ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015

20.6.2016 - (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: José Manuel Fernandes

Postup : 2016/2051(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0212/2016
Předložené texty :
A8-0212/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015[2],

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[5],

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2016, který Komise přijala dne 15. dubna 2016 (COM(2016)0227),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016, který Rada přijala dne 17. června 2016 a postoupila Parlamentu dne 17. června 2016 (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0212/2016),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 je zapsat do rozpočtu na rok 2016 přebytek z rozpočtového roku 2015 ve výši 1 349 milionů EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 980 milionů EUR, nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 187 milionů EUR a kurzové rozdíly ve výši 182 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že hlavními dvěma složkami na straně příjmů jsou úroky z prodlení a pokuty (180 milionů EUR) a kladný zůstatek na straně vlastních zdrojů (EUR 1 071 milionů), od nichž je odečten záporný výsledek z přebytků, sald a oprav (- 537 milionů EUR);

D.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů jsou nevyčerpané prostředky mimořádně nízké v oddílu III s převedenými prostředky ve výši 78 milionů EUR za rok 2015 a 14 milionů EUR za rok 2014, avšak že nevyčerpané prostředky u ostatních orgánů a institucí vzrostly na 94 milionů EUR;

E.  vzhledem k tomu, že vysoká míra plnění rozpočtu v oddílu III podtrhuje tlak na prostředky na platby, které v roce 2015 stále představovaly klíčovou výzvu, u nichž se očekává, že se znovu objeví v posledních letech současného víceletého finančního rámce (VFR);

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2016 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zapsání přebytku z roku 2015 ve výši 1 349 milionů EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení a s postojem Rady k tomuto návrhu opravného rozpočtu;

2.  poznamenává, že přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 sníží podíl příspěvků z HND členských států do rozpočtu Unie v roce 2016 o 1 349 milionů EUR; opět naléhavě vyzývá členské státy, aby využily příležitosti tohoto zpětného toku prostředků k tomu, aby dostály svým závazkům ohledně uprchlické krize a vyrovnaly své příspěvky s příspěvkem Unie do dvou speciálně zřízených svěřenských fondů Unie; se znepokojením konstatuje, že na jaře 2016 přispěly členské státy do svěřenského fondu pro Afriku pouze částkou 82 milionů EUR a do svěřenského fondu Madad zřízeného z důvodu krize v Sýrii částkou 69 milionů EUR, zatímco příspěvky Unie dosahují výše 1,8 miliard EUR do svěřenského fondu pro Afriku a více než 500 milionů EUR do svěřenského fondu Madad;

3.  trvá na tom, že místo úprav příspěvků z HND by měl mít rozpočet Unie možnost opětovně využívat přebytek z nevyčerpaných prostředků nebo z pokut uložených společnostem za porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, aby tak mohl řešit své potřeby financování, zejména v souvislosti s nedostatkem prostředků na platby; očekává, že tato otázka se vyřeší v rámci revize VFR;

4.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016;

5.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
  • [3]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

15.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marco Valli, Tomáš Zdechovský