Procedure : 2016/2051(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0212/2016

Indgivne tekster :

A8-0212/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0302

BETÆNKNING     
PDF 341kWORD 68k
20.6.2016
PE 582.283v02-00 A8-0212/2016

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2016 for regnskabsåret 2016: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: José Manuel Fernandes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2016 for regnskabsåret 2016: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2016, vedtaget af Kommissionen den 15. april 2016 (COM(2016)0227),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2016, vedtaget af Rådet den 17. juni 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. juni 2016 (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0212/2016),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 2/2016 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2015 på i alt 1 349 mio. EUR på 2016-budgettet;

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et positivt resultat på indtægtssiden på 980 mio. EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 187 mio. EUR og valutakursforskelle på 182 mio. EUR;

C.  der henviser til, at de to hovedelementer på indtægtssiden er morarenter og bøder (180 mio. EUR) og et positivt resultat af egne indtægter (1 071 mio. EUR), hvorfra et negativt resultat på overskud, saldi og tilpasninger er fratrukket (-537 mio. EUR);

D.  der henviser til, at underudnyttelsen for Sektion III på udgiftssiden er relativ lav med 78 mio. EUR for 2015 og 14 mio. EUR for fremførsler i 2014, mens det beløber sig til 94 mio. EUR for de andre institutioner;

E.  der henviser til, at den høje udnyttelsesgrad i Sektion III understreger presset på betalingsbevillinger, som stadig repræsenterer en vigtig udfordring i 2015, og som forventes at dukke op igen i de sidste år af den nuværende flerårige finansielle ramme;

1.  bemærker, at forslaget til ændringsbudget nr. 2/2016 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2015 med et beløb på 1 349 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og Rådets holdning til dette forslag;

2.  bemærker, at vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 2/2016 vil reducere andelen af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget med 1 349 mio. EUR i 2016; opfordrer endnu en gang indtrængende medlemsstaterne til at benytte muligheden for sådanne tilbageførsler til at indfri deres løfter i relation til flygtningekrisen og til at matche EU's bidrag til de to specifikke EU-trustfonde; bemærker med bekymring, at medlemsstaterne i foråret 2016 kun har bidraget med 82 mio. EUR til Afrika-trustfonden og 69 mio. EUR til Madadtrustfonden i forbindelse med den syriske krise, samtidig med at EU's bidrag udgør henholdsvis 1,8 mia. EUR og mere end 500 mio. EUR;

3.  insisterer på, at det i stedet for at justere BNI-bidraget bør være muligt på EU-budgettet at genanvende eventuelle overskud fra underudnyttede bevillinger eller fra bøder til virksomheder for brud på EU's konkurrenceregler med henblik på at tackle finansieringsbehovet, navnlig i en kontekst med manglende betalingsbevillinger; forventer, at dette spørgsmål vil blive løst som led i revisionen af FFR;

4.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2016;

5.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2016 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 48 af 24.2.2016.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik