Διαδικασία : 2016/2051(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0212/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0212/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0302

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 576kWORD 80k
20.6.2016
PE 582.283v02-00 A8-0212/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: José Manuel Fernandes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.2/2016 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2016 (COM(2016)0227),

–  έχοντας υπόψη τη θέση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 17 Ιουνίου 2016 (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0212/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2016 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015 που ανέρχεται σε 1 349 εκατομμύρια EUR·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 980 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 187 εκατομμυρίων EUR, και διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 182 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, οι δύο κύριες συνιστώσες είναι οι τόκοι υπερημερίας και τα πρόστιμα (180 εκατομμύρια EUR) και ένα θετικό αποτέλεσμα στους ιδίους πόρους (1 071 εκατομμύρια EUR), από το οποίο αφαιρείται το αρνητικό αποτέλεσμα στα πλεονάσματα, τα υπόλοιπα και τις προσαρμογές (-537 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, η υστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων για το τμήμα III είναι σχετικά χαμηλή με μεταφορές στο επόμενο έτος ύψους 78 εκατομμυρίων EUR για το 2015 και 14 εκατομμυρίων EUR για το 2014, ενώ αυξήθηκε για τα άλλα τμήματα σε 94 εκατομμύρια EUR·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης στο τμήμα III αντικατοπτρίζει την πίεση που ασκείται στις πιστώσεις πληρωμών, στοιχείο που αποτελούσε μείζον πρόβλημα στο 2015 και το οποίο αναμένεται να επανεμφανιστεί και στα τελευταία έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2015, δηλαδή ποσού 1 349 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού και με τη θέση που διατύπωσε το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού·

2.  παρατηρεί ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 θα μειώσει το μερίδιο των βάσει του ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2016 κατά 1 349 εκατομμύρια EUR· προτρέπει για άλλη μια φορά τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτών των επανεισροών με σκοπό να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με την προσφυγική κρίση και να συνεισφέρουν όσο και η Ένωση στα δύο ειδικά καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης· σημειώνει με ανησυχία ότι την άνοιξη του 2016 τα κράτη μέλη συνεισέφεραν μόνον 82 εκατομμύρια EUR στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική και 69 εκατομμύρια EUR Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την κρίση στη Συρία (Madad Trust Fund), ενώ οι συνεισφορές της Ένωσης για τα ίδια ταμεία ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια EUR και πάνω από 500 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως·

3.  επιμένει στην άποψη ότι, αντί να προσαρμοστεί η εισφορά βάσει του ΑΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιεί οιοδήποτε πλεόνασμα ανακύπτει λόγω της υστέρησης στην απορρόφηση των πιστώσεων ή από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες για λόγους παραβίασης του δικαίου της Ένωσης για τον ανταγωνισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του, ειδικά στο πλαίσιο ελλείψεων πληρωμών· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

4.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου