, s. 133.

(2)

Antagna texter, 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

Referensnummer

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

13.3.2014                     T7-0244/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

9.6.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Behandling i utskott

13.6.2016

 

 

 

Antagande

14.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto

Ingivande

17.6.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy