Menetlus : 2016/2051(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0212/2016

Esitatud tekstid :

A8-0212/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0302

RAPORT     
PDF 336kWORD 68k
20.6.2016
PE 582.283v02-00 A8-0212/2016

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2016 kohta: eelarveaasta 2015 ülejäägi kandmine eelarvesse

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: José Manuel Fernandes

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2016 kohta: eelarveaasta 2015 ülejäägi kandmine eelarvesse

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2 detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2016, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2016 (COM(2016)0227),

–  võttes arvesse 17. juunil 2016 vastu võetud ja 17. juunil 2016 Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2016 kohta (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0212/2016),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 2/2016 eesmärk on kanda 2016. aasta eelarvesse üle 2015. aasta eelarve ülejääk summas 1,349 miljardit eurot;

B.  arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt positiivsest tulude saldost (980 miljonit eurot), kavandatust väiksematest kuludest (187 miljonit eurot) ja vahetuskursi erinevustest (182 miljonit eurot);

C.  arvestades, et tulude poolel on kaks peamist allikat hilinenud maksete eest nõutud intressid ja trahvid (180 miljonit eurot) ning omavahendite positiivne saldo (1,071 miljardit eurot), millest on maha arvatud ülejääkide, saldode ja korrigeerimise puudujääk (–537 miljonit eurot);

D.  arvestades, et kulude poolel on III jaotise assigneeringute alakasutamine eriti ulatuslik (2015. aastal kanti üle 78 miljonit eurot ja 2014. aastal 14 miljonit eurot), kuid teiste institutsioonide puhul küündis see 94 miljoni euroni;

E.  arvestades, et III jaotise kõrge täitmismäär tõstab esile suurt survet maksete assigneeringutele, mis oli jätkuvalt peamine probleem 2015. aastal ning mis kerkib oodatavasti taas esile praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimasel aastal;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 2/2016, mis käsitleb üksnes 2015. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 1,349 miljardi euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18, ja nõukogu seisukoha selle paranduseelarve projekti kohta;

2.  märgib, et paranduseelarve projekti nr 2/2016 vastuvõtmisega vähendatakse 2016. aastal liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid osamakseid liidu eelarvesse 1,349 miljardi euro võrra; nõuab veel kord tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid seda vahendite tagasisaamise võimalust, et täita oma pagulaskriisiga seotud kohustusi ning panustada liidu panusele vastavalt kahte sihtotstarbelisse liidu usaldusfondi; võtab murega teadmiseks, et 2016. aasta kevadel on liikmesriigid panustanud ainult 82 miljonit eurot Aafrika usaldusfondi ja 69 miljonit eurot Süüria kriisile reageerimiseks loodud Madadi usaldusfondi, samal ajal, kui liidu panus on vastavalt 1,8 miljardit ja rohkem kui 500 miljonit eurot;

3.  rõhutab, et kogurahvatulul põhinevate osamaksete kohandamise asemel peaks liidu eelarvel olema võimalik taaskasutada assigneeringute alakasutusest või ettevõtetele liidu konkurentsiõiguse rikkumise eest tehtud trahvidest tulenevat ülejääki, et tegeleda rahastamisvajadustega eeskätt maksetega seotud puudujääkide vallas; ootab, et see probleem lahendatakse mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus;

4.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 2/2016 kohta heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2016 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 48, 24.2.2016.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika