Eljárás : 2016/2051(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0212/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0212/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0302

JELENTÉS     
PDF 345kWORD 75k
20.6.2016
PE 582.283v02-00 A8-0212/2016

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, a 2015-ös pénzügyi év többletének átvezetésére irányuló 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, a 2015-ös pénzügyi év többletének átvezetésére irányuló 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(2), amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. április 15-én elfogadott, 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0227),

–  tekintettel a Tanács által 2016. június 17-én elfogadott és az Európai Parlamenthez 2016. június 17-én továbbított, a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0212/2016),

A.  mivel a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő beállítása;

B.  mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege;

C.  mivel a bevételi oldalon a két fő összetevő a késedelmi kamatok és a pénzbírságok (180 millió euró összegben), valamint a saját források pozitív eredménye (1071 millió euró összegben), amelyből le kell vonni a többletekből, egyenlegekből és kiigazításokból adódó összeget (– 537 millió euró összegben);

D.  mivel a kiadási oldalon a fel nem használt előirányzatok mértéke a III. szakasz esetében viszonylag alacsony – 2015-re vonatkozóan 78 millió euró, a 2014-es áthozatokra vonatkozóan pedig 14 millió euró –, míg a többi intézmény vonatkozásában 94 millió euró;

E.  mivel a III. szakasz magas végrehajtási aránya mutatja a kifizetési előirányzatokra nehezedő nyomást, ami 2015 folyamán továbbra is fontos kihívást jelentett, és amely a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éveiben várhatóan ismét jelentkezni fog;

1.  tudomásul veszi a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2015. évi 1349 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.  megjegyzi, hogy a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása 1349 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe 2016 folyamán érkező GNI-alapú hozzájárulások arányát; ismét arra sürgeti a tagállamokat, hogy e csökkentés nyomán visszakapott összegeket használják arra, hogy eleget tegyenek a menekültügyi válság kapcsán tett ígéreteiknek, és az Unió által folyósított összeghez hasonló arányban járuljanak hozzá a két külön erre a célra létrehozott uniós vagyonkezelői alaphoz; aggodalommal állapítja meg, hogy 2016 tavaszán a tagállamok csak 82 millió euróval járultak hozzá az afrikai vagyonkezelői alaphoz és 69 millió euróval a szíriai válság kapcsán létrehozott Madad-alaphoz, míg az Unió 1,8 millió és több mint 500 millió euróval járult hozzá ezekhez az alapokhoz;

3.  ragaszkodik ahhoz, hogy a GNI-alapú hozzájárulás korrigálása helyett az uniós költségvetés számára lehetővé kell tenni, hogy az előirányzatok alulhasznosításából fennmaradó, illetve az uniós versenyjog megsértése miatt a vállalatokra kivetett bírságokból eredő bármely többletet újrahasznosítsa annak érdekében, hogy fedezze finanszírozási igényeit, és különösen a kifizetési hiányokat; reméli, hogy a TPK félidei felülvizsgálata keretében megoldják e kérdést;

4.  jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

5.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 48., 2016..2.24.

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)

HL L 163., 2007.6.23., 17. o.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

15.6.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat