Процедура : 2015/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0213/2016

Внесени текстове :

A8-0213/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Обяснение на вота
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

ДОКЛАД     ***I
PDF 1271kWORD 889k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Дарио Тамбурано

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0341),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0189/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2016 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0213/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление.

(1)  Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на енергетиката и климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление и ограничаването на емисиите на парникови газове.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Етикетирането на енергийната ефективност дава възможност на потребителите да правят информиран избор във връзка с енергопотреблението на продуктите и по този начин насърчава иновацията.

(2)  Етикетирането на енергийната ефективност дава възможност на потребителите да правят информиран избор във връзка с ефективността и устойчивостта на продуктите, свързани с енергопотреблението, и по този начин осигурява значителен принос за икономията на енергия и за намаляване на разходите за енергия, като същевременно насърчава иновациите и инвестициите в производството на продукти с по-голяма енергийна ефективност.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.

(4)  Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание, като се взема под внимание бързият технологичен напредък, постигнат през последните години в областта на енергийната ефективност на продуктите. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите по цялата верига за създаване на стойност и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Целесъобразно е продуктите втора употреба да бъдат освободени от действието на настоящия регламент, включително и всички продукти, пуснати в експлоатация, преди да бъдат пуснати на пазара за втори или следващ път.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Тъй като енергопотреблението на превозни средства за лица или стоки е уредено пряко или непряко от други законодателни актове и политики на Съюза, е целесъобразно те да останат извън обхвата на настоящия регламент. Това изключение включва превозните средства, чийто мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите е от полза за икономиката на ЕС като цяло, предизвиква иновация и ще допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г. Също така, то ще даде възможност на потребителите да постигнат парични икономии.

(7)  Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите и повишена обществена осведоменост е от полза за икономиката на ЕС като цяло, то намалява търсенето на енергия и пести пари от разходите за електроенергия. То допринася също така за енергийната сигурност, осигурява стимули за научните изследвания, иновациите и инвестициите в енергийна ефективност и позволява на отраслите, които разработват и произвеждат продукти с много голяма енергийна ефективност, да получат конкурентно предимство. То допринася също така за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г., както и целите на Съюза по отношение на околната среда и климата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. е поставена индикативна цел на равнището на ЕС за подобрение на енергийната ефективност в 2030 г. с поне 27 % в сравнение с прогнозните стойности за бъдещото енергопотребление. Тази цел ще бъде преразгледана през 2020 г., с оглед евентуално да се зададе подобрение на равнището на ЕС в размер на 30 %. Също така, в заключенията е зададена обвързваща цел за ЕС за намаление до 2030 г. на собствените емисии на парникови газове с 40 % в сравнение с количествата от 1990 г., включително и съответно намаление с 30 % в секторите, които са извън обхвата на Схемата за търговия с емисии.

заличава се

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Осигуряването на точна, релевантна и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за консумацията на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта. Етикетът следва да бъде лесно разпознаваем, прост и кратък. За тази цел съществуващата скала с цветове от тъмнозелен до червен следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа класификацията с използване на буквите от A до G. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва да не присъстват върху етикета. В изключителни случаи това следва да се прилага също и за класовете „D“ и „Е“, въпреки че такава ситуация е малко вероятно да настъпи, като се има предвид че етикетът ще подлежи на преобразуване на скалата след като мнозинството от моделите продукти попаднат в най-горните два класа.

(9)  Осигуряването на точна, релевантна, проверима и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси, с цел да се постигнат определени резултати и оттам – да се намалят разходите, свързани с жизнения цикъл. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за енергийната ефективност и абсолютната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта, наричан в делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, „продуктов фиш“, който може да бъде предоставян по електронен път. Етикетът следва да бъде кратък, основан на правилна методология за измерване и изчисляване, и да бъде лесно разпознаваем и разбираем. За тази цел определената скала с цветове на етикета от тъмнозелено до червено следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа познатата класификация с използване на буквите от A до G. Нейното единно прилагане за различните групи продукти следва да подобри прозрачността и разбирането сред потребителите. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва все пак да присъстват върху етикета, обозначени с тъмнозелен цвят, за да се поддържа една-единствена скала от A до G за всички групи продукти. В тази връзка скалата с цветове на етикета от тъмнозелено до червено следва да се запази за другите по-горни класове и да се прилага само за нови продуктови единици, пускани на пазара.

 

_______________

 

1a Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Напредъкът в цифровата технология дава възможност за алтернативни начини за предоставяне и показване на етикетите по електронен път, като например в Интернет, но също и на електронни монитори в магазините. С цел възползване от този технически прогрес, в настоящия регламент следва да се разреши използването на електронни етикети в замяна или като допълнение на етикетите върху материален носител. В случаите, при които не е възможно излагане на енергийния етикет, като например при някои форми на продажба от разстояние, както и в рекламите и техническите промоционални материали, на потенциалните потребители следва да се дава информация поне за енергийния клас на продукта.

(10)  Напредъкът в цифровата технология дава възможност за алтернативни начини за предоставяне и показване на етикетите по електронен път, като например в Интернет, но също и на електронни монитори в магазините. С цел възползване от този технически прогрес, в настоящия регламент следва да се разреши използването на електронни етикети като допълнение към разпечатаните енергийни етикети. Това не засяга задължението на доставчика да поставя на всяка единица продукт разпечатан етикет за търговеца. В случаите, при които не е възможно излагане на енергийния етикет, на потенциалните потребители следва да се предоставя информация най-малко за енергийния клас на модела на продукта. Делегираните актове за определени групи продукти могат също да въвеждат алтернативни разпоредби за представянето на етикета за малки продукти, както и за това кога идентични продукти могат да се излагат заедно в големи количества.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Производителите реагират на енергийните етикети като създават все по-ефективни продукти. Това техническо развитие води до продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. Подходящ по отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би бил период от около десет години, като се има предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Скалата за етикета следва да се преобразува така, че най-високите класове първоначално да са празни, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък период от време.

(11)  Производителите реагират на енергийните етикети, като разработват и пускат на пазара все по-ефективни продукти. Наред с това, те спират производството на по-малко ефективни продукти, стимулирани от законодателството на Съюза, свързано с екопроектирането. Това техническо развитие води до модели на продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. По отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би било желателно определянето на период от около десет години, предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите и търговците, като се обърне специално внимание на малките предприятия. При този подход следва да се избягва излишно или неефективно преобразуване на скалата, което ще нанесе вреди както на производителите, така и на потребителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Преди всяко преобразуване на скалата Комисията следва да извърши щателно подготвително проучване. В зависимост от групата продукти и въз основа на изчерпателна оценка на нейния потенциал, скалата за етикета следва да се преобразува така, че горната й част да е празна, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни модели на продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък и постижим период от време и етикетът следва да се оформя така, че да се разграничава лесно от стария етикет по своя външен вид, наред с провеждането на подходящи информационни кампании за потребителите, указващи ясно, че въвеждането на нова версия води до подобрена класификация на уредите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Настоящото развитие във връзка с етикетите, посочено в делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, поражда необходимостта от първоначално преобразуване на скалата на съществуващите етикети, с цел осигуряване на хомогенна скала от A до G, като етикетите се адаптират към изискванията на настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се запази доверието на потребителите в енергийния етикет, не следва да се позволява използването за свързани с енергопотреблението продукти на други етикети, които имитират енергийния етикет. Също така, не следва да се позволява и използването на етикети, марки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат потребителите по отношение на консумацията на енергия.

(14)  За да се запази доверието на потребителите в енергийния етикет, не следва да се позволява използването за свързани с енергопотреблението продукти на други етикети, които имитират енергийния етикет. Също така не следва да се позволяват други етикети, марки, символи или надписи, които не са ясно разграничени от етикета за енергийна ефективност и които биха могли да заблудят или объркат потребителите по отношение на консумацията на енергия или каквито и да е други характеристики, обхванати от съответния делегиран акт.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си. Това сътрудничество в областта на енергийното етикетиране следва да бъде подпомагано от Комисията.

(15)  С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си чрез постоянен обмен на информация, по-специално във връзка с резултатите от изпитванията за оценка на съответствието на продуктите и последствията от тях. Освен това, митническите органи на държавите членки следва да участват в обмена на информация относно свързани с енергопотреблението продукти, внасяни от трети държави в Европейския съюз. Експертната група за административно сътрудничество по въпросите на екологосъобразното проектиране и енергийното етикетиране (ADCO) следва да бъде подобрена и укрепена от Комисията като рамка за сътрудничество между органите за надзор на пазара.

__________________

__________________

21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  За да се осигури по-ефективно наблюдение и лоялна конкуренция на пазара на Съюза и да се използват ограничените ресурси по възможно най-ефективен начин, националните органи за надзор на пазара следва да упражняват контрол за спазване на изискванията също така чрез изпитване на физически продукти и чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS), с цел обмен на информация относно планирани и извършени проверки за изпитване на продукти, предоставяне на протоколите за изпитване и споделяне на резултатите от изпитванията, като по този начин се избягва двойно изпитване и се подготвя основата за създаването на регионални центрове за високи постижения за физическо изпитване на продуктите. Резултатите следва да се споделят, дори когато дадено изпитване не показва наличието на нарушение.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С оглед да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят информацията за съответствието на своите продукти с изискванията по електронен път, в създадена от Комисията база данни. Информацията следва да бъде публично достъпна, така че да е на разположение на потребителите и да се даде възможност на търговците да получават етикетите по алтернативен път. Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до информацията в базата данни.

(16)  Без да се засяга задължението на държавите членки за надзор на пазара, с оглед да се създаде полезен инструмент за потребителите, да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят изискваната информация за съответствието на продуктите с изискванията по електронен път в създадена и поддържана от Комисията база данни. Част от информацията, предназначена за потребителите, следва да бъде публично достъпна на публичния интерфейс на продуктовата база данни. Тази информация следва да бъде предоставена под формата на данни със свободен достъп, за да могат разработчиците на приложения и други инструменти за сравнение да ползват тази информация. Лесният пряк достъп до публичния интерфейс на продуктовата база данни следва да се улесни чрез динамичен код за бързо реагиране (QR) или други ориентирани към потребителите инструменти, включени в разпечатания етикет. Доставчиците следва да предоставят допълнителна информация относно съответствието на интерфейса на продуктовата база данни както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията. Базата данни следва да се регулира чрез строги правила за защита на данните. В случай на чувствителна техническа информация, органите за надзор на пазара следва да запазят правото си на достъп до информация, по целесъобразност, в съответствие със задължението на доставчиците за сътрудничество .

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Комисията следва да създаде и поддържа онлайн портал, който да осигурява достъп на органите за надзор на пазара до подробна информация за продуктите на сървърите на доставчиците.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Консумацията на енергия и други данни за продуктите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. В интерес на функционирането на вътрешноевропейския пазар е да има стандарти, които са хармонизирани на равнището на ЕС. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.

(19)  Абсолютната консумация на енергия и друга информация относно екологичните характеристики и показателите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват в съответствие с хармонизирани стандарти и методи и чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. Тези методи и среда на изпитване за доставчиците и органите за надзор на пазара следва да бъдат възможно най-близки до реалното ползване на даден продукт от средностатистическия потребител и следва да бъдат достатъчно надеждни, за да възпират умишлено и неумишлено заобикаляне на правилата. Класът на енергийна ефективност следва да не се основава единствено на най-енергийно ефективните условия или екологичен режим, когато това не отразява поведението на средностатистическия потребител. Стойностите на допустимо отклонение и параметрите за незадължително изпитване следва да бъдат установени по такъв начин, че да не водят до значителни промени във връзка с повишаването на ефективността, които могат да променят класа на енергийна ефективност на продукта. Допустимите отклонения между резултатите от изпитванията и декларираните резултати следва да се ограничават до статистическата грешка при измерването. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Комисията следва да осигури работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет. Изпълнението на работния план следва да започне с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също и въпросът за допълнителната информация, включително възможността и разходите за предоставяне на потребителите на информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например относно неговата абсолютна консумация на енергия, дълготрайност или въздействие върху околната среда, в съответствие с целта за насърчаване на кръговратна икономика. Такава допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до никакво отрицателно въздействие върху тях.

(20)  Въз основа на обхвата на настоящия регламент Комисията следва да осигури дългосрочен работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет, и следва да актуализира периодично този работен план. Комисията следва да информира ежегодно Европейския парламент и Съвета за напредъка във връзка с работния план.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Изпълнението на работния план следва да започва с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също така въпросът за допълнителната информация, включително възможностите и разходите за предоставяне на потребителите на точна информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението модел на продукт, като например разходи за жизнения цикъл, възможности за поправка, свързаност, рециклирано материално съдържание, дълготрайност, въздействие върху околната среда или индекс на комбинирана енергийна ефективност, в съответствие с целта за насърчаване на кръгова икономика. Тази допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до неблагоприятни последици за тях.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се определя нормативна рамка относно посочването чрез етикетиране и в стандартна информация за продуктите на консумацията на енергия и на други ресурси от свързани с енергопотреблението продукти по време на тяхната употреба, както и на допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, с цел да се даде възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти.

1.  С настоящия регламент се определя нормативна рамка, приложима за свързаните с енергопотреблението продукти, която им осигурява етикет за енергийна ефективност, абсолютна консумация на енергия и други екологични и експлоатационни характеристики. Тя позволява на потребителите да избират продукти с по-добра енергийна ефективност, с цел намаляване на тяхното потребление на енергия.

2.  Настоящият регламент не се отнася за:

2.  Настоящият регламент не се отнася за:

а)  Продукти втора употреба;

а)  Продукти втора употреба;

б)  Транспортни средства за хора и товари, различни от транспортните средства, задвижвани от стационарен мотор.

б)  Транспортни средства за хора и товари.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „Производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда свързан с енергопотреблението продукт или възлага проектирането или производството на такъв продукт и предлага на пазара този свързан с енергопотреблението продукт със своето име или търговска марка;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „Търговец“ означава търговец на дребно или друго лице, което продава, дава под наем, продава на лизинг или излага продукти на крайни потребители;

(9)  „Търговец“ означава търговец на дребно или друго физическо или юридическо лице, което продава, дава под наем, продава на лизинг или излага продукти на крайни потребители;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  „Енергийна ефективност“ означава съотношението на изходното количество производителност, услуга, стока или енергия спрямо вложеното количество енергия;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „Свързан с енергопотреблението продукт“ означава всяка стока, система или услуга, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара или в експлоатация в ЕС, включително части, които се монтират в свързани с енергопотреблението продукти и които са пуснати на пазара или в експлоатация;

(11)  „Свързан с енергопотреблението продукт“ (по-долу „продукт“) означава всяка стока, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара и/или в експлоатация в ЕС, включително части, които са предназначени за монтиране в свързани с енергопотреблението продукти, които са пуснати на пазара или в експлоатация като индивидуални части за потребители и чиито енергийни и екологични показатели могат да бъдат оценени независимо;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „Етикет“ означава графична диаграма, включваща класификация с използване на буквите от А до G и на седем различни цвята от тъмнозелено до червено, изразяваща консумацията на енергия;

(13)  „Етикет“ означава графична диаграма, в печатен или електронен вид, включваща затворена скала с използване единствено на буквите от А до G, като всеки клас съответства на значителни икономии на енергия, отбелязани със седем различни цвята от тъмнозелено до червено, с цел информиране на потребителите за енергийната ефективност и консумацията на енергия;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  „Група продукти“ означава група от свързани с енергопотреблението продукти, които имат еднаква основна функция;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт;

(17)  „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт в печатна или електронна форма;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  „Преобразуване на скалата“ („Rescale“) означава периодично провеждана дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определен продукт, като при съществуващите етикети преобразуването на скалата може да води до отпадане на някои енергийни класове;

(18)  „Преобразуване на скалата“ означава дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определена група продукти;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „Етикет с преобразувана скала“ означава етикет за конкретен продукт, който е бил подложен на преобразуване на скалата.

(19)  „Етикет с преобразувана скала“ означава етикет за конкретна група продукти, който е бил подложен на преобразуване на скалата, като той е ясно разграничим от етикетите, приложими преди преобразуването на скалата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  „Допълнителна информация“ означава информация за функционалните и екологични показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например неговата абсолютна консумация на енергия или дълготрайността му, която информация е определена въз основа на данни, измерими от органите за надзор на пазара, недвусмислена е и няма отрицателно въздействие върху ясната разбираемост и ефективност на етикета като цяло за потребителите.

(20)  „Допълнителна информация“ означава всяка посочена в съответния делегиран акт информация за функционалните и екологичните показатели, както и за показателите за ресурсна ефективност на свързания с енергопотреблението продукт, която е определена въз основа на данни, измерими и проверими от органите за надзор на пазара, и която е лесно разбираема и няма отрицателно въздействие върху ефективността на етикета като цяло за потребителите;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 20 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  „Продуктова база данни“ означава събирането на данни относно свързаните с енергопотреблението продукти, обхванати от настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, подредени съгласно определена система и включващи публичен интерфейс, организиран като насочен към потребителите сайт, където информацията е достъпна поотделно по електронен път, както и интерфейс за съответствие, структуриран като електронна платформа за подпомагане на дейностите на националните органи за надзор на пазара, с ясно определени изисквания за достъпност и сигурност.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците трябва да спазват следните задължения:

1.  Доставчиците трябва:

а)  да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети и продуктови информационни листове в съответствие с настоящия регламент и съответните делегирани актове;

а)  да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети на хартия с продуктови информационни листове за всеки отделен екземпляр;

б)  при поискване от търговците да доставят етикети бързо и безплатно;

б)  при поискване от търговците да доставят етикети и продуктови информационни листове безплатно, в рамките на пет работни дни;

 

ба)  да предоставят на търговците настоящите етикети и етикетите с преобразувана скала, както и продуктовите информационни листове за период от три месеца преди датата, определена в съответния делегиран акт;

в)  да осигуряват точност на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и да представят техническа документация, достатъчна за оценяване на точността;

в)  да осигуряват точност на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и да представят техническа документация, достатъчна за оценяване на точността;

г)  преди пускането на пазара на даден модел продукт, да въвеждат в продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, информацията, посочена в приложение I.

г)  да въвеждат посочената в приложение I информация в публичния интерфейс и в интерфейса за съответствие на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8:

 

i)   за всички нови модели, преди пускането на пазара на даден екземпляр от модел,

 

ii)   за всички модели, пуснати на пазара след 1 януари 2014 г., които все още се доставят, не по-късно от 18 месеца, след като базата данни започне да функционира пълноценно съгласно член 16;

 

га)  да съхраняват в базата данни съгласно член 8 продуктовите информационни листове и техническата документация за период от най-малко 10 години след пускане на пазара на последния екземпляр от продукта;

 

гб)  да осигуряват етикети за групи продукти, при които продуктът се състои от няколко части или компоненти, чиято енергийна ефективност зависи от специфичната комбинация на тези компоненти;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Доставчиците не трябва:

 

а)  да пускат на пазара продукти, проектирани така, че експлоатационните им показатели автоматично да се променят в изпитателен режим чрез вграждане на хардуер или софтуер в продукта, с цел постигане на по-благоприятна стойност;

 

б)   да правят промени чрез актуализация на софтуера, при положение че продуктът вече се използва, тъй като това би нарушило параметрите на оригиналния етикет за енергийна ефективност, определени в съответния делегиран акт.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Търговците трябва да спазват следните задължения:

2.  Търговците трябва:

а)  да излагат по видим начин предоставения от доставчика или по друг начин станал разполагаем етикет, попадащ в обхвата на делегиран акт;

а)  при продажба на продукта, включително онлайн, да излагат етикета по видим и забележим начин, както е посочено в съответния делегиран акт;

 

аа)  да заменят съществуващите етикети с етикети с преобразувана скала в магазините или онлайн, в рамките на три седмици от датата, посочена в съответния делегиран акт;

б)  в случай, че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, те трябва:

б)  в случай че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, да го изискат от доставчика;

i)  да поискат етикета или етикета с преобразувана скала от доставчика;

 

ii)  да разпечатват етикета от продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, ако тази функция е налице за съответния продукт; или

 

iii)  да разпечатват етикета или етикета с преобразувана скала от уебсайта на доставчика, ако тази функция е налице за съответния продукт.

 

в)  да предоставят на потребителите продуктовия информационен лист.

в)  при поискване, да предоставят на потребителите продуктовия информационен лист, включително и в печатна форма.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците и търговците трябва да спазват следните задължения:

3.  Доставчиците и търговците трябва:

а)  да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукти, в съответствие със съответния делегиран акт;

а)  да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукти, в съответствие със съответния делегиран акт;

б)  да сътрудничат с органите за надзор на пазара и да предприемат незабавни действия за коригиране на ситуации на неспазване на изискванията, определени в настоящия регламент и в делегираните актове към него, и които са в областта на тяхната отговорност, по своя собствена инициатива или когато органите за надзор на пазара поискат това;

б)  да сътрудничат с органите за надзор на пазара и да предприемат незабавни действия за коригиране на ситуации на неспазване на изискванията съгласно член 5;

в)  да не предоставят или излагат за обхванатите от настоящия регламент продукти други етикети, маркировки, символи или надписи, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове, ако това може да подведе или обърка крайните потребители относно консумацията при тяхната употреба на енергия или на други ресурси;

в)  да се въздържат от предоставяне или излагане за обхванатите от настоящия регламент продукти на подвеждащи, объркващи или имитиращи етикети, маркировки, символи или надписи относно консумацията при тяхната употреба на енергия или на други ресурси;

г)  да не предоставят или излагат за продуктите извън обхвата на настоящия регламент етикети, които имитират етикета, дефиниран в настоящия регламент.

г)  да не предоставят или излагат за продуктите извън обхвата на настоящия регламент етикети, които имитират етикета, дефиниран в настоящия регламент.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Всички общи задължения по отношение на етикетите, посочени в параграфи 1 – 3, се прилагат еднакво за съществуващи и нови етикети, както и за етикети с преобразувана скала.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки са длъжни да не забраняват, ограничават или възпрепятстват предлагането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на свързани с енергопотреблението продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове.

1.  Държавите членки са длъжни да не забраняват предлагането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент и съответните делегирани актове.

2.  Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към най-високия клас на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.

3.  В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към двата най-високи запълнени класа на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При въвеждането на етикети, включително на етикети с преобразувана скала, както и на продуктови информационни листове, държавите членки трябва да осигуряват въвеждането да бъде придружено от образователни и промоционални информационни кампании, насочени към поощряване на енергийната ефективност и към по-отговорно използване на енергията и провеждани, ако е подходящо, съвместно със съответни търговци.

4.  Държавите членки гарантират, че въвеждането и преобразуването на скалата на етикетите е придружено от образователни и промоционални информационни кампании относно енергийното етикетиране.

 

Комисията координира тези кампании, като подкрепя тясното сътрудничество с доставчиците и търговците и обмена на най-добри практики.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове към него, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.

5.  Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи и са пропорционални на икономическото предимство, свързано с несъответствието. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията трябва да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация относно пазарния надзор на енергийното етикетиране на продуктите между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или контрола по външните граници, както и между тези органи и Комисията.

2.  Комисията насърчава и координира сътрудничеството и обмена на информация относно пазарния надзор на енергийното етикетиране по отношение на продуктите, обхванати от настоящия регламент, между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или натоварени с контрола на продуктите, навлизащи на пазара на Съюза, както и между тях и Комисията чрез укрепване на експертната група за административно сътрудничество по въпросите на екологосъобразното проектиране и енергийното етикетиране (ADCO).

 

Такъв обмен на информация се осъществява дори когато резултатите от изпитванията показват, че производителят отговаря на изискванията на съответното законодателство.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  До 1 януари 2018 г. държавите членки изготвят и прилагат план за надзор на пазара, с цел проследяване прилагането на изискванията на настоящия регламент. Държавите членки преразглеждат своите планове за надзор на пазара поне веднъж на всеки три години.

 

До 1 януари 2020 г. и след това веднъж годишно държавите членки изготвят доклад за надзор на пазара, като правят оценка на тенденциите по отношение на съответствието с настоящия регламент и с Директива 2009/125/ЕО.

 

Държавите членки ползват информационната и комуникационната система за надзор на пазара (ICSMS), задължителна за всички национални органи за надзор на пазара.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Националните органи за надзор на извършват физическо изпитване на продуктите, като обхващат поне една група продукти годишно, в съответствие с изискванията на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

 

Органите за надзор на пазара информират другите държави членки и Комисията за планираните и проведени физически изпитвания чрез интерфейса за съответствие на продуктовата база данни, създаден в съответствие с член 8.

 

Те трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, съгласно член 9, с цел симулиране на реални условия на употреба и изключване на умишлена или неумишлена манипулация или промяна на резултатите от изпитванията.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Органите за надзор на пазара имат право да възстановят разходите за физическо изпитване на продукти от доставчиците в случай на нарушение на настоящия регламент.

 

Комисията може да направи независима проверка за съответствие, пряко или чрез трета страна.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай че органите за надзор на пазара на една държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден свързан с енергопотреблението продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт по настоящия регламент, поражда риск по аспекти на защита на публичния интерес, обхванати от настоящия регламент, те трябва да проведат оценка по отношение на съответния свързан с енергопотреблението продукт, включваща всички изисквания, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него. За тази цел доставчикът трябва да сътрудничи както е необходимо с органите за надзор на пазара.

1.  В случай че органите за надзор на пазара на една държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден свързан с енергопотреблението продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт по настоящия регламент, поражда риск по аспекти на защита на публичния интерес, обхванати от настоящия регламент, те трябва незабавно да уведомят Комисията и да проведат оценка по отношение на съответния свързан с енергопотреблението модел на продукт, включваща всички изисквания, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него, и също така да преценят дали е желателно да се разшири обхватът на оценката, така че да се включат и други модели на продукта. Доставчикът трябва да сътрудничи както е необходимо с органите за надзор на пазара.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай, че при такава оценка органите за надзор на пазара открият, че свързаният с енергопотреблението продукт не отговаря на изискванията, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него, те трябва незабавно да изискат от съответния стопански оператор да предприеме подходящи коригиращи действия, за да приведе свързания с енергопотреблението продукт в съответствие с тези изисквания, или да изтегли този продукт от пазара, или да го изземе в рамките на определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска, в съответствие с евентуално тяхно предписание. По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.  Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че моделът на продукт не отговаря на изискванията, посочени в настоящия регламент, те изискват от доставчика да предприеме всички подходящи коригиращи действия, за да приведе без отлагане модела в съответствие с тези изисквания, като те могат да предпишат изтеглянето от пазара на модела на продукт или да изземат пуснатите в действие единици в рамките на разумен период, съразмерен на естеството на риска, разширявайки обхвата на тези мерки, така че да се обхванат еквивалентни модели, които са на разположение на пазара. По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случаите, при които органите за надзор на пазара счетат, че несъответствието с изискванията не е ограничено само в тяхната национална територия, те трябва да информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския оператор.

3.  Органите за надзор на пазара информират Комисията и другите държави членки чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) за всякакви резултати от оценката и всякакви действия, които те са изискали да бъдат предприети от доставчика съгласно параграф 2.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Стопанският оператор трябва да осигури извършването на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни свързани с енергопотреблението продукти, които той е предоставил на пазара в целия ЕС.

4.  Доставчикът трябва да осигури извършването на всички ограничителни мерки, предписани в съответствие с параграф 2, по отношение на всички съответни модели на продукти, които той е предоставил на пазара в целия ЕС.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В случай че съответният стопански оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в срока по параграф 2, органите за надзор на пазара трябва да предприемат всички подходящи временни мерки за да забранят или ограничат предоставянето на свързания с енергопотреблението продукт на националния им пазар, или за да изтеглят продукта от този пазар, или съответно да го изземат. Органите за надзор на пазара трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.  В случай че доставчикът не приложи коригиращи действия в срока по параграф 2, органите за надзор на пазара трябва да предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предлагането на модела на продукт на националния им пазар или за да изтеглят или изземат модела на продукт от този пазар. Органите за надзор на пазара трябва незабавно да уведомят Комисията и другите държави членки за тези мерки и да качат информацията в интерфейса за съответствие, създаден съгласно член 8.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Информацията по параграф 5 трябва да включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия на изискванията продукт, свързан с злоупотреблението, данни за произхода на продукта, за естеството на изтъкваното несъответствие с изискванията и съпътстващия го риск, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, посочени от съответния стопански оператор. По-специално органите за надзор на пазара трябва да посочат дали неспазването на изискванията се изразява в несъответствие на свързания с енергопотреблението продукт с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на публичния интерес, или на несъвършенства на хармонизираните стандарти по член 9, даващи презумпция за съответствие.

6.  Уведомлението, посочено в параграф 5, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, за естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, посочени от доставчика. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали неспазването на изискванията се изразява в несъответствие на модела на продукта с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на публичния интерес, или на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 9, даващи презумпция за съответствие. В този случай Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния свързан с енергопотреблението продукт, а в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

7.  Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, незабавно информират Комисията и другите държави членки за всякакви приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния модел на продукта, а в случай на несъгласие с националната мярка, за която са уведомили — за своите възражения.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако в срок от 60 дни след получаването на информацията по параграф 5 не бъде повдигнато възражение — нито от държава членка, нито от Комисията — във връзка с предприета от държава членка временна мярка, тази мярка се счита за основателна.

8.  Ако в срок от четири седмици след уведомлението по параграф 5 не бъде повдигнато възражение — нито от държава членка, нито от Комисията — във връзка с предприета от държава членка временна мярка, тази мярка се счита за основателна.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Държавите членки трябва да осигуряват незабавно вземане на подходящи рестриктивни мерки по отношение на съответния свързан с енергопотреблението продукт, като например изтегляне от техния пазар на този продукт.

9.  Държавите членки трябва да осигуряват незабавно вземане на успоредни мерки, пропорционални на тяхното специфично национално положение, по отношение на съответния модел на продукт, като съответно уведомяват Комисията.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията трябва да вземе решение дали националната мярка е оправдана или не.

10.  Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че такава национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка, като въз основа на резултатите от тази оценка Комисията решава дали националната мярка е оправдана или не, като може да предложи подходяща алтернативна мярка.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Комисията трябва да адресира своето решение до всички държави членки и незабавно да го съобщи на тях и на доставчика.

11.  Комисията трябва да адресира своето решение до всички държави членки и незабавно да уведоми тях и засегнатия доставчик.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  Ако е преценено, че националната мярка е обоснована, всички държави членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и да информират за това Комисията. Ако е преценено, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.

12.  Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя вътрешен пазар на несъответстващия модел на продукта и информират Комисията за това. Ако е преценено, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  Ако е преценено, че националната мярка е оправдана и несъответствието на свързания с енергопотреблението продукт се дължи на несъвършенства в хармонизираните стандарти по параграф 6, Комисията трябва да приложи процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

13.  Ако е преценено, че национална мярка е оправдана и несъответствието на модела на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в параграф 6, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етикети и преобразуване на скалата

Процедура за въвеждане и преобразуване на скалите на етикети

1.  Посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12 и член 13, Комисията може да въвежда нови етикети или да преобразува скалата на съществуващи етикети.

1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълва настоящия регламент чрез въвеждането на преобразувани скали на етикети.

 

Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди 1 януари 2017 г., се считат за етикети за целите по настоящия регламент.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато в резултат от мярка за изпълнение, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийните класове D, E, F или G, въпросният клас не трябва повече да присъства върху етикета.

2.  За да се осигури хомогенна скала от А до G, Комисията въвежда етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти, както е посочено в параграф 1, в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, като се спазват изискванията на параграф 4.

 

Групи продукти, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 811/20131a и 812/2013на Комисията се подлагат на преглед 6 години след влизане в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.

 

Загрупи продукти, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010и 874/2012 на Комисията, когато подготвителните проучвания са финализирани, Комисията въвежда етикети с преобразувана скала не по-късно от 21 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

 

__________________

 

1a Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).

 

Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).

 

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношениена енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).

 

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).

 

Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

 

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

 

Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията трябва да осигурява, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет изискванията се формулират по такъв начин, че да не се очаква присъствие на продукти в класовете А или В в момента на въвеждането на етикета, и също така, че прогнозният период от време, след който мнозинството от моделите ще попаднат в тези класове, да е поне десет години.

3.  Комисията гарантира, че всяко последващо преобразуване на скалите за нови етикети или етикети с преобразувана скала, посочени в параграф 2, започва след като са изпълнени следните условия, които показват подходящ технологичен прогрес в съответната група продукти:

 

а)  25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А; или

 

б)  50% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високите два енергийни класа А и В;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията гарантира чрез включването на групата продукти в работния план съгласно член 11, че:

 

а)   подготвителното проучване за преобразуване е извършено не по-късно от 18 месеца, след като условията, посочени в параграф 3, са изпълнени;

 

б)   преобразуването е извършено чрез преразглеждането и влизането в сила на съответния делегиран акт в съответствие с член 13, не по-късно от три години след като условията, предвидени в параграф 3, са изпълнени.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Скалите на етикетите трябва периодично да се преобразуват.

4.  Комисията определя изискванията за нови етикети или етикети с преобразувана скала, като си поставя за цел очаквана валидност от поне 10 години.

 

За целта Комисията гарантира, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет не се очаква попадането на продукти в енергиен клас А в момента на въвеждането на етикета.

 

За групи продукти, за които подготвителното проучване, посочено в параграф 3а, буква а), показва бърз технологичен напредък, не се очаква продукти да попадат в енергийните класове А и В в момента на въвеждането на етикета.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато скалата на даден етикет бъде преобразувана:

5.  Когато в резултат на мярка за изпълнение относно екодизайна, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийни класове F или G, въпросният клас или въпросните класове присъстват върху етикета в сив цвят, както е посочено в съответния делегиран акт. Стандартният тъмнозелен до червен спектър на етикета се запазва за останалите по-горни класове. Промените се прилагат единствено за нови продуктови единици, пуснати на пазара.

а)  доставчиците трябва да предоставят и текущия етикет, и етикета с преобразувана скала в продължение на период от шест месеца след датата, посочена в буква б).

 

б)  търговците трябва да заменят съществуващите етикети върху изложените продукти, включително в Интернет, с етикети с преобразувана скала в срок от една седмица след датата, посочена за тази цел в съответния делегиран акт. Търговците не трябва да излагат етикетите с преобразувана скала преди тази дата.

 

 

На търговците се разрешава да продават свързани с енергопотреблението продукти без етикет или етикет, чиято скала е била преобразувана, единствено когато за даден продукт не е произвеждан етикет (, чиято скала е била преобразувана), а доставчикът на този продукт вече не е активен на пазара;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди датата на прилагане на настоящия регламент, се считат за етикети за целите по настоящия регламент. Комисията трябва да преразгледа тези етикети в срок от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.

заличава се

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Продуктова база данни

Продуктова база данни

Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, включваща информацията, посочена в приложение I. Информацията, описана в точка 1 от приложение I трябва да бъде публично достъпна.

1.  Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, състояща се от два различни интерфейса – публичен интерфейс и интерфейс за съответствие.

 

Публичният интерфейс съдържа информацията, посочена в приложение I, точка 1, като се спазват функционалните изисквания, посочени в приложение I, точка 3.

 

Интерфейсът за съответствие съдържа информацията, посочена в приложение I, точка 2, като се спазват функционалните изисквания, посочени в приложение I, точка 4.

 

2.  При въвеждането на информация в базата данни за продуктите доставчиците запазват своя достъп и право на внасяне на промени в нея. Всякакви промени се датират и са ясно видими за органите за надзор на пазара.

 

Данните, които се съдържат в интерфейса за съответствие, се използват единствено за цели, свързани с прилагането на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, като използването им не по предназначение се забранява.

 

На доставчиците се разрешава да запазват на сървърите си техническа документация в съответствие с член 3, параграф 1, буква в), доклади от изпитвания или друга подобна документация за оценяване на съответствието, както е предвидено в приложение I, точка 2, буква а), съответстваща на изпитвания, извършени от самите доставчици, които са достъпни единствено за органите за надзор на пазара и Комисията.

 

При създаването на базата данни се следват критериите, които дават възможност за свеждане до минимум на административната тежест за доставчиците и другите ползватели на базата данни, леснота за ползване и икономическа ефективност.

 

Продуктовата база данни не заменя или променя отговорностите на органите за надзор на пазара.

 

3.  Комисията, с подкрепата на органите за надзор на пазара и доставчиците, обръща специално внимание на процеса на преход до пълното прилагане на публичния интерфейс и интерфейса за съответствие.

 

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, като определят оперативни параметри, свързани със създаването на продуктовата база данни.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че продуктът отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.

2.   Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че моделът на продукта отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.

 

2a.   Хармонизираните стандарти имат за цел да симулират доколкото е възможно реалните условия на използване, като същевременно се запазва стандартен метод на изпитване, без да се засяга съпоставимостта в рамките на групата продукти.

 

2б.   Методите за измерване и изчисляване, включени в хармонизираните стандарти, трябва да са надеждни, точни и възпроизводими, като се съобразяват с изискванията на член 3, параграф 1а).

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При провеждането на дейностите по настоящия регламент Комисията трябва да осигурява по отношение на всеки делегиран акт балансирано участие на представители на държавите членки и на заинтересованите страни, които се занимават с въпросната група продукти, като например представители на съответния отрасъл, включително на малки и средни предприятия и на занаятчийски производства, на профсъюзи, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите. За тази цел Комисията трябва да създава консултативен форум, в който да се срещат тези заинтересовани страни. Този Консултативен форум може да бъде комбиниран с консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО.

1.   При провеждането на дейностите по настоящия регламент за въвеждане или преобразуване на скалите на етикети съгласно член 7 и за създаването на база данни съгласно член 8, Комисията гарантира балансирано участие на представители на държавите членки, включително на органите за надзор на пазара, и на заинтересованите страни, които се занимават с въпросната група продукти, като например представители на съответния отрасъл, включително на малки и средни предприятия и на занаятчийски производства, на профсъюзи, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите, както и участието на Европейския парламент.

 

2.   За тази цел Комисията създава консултативен форум, в рамките на който се срещат страните, посочени в параграф 1. Този консултативен форум може да съвпада, изцяло или частично, с консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО. Протоколите от заседанията на консултативния форум се публикува в публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, при които това е уместно, Комисията трябва преди приемането на делегирани актове да изпробва пред потребители оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.

3.  В случаите, при които това е уместно, преди приемането на делегирани актове, приети в съответствие с настоящия регламент, Комисията изпробва чрез подходящи мостри пред представителни групи от Съюза оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията трябва, след консултация с консултативния форум по член 10, да определи работен план, който да е публично достъпен. В работния план трябва да е посочен индикативен списък на групи продукти, считани за приоритетни за приемането на делегирани актове. Също така, в работния план трябва да са определени планове за преразглеждане или преобразуване на скалите на етикетите на продукти или групи от продукти. Работният план може да бъде периодично изменян от Комисията, след консултация с консултативния форум. Работният план може да бъде комбиниран с работния план, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО.

1.  След като се консултира с консултативния форум по член 10, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, за да установи дългосрочен работен план, който е публично достъпен, включително чрез продуктовата база данни, създадена съгласно член 8.

 

2.  Комисията организира работния план в раздели, съдържащи приоритети за въвеждането на етикети за енергийна ефективност в нови групи продукти, както и за преобразуването на скалата на етикетите на групи от продукти.

 

Комисията следва да осигури необходимите ресурси за изпълнение на плана, както и неговата съгласуваност.

 

Работният план може да бъде комбиниран с работния план за екопроектиране, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО.

 

Комисията актуализира работният план периодично, след консултация с консултативния форум. Европейският парламент и Съветът биват информирани ежегодно относно неговия напредък и биват уведомявани официално за всякакви промени в тази връзка.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно подробните изисквания във връзка с етикети за конкретни групи от свързани с енергопотреблението продукти („конкретни групи продукти“), в съответствие с член 13.

1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 13, с цел да се допълни настоящия регламент, като се установят подробни изисквания във връзка с етикети за конкретни групи от свързани с енергопотреблението продукти („конкретни групи продукти“).

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В делегираните актове се определят групи продукти, отговарящи на следните изисквания:

2.  В делегираните актове се определят групи продукти, отговарящи на следните изисквания:

а)  съгласно най-новите налични данни и предвид предлаганите на пазара на ЕС количества, групата продукти трябва да имат значителен потенциал за икономия на енергия и, в съответните случаи, на други основни ресурси;

а)  съгласно реалното навлизане на пазара на ЕС, съществува значителен потенциал за икономия на енергия и, в съответните случаи, на други основни ресурси;

б)  групите продукти, имащи еквивалентна функционалност, трябва да се различават значително по съответните експлоатационни показатели;

б)  в рамките на групата продукти, модели, имащи еквивалентна функционалност, имат значително различни показатели за енергийна ефективност;

в)  да няма значимо отрицателно въздействие върху потребителите във връзка с достъпността и разходите през цялостния жизнен цикъл на групата продукти;

в)  не се наблюдава значимо отрицателно въздействие по отношение на достъпността, разходите през цялостния жизнен цикъл и функционалността на продукта от перспективата на потребителя;

 

ва)  Комисията отчита съответното законодателство на Съюза и актовете на саморегулиране, като доброволни споразумения, които се очаква да доведат по-бързо или с по-малки разходи до постигане на целите на политиката в сравнение със задължителните изисквания.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В делегираните актове за конкретни групи продукти се определят по-специално следните елементи:

3.  В делегираните актове за конкретни групи продукти се определя по-специално за съответната група продукти:

а)  дефинирането на конкретните групи продукти, попадащи под определението „свързан с енергопотреблението продукт“, дадено в член 2, параграф 11, за които се отнася делегираният акт;

а)  дефинирането на „свързани с енергопотреблението продукти“ да попада в обхвата;

б)  оформлението и съдържанието на етикета, включващ скала за консумацията на енергия с класове от А до G, който трябва да има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички групи продукти, и във всички случаи трябва да е ясен и четлив;

б)  оформлението, размерите и съдържанието на етикета, който във всички случаи трябва да е ясен и четлив, като се вземат предвид потребностите на потребителите с увредено зрение, и съдържа на видно място следната информация, определена съгласно съответния делегиран акт:

 

i)  скалата от А до G за класа на енергийна ефективност на съответния модел на продукта, който трябва да има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички групи продукти;

 

ii)  абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или на базата на съответен времеви период;

в)  в случаите, при които това е от значение, използването на други ресурси и допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, като в този случай в етикета трябва приоритетно да се показва енергийната ефективност на продукта;

в)  в случаите, при които това е от значение, използването на други ресурси и допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, като в този случай в етикета трябва приоритетно да се показва енергийната ефективност на продукта;

г)  мястото, където етикетът трябва да бъде изложен, като например да е прикрепен към продукта, да е отпечатан върху опаковката, да се предоставя в електронен формат или да е изложен онлайн;

г)  мястото, където етикетът трябва да бъде изложен, като например да е прикрепен към продукта без той да бъде повреден, да е отпечатан върху опаковката, да се предоставя в електронен формат или да е изложен онлайн;

д)  в съответните случаи, електронни средства за етикетиране на продукти;

д)  в съответните случаи, електронни средства за етикетиране на продукти;

е)  начинът, по който етикетът и техническата информация да се предоставят в случай на продажба от разстояние;

е)  начинът, по който етикетът и техническата информация да се предоставят в случай на продажба от разстояние;

ж)  съдържанието и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно техническата документация и продуктовия информационен лист;

ж)  изисканото съдържание и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно информационния лист за продукта и техническата документация;

з)  да е уточнено, че при проверка на съответствието с изискванията се прилагат само тези верификационни допустими отклонения, които са посочени в делегирания акт (делегираните актове);

з)  да е уточнено, че при проверка на съответствието с изискванията се прилагат само тези верификационни допустими отклонения, които са посочени в делегирания акт (делегираните актове);

и)  задълженията на доставчиците и търговците във връзка с продуктовата база данни;

и)  задълженията на доставчиците и търговците във връзка с продуктовата база данни;

й)  изричното посочване на енергийния клас, което да се включва в рекламите и техническите промоционални материали, включително изисквания това да бъде направено по четлив и видим начин;

й)  в съответните случаи изричното посочване на енергийния клас, което да се включва в рекламите и техническите промоционални материали, включително изисквания това да бъде направено по четлив и видим начин;

к)  процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист;

к)  процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, както е посочено в член 9, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист, включително определението за оперативен индекс за енергийна ефективност (ОИЕЕ) или еквивалентен параметър и неговата скала от А до G, определяща класовете за енергийна ефективност;

л)  дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;

 

м)  форматът на всякакви допълнителни позовавания в етикета, даващи възможност на потребителите да имат достъп чрез електронни средства до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, които са посочени в продуктовия информационен лист;

л)  форматът на всякакви допълнителни позовавания в етикета, даващи възможност на потребителите да имат достъп чрез електронни средства до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, които са посочени в продуктовия информационен лист;

н)  посочване дали и как енергийните класове, описващи консумацията на енергия на продукта по време на употреба, следва да се показват върху интелигентни измервателни уреди или върху интерактивния дисплей на продукта;

м)  посочване дали и как енергийните класове, описващи консумацията на енергия на продукта по време на употреба, следва да се показват върху интелигентни измервателни уреди или върху интерактивния дисплей на продукта;

о)  датата на оценяване и възможно преразглеждане на делегирания акт.

н)  датата на оценяване и възможно преразглеждане на делегирания акт;

Относно съдържанието на етикета, споменато в буква б) от първата алинея, стъпките между класовете по скалата А – G трябва да съответстват на значителни икономии на енергия и разходи от гледна точка на потребителя.

 

По отношение на формата на позоваванията, споменат в буква м) от първата алинея, тези позовавания могат да бъдат под формата на адрес на уебсайт, двумерен баркод (QR код), линк към онлайн етикети, или всякакво друго подходящо за потребителя средство.

По отношение на формата на позоваванията, споменат в буква л) от първата алинея, тези позовавания могат да бъдат под формата на адрес на уебсайт, динамичен двумерен баркод (QR код), линк към онлайн етикети или всякакво друго подходящо за потребителя средство, препращащ към публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8.

Въвеждането на изискване за етикет за даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, не трябва да има значимо отрицателно въздействие върху функционалните възможности на продукта от гледна точка на потребителя.

Продуктовият информационен лист, посочен в буква ж) от първа алинея, предоставя преки връзки към публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8, и се предоставя достъп на потребителите на всички официални на Съюза езици на националните пазари, където е предоставен съответният модел на продукта.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно оперативните въпроси във връзка с продуктовата база данни, включително относно всякакви задължения на доставчиците и търговците в съответствие с член 13.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, като определят оперативни въпроси, свързани с продуктовата база данни, включително всякакви задължения на доставчиците и търговците.

 

за да се гарантира правилната защита на поверителна информация и техническа документация, тези делегирани актове уточняват каква информация да бъде качена в продуктовата база данни и каква информация да бъде на разположение при поискване от страна на националните органи и Комисията;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията поддържа и актуализира списък с всички делегирани актове, допълващи настоящия регламент и доразвиващи разпоредбите на Директива 2009/125/EC (Директивата за екопроектирането), включително пълните позовавания на всички хармонизирани стандарти, отговарящи на съответните измервателни и изчислителни методи съгласно член 9, и го прави публично достъпен.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7 и член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12, се предоставя на Комисията за срок от шест години, считано от 1 януари 2017 г.

 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на шестгодишния период.

 

Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Това делегиране на правомощия, посочено в член 7 и член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Определеното в настоящия регламент делегиране на правомощия може да бъде прекратено с решение за оттегляне. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия по член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта до Европейския парламент и до Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок може да бъде удължен с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта до Европейския парламент и до Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от осем години след неговото влизане в сила Комисията трябва да оцени прилагането на настоящия регламент и да предаде съответен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се оценява доколко ефективно настоящият регламент е дал възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти, вземайки предвид неговото въздействие върху предприятията.

Най-късно до ... [6 години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад съдържа оценка доколко ефективно настоящият регламент и неговите делегирани актове са дали възможност на потребителите да избират енергийно по-ефективни продукти, вземайки предвид критерии, като например неговите въздействия върху стопанската дейност, консумацията на енергия, емисиите на парникови газове, дейностите по надзор на пазара, и разходите за създаване и поддръжка на базата данни.

 

При оценяването, извършено съгласно първа алинея се използват изрично годишните доклади относно проследяването на изпълнението и надзора на пазара по член 5.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3, параграф 1, буква г) се прилага обаче от 1 януари 2019 г.

Въпреки това буква г) от член 3, параграф 1 е приложима, веднага след като публичният интерфейс на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, започне да функционира изцяло и във всеки случай не по-късно от 1 януари 2018 г.

Изменение    81

Предложение за регламент

Приложение I – заглавие и точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация, която е необходимо да присъства в продуктовата база данни

Информация, която е необходимо да присъства в продуктовата база данни, включително функционални изисквания

1.  Публично достъпна информация за продуктите:

1.  Информация, която е необходимо да присъства в публичния интерфейс на базата данни:

а)  наименование и търговска марка на производителя или доставчика;

а)  наименование или търговска марка, адрес, данни за контакти и друга правна идентификация на доставчика;

 

аа)  данни за контакт с органите за надзор на пазара на държавата членка;

б)  идентификатора (идентификаторите) на модела, включително на всички еквивалентни модели;

б)  идентификатора (идентификаторите) на модела, включително на всички еквивалентни модели;

в)  етикета в електронен формат;

в)  етикета в електронен формат;

г)  класът (класовете) и други параметри, присъстващи върху етикета;

г)  класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета;

у)  информационния лист за продукта в електронен формат.

д)  параметрите на информационния лист за продукта в електронен формат;

 

да)  образователните и информационните кампании на държавите членки, посочени в член 4, параграф 4;

 

дб)  работният план на Комисията, както е посочено в член 11;

 

дв)  протоколите от заседанията на консултативния форум;

 

дг)  списък на делегираните актове и приложимите хармонизирани стандарти;

Изменение    82

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информация относно спазването на изискванията, достъпна само за органите на държавите членки за надзор на пазара и за Комисията:

2.  Информация, която е необходимо да присъства в интерфейса за съответствие на базата данни:

а)  техническата документация, специфицирана в приложимия делегиран акт;

а)  протокол от изпитване или подобна документация за оценка на съответствието, даваща възможност за оценка на съответствието с всички изисквания от приложимия делегиран акт, включително методи на изпитване и поредица от измервания;

б)  протокол от изпитване или подобни технически данни, даващи възможност за оценка на съответствието с всички изисквания от приложимия делегиран акт;

б)  временни мерки, приети в рамките на надзора на пазара, във връзка с настоящия регламент;

в)  наименование и адрес на доставчика;

в)  техническа документация, посочена в член 3, параграф 1, буква в):

 

ва)  данни за пряка връзка с органите за надзор на пазара на държавата членка и координация на Комисията;

 

вб)  резултата от извършваните от държавите членки и Комисията проверки за съответствие и ако е приложимо коригиращите действия и ограничителните мерки, предприети от органите за надзор на пазара, както е посочено в членове 5 и 6.

г)  данни как може да се влезе в контакт с представител на доставчика.

 

Изменение    83

Предложение за регламент

Приложение І – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Финансови изисквания за публичния интерфейс на базата данни:

 

а)  всеки модел на продукта трябва да бъде организиран като индивидуално досие;

 

б)  дава възможност на потребителите лесно да разпознават най-добрия енергиен клас за всяка група продукти, което им позволява да сравняват характеристиките на моделите и да избират най-енергоефективните продукти;

 

в)  създава енергийния етикет на всеки продукт като единичен файл, който може да се разгледа и отпечата, както и езиковите версии на целия продуктов информационен лист, които обхващат всички официални езици на Съюза;

 

г)  информацията трябва да е машинночитаема, както и да може да бъде подреждана и търсена, като се спазват отворените стандарти за безвъзмездно използване от трети лица;

 

д)  следва автоматично да се избягва излишната регистрация;

 

е)  следва да бъде създадено и поддържано онлайн бюро за помощ или звено за контакт за потребителите, което да е ясно посочено в интерфейса.

Изменение    84

Предложение за регламент

Приложение І – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Финансови изисквания за интерфейса за съответствие на базата данни:

 

а)  следва да се гарантират стриктни мерки за сигурност за защитата на поверителна информация;

 

б)  правата на достъп се основават на принципа „необходимост да се знае“;

 

в)  следва да се предостави връзка с Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).

(1)

OВ C 82, 3.3.2016 г., стр. 6.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение: Дом, разтърсен из основи, и пътят напред

Преди няколко месеца случаят с емисиите от автомобилния сектор разтърси всички европейски граждани. Наред с други аспекти, особено засегнато беше доверието им. Като включим този тежък удар в по-широка перспектива, сега трябва да помогнем за възстановяването на това доверие. С конкретните предложения, включени в настоящата законодателна инициатива, може да се предприеме крачка напред в тази посока.

От момента на създаването му етикетът предоставя на гражданите възможност за по-задълбочено разбиране на въздействието на продуктите върху околната среда и на техния жизнен цикъл. При оценката на Директива 2010/30/EC бяха изтъкнати редица недостатъци; тяхното отстраняване може да доведе до значителни допълнителни икономии на енергия. Настоящото преразглеждане цели също така да се улесни интегрирането на предстоящи в близко бъдеще развития в областта на информационните и комуникационните технологии, като например „интернет на нещата“ и други.

Докладчикът споделя целите на Комисията, включително избора на регламент, като най-добрият правен инструмент, за да се избегне различно транспониране в държавите членки. Целта му е да съчетае няколко аспекта, нуждаещи се от равновесие: осигуряване на непрекъснатост при същевременно стимулиране на развитието; сред гражданите, промишлеността и други заинтересовани страни; между здрав прагматизъм и вдъхновена амбиция; между технологичен акцент и социална осведоменост. Има със сигурност път напред, който не води против нещо или някого, а към постигане на по-добро общо бъдеще.

1.  Почистване на дома(1): етикети и документи, свързани с тях

и предизвикателството за преобразуване на скалата

Намесата посредством изменения отчита в най-голяма степен оперативния опит, натрупан с Директива 2010/30/ЕС, който в настоящия момент е наистина ценен. Основните усилия трябва да бъдат насочени към консолидиране на този опит, като се „почистват“ нежелани колебания по целенасочен и разумен по отношение на разходите начин. Член 7 се разгръща в четири различни членове. Бъдещото въвеждане на нови етикети трябва да бъде формализирано със стегната концептуална комбинация от две допълнителни перспективи – по отношение на резултата (членове 7, 7а и 7б) и по отношение на процеса (член 7в). Етикетите са основната идея на целия регламент и трябва да останат такива. Успоредно с това структурата на първоначалния член 12, който се отнася до делегирани актове, беше реорганизирана подробно. Някои елементи, които се повтарят в много продуктово специфични делегирани актове, могат да бъдат обхванати по-добре от няколко процедурни делегирани актове; този подход ще улесни актуализации, ще спести законодателни ресурси и ще държи под контрол колебанията.

Преобразуването на скалата (член 7в) е най-чувствителният въпрос, засегнат от предложението; по този въпрос съответно е необходимо да се постигне добре обмислено цялостно равновесие. Необходими са механизми за задействане на преобразуването на скалата, за да бъде справедлива тази процедура; използването на система за „консултации и вземане на решение“, която да ги допълва, изглежда е най-добрият метод. В настоящия доклад се предлага да се съчетаят разпределянето по енергийни класове на моделите на продукта, които се предлагат на пазара, и технологичното развитие на продуктовата група. На Комисията се възлагат задачи, свързани със спешни подготвителни действия, основаващи се на здравия разум: общо проучване на пазара и на технологиите, текущ тригодишен работен план за дейностите по преобразуване на скалата, както и задействането на продуктовата база данни. Всичко това трябва да бъде подкрепено с внимателно проведени засилени консултации с множество заинтересовани страни, имащи за цел да се осигурят добри условия за всички заинтересовани страни.

Тъй като разпространението на моделите на продукта след преобразуването на скалата в енергийните класове A – G ще окаже значително въздействие върху пазара, се запазва гъвкав подход за неговото „насочване“, като се предлагат три варианта за намаляване на „интензивността на преобразуването на скалата“: C – G (с два незаети класа в горната част), B – G (един незает клас) и A – G (без незаети класове). Моделите за преобразуване на скалата ще бъдат свързани също така с посочените по-горе механизми за задействане. Докладчикът се доверява на професионалната отговорност на доставчиците и на търговците по въпроса как да бъдат изпълнени техните задължения, които ясно са изброени в член 3.

Целта е да се постигне сближаване по скалите A – G в рамките на разумен срок (5 години). Поставя се акцент също така и върху информационните потоци и средствата за планиране. Взети заедно, те следва да дадат насоката на един ориентиран към знанието преход, който ще включва специално разработени решения за наскоро етикетирани продуктови групи и за продукти с малки размери.

2.  Да отворим вратите: продуктовата база данни – истинският двигател на промяната

Продуктовата база данни, предложена от Комисията, играе централна роля в тази ориентирана към гражданите информационна и комуникационна система. Не можем да останем и занапред единственият голям пазар, който не разполага с централна система за задължително регистриране на продуктите и с публично достъпна база данни, каквито САЩ, Китай, Австралия и други пазари създадоха преди години. Една добре обмислена база данни е истинският двигател на промяната, от която се нуждаем, за да предоставим права на гражданите, които са главен участник в енергийния преход в ЕС. Тя ще улесни достъпа до информация, ще повиши нашата способност да следим развитието на пазара в реално време (и съответно да усъвършенстваме законодателството) и ще подобри ефективността на нашите „защитни механизми“. Като платформа, на която се зарежда и актуализира 100% от значимата за клиентите информация и се предоставя открит достъп до тази информация, базата данни ще повиши в значителна степен доверието.

Съответно член 8 и приложение І бяха внимателно преразгледани с цел:

•  да се гарантира, че относимите към потребителите данни относно свързани с енергопотреблението продукти се качват и организират във формат, лесен за достъп и използване;

•  да се позволи на доставчиците творческо съревнование на „информационния пазар“ чрез доброволно предоставяне на потребителите на обогатена иновативна информация;

•  да се стимулират предприемачите да разработват иновативни приложения, които предоставят ключова стойност на нашите граждани и предприятия, на нашето общество;

•  да бъде покрито бъдещото развитие на свързаното законодателство на Съюза;

•  да се предложи по-добър начин за управление на обучението на работниците, на образователните кампании, на техническите рекламни материали и т.н.

Трябва да гарантираме, че чувствителните данни са защитени „само за органи“, т.е. за целите на процедури за съответствие и надзор и предпазни процедури по такъв начин, че предприятията да могат да имат пълно доверие и да използват най-добрите налични технологии, така, както това става при онлайн банкирането.

3.  Мерки за безопасност: наблюдение, предпазни мерки, оценка на съответствието

Надзорът на пазара, предпазни мерки и оценките на съответствието са от основно значение за прилагането на елементи за осигуряването на безопасност, като по този начин се допринася за основната цел на възстановяването на доверието.

Измененият член 5 относно надзора на пазара и член 6 относно предпазната процедура на Съюза бяха преструктурирани в дълбочина, като същевременно бе запазено близко съответствие със съдържанието на предложението на Комисията. Желанието на докладчика бе да се увеличи общата достоверност на процедурите по изпълнение, като по този начин се допринесе за възвръщане на доверието на всички страни, тъй като настоящата система на надзор на пазара често бива критикувана. Сред добавените подобрения намираме специалната процедура за защита на клиентите в член 6, параграф 12. Както надзорът на пазара, така и предпазната процедура ще бъдат много улеснени от продуктовата база данни. Координацията и улесняващата роля на Комисията се засилва и в измененото предложение.

Задълженията на държавите членки (член 4) и тези на доставчиците и търговците (член 3) са по-ясно дефинирани и са допълнени за по-голяма функционалност. Член 9 относно хармонизираните стандарти за оценка на съответствието и други елементи (от основно значение при етикетирането на новите продукти) също беше изменен. В целия регламент беше засилена мрежата от препратки между членовете, което лежи в основата на тясното систематично свързване на различните му елементи.

4.   От основите до покрива: други инструменти за гладкото функциониране на Регламента

Що се отнася до останалите членове, предложенията на докладчика са:

•  Член 2, съдържащ определенията, се допълва с шест допълнителни определения, които са необходими с оглед на честото използване на съответните термини в текста.

•  Новият член 6а относно актуализирането на софтуера обхваща възможността за извършване на подобни актуализации, която е все по-актуална с оглед на факта, че свързаните с енергопотреблението продукти все по-често имат електронно съдържание.

•  В член 1 относно предмета и приложното поле се предлага решение на проблема с продуктите втора употреба.

•  Укрепват се разпоредбите на член 10 относно консултативния форум и на Комисията се възлага да го изслушва при вземането на решения.

•  Предвиденият в член 11 работен план обхваща всички планове за намеса в системата на делегираните актове и в него публично се отразява тяхното развитие.

•  В изменението на член 16 относно влизането в сила се предлага влизането в сила да се адаптира към изискванията към доставчиците, включени в базата данни (член 3, параграф 1, буква г)), в съответствие с останалата част от изменения текст.

5.   Законодателен отпечатък

Консултациите със заинтересованите страни и гражданите бяха от ключово значение при изготвянето на настоящия доклад. В съответствие с ангажимента, поет от докладчика при подписването на „Международния ангажимент за прозрачност и борба срещу корупцията“(2), всички подобни заседания са посочени в специален раздел под наименованието „Законодателен отпечатък“ на интернет сайта на докладчика(3).

През периода 20 октомври 2015 г. – 20 януари 2016 г.(4) докладчикът проведе 17 срещи с различни заинтересовани страни. Шест от тези срещи бяха с представители на други институции на ЕС и на постоянните представителства на държавите членки; четири – с представители на промишлеността; три – с представители на гражданското общество (две асоциации на потребителите и една неправителствена организация за защита на околната среда); две – с организации на търговците на дребно; една – с представители на рекламния сектор, и една – с представители на енергийните предприятия. Освен това активни граждани оказаха принос чрез 67 забележки чрез онлайн платформата за широко участие „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)“(5).

Всички основни аспекти на предложението бяха анализирани съвместно със заинтересованите страни в рамките на общите разисквания относно енергийната ефективност и енергийната стратегия на Съюза. Най-често обсъжданите теми бяха преобразуването на скалата и надзорът на пазара. Продуктовата база данни, стандартите и процедурите за изпитвания, както и информационните кампании, насочени към потребителите, също бяха обсъдени подробно.

(1)

„Икономика“ произлиза от гръцката дума oikonomia, която се състои от oikos, „дом“ и nemein, „управлявам“, и съответно означава „управление на домакинството“, докато съвременният смисъл на думата датира от 17-и век.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ - Информацията за законодателния отпечатък ще бъде актуализирана в хода на целия законодателен процес.

(4)

Датата, на която проектодокладът беше предаден на службите на Европейския парламент.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (27.4.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Докладчик по становище: Алдо Патричело

КРАТКА ОБОСНОВКА

Енергийното етикетиране е от полза за околната среда, тъй като позволява на потребителите да сравняват продуктите от гледна точка на тяхната енергийна ефективност, както и да вземат икономически изгодни и екологично отговорни решения за покупка.

Действащата система за енергийно етикетиране обаче стана непрозрачна и до известна степен лишена от смисъл, главно поради препълването и разнообразността на най-високите класове за енергийна ефективност, което очевидно обърква потребителите. Също така надзорът на пазара в държавите членки оставя възможност за подобрение и би спечелил от по-ясна и по-проста система за управление и етикетиране на информацията за продуктите.

Поради това докладчикът приветства предложението за Регламент за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (COM(2015)341), като целта е да се постигне повече прозрачност за потребителите и органите по отношение на продукти, свързани с енергопотреблението, на пазара на ЕС.

Предложението на Комисията заменя настоящата рамка за енергийно етикетиране и въвежда механизъм за преобразуване на скалата на класовете за енергийна ефективност. Предложението предвижда също така продуктова база данни и определя задълженията на участващите икономически оператори.

Докладчикът одобрява повечето от споменатите елементи, но предлага да се изменят няколко аспекти на предложението, преди всичко:

•  Честота на преобразуването на скалата

Комисията предлага периодичен десетгодишен цикъл на преглед и базира на това своята концепция за преобразуване на скалата и повторното запълване на всички класове енергийна ефективност. Докладчикът счита, че честотата на преобразуване на скалата следва да бъде основана единствено на доказателства и да отчита специфичните за всеки продукт потребности. Фиксиран цикъл няма да бъде в състояние да отговори на търсенето на променящия се пазар. Всяко преобразуване на скалата е адаптиране към техническия и научния прогрес и следва да се основава на щателно и специфично подготвително проучване, извършено от Комисията. Всички позовавания на фиксирани цикли за преглед следва да бъдат заличени (съображение 11; член 7, параграфи 3 и 4)

•  Запълване на най-високите класове

В отговор на препълването и диверсифицирането на клас А за много продукти, Комисията предлага да се заличат новите класове A + и т.н. и последните два продуктови класа A и B да бъдат изцяло изпразнени. Докладчикът е твърдо убеден, че изпразването на най-високите класове ще изпрати погрешно послание към потребителите и евентуално ще има неблагоприятни екологични последици, тъй като то предполага, че не са налични продукти, заслужаващи да бъдат отличени. Като разбира необходимостта от дългосрочно решение, той предлага да се въведе процентно ограничение за енергийните класове А и B, превишаването на което би довело до ново преобразуване на скалата. (съображение 11; член 7, параграф 3).

•  Поддръжка на базата данни:

Докладчикът желае да подчертае, че базата данни е само техническо средство и не може да замени надзора на пазара. Генерирането на продуктовите спецификации и качването или въвеждането на набори от данни във външна база данни може да представлява голяма финансова и административна тежест, по-специално за малките и средните предприятия. Предоставянето на традиционни формàти на електронен носител до Комисията следва да бъде осъществимо от правна гледна точка, при условие че информацията е пълна и стандартна и доставчикът може да носи отговорност за информацията в базата данни. Доставчикът следва да има правото да реши как иска да предостави своите данни (съображение 16; член 3, параграф 1; член 8).

•  Поставяне или визуализиране на етикета:

На някои места предложението на Комисията е неясно по отношение на използването на електронни етикети вместо традиционен етикет, поставен върху продукта. Електронното визуализиране на етикетите в магазини води до опростяване за всички участващи страни и поради това следва да бъде насърчавано (член 3, параграф 2).

Докладчикът препоръчва също така да се добави определение на понятието „енергийна ефективност“, което да е в съответствие с Директива № 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Докладчикът приветства факта, че продуктите втора употреба са изключени от обхвата на предложението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление.

(1) Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление и ограничаването на емисиите на парникови газове.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.

(4) Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който като цяло да запазва същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки намалява разходите на производителите и осигурява еднакви условия на конкуренция. Хармонизирането в рамките на целия Съюз осигурява свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар. Тъй като енергопотреблението на превозни средства за лица или стоки е уредено пряко или непряко от други законодателни актове и политики на Съюза, е целесъобразно те да останат извън обхвата на настоящия регламент. Това изключване обхваща превозните средства, чиито мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Подходящо е продуктите втора употреба да бъдат освободени от този регламент, който включва всички продукти, пуснати в употреба преди да бъдат пуснати на пазара за втори или допълнителен път.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите е от полза за икономиката на ЕС като цяло, предизвиква иновация и ще допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г. Също така, то ще даде възможност на потребителите да постигнат парични икономии.

(7) Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите е от полза за икономиката на ЕС като цяло, предизвиква иновация и ще допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г. и неговите цели по отношение на околната среда и действията в областта на климата. Също така, то ще даде възможност на потребителите да постигнат парични икономии чрез намаляване на енергопотреблението на домакинствата.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Осигуряването на точна, релевантна и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за консумацията на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта. Етикетът следва да бъде лесно разпознаваем, прост и кратък. За тази цел съществуващата скала с цветове от тъмнозелен до червен следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа класификацията с използване на буквите от A до G. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва да не присъстват върху етикета. В изключителни случаи това следва да се прилага също и за класовете „D“ и „Е“, въпреки че такава ситуация е малко вероятно да настъпи, тъй като етикетът ще бъде подложен на преобразуване на скалата след като мнозинството от моделите продукти попаднат в двата най-горни класа.

(9) Осигуряването на точна, релевантна и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява потребителя да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните потребители на сравнима информация за консумацията на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта. Етикетът следва да бъде лесно разпознаваем, прост и кратък. За тази цел съществуващата скала с цветове от тъмнозелен до червен следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа класификацията с използване на буквите от A до G. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „D“, „E“, „F“ или „G“, тези класове следва да не присъстват върху етикета.

Обосновка

Когато класовете са празни по юридически причини, те следва да бъдат премахнати, независимо от процента на продуктите, попадащи в първите два класа.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Производителите реагират на енергийните етикети като създават все по-ефективни продукти. Това техническо развитие води до продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. Подходящ по отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би бил период от около десет години, като се има предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Скалата за етикета следва да се преобразува така, че най-високите класове първоначално да са празни, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък период от време.

(11) Производителите реагират на енергийните етикети като създават все по-ефективни продукти. Това техническо развитие води до продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. По отношение на честотата на такова преобразуване на скалата, периодът зависи от препълването на двата най-високи класа, което намалява потребителския избор и стимулите за разработване на по-енергийноефективни продукти, като се има предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Скалата за етикета следва да се преобразува така, че най-високите класове първоначално да са празни, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък период от време.

Обосновка

Основната причина за преобразуването на скалата на етикетите за енергийна ефективност е препълването на най-високите енергийни класове „A“ и „B“, което намалява потребителския избор и стимулите за закупуване на енергийноефективни продукти. Тъй като енергийната ефективност на всяка група продукти се развива с различно темпо, предложеният период от 10 години би могъл да бъде твърде дълъг или твърде кратък в зависимост от групата продукти. За да се гарантира, че тежестта за преразглеждането на етикета остава разумна и потребителите имат достатъчно избор, най-горните класове „A“ и „B“ следва да не остават празни, а да включват ограничен брой продукти.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, отговарящо на ролята на всеки оператор в процеса на доставка и дистрибуция. Стопанските оператори следва да носят отговорност за спазването на изискванията във връзка с техните съответни роли във веригата на доставка и следва да вземат подходящи мерки за да гарантират, че предоставят на пазара само такива продукти, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове към него.

(13) Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, отговарящо на ролята на всеки оператор в процеса на доставка и дистрибуция. Стопанските оператори следва да носят отговорност за спазването на изискванията във връзка с техните съответни роли във веригата на доставка и следва да вземат подходящи мерки за да гарантират, че предоставят на пазара само такива продукти, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове към него. Надзорните органи следва да извършват проверки на място на съответствието на енергийните продукти с изискванията на настоящия регламент.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си. Това сътрудничество в областта на енергийното етикетиране следва да бъде подпомагано от Комисията.

(15) С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си чрез постоянен обмен на информация, по-специално във връзка с резултатите от оценките на съответствието на продуктите и пускането или изтеглянето на определени продукти от пазара. Това сътрудничество в областта на енергийното етикетиране следва да бъде подпомагано от Комисията.

__________________

__________________

21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С оглед да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят информацията за съответствието на своите продукти с изискванията по електронен път, в създадена от Комисията база данни. Информацията следва да бъде публично достъпна, така че да е на разположение на потребителите и да се даде възможност на търговците да получават етикетите по алтернативен път. Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до информацията в базата данни.

(16) Без да се засяга задължението на държавите членки за надзор на пазара, с оглед да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят изискваната информация за съответствието на продуктите с изискванията по електронен път в създадена и поддържана от Комисията база данни. Информацията следва да бъде публично достъпна, включително чрез приложения и други информационни технологии, така че исканата информация да е на разположение на потребителите и да се даде възможност на търговците да получават етикетите по алтернативен път. Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до информацията в базата данни.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Консумацията на енергия и други данни за продуктите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. В интерес на функционирането на вътрешноевропейския пазар е да има стандарти, които са хармонизирани на равнището на ЕС. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.

(19) Консумацията на енергия и други данни за продуктите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват в съответствие с хармонизирани стандарти и чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. Тези методи следва да отразяват, доколкото е възможно, реалните условия на употреба, за да могат потребителите да отнесат предоставената от етикетите информация и да ѝ имат доверие. Те следва също така да бъдат ясни и стабилни с цел възпиране на умишленото или неумишлено заобикаляне. В интерес на функционирането на вътрешноевропейския пазар е да има стандарти, които са хармонизирани на равнището на ЕС. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) Надзорните органи следва да извършват проверка дали продуктите съответстват на изискванията по настоящия регламент и по-специално дали са в съответствие с хармонизираните правила за изчисляване и измерване на продуктовите стандарти. Тези проверки следва да бъдат извършвани по начин, който да отразява реалните условия на употреба на продуктите. Характеристики на модела, целящи подправяне на резултатите от изпитванията, следва да бъдат изрично забранени.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Комисията следва да осигури работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет. Изпълнението на работния план следва да започва с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също и въпросът за допълнителната информация, включително възможността и разходите за предоставяне на потребителите на информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например относно неговата абсолютна консумация на енергия, дълготрайност или въздействие върху околната среда, в съответствие с целта за насърчаване на кръговратна икономика. Такава допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до никакво отрицателно въздействие върху тях.

(20) Комисията следва да осигури работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет. Изпълнението на работния план следва да започва с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също и въпросът за допълнителната информация, включително възможността и разходите за предоставяне на потребителите на информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например относно неговото енергопотребление, дълготрайност или въздействие върху околната среда, в съответствие с целта за насърчаване на кръгова икономика. Такава допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до никакво отрицателно въздействие върху тях.

Обосновка

„Абсолютно енергопотребление“ е неясно и ще предизвика нецеленасочени разисквания относно жизнения цикъл на продуктите и екологичния отпечатък, и следователно ще усложни изключително много вземането на решения.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Екопроектирането е постигнало значителни резултати по отношение на подобряването на енергийната ефективност и енергопотреблението на продуктите и съответно на намаляването на разходите и потреблението на енергия на домакинствата, както и намаляването на емисиите на парникови газове. Следователно списъкът с продукти, обхванати от настоящото законодателство, е необходимо да бъде разширен и всички характеристики, свързани с ресурсната ефективност, следва да бъдат включени възможно най-скоро в изискванията за проектиране на продуктите, чрез определяне на хоризонтални изисквания, които са свързани, наред с другото, с дълготрайността на продуктите и степента, до която могат да бъдат ремонтирани, повторно използвани или рециклирани.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се определя нормативна рамка относно посочването чрез етикетиране и в стандартна информация за продуктите на консумацията на енергия и на други ресурси от свързани с енергопотреблението продукти по време на тяхната употреба, както и на допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, с цел да се даде възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти.

1. С настоящия регламент се определя нормативна рамка относно посочването, посредством етикетиране и стандартна информация за продуктите, на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, по време на тяхната употреба, както и допълнителна екологична и свързана с експлоатационните показатели информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, с цел да се даде възможност на потребителите да избират по-ефективни и устойчиви продукти.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент не се отнася за:

2. Настоящият регламент се отнася за продукти, свързани с енергопотреблението, които се пускат на пазара или в експлоатация в Съюза. Той не се отнася за:

Обосновка

Необходимо е положително определение за обхвата на регламента.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) „Свързан с енергопотреблението продукт“ означава всяка стока, система или услуга, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара или в експлоатация в ЕС, включително части, които се монтират в свързани с енергопотреблението продукти и които са пуснати на пазара или в експлоатация;

(11) „Свързан с енергопотреблението продукт“ означава всяка стока, система или услуга, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара или в експлоатация в ЕС, включително части, които са предназначени да бъдат монтирани в свързани с енергопотреблението продукти, които са пуснати на пазара или в експлоатация в Съюза като отделни части за потребителите и чиито екологични експлоатационни показатели могат да бъдат независимо оценени;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) „Енергопотребление“ означава количеството енергия, която даден продукт използва, за да изпълнява своите задачи, измерено на циклична или годишна основа, или за целия жизнен цикъл, по технологично неутрален начин, сравним в рамките на дадена категория продукти;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) „Група продукти“ означава всички продукти, свързани с енергопотреблението, които имат едни и същи функции и – в случай на мултифункционални продукти, свързани с енергопотреблението – с една и съща основна функция или един и същ набор от основни функции;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „Етикет“ означава графична диаграма, включваща класификация с използване на буквите от А до G и на седем различни цвята от тъмнозелено до червено, изразяваща консумацията на енергия;

(13) „Етикет“ означава графична диаграма, в печатна или електронна форма, включваща класификация, изразяваща консумацията на енергия от даден продукт, за да се даде възможност за сравнение на продуктите;

Обосновка

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт;

(17) „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица, в печатен или електронен вид, с информация за даден продукт;

Обосновка

Доставчиците следва да имат гъвкавостта да могат да предоставят етикети и информационни листове във формàта, в който решат. Все по-широко разпространени стават електронните и онлайн средствата. Ориентираният към бъдещето рамков текст следва да предвиди възможността за използване на електронен вид. Производителите използват различни маркетингови канали за продуктите, които биват пускани на пазара, и различните начини за предоставяне на етикета следва да бъдат в съответствие с това.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) „Преобразуване на скалата“ („Rescale“) означава периодично провеждана дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определен продукт, като при съществуващите етикети преобразуването на скалата може да води до отпадане на някои енергийни класове;

(18) „Преобразуване на скалата“ означава дейност, която променя съответствието между енергийната ефективност и класа в дадена схема за етикетиране, с цел повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас на етикета за определен продукт;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – точка 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) „Допълнителна информация“ означава информация за функционалните и екологични показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например неговата абсолютна консумация на енергия или дълготрайността му, която информация е определена въз основа на данни, измерими от органите за надзор на пазара, недвусмислена е и няма отрицателно въздействие върху ясната разбираемост и ефективност на етикета като цяло за потребителите.

(20) „Допълнителна информация“ означава информация за функционалните, екологичните и свързаните с ефективното използване на ресурсите показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например неговото абсолютно потребление на енергия, неговата дълготрайност, очаквана продължителност на живота, степента, до която продуктът може да бъде ремонтиран, или неговото рециклирано материално съдържание, която информация е определена въз основа на данни, измерими от органите за надзор на пазара, недвусмислена е и няма отрицателно въздействие върху ясната разбираемост и ефективност на етикета като цяло за потребителите;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – точка 20 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) „Енергийна ефективност“ означава съотношението на полученото количество производителност, услуга, стока или енергия спрямо вложеното количество енергия.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети и продуктови информационни листове в съответствие с настоящия регламент и съответните делегирани актове;

а) да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети в печатен или електронен вид и продуктови информационни листове в съответствие с настоящия регламент и съответните делегирани актове;

Обосновка

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) за продуктовите групи, при които продуктът се състои от няколко части или компоненти и класът на енергийна ефективност на продукта е функция на такава комбинация, те предоставят на разположение безплатно точните етикети на търговците в момента на излагане на продукта, без това да засяга избора на доставчика за доставка на етикетите.

Обосновка

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) при поискване от търговците да доставят етикети бързо и безплатно;

б) при поискване от търговците да доставят етикети бързо и безплатно съобразно съответните делегирани актове, в които може да бъде посочена формата на етикета (печатен или електронен) като се имат предвид нуждите на търговците;

Обосновка

В член 3, параграф 1 следва да бъде ясно посочен начинът, по който етикетът и информационният лист трябва да бъдат доставени. Понастоящем етикетът може да бъде поискан в печатна форма, но в бъдеще може да се окаже по-практично да се използват електронни средства, така че това да отговаря по-добре на нуждите на търговеца в сравнение с изпращането по пощата на напечатани етикети. Делегираните актове биха могли да определят електронно решение на този въпрос, при условие че търговците са съгласни. Целта е да се гарантира, че рамката е съобразена с бъдещето.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) те предоставят безплатно продуктовия информационен лист (в печатен или електронен вид) на търговеца, без да се засяга изборът на доставчиците на форма на продуктовия информационен лист, съобразно с относимите делегирани актове;

Обосновка

В член 3, параграф 1, буква ба) се посочва начинът, по който информационният лист трябва да бъде доставен. В действащото законодателство за продуктови информационни листове съществува правна несигурност относно начинът на тяхното предоставяне. За разлика от етикетите, те вероятно няма да бъдат езиково неутрални и поради това предлагаме те да се предоставят на крайния потребител чрез каталози или уебсайтове или други подходящи средства.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да не пускат на пазара продукти, проектирани така, че някой от експлоатационните показатели на модела автоматично да се променя в изпитателен режим с цел постигане на по-благоприятна стойност за всеки от параметрите, посочени в акта за изпълнение или включени в документацията, придружаваща продукта;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) да не въвеждат промени посредством софтуерни актуализации – ръчно, от разстояние, чрез автоматични или задължителни актуализации, които биха изменили експлоатационните показатели, което би довело до увеличение на консумацията на енергия през жизнения цикъл на продукта или на етапите на употреба, или в режимите на готовност, след като продуктът е пуснат в употреба;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) преди пускането на пазара на даден модел продукт, да въвеждат в продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, информацията, посочена в приложение I.

г) преди пускането на пазара на единици от даден модел продукт, да въвеждат директно в продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, информацията, посочена в приложение I, или да предават на Комисията тази информация в стандартизиран електронен или хартиен вид.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да излагат по видим начин предоставения от доставчика или по друг начин станал разполагаем етикет, попадащ в обхвата на делегиран акт;

а) да излагат по видим начин върху уреда или в непосредствена близост до него предоставения от доставчика или по друг начин станал разполагаем етикет, попадащ в обхвата на делегиран акт;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) в случай, че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, те трябва:

б) в случай че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, те трябва при спазване на изискванията, приложими за доставчиците, да им предоставят етикети бързо и безплатно:

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) да разпечатват етикета от продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, ако тази функция е разполагаема за съответния продукт; или

ii) да разпечатват този етикет или да го изтеглят за целите на електронното визуализиране от продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, ако тази функция е разполагаема за съответния продукт; или

Обосновка

Електронното визуализиране на етикети в магазини представлява опростяване и е една от ключовите характеристики на тази законодателна мярка.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) да разпечатват етикета или етикета с преобразувана скала от уебсайта на доставчика, ако тази функция е разполагаема за съответния продукт.

iii) да разпечатват този етикет или да го изтеглят за целите на електронното визуализиране във форма, позволяваща повторно използване на електронния етикет, от уебсайта на доставчика, ако тази функция е разполагаема за съответния продукт;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент и съответните делегирани актове.

2. Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент и съответните делегирани актове. Органите за надзор на пазара на всяка държава членка гарантират, например чрез случайна извадка, че предлаганите на пазара на Съюза продукти отговарят на изискванията за посочения енергиен клас.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към най-високия клас на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.

3. В случаите, при които държавите членки предоставят стимул за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, този стимул е насочен към най-високите класове на енергийна ефективност, в които са налични продукти, определени в приложимия делегиран акт.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове към него, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.

5. Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове към него, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да компенсират за икономическото предимство, свързано с несъответствието. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията може да изпитва енергийните показатели на продуктите независимо и да проверява съответствието. Комисията може да ангажира трета страна за тази цел.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Свързаните с енергопотреблението продукти с енергийни етикети подлежат на проверки на място, които се извършват периодично за всяка група продукти от националните органи за надзор на пазара въз основа на хармонизирани стандарти, за да се направи оценка на тяхното съответствие с изискванията на настоящия регламент и делегираните актове към него. В допълнение към това, националните органи за надзор на пазара, посредством проверки на място, проверяват дали всички енергийни продукти, посочени в настоящия регламент, са действително регистрирани в базата данни, създадена в съответствие с член 8.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да определи правила, целящи хармонизиране на равнището на Съюза на провеждането на изпитвания от националните органи за надзор на пазара, като изготвя график и разпоредби за провеждане на изпитванията. Тези изпитвания отразяват реалните условия на употреба на продуктите.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Проектирането на продукти с цел изменяне на резултатите от изпитванията и по този начин измама на органите за надзор на пазара е изрично забранено.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случаите, при които органите за надзор на пазара счетат, че несъответствието с изискванията не е ограничено само в тяхната национална територия, те трябва да информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския оператор.

3. В случаите, при които органите за надзор на пазара счетат, че съществува несъответствие с изискванията, те трябва да информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския оператор, и въвеждат информацията в продуктовата база данни.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията трябва да вземе решение дали националната мярка е оправдана или не.

10. Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да оцени националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията трябва да вземе решение дали националната мярка е оправдана или не, и може да вземе решение за подходяща алтернативна мярка.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12 и член 13, Комисията може да въвежда нови етикети или да преобразува скалата на съществуващи етикети.

1. Посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12 и член 13, Комисията може да въвежда нови етикети или да преобразува скалата на съществуващи етикети.

 

Етикетите са проектирани по такъв начин, че и абсолютните експлоатационни показатели на продуктите (консумацията на енергия), и относителните експлоатационни показатели (енергийната ефективност, като се отчетат съответните аспекти на модела на продукта като размер, обем и/или удобства) да бъдат отразени в изчислението за определяне на енергийния клас. В допълнение към енергийния клас, данните за консумацията на енергия се излагат за един цикъл, за една година, за един жизнен цикъл или за всеки период от време, който в най-голяма степен съответства на категорията на продукта.

 

За добавяне в етикета или в продуктовия информационен лист на елементи, които не са свързани с енергията, се счита, включително, но не само, следното:

 

- шум,

 

- безплатен гаранционен срок, предлаган на крайния потребител, и дълготрайност,

 

- наличност на резервни части и информация за ремонт,

 

- химично съдържание (както се изисква в член 33 от Регламента REACH, т.е. „правото да се знае“),

 

- „интелигентни“ аспекти на продукта.

 

Етикетът включва QR код или всякакъв друг цифров модел, позволяващ най-ефективно използване на интернет технологии.

 

Етикетът е технологично неутрален, което позволява сравнение между всички уреди, предоставящи подобни услуги, независимо от използвания енергоносител или технология. За функционално еквивалентните продукти има само един етикет и не се прилагат изключения от задълженията за етикетиране. При сравняване на различни енергоносители за целите на енергийния етикет следва да се посочва първичната енергия, въз основа на средната за ЕС стойност на ефективността на преобразуване на енергията (фактора „първична енергия“), за да се оценят експлоатационните показатели и енергийният клас на продуктите.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията трябва да осигурява, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет изискванията се формулират по такъв начин, че да не се очаква присъствие на продукти в класовете А или В в момента на въвеждането на етикета, и също така, че прогнозният период от време, след който мнозинството от моделите ще попаднат в тези класове, да е поне десет години.

3. Комисията трябва да осигурява, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет изискванията се формулират по такъв начин, че да не се очаква присъствие на продукти в клас А в момента на въвеждането на етикета. В изключителни случаи, когато се очаква технологиите да се развиват по-бързо, изискванията следва да бъдат определени така, че да не се очаква продуктите да попадат в енергийните класове А или В в момента на въвеждането или преобразуването на етикета.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Скалите на етикетите трябва периодично да се преобразуват.

4. Комисията започва преглед с оглед на преобразуване, когато счита, че:

 

а) 25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А; или

 

б) 45% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в енергийни класове А или В.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) търговците трябва да заменят съществуващите етикети върху изложените продукти, включително в Интернет, с етикети с преобразувана скала в срок от една седмица след датата, посочена за тази цел в съответния делегиран акт. Търговците не трябва да излагат етикетите с преобразувана скала преди тази дата.

б) търговците трябва да заменят съществуващите етикети върху изложените продукти, включително в интернет, с етикети с преобразувана скала в срок от един месец след датата, посочена за тази цел в съответния делегиран акт. Търговците не трябва да излагат етикетите с преобразувана скала преди тази дата;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) графиките, използвани на преобразувания етикет, са видимо различни от тези, използвани на стария етикет, и Комисията гарантира, че държавите членки провеждат информационна кампания в съответствие с член 4, параграф 4.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди датата на прилагане на настоящия регламент, се считат за етикети за целите по настоящия регламент. Комисията трябва да преразгледа тези етикети в срок от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.

6. Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди датата на прилагане на настоящия регламент, се преобразуват от A до G, което се прилага не по-късно от пет години след влизането в сила на съответния делегиран акт или считано от ... [датата на прилагане на настоящия регламент], в зависимост от това коя е по-ранната дата, за да се ограничи съвместното съществуване на етикети с различни скали, което води до объркване на потребителите.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доставчиците въвеждат изискваната информация директно в продуктовата база данни или я предоставят в стандартизиран електронен вид на Комисията. Доставчиците проверяват данните на продукта в базата данни.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, включваща информацията, посочена в приложение I. Информацията, описана в точка 1 от приложение I трябва да бъде публично достъпна.

Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, включваща информацията, посочена в приложение I. Информацията, описана в точка 1 от приложение I трябва да бъде публично достъпна. Информацията, описана в точка 2 от приложение I, се предоставя единствено на Комисията и националните органи за надзор на пазара, които гарантират запазването на нейната поверителност.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че продуктът отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.

Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че продуктът отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт. Спазването на изискванията се проверява от съответния орган за надзор на пазара.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията гарантира, че хармонизираните стандарти отразяват пълния обхват от видове, функции и променливи, които оказват влияние върху експлоатационните показатели на продукта.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, при които това е уместно, Комисията трябва преди приемането на делегирани актове да изпробва пред потребители оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.

Преди приемането на делегирани актове Комисията изпробва пред потребители оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) измервателните и изчислителните методи, които ще симулират реални условия на употреба, за да се даде възможност за точна оценка на действителната енергийна ефективност на продукта, отчасти чрез измерване на входната мощност при реални условия на изпитване и когато е приложимо, определяне на времето, необходимо на определен продукт, за да предостави определено количество производителност или услуга;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) съдържанието и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно техническата документация и продуктовия информационен лист;

ж) съдържанието и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно техническата документация и продуктовия информационен лист, включително методологиите и формулите, използвани за определяне на информацията, която трябва да се предоставя на етикета и продуктовия информационен лист, когато е уместно като отразява географските различия и вероятната необходимост от сертифициране от трета страна на декларираните експлоатационни показатели;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист;

к) процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист въз основа на действителните условия на употреба;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;

л) условията за по-големите уреди да се изисква по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от осем години след неговото влизане в сила Комисията трябва да оцени прилагането на настоящия регламент и да предаде съответен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад трябва да съдържа оценка доколко ефективно настоящият регламент е дал възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти, вземайки предвид неговите въздействия върху бизнеса.

В срок до ... [осем години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията трябва да оцени прилагането на настоящия регламент и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад трябва да съдържа оценка доколко ефективно настоящият регламент е дал възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти, вземайки предвид неговите въздействия върху бизнеса и по какъв начин настоящият регламент е допринесъл за постигането на целите за намаляване на емисиите на парникови газове.

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение І – част 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) информация относно дълготрайността на продукта, дали той подлежи на ремонт или рециклиране, и дали на пазара се предлагат резервни части за целите на ремонта.

Изменение    61

Предложение за регламент

Приложение І – част 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) допълнителна информация.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Етикетиране на енергийната ефективност

Позовавания

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ENVI

7.9.2015

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Aldo Patriciello

25.9.2015

Разглеждане в комисия

17.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

63

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Етикетиране на енергийната ефективност

Позовавания

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.7.2015

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Докладчици

Дата на назначаване

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Дата на приемане

14.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

63

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Дата на внасяне

21.6.2016

Правна информация - Политика за поверителност