Izvješće - A8-0212/2016Izvješće
A8-0212/2016

IZVJEŠĆE  o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015.

20.6.2016 - (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

Postupak : 2016/2051(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0212/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0212/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015.

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[1], a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenoga 2015.[2],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica[5],

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2016, koji je Komisija donijela 15. travnja 2016. (COM(2016)0227),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 koje je Vijeće usvojilo 17. lipnja 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. lipnja 2016. (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0212/2016),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 da se u proračun za 2016. unese višak iz financijske godine 2015., koji iznosi 1 349 milijuna EUR;

B.  budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 980 milijuna EUR, neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 187 milijuna EUR i tečajnih razlika u iznosu od 182 milijuna EUR;

C.  budući da prihodi najvećim dijelom proizlaze iz kamata na zakašnjenja u plaćanju i kazni (180 milijuna EUR) i ostvarenja viška vlastitih sredstava (1 071 milijun EUR), umanjenih za negativno ostvarenje viškova, salda i usklađivanja (-537 milijuna EUR);

D.  budući da je na rashodovnoj strani iznos neizvršenih sredstava za dio III. relativno nizak, pri čemu je 2015. preneseno 78 milijuna EUR, a 2014. 14 milijuna EUR, dok je taj iznos za druge institucije 94 milijuna EUR;

E.  budući da visoka stopa izvršenja za dio III. ističe pritisak kojem su izložena odobrena sredstva za plaćanja, što je 2015. još uvijek bio glavni problem, a očekuje se da će se ponovno javiti tijekom posljednjih godina aktualnoga višegodišnjeg financijskog okvira (VFO);

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2016 koji je podnijela Komisija, koji se odnosi isključivo na unošenje viška iz 2015. godine u iznosu od 1 349 milijuna EUR u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, te stajalište Vijeća o tom nacrtu izmjene proračuna;

2.  daje na znanje da će donošenje nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 dovesti do smanjenja udjela doprinosa država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2016. godine za 1 349 milijuna EUR; još jednom snažno potiče države članice da iskoriste taj priljev od povrata sredstava za ispunjavanje svojih obećanja u pogledu izbjegličke krize i da dvama uzajamnim fondovima Unije namijenjenima za tu krizu doprinesu u jednakoj mjeri kao Unija; sa zabrinutošću primjećuje da su države članice u proljeće 2016. u Uzajamni fond za Afriku uplatile samo 82 milijuna EUR, a u Uzajamni fond Madad za krizu u Siriji samo 69 milijuna EUR, dok doprinos Unije za prvi fond iznosi 1,8 milijardi EUR, a za drugi više od 500 milijuna EUR;

3.  ustraje na tome da bi se umjesto prilagođavanja doprinosa na temelju BND-a u proračunu Unije trebalo omogućiti iskorištavanje svakog viška koji nastaje zbog neizvršenja odobrenih sredstava ili na temelju kazni određenim poduzećima zbog kršenja prava tržišnog natjecanja Unije, ne bi li se tako odgovorilo na financijske potrebe proračuna, posebno u kontekstu manjka sredstava za plaćanja; očekuje da se to pitanje riješi u sklopu revizije VFO-a;

4.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016;

5.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2016 konačno donesenom i da je dâ na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

  • [1]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [2]  SL L 48, 24.2.2016.
  • [3]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
  • [4]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [5]  SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

15.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Valli, Tomáš Zdechovský