Postup : 2016/2051(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0212/2016

Predkladané texty :

A8-0212/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0302

SPRÁVA     
PDF 426kWORD 77k
20.6.2016
PE 582.283v02-00 A8-0212/2016

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2016 na rozpočtový rok 2016: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2016 na rozpočtový rok 2016: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2015

(09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2016, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2016 (COM(2016)0227),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016, ktorú Rada prijala 17. júna 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 17. júna 2016 (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0212/2016),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2016 prebytok z rozpočtového roku 2015 vo výške 1 349 miliónov EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami uvedeného prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 980 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 187 miliónov EUR a kurzové rozdiely vo výške 182 miliónov EUR;

C.  keďže na strane príjmov sú dvoma hlavnými zložkami úroky z omeškania a pokuty (180 miliónov EUR) a kladný výsledok plnenia vlastných zdrojov (1 071 miliónov EUR), z ktorých je odpočítaný negatívny výsledok z prebytkov, zostatkov a úprav (-537 miliónov EUR);

D.  keďže na strane výdavkov je nedostatočné čerpanie v oddiele III pomerne nízke, a to 78 miliónov EUR za rok 2015 a 14 miliónov EUR v prípade prenosov z roku 2014, zatiaľ čo v prípade ostatných inštitúcií dosahuje sumu 94 miliónov EUR;

E.  keďže vysoká miera čerpania v oddiele III zdôrazňuje tlak na platobné rozpočtové prostriedky, ktoré v roku 2015 stále predstavovali kľúčovú výzvu a v prípade ktorých sa očakáva, že sa znovu objavia v posledných rokoch súčasného viacročného finančného rámca (VFR);

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2016 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2015 vo výške 1 349 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s pozíciou Rady k tomuto návrhu opravného rozpočtu;

2.  poznamenáva, že prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 zníži podiel príspevkov HND od členských štátov do rozpočtu Únie na rok 2016 o 1 349 miliónov EUR; opätovne naliehavo vyzýva členské štáty, aby využili príležitosť takéhoto spätného toku prostriedkov na to, aby dodržali svoje prísľuby týkajúce sa utečeneckej krízy a vyrovnali svoje príspevky s príspevkom Únie do dvoch špecializovaných trustových fondov Únie; so znepokojením konštatuje, že na jar 2016 členské štáty prispeli iba sumou 82 miliónov EUR do trustového fondu pre Afriku a sumou 69 miliónov EUR do trustového fondu Madad v súvislosti s krízou v Sýrii, pričom príspevky Únie dosahujú 1,8 miliardy EUR do trustového fondu pre Afriku a viac ako 500 miliónov EUR do trustového fondu Madad;

3.  trvá na tom, že namiesto úprav príspevkov z HND by rozpočet Únie mal mať možnosť opätovne využívať akýkoľvek prebytok vyplývajúci z nedostatočného čerpania rozpočtových prostriedkov alebo z pokút uložených spoločnostiam za porušenie práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, aby tak mohol riešiť svoje potreby financovania, najmä v súvislosti s nedostatkom platieb; očakáva, že táto otázka sa vyrieši v rámci revízie VFR;

4.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016;

5.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. ES L 298, 26.10.12 s, 1

(2)

Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(3)

Ú. v. ES L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

15.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia