ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU

21.6.2016 - (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Dario Tamburrano


NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0341),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0189/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2016[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,  

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0213/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie si předsevzala vybudovat energetickou unii s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. Důležitým prvkem rámce politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii je energetická účinnost.

(1)  Evropská unie si předsevzala vybudovat energetickou unii s pomocí progresivní politiky v oblasti energetiky a změny klimatu. Důležitým prvkem rámce politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii a k omezení emisí skleníkových plynů je energetická účinnost.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Označování energetické účinnosti štítky umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí s ohledem na spotřebu energie výrobků, a podněcuje tak inovace.

(2)  Označování energetické účinnosti štítky umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí s ohledem na účinné a udržitelné výrobky související s energetikou, a významně tak přispívá k úsporám energie a ke snižování účtů za energii, přičemž současně podporuje inovace a investice do výroby výrobků s větší energetickou účinností.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Směrnici 2010/30/EU je vhodné nahradit nařízením, které si zachová tutéž oblast působnosti, upraví však a posílí některá ustanovení, aby byl jejich obsah srozumitelný a aktualizovaný. Nařízení je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a zajišťuje tak vyšší míru harmonizace v celé Unii. Harmonizovaný regulační rámec na úrovni Unie, a nikoli pouze na úrovni členských států, snižuje náklady výrobců a zajišťuje rovné podmínky. Harmonizace na úrovni celé Unie zaručuje volný pohyb zboží v rámci celého jednotného trhu.

(4)  Směrnici 2010/30/EU je vhodné nahradit nařízením, které si zachová tutéž oblast působnosti, upraví však a posílí některá ustanovení, aby byl jejich obsah srozumitelný a aktualizovaný s ohledem na rychlý technologický pokrok, jehož bylo v posledních letech v oblasti energetické účinnosti výrobků dosaženo. Nařízení je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a zajišťuje tak vyšší míru harmonizace v celé Unii. Harmonizovaný regulační rámec na úrovni Unie, a nikoli pouze na úrovni členských států, snižuje náklady výrobců v rámci celého hodnotového řetězce a zajišťuje rovné podmínky. Harmonizace na úrovni celé Unie zaručuje volný pohyb zboží v rámci celého jednotného trhu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Z působnosti tohoto nařízení, které se vztahuje na všechny výrobky, jež byly uvedeny do provozu dříve, než byly na trhu zpřístupněny podruhé nebo dodatečně, je vhodné vyjmout použité výrobky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Vzhledem k tomu, že spotřeba energie dopravními prostředky sloužícími k přepravě osob nebo zboží je přímo či nepřímo regulována jinými právními předpisy a politikami Unie, je vhodné, aby tyto prostředky byly i nadále vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení. Toto vyloučení z působnosti se týká dopravních prostředků, jejichž motor zůstává při provozu na místě, například výtahů, pohyblivých schodů a dopravníkových pásů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitelů prospívá ekonomice Unie jako celku, podněcuje inovace a přispěje k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a 2030. Také umožní spotřebitelům šetřit peníze.

(7)  Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitelů a posílené informovanosti společnosti prospívá ekonomice Unie jako celku, snižuje poptávku po energii a šetří peníze za účty za energii. Přispívá rovněž k energetické bezpečnosti, poskytuje pobídky pro výzkum, inovace a investice do energetické účinnosti a umožňuje průmyslovým odvětvím, která vyvíjejí a produkují energeticky nejúčinnější výrobky, aby získávaly konkurenční výhodu. Přispěje rovněž k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a 2030 a také cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Závěry Evropské rady ze dne 23. a 24. října 2014 stanovily orientační cíl dosáhnout na úrovni Unie do roku 2030 alespoň 27% zvýšení energetické účinnosti ve srovnání s prognózami budoucí spotřeby energie. Do roku 2020 bude tento cíl přezkoumán s ohledem na hodnotu 30 % pro EU. Závěry rovněž stanovily pro EU závazný cíl snížit do roku 2030 domácí emise skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, včetně 30% snížení emisí v odvětvích, na něž se nevztahuje systém pro obchodování s emisemi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Poskytování přesných, věcných a porovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie napomáhá tomu, aby zákazníci při výběru dávali přednost výrobkům s nižší spotřebou energie a jiných hlavních zdrojů během používání. Povinný normalizovaný štítek představuje účinný způsob, jak potenciálním zákazníkům poskytovat porovnatelné informace o spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Měl by být doplněn informačním listem výrobku. Štítek by měl být snadno rozpoznatelný, jednoduchý a výstižný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována stávající barevná stupnice na štítku od tmavě zelené po červenou s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti výrobků. Ukázalo se, že pro zákazníky je nejúčinnější klasifikace pomocí písmen A až G. V případech, kdy s ohledem na opatření v oblasti ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES výrobky nemohou být nadále zařazeny do třídy „F“ či „G“, by se tyto třídy na štítku neměly uvádět. Ve výjimečných případech by se to vztahovat i na třídy „D“ a „E“, přestože je tato situace nepravděpodobná, neboť jakmile bude většina modelů výrobků zařazena do dvou nejvyšších tříd, bude změněna stupnice štítku.

(9)  Poskytování přesných, věcných, ověřitelných a porovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie napomáhá tomu, aby zákazníci při výběru dávali přednost výrobkům s nižší spotřebou energie a jiných hlavních zdrojů během používání, aby dosahovaly určitého výkonu, a tudíž měly omezené náklady během životního cyklu. Povinný normalizovaný štítek představuje účinný způsob, jak potenciálním zákazníkům poskytovat porovnatelné informace o energetické účinnosti a celkové spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Měl by být doplněn informačním listem výrobku, který je v aktech v přenesené pravomoci přijatých v souladu se směrnicí 2010/30/EU označován jako „informační list“, který lze poskytnoutv elektronické podobě. Štítek by měl být výstižný, měl by se zakládat na řádné metodice měření a výpočtu a měl by být snadno rozpoznatelný a srozumitelný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována zavedená barevná řada na štítku od tmavě zelené po červenou s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti výrobků. Ukázalo se, že pro zákazníky je nejúčinnější známá klasifikace pomocí písmen A až G. Její jednotné uplatňování pro všechny skupiny výrobků by mělo zvýšit transparentnost a srozumitelnost pro zákazníky. V případech, kdy s ohledem na opatření v oblasti ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES1a výrobky nemohou být nadále zařazeny do třídy „F“ nebo „G“, by se tyto třídy na štítku přesto měly uvádět v tmavě šedé barvě, aby se zachovala jednotná stupnice v rozsahu A až G pro všechny skupiny výrobků. V této souvislosti by měla být stupnice na štítku od tmavě zelené po červenou zachována pro zbývající vyšší třídy a měla by se vztahovat pouze na nové jednotky výrobků uvedené na trh.

 

_______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokrok v digitálních technologiích umožňuje alternativní způsoby dodávání a vystavování štítků elektronickou cestou, ať už na internetu nebo na elektronických panelech v prodejnách. Aby bylo možné tento pokrok využít, mělo by toto nařízení umožnit používání elektronických štítků, které mohou fyzický energetický štítek nahradit nebo doplnit. Pokud je vystavení energetického štítku prakticky neproveditelné, například v případě některých forem prodeje na dálku a v reklamách a v propagačních materiálech technického charakteru, by potenciální zákazníci měli být informováni přinejmenším o energetické třídě výrobku.

(10)  Pokrok v digitálních technologiích umožňuje alternativní způsoby dodávání a vystavování štítků elektronickou cestou, ať už na internetu nebo na elektronických panelech v prodejnách. Aby bylo možné tento pokrok využít, mělo by toto nařízení umožnit používání elektronických štítků, které mohou tištěný energetický štítek doplňovat. Tímto není dotčena povinnost dodavatele přiložit ke každé produktové jednotce tištěný štítek pro prodejce. Pokud je vystavení energetického štítku prakticky neproveditelné, měli by být potenciální zákazníci informováni přinejmenším o energetické třídě modelu výrobku. Akty v přenesené pravomoci pro zvláštní skupiny výrobků by mohly rovněž stanovit jiná ustanovení týkající se označení štítkem v případě výrobků malé velikosti a v případě, že jsou stejné výrobky vystaveny ve velkém množství.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Výrobci reagují na označování energetickými štítky vývojem stále účinnějších výrobků. Výsledkem tohoto technologického vývoje jsou výrobky, které jsou převážně zařazeny do nejvyšších tříd na energetickém štítku. Aby zákazníci měli možnost náležitého porovnání, může být nutné další rozlišení výrobků, což vede k potřebě změnit stupnici štítků. Pokud jde o četnost této změny stupnice, vhodným časovým intervalem by bylo přibližně deset let, přičemž je třeba dbát na to, aby výrobci nebyli nadměrně zatěžováni. Toto nařízení by proto mělo stanovit podrobný mechanismus pro změnu stupnice, aby dodavatelům a obchodníkům poskytlo co největší právní jistotu. Do nejvyšších tříd na novém štítku se změněnou stupnicí by neměly být zařazeny žádné výrobky, aby se podpořil technický pokrok a mohly být vyvíjeny a oceněny výrobky s ještě vyšší účinností. V případě změny stupnice štítku by se mělo předejít nejasnostem na straně zákazníků tím, že se všechny energetické štítky vymění během krátké doby.

(11)  Výrobci reagují na označování energetickými štítky vývojem stále účinnějších výrobků a jejich uváděním na trh. Současně zastavují výrobu méně účinnějších výrobků, k čemuž je podněcují právní předpisy Unie týkající se ekodesignu. Výsledkem tohoto technologického vývoje jsou modely výrobků, které jsou převážně zařazeny do nejvyšších tříd na energetickém štítku. Aby zákazníci měli možnost náležitého porovnání, může být nutné další rozlišení výrobků, což vede k potřebě změnit stupnici štítků. Pokud jde o četnost této změny stupnice, žádoucím časovým intervalem by bylo přibližně deset let, přičemž je třeba dbát na to, aby výrobci a obchodníci nebyli nadměrně zatěžováni, obzvláště pokud jde o malé podniky. Takovýto přístup by měl zabránit zbytečným nebo neúčinným změnám stupnic, které by poškozovaly jak výrobce, tak spotřebitele. Toto nařízení by proto mělo stanovit podrobný mechanismus pro změnu stupnice, aby dodavatelům a obchodníkům poskytlo co největší právní jistotu. Před jakoukoli změnou stupnice by Komise měla vypracovat důkladnou přípravnou studii. V závislosti na skupině výrobků a na základě podrobného posouzení jejího potenciálu by do nejvyšších tříd na novém štítku se změněnou stupnicí neměly být zařazeny žádné výrobky, aby se podpořil technický pokrok a mohly být vyvíjeny a oceněny modely výrobků s ještě vyšší účinností. V případě změny stupnice štítku by se mělo předejít nejasnostem na straně zákazníků tím, že se všechny energetické štítky vymění během krátké a dostačující doby, a že změněný štítek bude na pohled snadno odlišitelný od starého štítku, a díky vhodným kampaním zaměřeným na informovanost spotřebitelů, které budou jasně uvádět, že byla zavedena nová verze štítku, což zkvalitní klasifikaci přístrojů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Současný vývoj související se štítky stanovenými akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu se směrnicí 2010/30/EU vyžaduje úvodní změnu stupnice stávajících štítků, aby se zajistila jednotná stupnice v rozsahu A až G a štítky byly přizpůsobeny požadavkům tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby energetický štítek neztratil důvěru zákazníků, nemělo by být povoleno používat u výrobků spojených se spotřebou energie jiné štítky, které energetický štítek napodobují. Právě tak by nemělo být povoleno ani používání doplňujících štítků, značek, symbolů či nápisů, které by mohly uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie.

(14)  Aby zákazníci neztratili důvěru v energetické štítky, nemělo by být povoleno používat u výrobků spojených se spotřebou energie jiné štítky, které energetický štítek napodobují. Právě tak by nemělo být povoleno ani používání žádných doplňujících štítků, značek, symbolů či nápisů, které nejsou od štítku energetické účinnosti jasně odlišeny, a mohly by proto uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiné vlastnosti, na něž se vztahuje příslušný akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spojené se spotřebou energie vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží má zásadní význam, aby orgány členských států pro dozor nad trhem účinně spolupracovaly. Tato spolupráce v oblasti označování energetickými štítky by měla být posílena podporou ze strany Komise.

(15)  Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spojené se spotřebou energie vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží má zásadní význam, aby orgány členských států pro dozor nad trhem účinně spolupracovaly prostřednictvím trvalé výměny informací, zejména co se týče výsledků posuzování shody výrobků a jejich důsledků. Dále by měly být celní orgány členských států zapojeny do výměny informací týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, které se dovážejí do Unie ze třetích zemí. Je třeba, aby Komise posílila a podpořila skupinu odborníků pro ekodesign a pracovní skupinu pro administrativní spolupráci v oblasti označování energetickými štítky (ADCO) jakožto rámec spolupráce orgánů v oblasti dozoru.

__________________

__________________

21 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

21 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  S cílem zajistit účinnější dozor a spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu Unie a využívat co nejúčinnějším způsobem vzácné zdroje by vnitrostátní orgány dozoru nad trhem měly provádět monitorování souladu také fyzickým testováním výrobků a měly by si prostřednictvím informačního a komunikačního systému pro dozor nad trhem (ICSMS) vyměňovat informace o plánovaných a provedených testech výrobků, poskytovat zkušební protokoly a sdílet výsledky svých testů, čímž se zamezí dvojímu testování a vytvoří se podmínky pro regionální střediska excelence v oblasti fyzického testování. Výsledky by měly být sdíleny i tehdy, pokud výsledky testu neprokáží, že došlo k porušení předpisů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Za účelem snadnějšího monitorování souladu a poskytování aktuálních údajů o trhu pro potřeby regulačního procesu, pokud jde o revize štítků a informačních listů pro konkrétní výrobky, by dodavatelé měli elektronicky ukládat informace o souladu svých výrobků do databáze zřízené Komisí. Informace by měly být zveřejněny, aby zákazníci byli informováni a obchodníci měli k dispozici alternativní způsoby získání štítků. K informacím uloženým v databázi by měly mít přístup orgány dozoru nad trhem.

(16)  Za účelem vytvoření užitečného nástroje pro spotřebitele, snadnějšího monitorování souladu a poskytování aktuálních údajů o trhu pro potřeby regulačního procesu, pokud jde o revize štítků a informačních listů pro konkrétní výrobky, dodavatelé měli elektronicky ukládat požadované informace o souladu výrobků do databáze zřízené a spravované Komisí aniž by byly dotčeny povinnosti členských států v oblasti dozoru nad trhem. Ty informace, které jsou určeny pro spotřebitele, by měly být veřejnosti zpřístupněny na veřejném rozhraní databáze výrobků. Tyto informace by měly být poskytovány ve formě otevřených dat, aby je mohli využívat vývojáři aplikací a dalších srovnávacích nástrojů. Jednoduchý přímý přístup k veřejnému rozhraní databáze výrobků by měl být usnadněn dynamickým kódem pro rychlou odpověď (QR), nebo jiným uživatelsky vstřícným nástrojem uvedeným na tištěném štítku. Další informace by měli dodavatelé orgánům dohledu nad trhem a Komisi zpřístupnit na rozhraní s informacemi o souladu databáze výrobků. Na tuto databázi by se měly vztahovat přísné předpisy týkající se ochrany údajů. Pokud jsou technické informace citlivé povahy, měly by si orgány dozoru nad trhem zachovat právo na přístup k těmto informacím, je-li to nezbytné v souladu s povinností dodavatelů spolupracovat.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Komise by měla rovněž zřídit a spravovat on-line portál, který poskytne orgánům dozoru nad trhem přístup k podrobným informacím o výrobcích uloženým na serverech dodavatelů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Spotřeba energie a další údaje o výrobcích, na něž se vztahují požadavky specifické pro konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod zohledňujících obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Je v zájmu fungování vnitřního trhu, aby existovaly normy harmonizované na úrovni Unie. Nebudou-li k datu použitelnosti požadavků specifických pro konkrétní výrobky takové normy zveřejněny, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie k těmto požadavkům specifickým pro konkrétní výrobky zveřejnit přechodné metody měření a výpočtů. Po zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie by její dodržování mělo být předpokladem shody s metodami měření, pokud jde o požadavky specifické pro konkrétní výrobky, které byly přijaty na základě tohoto nařízení.

(19)  Absolutní spotřeba energie a další environmentální údaje a údaje o výkonnosti týkající se výrobků, na něž se vztahují požadavky specifické pro konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit v souladu s harmonizovanými normami a metodami a za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod zohledňujících obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Tyto metody a testovací prostředí by jak v případě dodavatelů, tak orgánů dozoru nad trhem měly být co nejblíže reálným podmínkám používání daného produktu průměrnými spotřebiteli a měly by být důsledné, aby se zabránilo jejich úmyslnému i neúmyslnému obcházení. Třída energetické účinnosti by neměla být stanovena výlučně na základě nejvýše nastavené energetické účinnosti nebo ekologického režimu, pokud tato nastavení neodrážejí pravděpodobné průměrné chování spotřebitelů. Hodnoty míry tolerance a nepovinných testovacích parametrů by měly být stanoveny tak, aby nevedly k významným odchylkám v nárůstu účinnosti, které by mohly vést ke změně třídy energetické účinnosti výrobku. Povolené odchylky mezi testovanými a zveřejněnými výsledky by měly být omezeny na statistickou neurčitost měření. Nebudou-li k datu použitelnosti požadavků specifických pro konkrétní výrobky takové normy zveřejněny, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie k těmto požadavkům specifickým pro konkrétní výrobky zveřejnit přechodné metody měření a výpočtů. Po zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie by její dodržování mělo být předpokladem shody s metodami měření, pokud jde o požadavky specifické pro konkrétní výrobky, které byly přijaty na základě tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Komise by měla předložit pracovní plán revize štítků pro konkrétní výrobky, včetně orientačního seznamu dalších výrobků spojených se spotřebou energie, pro které by mohl být zaveden energetický štítek. Provádění pracovního plánu by mělo začínat technickou, environmentální a ekonomickou analýzou dotčených skupin výrobků. Tato analýza by v souladu s cílem podporovat oběhové hospodářství měla rovněž zohlednit doplňující informace, včetně možnosti poskytnout spotřebitelům informace o vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie, jako je jeho absolutní spotřeba energie, životnost nebo vliv na životní prostředí, a nákladů, které by si to vyžádalo. Uvedené doplňující informace by měly zlepšit srozumitelnost a účinnost štítku pro spotřebitele a neměly by vést k žádným negativním dopadům na spotřebitele.

(20)  Komise by měla na základě oblasti působnosti tohoto nařízení předložit dlouhodobý pracovní plán revize štítků pro konkrétní výrobky, včetně orientačního seznamu dalších výrobků spojených se spotřebou energie, pro které by mohl být zaveden energetický štítek, a měla by tento pracovní plán pravidelně aktualizovat. Komise by měla Evropský parlament a Radu každý rok informovat o pokroku dosaženém při plnění tohoto pracovního plánu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Provádění pracovního plánu by mělo být zahájeno technickou, environmentální a ekonomickou analýzou dotčených skupin výrobků. Tato analýza by v souladu s cílem podporovat oběhové hospodářství měla rovněž zohlednit doplňující informace, včetně možností a nákladů souvisejících s poskytováním přesných informací spotřebitelům, pokud jde o výkonnost modelu výrobku spojeného se spotřebou energie, jako jsou náklady během životního cyklus, opravitelnost, propojitelnost, obsah recyklovaného materiálu, trvanlivost a environmentální výkonnost nebo index kombinované energetické účinnosti. Uvedené doplňující informace by měly zlepšit srozumitelnost a účinnost štítku pro spotřebitele a neměly by vést k žádným negativním dopadům na spotřebitele.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů během používání na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a pro doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie, aby zákazníci měli možnost zvolit výrobky s vyšší účinností.

1.  Toto nařízení stanoví rámec, který se vztahuje na výrobky spojené se spotřebou energie a stanoví pro ně štítky týkající se energetické účinnosti, absolutní spotřeby energie a dalších environmentálních vlastností a výkonnosti. Umožňuje zákazníkům vybrat si energeticky účinnější výrobkys cílem snížit svou spotřebu energie.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na:

2.  Toto nařízení se nevztahuje na:

a)  použité výrobky;

a)  použité výrobky;

b)  dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží jiné než poháněné stacionárním motorem.

b)  dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba nabízející na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou výrobek spojený se spotřebou energie, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;

(6)  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „obchodníkem“ maloobchodník nebo jiná osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky zákazníkům;

(9)  „obchodníkem“ maloobchodník nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky zákazníkům;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  „energetickou účinností“ poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ zboží, systém či služba, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh a do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, jež jsou uváděny na trh a do provozu;

(11)  „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ (dále jen „výrobek“) zboží nebo systém, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh a do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, na něž se vztahuje toto nařízení, jež jsou uváděny na trh a do provozu jako jednotlivé části pro zákazníky a jejichž energetická a environmentální výkonnost může být hodnocena nezávisle;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  „energetickým štítkem“ nebo „štítkem“ grafické vyobrazení zahrnující klasifikaci s použitím písmen od A do G v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po červenou za účelem znázornění spotřeby energie;

(13)  „energetickým štítkem“ nebo „štítkem“ tištěné nebo digitální vyobrazení, včetně uzavřené stupnice používající výhradně písmena od A do G, přičemž každá třída odpovídá významným úsporám energie, v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po červenou, s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti a spotřebě energie;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  „skupinou výrobků“ skupina výrobků spojených se spotřebou energie, které mají stejnou hlavní funkci;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  „informačním listem výrobku“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku;

(17)  „informačním listem výrobku“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku v tištěné nebo elektronické podobě;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  „změnou stupnice“ pravidelné zpřísňování požadavků na dosažení energetické třídy pro konkrétní výrobek uváděné na jeho štítku, které pro stávající štítky může znamenat zrušení některých energetických tříd;

(18)  „změnou stupnice“ zpřísňování požadavků na dosažení energetické třídy pro konkrétní skupinu výrobků, která je uvedenana jejich štítku;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  „štítkem se změněnou stupnicí“ štítek pro konkrétní výrobek, který je výsledkem procesu změny stupnice;

(19)  „štítkem se změněnou stupnicí“ štítek pro konkrétní skupinu výrobků, který je výsledkem procesu změny stupnice a který je zřetelně odlišitelný od dřívějších štítků platných před změnou stupnice;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  „doplňujícími informacemi“ informace o funkčních vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie a o jeho vlivu na životní prostředí, jako je jeho absolutní spotřeba energie nebo životnost, které jsou založené na údajích měřitelných orgány dozoru nad trhem, jsou jednoznačné a nemají významný negativní dopad na srozumitelnost a účinnost štítku jako celku pro spotřebitele.

(20)  „doplňujícími informacemi“ jakékoli informace upřesněné v příslušném aktu v přenesené pravomoci týkající se funkčních a environmentálních vlastností výrobku spojeného se spotřebou energie a jeho výkonnosti z hlediska účelného využívání zdrojů, které jsou založené na údajích měřitelných a ověřitelných orgány dozoru nad trhem, jsou snadno srozumitelné a nemají významný negativní dopad na účinnost štítku jako celku pro spotřebitele;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  „databází výrobků“ soubor údajů týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahuje toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté v souladu s tímto nařízením, který je systematicky uspořádaný a zahrnuje veřejné rozhraní v podobě internetových stránek vstřícných vůči spotřebitelům, na nichž jsou informace jednotlivě dostupné elektronickou cestou, a rozhraní s informacemi o souladu, které je strukturováno jako elektronická platforma poskytující podporu činnostem vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem; tato databáze podléhá jednoznačně definovaným požadavkům týkajícím se přístupu a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatelé jsou povinni:

1.  Dodavatelé:

a)  zajistit, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy výrobku s přesnými údaji v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci;

a)  zajistí, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty tištěné energetické štítky a informační listy výrobku s přesnými údaji pro každou jednotlivou jednotku;

b)  na žádost obchodníků neprodleně a zdarma štítky dodat;

b)  dodají štítky a informační listy výrobku zdarma do pěti pracovních dnů od žádosti obchodníků;

 

ba)  poskytnou obchodníkům po dobu tří měsíců před datem stanoveným v příslušném aktu v přenesené pravomoci jak dosavadní štítky, tak štítky se změněnou stupnicí a informační listy výrobku;

c)  zajistit, aby údaje na energetických štítcích a v informačních listech výrobků, které poskytují, byly přesné, a vyhotovit technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit;

c)  zajistí, aby údaje na energetických štítcích a v informačních listech výrobků byly přesné, a vyhotoví technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit;

d)  před uvedením modelu výrobku na trh zanést do databáze výrobků zřízené podle článku 8 informace uvedené v příloze I.

d)  zanesou informace uvedené v příloze I do veřejného rozhraní a rozhraní s informacemi o souladu databáze výrobků zřízené podle článku 8:

 

i)   pro všechny nové modely před uvedením jednotky modelu na trh,

 

ii)   pro všechny modely uvedené na trh po 1. lednu 2014, jež jsou nadále dodávány, nejpozději do 18 měsíců po úplném zprovoznění databáze v souladu s článkem 16;

 

da)  uchovají v databázi zřízené podle článku 8 informační listy výrobku a technickou dokumentaci po dobu nejméně 10 let poté, co byla poslední jednotka výrobku uvedena na trh;

 

db)  poskytnou štítky pro skupiny výrobků, které sestávají z několika součástí nebo částí a u nichž energetická účinnost závisí na konkrétní kombinaci těchto součástí;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Dodavatelé nesmějí:

 

a)  uvádět na trh výrobky, jejichž provedení umožňuje automaticky uzpůsobit za zkušebních podmínek výkon výrobku prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení, které jsou součástí výrobku, s cílem dosáhnout lepšího výsledku;

 

b)   provádět po uvedení výrobku do provozu změny prostřednictvím aktualizací programového vybavení, jež by zhoršily parametry původních štítků energetické účinnosti, jak stanoví příslušný akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Obchodníci jsou povinni:

2.  Obchodníci:

a)  u výrobku, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, viditelným způsobem vystavit dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek;

a)  u výrobku, který je určen k prodeji, včetně prodeje online, vystaví viditelným a nápadným způsobem štítek, jak stanoví příslušný akt v přenesené pravomoci;

 

aa)  nahradí stávající štítky u výrobků v kamenných obchodech i na internetu štítky se změněnou stupnicí ve lhůtě tří týdnů od data stanoveného v příslušném aktu v přenesené pravomoci;

b)  pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemají:

b)  si od dodavatele vyžádají štítek nebo štítek se změněnou stupnicí, pokud je nemají;

(i)  vyžádat si štítek nebo štítek se změněnou stupnicí od dodavatele,

 

(ii)  vytisknout si štítek z databáze výrobků zřízené podle článku 8, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná, nebo

 

(iii)  vytisknout si štítek nebo štítek se změněnou stupnicí z internetové stránky dodavatele, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná;

 

c)  zákazníkům zpřístupnit informační list výrobku.

c)  zákazníkům na základě žádosti zpřístupní informační list výrobku, a to i v tištěné podobě.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dodavatelé a obchodníci jsou povinni:

3.  Dodavatelé a obchodníci:

a)  ve všech reklamách či propagačních technických materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku v souladu s příslušným aktem v přenesené pravomoci odkazovat na třídu energetické účinnosti daného výrobku;

a)  ve všech vizuálních reklamách či propagačních technických materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku v souladu s příslušným aktem v přenesené pravomoci odkazují na třídu energetické účinnosti daného výrobku;

b)  spolupracovat s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem přijmout okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s požadavky, které jsou stanoveny tímto nařízením a souvisejícími akty v přenesené pravomoci a za které nesou odpovědnost;

b)  spolupracují s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem přijímají okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s požadavky podle článku 5;

c)  u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, neposkytovat ani nevystavovat jiné štítky, značky, symboly nebo nápisy, které nesplňují požadavky tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci, jestliže by mohly uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během používání;

c)  u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, se zdrží poskytování nebo vystavování jakýchkoli klamavých, zavádějících nebo napodobujících štítků, značek, symbolů nebo nápisů, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během používání;

d)  u výrobků, na něž se toto nařízení nevztahuje, nedodávat ani nevystavovat štítky, které napodobují štítek definovaný v tomto nařízení.

d)  u výrobků, na něž se toto nařízení nevztahuje, nedodávají ani nevystavují štítky, které napodobují štítek definovaný v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Veškeré obecné povinnosti týkající se štítků uvedené v odstavcích 1 až 3 se použijí obdobně na stávající a nové štítky a štítky se změněnou stupnicí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy na svém území nesmějí zakazovat, omezovat nebo ztěžovat uvádění výrobků spojených se spotřebou energie, které jsou v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, na trh nebo do provozu.

1.  Členské státy nebrání na svém území uvádění výrobků, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh nebo do provozu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dodavatelé a obchodníci budou plnit povinnosti a požadavky uložené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci.

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dodavatelé a obchodníci budou plnit povinnosti a požadavky uložené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek spojený se spotřebou energie, na který se vztahuje toto nařízení a který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na nejvyšší třídu energetické účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci.

3.  Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek, na který se vztahuje toto nařízení a který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na dvě nejvyšší zastoupené třídy energetické účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, případně ve spolupráci s obchodníky, aby zavedení energetických štítků včetně štítků se změněnou stupnicí a informačních listů výrobku bylo provázeno vzdělávacími, informačními a propagačními kampaněmi zaměřenými na podporu energetické účinnosti a odpovědnějšího využívání energie ze strany zákazníků.

4.  Členské státy zajistí, aby zavedení energetických štítků nebo změna stupnice byly provázeny vzdělávacími a propagačními informačními kampaněmi zaměřenými na označování energetickými štítky.

 

Komise tyto kampaně koordinuje a podporuje úzkou spolupráci s dodavateli a obchodníky a výměnu osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy stanoví sankce a mechanismy prosazování použitelné v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení do data použitelnosti tohoto nařízení a neprodleně jí oznámí i veškeré následné změny, které se jich týkají.

5.  Členské státy stanoví sankce a mechanismy prosazování použitelné v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a úměrné ekonomické výhodě získané porušením ustanovení. Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení do data použitelnosti tohoto nařízení a neprodleně jí oznámí i veškeré následné změny, které se jich týkají.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise podporuje spolupráci a výměnu informací, pokud jde o dozor nad trhem v oblasti označování výrobků energetickými štítky, mezi vnitrostátními orgány členských států odpovědnými za dozor nad trhem nebo ochranu vnějších hranic a mezi těmito orgány a Komisí.

2.  Komise podporuje a koordinuje spolupráci a výměnu informací, pokud jde o dozor nad trhem v oblasti označování výrobků energetickými štítky u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, mezi vnitrostátními orgány členských států odpovědnými za dozor nad trhem nebo kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie a mezi těmito orgány a Komisí posílením skupiny odborníků pro ekodesign a pracovní skupiny pro administrativní spolupráci v oblasti označování energetickými štítky (ADCO).

 

Tato výměna informací se provádí i v případě, kdy z výsledků zkoušky vyplynulo, že výrobce dodržuje příslušné právní předpisy.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Do 1. ledna 2018 členské státy vytvoří a provedou plán dozoru nad trhem pro kontroly zaměřené na soulad s požadavky tohoto nařízení. Členské státy přezkoumají své plány dozoru nad trhem alespoň jednou za tři roky.

 

Do 1. ledna 2020 a poté každý rok členské státy vypracují zprávu o dozoru nad trhem, v níž vyhodnotí obecné dodržování ustanovení tohoto nařízení a směrnice 200/125/ES.

 

Členské státy využívají ICSMS, jenž je pro všechny vnitrostátní orgány dozoru nad trhem povinný.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Vnitrostátní orgány dozoru nad trhem provádí fyzické testování výrobků, které zahrnuje alespoň jednu skupinu výrobků za rok v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle tohoto nařízení.

 

Orgány dozoru nad trhem informují ostatní členské státy a Komisi o plánovaných a dokončených fyzických testech prostřednictvím rozhraní s informacemi o souladu databáze výrobků zřízené podle článku 8.

 

Uplatňují přitom spolehlivé, přesné a opakovatelné měřicí postupy podle článku 9, které simulují reálné podmínky používání a neposkytují možnost úmyslné či neúmyslné manipulace s výsledky nebo pozměňování výsledků testů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  V případě porušení ustanovení tohoto nařízení mají orgány dozoru nad trhem právo na náhradu nákladů na fyzické testování výrobků od příslušných dodavatelů.

 

Komise může přímo či prostřednictvím třetí strany provést nezávislý přezkum plnění požadavků.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek spojený se spotřebou energie, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci přijatý na základě tohoto nařízení, představuje riziko pro ochranu veřejných zájmů, na něž se vztahuje toto nařízení, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci. Dodavatel za tímto účelem v nezbytné míře spolupracuje s orgány dozoru nad trhem.

1.  Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci přijatý na základě tohoto nařízení, představuje riziko pro ochranu veřejných zájmů, na něž se vztahuje toto nařízení, neprodleně informují Komisi a provedou hodnocení, zda dotčený model výrobku splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, a rovněž vyhodnotí, zda je vhodné provést hodnocení i u dalších modelů výrobku. Dodavatel v nezbytné míře spolupracuje s orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek spojený se spotřebou energie nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, uloží neprodleně jeho dodavateli, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie do souladu s těmito požadavky nebo aby tento výrobek spojený se spotřebou energie stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika. Na opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

2.  Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že model výrobku nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, požádají neprodleně dodavatele, aby neprodleně přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení dotčeného modelu výrobku do souladu s těmito požadavky, a mohou mu nařídit, aby stáhl model výrobku z trhu nebo aby stáhl z oběhu jednotky, které byly uvedeny do provozu, v přiměřené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika, přičemž taková opatření rozšíří také na podobné modely dostupné na trhu. Na opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesplnění požadavků netýká pouze území jejich členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli.

3.  Orgány dozoru nad trhem informují prostřednictvím ICSMS Komisi a ostatní členské státy o veškerých výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dodavatel zajistí, aby byla přijata všechna vhodná nápravná opatření ohledně všech dotčených výrobků spojených se spotřebou energie, které dodal na trh v celé Unii.

4.  Dodavatel zajistí, aby byla přijata veškerá omezující opatření nařízená v souladu s odstavcem 2 ohledně všech dotčených modelů výrobku, které dodal na trh v celé Unii.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odstavci 2 nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření k zákazu nebo omezení dodávání dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie na trh daného členského státu nebo ke stažení dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie z tohoto trhu nebo z oběhu. O těchto opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

5.  Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odstavci 2 neuplatní přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření, jejichž cílem je zakázat nebo omezit dodávání modelu výrobku na trh daného členského státu nebo jej stáhnout z daného trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru nad trhem taková opatření neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům a vloží informace do rozhraní s informacemi o souladu databáze zřízené podle článku 8.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Součástí informací uvedených v odstavci 5 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie, údaje o původu výrobku spojeného se spotřebou energie, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanovisko dodavatele. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu skutečnost, že výrobek spojený se spotřebou energie nesplňuje požadavky týkající se ochrany veřejných zájmů stanovené v tomto nařízení, nebo zda jsou důvodem nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 9, na nichž je založen předpoklad shody.

6.  Součástí oznámení uvedeného v odstavci 5 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanovisko dodavatele. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu skutečnost, že model výrobku nesplňuje požadavky týkající se aspektů ochrany veřejného zájmu stanovené v tomto nařízení, nebo zda jsou důvodem nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 9, na nichž je založen předpoklad shody. V tomto případě Komise použije postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách.

7.  Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného modelu výrobku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud do 60 dnů od obdržení informací uvedených v odstavci 5 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se opatření za oprávněné.

8.  Pokud do čtyř týdnů od oznámení uvedeného v odstavci 5 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se opatření za oprávněné.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem spojeným se spotřebou energie neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je například stažení dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie z jejich trhu.

9.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem neprodleně přijata paralelní omezující opatření přiměřená jejich vlastní vnitrostátní situaci, a informují o tom Komisi.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v odstavcích 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným dodavatelem a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli.

10.  Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v odstavcích 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že toto vnitrostátní opatření je v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným dodavatelem a provede hodnocení vnitrostátního opatření a na základě jeho výsledků rozhodne, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli, a může navrhnout odpovídající alternativní opatření.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí členské státy a dodavatele.

11.  Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušného dodavatele.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl nevyhovující výrobek spojený se spotřebou energie stažen z jejich trhů, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

12.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl nevyhovující model výrobku stažen z jejich vnitrostátních trhů, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je-li nesoulad výrobku spojeného se spotřebou energie přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v odstavci 6, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

13.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je-li nesoulad modelu výrobku přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v odstavci 6, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 7 – nadpis a odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Štítky a změna stupnice

Postup pro zavedení štítku a změnu stupnice štítku

1.  Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článků 12 a 13 zavést štítky nebo změnit stupnici stávajících štítků.

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 s cílem doplnit toto nařízení, pokud jde o zavedení štítku nebo změnu stupnice štítků.

 

Štítky zavedené prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 10 směrnice 2010/30/EU před dnem 1. ledna 2017 se považují za štítky pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud v rámci dané skupiny výrobků nelze nadále uvádět na trh modely zařazené do energetických tříd D, E, F nebo G s ohledem na prováděcí opatření přijaté podle směrnice 2009/125/ES, dotčená třída či třídy se na štítku již nevyznačují.

2.  Za účelem zajištění jednotné stupnice v rozsahu A až G Komise zavede štítky se změněnou stupnicí pro stávající skupiny výrobků, jak je uvedeno v odstavci 1, do 5 let po vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 4.

 

Skupiny výrobků, na něž se vztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/20131a a 812/20131b, se přezkoumají po uplynutí 6 let od vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem změny jejich stupnice.

 

V případě skupin výrobků, na něž se vztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f a 874/20121g a u nichž jsou přípravné studie dokončeny, Komise zavede štítky se změněnou stupnicí nejpozději 21 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

__________________

 

1a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 1).

 

1b Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 83).

 

1c Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 1).

 

1d Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).

 

1e Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).

 

1f Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 64).

 

1g Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise zajistí, že při zavedení štítku nebo změně stupnice budou požadavky stanoveny tak, aby se v okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetických tříd A nebo B nebudou zařazeny žádné výrobky, a aby odhadovaná doba od tohoto okamžiku, po jejímž uplynutí bude do uvedených tříd zařazena většina modelů, činila nejméně deset let.

3.  Komise zajistí, aby jakákoli následná změna stupnice pro nové štítky nebo štítky se změněnou stupnicí uvedené v odstavci 2 byla zahájena až po splnění následujících podmínek svědčících o náležitém technologickém pokroku v příslušné skupině výrobků:

 

a)   25 % výrobků prodaných na trhu Unie náleží do nejvyšší energetické třídy A; nebo

 

b)   50 % výrobků prodaných na trhu Unie náleží do nejvyšších dvou energetických tříd A a B.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise zahrnutím dané skupiny výrobků do pracovního plánu podle článku 11 zajistí, aby:

 

a)   přípravná studie pro změnu stupnice byla dokončena nejpozději 18 měsíců po splnění podmínek stanovených v odstavci 3;

 

b)   změna stupnice byla dokončena prostřednictvím přezkumu a vstupu příslušného aktu v přenesené pravomoci v platnost v souladu s článkem 13 nejpozději do tří let po splnění podmínek stanovených v odstavci 3.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pravidelně se provádí změna stupnice štítků.

4.  Komise stanoví požadavky týkající se nových štítků nebo štítků se změněnou stupnicí s cílem dosáhnout očekávané platnosti v délce alespoň deseti let.

 

Za tímto účelem Komise zajistí, aby se při zavedení štítku nebo změně stupnice předpokládalo, že do energetické třídy A nebudou v okamžiku zavedení štítku zařazeny žádné výrobky.

 

Pokud jde o skupiny výrobků, u nichž přípravná studie uvedená v odst. 3a bodu a) prokázala rychlý technologický vývoj, předpokládá se, že v okamžiku zavedení štítku nebudou do energetických tříd A nebo B zařazeny žádné výrobky.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Je-li změněna stupnice štítku:

5.  Pokud v rámci dané skupiny výrobků nelze nadále uvádět na trh modely zařazené do energetických tříd F či G s ohledem na prováděcí opatření týkající se ekodesignu přijaté podle směrnice 2009/125/ES, dotčená třída či třídy se na štítku vyznačí šedou barvou, jak je uvedeno v příslušném aktu v přenesené pravomoci. Standardní barevné spektrum od tmavě zelené po červenou barvu se zachová pro zbývající horní třídy. Tyto změny se vztahují pouze na nové jednotky výrobku uvedené na trh.

a)  dodavatelé po dobu šesti měsíců před datem uvedeným v písmenu b) poskytují obchodníkům jak dosavadní štítky, tak štítky se změněnou stupnicí;

 

b)  obchodníci nahradí stávající štítky u vystavených výrobků, též na internetu, štítky se změněnou stupnicí ve lhůtě jednoho týdne od data stanoveného za tímto účelem v příslušném aktu v přenesené pravomoci. Před tímto datem obchodníci štítky se změněnou stupnicí nevystavují.

 

 

Obchodníci mohou prodávat výrobky spojené se spotřebou energie bez štítku nebo bez štítku se změněnou stupnicí pouze v případech, kdy daný výrobek nebyl štítkem (se změněnou stupnicí) nikdy opatřen a dodavatel tohoto výrobku již není na trhu aktivní.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Štítky zavedené prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 10 směrnice 2010/30/EU před datem použitelnosti tohoto nařízení se považují za štítky pro účely tohoto nařízení. Komise uvedené štítky přezkoumá do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem změny jejich stupnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Databáze výrobků

Databáze výrobků

Komise zřídí a udržuje databázi výrobků, která obsahuje též informace uvedené v příloze I. Informace uvedené v bodě 1 přílohy I se zveřejní.

1.   Komise zřídí a udržuje databázi výrobků, která je tvořena dvěma různými uživatelskými rozhraními, konkrétně veřejným rozhraním a rozhraním s informacemi o souladu.

 

Veřejné rozhraní obsahuje informace uvedené v příloze I bodu 1 a splňuje funkční požadavky uvedené v příloze I bodu 3.

 

Rozhraní s informacemi o souladu obsahuje informace uvedené v příloze I bodu 2 a splňuje funkční požadavky uvedené v příloze I bodu 4.

 

2.   Pokud dodavatelé do této databáze výrobků vkládají informace, mají právo na přístup k informacím, které zanesli, a na provádění jejich úprav. Veškeré provedené změny musí být datovány a jasně viditelné pro orgány dozoru nad trhem.

 

Údaje obsažené v rozhraní s informacemi o souladu se použijí pouze pro účely související s prováděním tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě, a je zakázáno používat je k jinému účelu.

 

Dodavatelé si mohou na svých serverech ponechat technickou dokumentaci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c), zkušební protokoly nebo podobné technické doklady umožňující posoudit soulad, jak je stanoveno v příloze I bodu 2 písm. a), které odpovídají zkouškám prováděným samotnými dodavateli, k nimž mají přístup pouze orgány dozoru nad trhem a Komise.

 

Vytvoření databáze zohlední kritéria minimalizace administrativní zátěže pro dodavatele a jiné uživatele databáze, uživatelské vstřícnosti a nákladové efektivnosti.

 

Databáze výrobků nenahrazuje ani nepozměňuje povinnosti orgánů dozoru nad trhem.

 

3.   Až do úplného zavedení veřejného rozhraní a rozhraní s informacemi o souladu věnuje Komise za podpory orgánů dozoru na trhu a dodavatelů zvláštní pozornost přechodnému procesu.

 

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením provozních podrobností týkajících se zřízení databáze výrobků.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takového harmonizované normy, má se za to, že výrobek splňuje příslušné požadavky na měření a výpočty stanovené v aktu v přenesené pravomoci.

2.   Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takového harmonizované normy, má se za to, že model výrobku splňuje příslušné požadavky na měření a výpočty stanovené v aktu v přenesené pravomoci.

 

2a.   Harmonizované normy by měly co nejvíce odpovídat používání daného výrobku v reálných podmínkách a současně zachovávat standardní zkušební metodu, aniž by byla dotčena srovnatelnost v rámci skupiny výrobků.

 

2b.   Metody měření a výpočtů, jež tvoří součást harmonizovaných norem, musí být spolehlivé, přesné a opakovatelné a musí být v souladu s požadavky uvedenými v čl. 3 odst. 1a.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise při výkonu svých činností podle tohoto nařízení zajistí v souvislosti s každým aktem v přenesené pravomoci vyváženou účast zástupců členských států a zúčastněných stran, jichž se dotčená skupina výrobků týká, jako jsou výrobní odvětví včetně malých a středních podniků a řemeslníků, odborové organizace, velkoobchodníci, maloobchodníci, dovozci, skupiny zabývající se ochranou životního prostředí a organizace spotřebitelů. Komise za tímto účelem zřídí konzultační fórum, na jehož půdě se tyto strany setkávají. Toto konzultační fórum může být spojeno s konzultačním fórem uvedeným v článku 18 směrnice 2009/125/ES.

1.   Komise při výkonu svých činností podle tohoto nařízení, pokud jde o zavádění štítků nebo změny stupnice štítků podle článku 7 a zřízení databáze podle článku 8, zajistí vyváženou účast zástupců členských států, včetně orgánů dozoru nad trhem, a zúčastněných stran, jichž se dotčená skupina výrobků týká, jako jsou výrobní odvětví včetně malých a středních podniků a řemeslníků, odborové organizace, velkoobchodníci, maloobchodníci, dovozci, skupiny zabývající se ochranou životního prostředí a organizace spotřebitelů, ale i zapojení Evropského parlamentu.

 

2.   Komise zřídí konzultační fórum, na jehož půdě se za tímto účelem setkávají všechny strany uvedené v odstavci 1. Toto konzultační fórum se může plně nebo částečně překrývat s konzultačním fórem uvedeným v článku 18 směrnice 2009/125/ES. Zápisy ze schůzí konzultačního fóra se zveřejní na veřejném rozhraní databáze zřízené podle článku 8.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny výrobků za účasti spotřebitelů, aby zajistila, že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné.

3.   Pokud je to vhodné, Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny výrobků za účasti reprezentativních skupin spotřebitelů z Unie, aby zajistila, že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise po konzultaci s konzultačním fórem uvedeným v článku 10 vypracuje pracovní plán a zveřejní jej. Pracovní plán stanoví orientační seznam skupin výrobků, které se považují za prioritní pro přijetí aktů v přenesené pravomoci. Pracovní plán rovněž stanoví plánované přezkumy a změny stupnic štítků pro výrobky či skupiny výrobků. Komise může pracovní plán pravidelně měnit po konzultaci s konzultačním fórem. Pracovní plán může být spojen s pracovním plánem, který vyžaduje článek 16 směrnice 2009/125/ES.

1.   Komise po konzultaci s konzultačním fórem uvedeným v článku 10 příjme akty v přenesené pravomoci podle článku 13 tohoto nařízení, kterými stanoví dlouhodobý pracovní plán a zveřejní jej, a to i prostřednictvím veřejného rozhraní databáze výrobků zřízené v souladu s článkem 8.

 

2.   Komise rozdělí pracovní plán na oddíly, v nichž budou stanoveny priority pro zavádění štítků energetické účinnosti u nových skupin výrobků a pro změny stupnice štítků pro skupiny výrobků.

 

Komise zajistí nezbytné zdroje pro tento plán a jeho soudržnost.

 

Pracovní plán může být spojen s pracovním plánem týkajícím se ekodesignu, který vyžaduje článek 16 směrnice 2009/125/ES.

 

Komise pracovní plán po konzultaci s konzultačním fórem pravidelně aktualizuje. Evropský parlament a Rada jsou každoročně o pokroku spojeném s tímto plánem informovány a musí být oficiálně vyrozuměny v případě jakýchkoli jeho změn.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o podrobné požadavky vztahující se na štítky pro konkrétní skupiny výrobků spojených se spotřebou energie („konkrétní skupiny výrobků“).

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením podrobných požadavků vztahujících se na štítky pro konkrétní skupiny výrobků spojených se spotřebou energie („konkrétní skupiny výrobků“).

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akty v přenesené pravomoci stanoví konkrétní skupiny výrobků, které splňují tato kritéria:

2.  Akty v přenesené pravomoci stanoví konkrétní skupiny výrobků, které splňují tato kritéria:

a)  skupina výrobků má podle posledních dostupných údajů a vzhledem k množství uváděnému na trh Unie významný potenciál k úspoře energie a případně jiných zdrojů;

a)  vzhledem ke způsobu, jakým v současnosti pronikají na trh Unie, mají významný potenciál k úspoře energie a případně jiných zdrojů;

b)  u skupin výrobků s rovnocennou funkcí existují velké rozdíly v příslušných úrovních výkonnosti;

b)  v rámci skupiny výrobků existují u modelů výrobků s rovnocennou funkcí velké rozdíly v úrovních výkonnosti;

c)  neexistuje významný negativní dopad, pokud jde o cenovou dostupnost a náklady během životního cyklu skupiny výrobků.

c)  s výrobkem není z hlediska uživatele spojen žádný významný negativní dopad, pokud jde o cenovou dostupnost, náklady během životního cyklu a funkčnost;

 

ca)  Komise zohlední příslušné právní předpisy Unie a samoregulaci, např. dobrovolné dohody, u nichž lze předpokládat, že dosáhnou cílů politiky rychleji nebo méně nákladným způsobem než závaznými požadavky.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Akty v přenesené pravomoci týkající se konkrétních skupin výrobků stanoví zejména:

3.  Akty v přenesené pravomoci týkající se konkrétních skupin výrobků stanoví pro danou skupinu výrobků zejména:

a)  definici konkrétních skupin výrobků spadajících pod definici „výrobku spojeného se spotřebou energie“ uvedenou v čl. 2 bodě 11, na které se má uvedený akt vztahovat;

a)  definici výrobků spojených se spotřebou energie, na které se má uvedený akt vztahovat;

b)  provedení a obsah energetického štítku včetně stupnice od A do G znázorňující spotřebu energie, přičemž provedení musí být v co nejvyšší míře jednotné u všech skupin výrobků a musí být ve všech případech srozumitelné a čitelné;

b)  provedení, rozměry a obsah energetického štítku, který musí být v každém případě jasný a čitelný, aby byly zohledněny také potřeby zrakově postižených zákazníků, a na viditelném místě uvádět následující informace, jež určí příslušný akt v přenesené pravomoci:

 

(i)   stupnici od A do G znázorňující třídu energetické účinnosti odpovídajícího modelu výrobku, přičemž provedení musí být v co nejvyšší míře jednotné u všech skupin výrobků;

 

(ii)   absolutní spotřebu energie v kWh uvedenou za rok nebo za jakýkoli relevantní časový úsek;

c)  případně využívání jiných zdrojů a doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie; v takovém případě štítek zdůrazní energetickou účinnost výrobku;

c)  případně využívání jiných zdrojů a doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie; v takovém případě štítek zdůrazní energetickou účinnost výrobku;

d)  místo, kde musí být energetický štítek vystaven, například zda má být připevněn k výrobku, vytištěn na obalu, poskytnut v elektronickém formátu nebo vystaven online;

d)  místo, kde musí být energetický štítek vystaven, například zda má být připevněn k výrobku, aniž by ho poškozoval, vytištěn na obalu, poskytnut v elektronickém formátu nebo vystaven online;

e)  případně elektronické prostředky pro označování výrobků;

e)  případně elektronické prostředky pro označování výrobků;

f)  způsob, jakým mají být energetický štítek a technické informace poskytnuty v případě prodeje na dálku;

f)  způsob, jakým mají být energetický štítek a technické informace poskytnuty v případě prodeje na dálku;

g)  obsah a případně též úpravu a další podrobnosti, pokud jde o technickou dokumentaci a informační list výrobku;

g)  požadovaný obsah a případně též úpravu a další podrobnosti, pokud jde o informační list výrobku a technickou dokumentaci;

h)  skutečnost, že při ověřování shody s požadavky lze použít pouze tolerance, které jsou stanoveny v aktu či aktech v přenesené pravomoci;

h)  skutečnost, že při ověřování shody s požadavky lze použít pouze tolerance, které jsou stanoveny v aktu či aktech v přenesené pravomoci;

i)  povinnosti dodavatelů a obchodníků, pokud jde o databázi výrobků;

i)  povinnosti dodavatelů a obchodníků, pokud jde o databázi výrobků;

j)  konkrétní údaj o energetické třídě, který má být součástí reklam a propagačních materiálů technického charakteru, včetně požadavku, že musí být čitelný a viditelný;

j)  popřípadě konkrétní údaj o energetické třídě, který má být součástí reklam a propagačních materiálů technického charakteru, včetně požadavku, že musí být čitelný a viditelný;

k)  postupy posouzení shody a metody měření a výpočtů, které mají být použity za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu výrobku;

k)  postupy posouzení shody a metody měření a výpočtů, jak je stanoveno v článku 9, které mají být použity za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu výrobku, včetně definice indexu energetické účinnosti či obdobného parametru a jeho stupňů A až G určujících třídy energetické účinnosti;

l)  zda je u větších spotřebičů k dosažení dané energetické třídy vyžadována vyšší energetická účinnost;

 

m)  úpravu veškerých dalších odkazů uvedených na energetickém štítku, které zákazníkům umožňují elektronický přístup k podrobnějším informacím o vlastnostech výrobku, které jsou uvedeny v informačním listu výrobku;

l)  úpravu veškerých dalších odkazů uvedených na energetickém štítku, které zákazníkům umožňují elektronický přístup k podrobnějším informacím o vlastnostech výrobku, které jsou uvedeny v informačním listu výrobku;

n)  zda a jakým způsobem by se energetické třídy popisující spotřebu energie dotčeného výrobku během používání měly zobrazovat na inteligentních měřičích nebo na interaktivní obrazovce výrobku;

m)  zda a jakým způsobem by se energetické třídy popisující spotřebu energie dotčeného výrobku během používání měly zobrazovat na inteligentních měřičích nebo na interaktivní obrazovce výrobku;

o)  datum hodnocení a případného přezkumu aktu v přenesené pravomoci.

n)  datum hodnocení a případného přezkumu aktu v přenesené pravomoci;

Pokud jde o obsah štítku uvedený v prvním pododstavci písm. b), klasifikační stupně A až G odpovídají významné úspoře energie a nákladů z hlediska zákazníka.

 

Pokud jde o úpravu odkazů uvedenou v prvním pododstavci písm. m), tyto odkazy mohou mít podobu internetové adresy, QR kódu, odkazu na štítcích dostupných online či jakoukoli jinou podobu vhodnou pro spotřebitele.

Pokud jde o úpravu odkazů uvedenou v prvním pododstavci písm. l), tyto odkazy mohou mít podobu internetové adresy, dynamického QR kódu, odkazu na štítcích dostupných online či jakoukoli jinou podobu vhodnou pro spotřebitele odkazující na veřejné rozhraní databáze zřízené podle článku 8.

Zavedení štítku pro určitý výrobek, na který se má vztahovat akt v přenesené pravomoci, nesmí mít z hlediska uživatele významný negativní dopad na funkčnost výrobku.

Informační list výrobku uvedený v prvním pododstavci písm. g) poskytuje přímé odkazy na veřejné rozhraní databáze zřízené podle článku 8 a je zákazníkům k dispozici ve všech úředních jazycích Unie používaných na vnitrostátních trzích, na nichž je daný model výrobku dostupný.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o provozní podrobnosti týkající se databáze výrobků, včetně případných povinností dodavatelů a obchodníků.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením provozních podrobností týkajících se databáze výrobků, včetně případných povinností dodavatelů a obchodníků.

 

V zájmu zajištění řádné ochrany důvěrných informací a technické dokumentace musí být v těchto aktech v přenesené pravomoci stanoveno, jaké informace mají být do databáze výrobků zaneseny a jaké informace budou poskytnuty na žádost vnitrostátních orgánů a Komise.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise vede aktualizovaný přehled všech aktů v přenesené pravomoci, které doplňují toto nařízení, a aktů, jež rozvíjejí směrnici 2009/125/ES o ekodesignu, včetně úplných odkazů na všechny harmonizované normy vyhovující příslušným metodám měření a výpočtů, jak je stanoveno v článku 9, a tento přehled zveřejňuje.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 7 a 12 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od data použitelnosti tohoto nařízení.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 je Komisi svěřena na dobu šesti let ode dne 1. ledna 2017.

 

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem příslušného šestiletého období.

 

Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevznesou proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 7 a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci uvedené v tomto nařízení. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 7 a 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady může být tato lhůta prodloužena o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do osmi let od vstupu tohoto nařízení v platnost Komise posoudí jeho uplatňování a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení umožnilo zákazníkům vybírat účinnější výrobky, přičemž vezme v úvahu jeho dopady na podnikání.

Do … [šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise posoudí jeho uplatňování a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a jeho akty v přenesené pravomoci umožňují zákazníkům vybírat energeticky účinnější výrobky, přičemž vezme v úvahu kritéria, jako jsou jejich dopady na podnikání, spotřebu energie, emise skleníkových plynů, dozor nad trhem a náklady spojené s vytvořením a udržováním databáze.

 

Při hodnocení prováděném podle odstavce 1 se přímo použijí výroční zprávy o následných opatřeních týkající se vymáhání a dozoru nad trhem podle článku 5.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. d) se však použije ode dne 1. ledna 2019.

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. d) se však použije, jakmile bude veřejné rozhraní databáze výrobků zřízené podle článku 8 plně funkční, v každém případě nejpozději dne 1. ledna 2018.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Příloha I – nadpis a bod I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace obsažené v databázi výrobků

Informace obsažené v databázi výrobků a funkční požadavky

1.  Zveřejňované informace o výrobku:

1.  Informace, které musí zahrnovat veřejné rozhraní databáze:

a)  název nebo ochranná známka výrobce nebo dodavatele;

a)  název nebo ochranná známka, adresa, kontaktní údaje a další právní identifikace dodavatele;

 

aa)  kontaktní údaje orgánů dozoru nad trhem na úrovni členských států;

b)  identifikační značka (značky) modelu, a rovněž všech rovnocenných modelů;

b)  identifikační značka (značky) modelu, a rovněž všech rovnocenných modelů;

c)  štítek v elektronické podobě;

c)  štítek v elektronické podobě;

d)  třída (třídy) a další parametry na štítku;

d)  třída (třídy) energetické účinnosti a další parametry na štítku;

t)  informační list výrobku v elektronické podobě.

e)  parametry informačního listu výrobku v elektronické podobě;

 

ea)  vzdělávací a informační kampaně členských států podle čl. 4 odst. 4;

 

eb)  pracovní plán Komise, jak je uvedeno v článku 11;

 

ec)  zápisy z konzultačního fóra;

 

ed)  přehled aktů v přenesené pravomoci a použitelných harmonizovaných norem.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Příoha I – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace o souladu dostupné pouze orgánům dozoru nad trhem členských států a Komisi:

2.  Informace, které musí zahrnovat rozhraní databáze s informacemi o souladu:

a)  technická dokumentace stanovená v příslušném aktu v přenesené pravomoci;

a)  zkušební protokol nebo podobné technické doklady umožňující posoudit soulad se všemi požadavky v příslušném aktu v přenesené pravomoci, včetně zkušební metody a sérií měření;

b)  zkušební protokol nebo podobné technické doklady umožňující posoudit soulad se všemi požadavky v příslušném aktu v přenesené pravomoci;

b)  dočasná opatření přijatá v oblasti dohledu nad trhem souvisejícího s tímto nařízením;

c)  název a adresa dodavatele;

c)  technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c):

 

ca)  přímé kontaktní údaje orgánů dozoru nad trhem na úrovni členských států a koordinace Komise;

 

cb)  výsledky kontrol souladu prováděných členskými státy a Komisí a případná nápravná opatření a restriktivní opatření, jež přijaly orgány dozoru nad trhem uvedené v článcích 5 a 6;

d)  kontaktní údaje zástupce dodavatele.

 

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Funkční požadavky na veřejné rozhraní databáze:

 

a)   pro každý model výrobku je v něm veden zvláštní záznam;

 

b)   umožňuje, aby spotřebitelé snadno zjistili nejvyšší zastoupenou energetickou třídu v každé kategorii výrobků, a mohli tak porovnat vlastnosti modelu a zvolit energeticky nejúčinnější výrobky;

 

c)   pro každý výrobek vytváří energetický štítek v podobě jednoho souboru, který je možno zobrazit a tisknout, a dále jazykové verze úplného informačního listu výrobku pokrývající všechny úřední jazyky Unie;

 

d)   informace musí být ve formátu umožňujícím strojové čtení, třídění a vyhledávání, dodržovat otevřené standardy pro užití třetí osobou a být poskytovány bezplatně;

 

e)   nadbytečnému registrování je automaticky zamezováno;

 

f)   je zavedena a provozována on-line asistenční služba či kontaktní místo pro spotřebitele a rozhraní na ni jasně odkazuje.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Funkční požadavky na rozhraní databáze s informacemi o souladu:

 

a)   v zájmu ochrany důvěrných informací musí být přijata přísná bezpečnostní opatření;

 

b)   přístupová práva jsou založena na zásadě „vědět jen to nejnutnější“;

 

c)   uvede se odkaz na informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS).

  • [1]  Úř. věst. C 82, 3.3.3016, s. 6.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod: Dům, který se otřásl v základech – a další postup

Před několika měsíci otřásl životy všech evropských občanů případ emisí z automobilů. Mimo jiné byla velmi otřesena jejich důvěra. Poté, co jsme zasadili tuto negativní událost do širších souvislostí, musíme přispět k obnovení této důvěry. Konkrétní návrhy této legislativní iniciativy tomu mohou napomoci.

Označování štítky umožňuje občanům hlouběji pochopit dopad výrobků na životní prostředí a jejich životní cyklus. Hodnocení směrnice 2010/30/EU zdůraznilo řadu nedostatků; pokud budou vyřešeny, mohou vést k dalším významným úsporám energie. Cílem současného přezkumu je rovněž usnadnit začlenění očekávaného vývoje v oblasti IKT, jako je internet věcí atd.

Zpravodaj sdílí cíle Komise včetně volby nařízení jako nejlepšího právního nástroje, který zabrání odlišným transpozicím v členských státech. Snaží se o dosažení rovnováhy na několika úrovních: povzbudit kontinuitu a zároveň podpořit vývoj; mezi občany, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami; mezi tvrdým pragmatismem a touhami plnými inspirace; mezi důrazem na technologie a sociálním povědomím. Skutečně existuje další postup, který není obrácen proti ničemu ani nikomu, ale který směřuje ke společné lepší budoucnosti.

1.  Úklid domu[1]: štítky a související dokumenty a výzva související se změnou struktury

Zásahy za účelem změny ve velké míře zohledňují zkušenosti nabyté při používání směrnice 2010/30/EU, které jsou nyní skutečně cenné. Hlavní úsilí se musí soustředit na konsolidaci těchto zkušeností a na odstranění nežádoucí variability cíleným způsobem zohledňujícím náklady. Článek 7 je rozdělen do čtyř různých článků. Budoucí zavedení nových štítků je třeba formalizovat na základě jasné konceptuální kombinace dvou propojených hledisek: výsledku (články 7, 7a a 7b) a postupu (článek 7c). Štítky jsou ústředním konceptem celého nařízení a musí jím zůstat. Zároveň byla obezřetně upravena struktura původního článku 12, který se zabýval akty v přenesené pravomoci. Některé prvky, které se opakují v mnoha aktech v přenesené pravomoci vztahujících se na konkrétní výrobky, mohou být lépe zohledněny v několika procesních aktech v přenesené pravomoci; tento přístup usnadní aktualizace, ušetří legislativní zdroje a umožní kontrolovat variabilitu.

Změna stupnice (článek 7c) je aktuálně nejcitlivějším tématem; vyžaduje proto promyšlený a vyvážený komplexní přístup. Pro zaručení objektivity tohoto procesu je potřebné určité spouštěcí mechanismy pro změnu stupnice; systém „konzultace a rozhodnutí“, který je doplňuje, ze zdá být nejlepším postupem. Zpráva navrhuje propojit rozřazení modely výrobků, které jsou na trhu dostupné, do energetických tříd a technologický vývoj skupiny výrobků. Komisi byly svěřeny naléhavé a pragmatické přípravné úkoly: zastřešující studie trhu a technologií, průběžný tříletý pracovní plán pro činnosti související se změnou stupnice a zprovoznění databáze výrobků. Všechny úkoly musí doprovázet pečlivé, posílené a mnohostranné konzultace se všemi zúčastněnými stranami s cílem uklidnit všechny zúčastněné strany.

Jelikož systém rozřazování modelů výrobků do energetických tříd A až G po změně stupnice bude mít významný dopad na trh, je zachován pružný přístup, kterým by se toto rozřazování mělo řídit, a jsou navrženy tři možnosti postupné změny stupnice: C až G (dvě nejvyšší třídy prázdné), B až G (jedna nejvyšší třída prázdná) a A až G (žádná prázdná třída). Způsoby roztřídění budou rovněž propojeny s uvedenými spouštěcími mechanismy. Zpravodaj důvěřuje profesní odpovědnosti dodavatelů a obchodníků, pokud jde o splnění povinností, které jim jasně ukládá článek 3.

Cílem je přejít na používání stupnice A až G v rozumném období (5 let). Je rovněž kladen důraz na tok informací a plánovací nástroje. Společně by měly utvářet přechod založený na znalostech, který bude zahrnovat specifická řešení pro skupiny výrobků, které byly označeny štítky nedávno, a výrobky malých rozměrů.

2.  Otevření domu: databáze výrobků, skutečný nástroj změny

V rámci informačního a komunikačního systému zaměřeného na občana má databáze výrobků navržená Komisí zásadní význam. Nemůžeme být jediným velkým trhem, který nemá k dispozici ústřední systém povinné registrace výrobků a veřejnou databázi, zatímco USA, Čína, Austrálie a další země je zřídily již před několika lety. Dobře navržená databáze je skutečným nástrojem změny, kterou potřebujeme, aby se z občanů stali skuteční protagonisté energetického přechodu EU. Databáze usnadní přístup k informacím, posílí naši schopnost sledovat vývoj trhu ve skutečném čase (a odpovídajícím způsobem zdokonalit právní předpisy) a podpoří účinnost našeho „bezpečnostního mechanismu“. Tím, že se jedná o platformu, kde jsou shromážděny, aktualizovány a volně zpřístupněny všechny informace důležité pro spotřebitele, se výrazně posílí důvěra.

Článek 8 a příloha I byly odpovídajícím způsobem pečlivě přepracovány s cílem:

•  zajistit, že údaje důležité pro spotřebitele týkající se výrobků spojených se spotřebou energie jsou shromážděny a uspořádány tak, aby byly snadno dostupné a použitelné;

•  umožnit dodavatelům zapojit se do kreativní konkurence na „trhu s informacemi“ tím, že budou spotřebitelům poskytovat úplnější a inovativní informace;

•  podpořit podnikatele při vývoji inovativních aplikací se zásadním přínosem pro naše občany, průmysl a společnost;

•  pokrýt další vývoj souvisejících unijních právních předpisů;

•  nabídnou lepší způsob, jak nakládat s odborným vzděláváním pracovníků, se vzdělávacími kampaněmi, s technickým propagačním materiálem atd.

Musíme zajistit, aby k citlivým údajům měly přístup pouze orgány, například tím, že posouzení shody, postupy dohledu a ochranné postupy budou ukládány způsobem, kterému může průmysl plně důvěřovat, a za použití nejlepších dostupných technologií, jako je tomu u online bankovnictví.

3.  Bezpečnost domu: dohled, ochrana, posouzení shody

Dohled nad trhem, ochrana a posouzení shody jsou klíčovými prvky pro posílení bezpečnosti domu, čímž napomáhají dosažení hlavního cíle, kterým je obnovení důvěry.

Článek 5 o dohledu nad trhem a článek 6 o unijním postupu ochrany byly zásadním způsobem přepracovány a pozměněny, přičemž byla zachována úzká spojitost s obsahem návrhu Komise. Zpravodaj měl v úmyslu posílit celkovou věrohodnost postupu vymáhání a pomoci mu tak získat zpět důvěru všech stran, jelikož současný systém dohledu nad trhem je často kritizován. K opatřením přidaným za účelem posílení patří specifický postup ochrany spotřebitele uvedený v čl. 6 odst. 12. Databáze výrobků by usnadnila jak dohled nad trhem, tak postup ochrany. Pozměněný návrh rovněž posiluje koordinační a pomocnou úlohu Komise.

Povinnosti členských států (článek 4) a povinnosti dodavatelů a obchodníků (článek 3) jsou lépe definovány a doplněny za účelem zvýšení funkčnosti. Článek 9 o harmonizovaných normách pro posouzení shody atd. (který má zásadní význam pro označování nových výrobků štítky) byl rovněž pozměněn. V celém nařízení byl posílen systém křížových odkazů na články, čímž bylo podtrženo úzké systematické propojení jeho jednotlivých částí.

4.   Ze suterénu na střechu: další nástroje ve prospěch nařízení

Pokud jde o zbývající články, zpravodaj předkládá tyto návrhy:

•  článek 2 o definicích je doplněn o šest dodatečných definic, přičemž toto doplnění je podloženo opakovaným používáním definic v textu;

•  nový článek 6a o aktualizacích softwaru se zabývá touto možností, která je stále častější v důsledku zvyšujícího se elektronického obsahu výrobků spojených se spotřebou energie;

•  v článku 1 o předmětu a oblasti působnosti je navrženo řešení otázky použitých výrobků;

•  článek 10 o konzultačním fóru je posílen a Komise má povinnost je při přijímání rozhodnutí zohlednit;

•  pracovní plán stanovený v článku 11 zahrnuje všechny návrhy na změnu systému aktů v přenesené pravomoci a veřejně podporuje jejich rozpracování;

•  pozměňovací návrh k článku 16 o vstupu v platnost navrhuje přizpůsobit vstup v platnost požadavků na dodavatele ohledně zanášení do databáze (čl. 3 odst. 1 písm. d)) v souladu se zbývající částí pozměněného znění.

5.   Dopady z právního hlediska

Pro vypracování této zprávy měly zásadní význam konzultace se zúčastněnými stranami a s občany. Jak se zpravodaj zavázal při podpisu „ Protikorupčního slibu[2]“ organizace Transparency International, všechna setkání jsou uvedena ve specifickém odkazu „Dopady z právního hlediska“ na zpravodajově internetové stránce[3].

Zpravodaj v období od 20. 10. 2015 do 20. 1. 2016[4] uspořádal 17 setkání s různými zúčastněnými stranami. Šest setkání bylo uspořádáno se zástupci dalších orgánů a institucí EU a stálých zastoupení členských států; čtyři s výrobním průmyslem; tři se zástupci občanské společnosti (dvě sdružení spotřebitelů a jedna nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí); dvě s organizacemi maloobchodníků; jedno s reklamním průmyslem a jedno se zástupci energetických společností. Aktivní občané navíc umístili 67 příspěvků na participační online platformu „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)“[5].

Všechny hlavní aspekty návrhu byly projednány se zúčastněnými stranami v rámci zastřešující diskuze o energetické účinnosti a strategii Evropské unie. Nejčastějšími tématy diskuze byly změna stupnice a dohled nad trhem. Rovněž se široce diskutovalo o databázi výrobků, normách a zkušebních postupech a informačních kampaních zaměřených na spotřebitele.

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (27.4.2016)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Navrhovatel: Aldo Patriciello

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Označování energetickými štítky má příznivý dopad na životní prostředí, neboť zákazníkům umožňuje porovnávat výrobky z hlediska jejich energetické účinnosti a činit rozhodnutí o koupi, která jsou nákladově efektivní a šetrná k životnímu prostředí.

Současný systém označování energetickými štítky se však stal netransparentním a do určité míry pozbyl smyslu, zejména kvůli přeplněnosti a diverzifikaci nejvyšších tříd energetické účinnosti, jež jsou pro zákazníky zjevně matoucí. Prostor ke zlepšení nabízí i dohled nad trhem v členských státech, pro nějž by byl prospěšný jasnější a jednodušší systém pro správu údajů a označování výrobků.

Navrhovatel proto vítá návrh nařízení, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU (COM(2015)341), jehož cílem je zajistit větší transparentnost ohledně výrobků spojených se spotřebou energie na trhu EU pro zákazníky a příslušné orgány.

Návrh Komise nahrazuje stávající rámec pro označování energetické účinnosti a zavádí mechanismus pro změny stupnice tříd energetické účinnosti. Návrh rovněž zavádí databázi výrobků a stanoví povinnosti dotčených hospodářských subjektů.

Navrhovatel s většinou uvedených bodů souhlasí, nicméně u některých aspektů navrhuje úpravy, a sice:

•  Četnost změn stupnice

Komise navrhuje pravidelný desetiletý cyklus revize, na němž zakládá svou koncepci změn stupnice a přeskupování výrobků ve všech třídách energetické účinnosti. Navrhovatel se domnívá, že četnost změn stupnice by měla být založena výhradně na důkazech a zohledňovat specifické potřeby výrobků. Pevně stanovený cyklus nebude vyhovovat požadavkům měnícího se trhu. Jakákoli změna stupnice je adaptací na vědecko-technický pokrok a měla by se opírat o důkladnou přípravnou studii vypracovanou Komisí. Všechny odkazy na pevně stanovený cyklus revizí by měly být odstraněny (bod odůvodnění 11 a čl. 7 odst. 3 a 4).

•  Množství výrobků v nejvyšších třídách

Odpovědí na přeplněnost a diverzifikaci třídy A v případě řady výrobků by podle Komise mohlo být zrušení nových tříd A+ atd. a úplné vyprázdnění dvou nejvyšších tříd A a B. Navrhovatel je pevně přesvědčen, že ponechání i jedné z nejvyšších tříd prázdné by vysílalo nevhodný signál spotřebitelům a mohlo mít nepříznivé dopady na životní prostředí, neboť by vznikal dojem, že nejsou k dispozici žádné dostatečně kvalitní výrobky. S vědomím nutnosti nalézt dlouhodobé řešení navrhuje zavést celkový procentuální limit pro energetické třídy A a B, při jehož překročení by byla provedena změna stupnice (bod odůvodnění 11 a čl. 7 odst. 3).

•  Správa databáze:

Navrhovatel chce zdůraznit, že databáze je pouze technickým nástrojem, který nemůže nahradit dohled nad trhem. Sestavování přehledů informací o výrobcích a nahrávání nebo vkládání souborů údajů do externí databáze může představovat vysokou finanční a administrativní zátěž především pro malé a střední podniky. Předkládání informací Komisi v tradičních formátech v elektronické nebo tištěné podobě by mělo být z právního hlediska možné, pokud budou informace úplné a standardizované a pokud dodavatel za informace v databázi ponese odpovědnost. Dodavatel by měl být oprávněn rozhodnout, jakým způsobem údaje předá (bod odůvodnění 16, čl. 3 odst. 1 a článek 8).

•  Tradiční nebo elektronický štítek:

V některých místech je návrh Komise nejasný, pokud jde o používání elektronických štítků namísto tradičních štítků umístěných na výrobku. Elektronické zobrazení štítků v obchodech představuje zjednodušení pro všechny zúčastněné strany, a proto by mělo být podporováno (čl. 3 odst. 2).

Navrhovatel rovněž doporučuje, aby byla doplněna definice pojmu „energetická účinnost“, která odpovídá směrnici o energetické účinnosti 2012/27/EU.

Navrhovatel vítá, že jsou z oblasti působnosti návrhu vyloučeny použité výrobky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie si předsevzala vybudovat energetickou unii s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. Důležitým prvkem rámce politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii je energetická účinnost.

(1) Evropská unie si předsevzala vybudovat energetickou unii s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. Důležitým prvkem rámce politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii a ke snížení emisí skleníkových plynů je energetická účinnost.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Směrnici 2010/30/EU je vhodné nahradit nařízením, které si zachová tutéž oblast působnosti, upraví však a posílí některá ustanovení, aby byl jejich obsah srozumitelný a aktualizovaný. Nařízení je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a zajišťuje tak vyšší míru harmonizace v celé Unii. Harmonizovaný regulační rámec na úrovni Unie, a nikoli pouze na úrovni členských států, snižuje náklady výrobců a zajišťuje rovné podmínky. Harmonizace na úrovni celé Unie zaručuje volný pohyb zboží v rámci celého jednotného trhu.

(4) Směrnici 2010/30/EU je vhodné nahradit nařízením, které si především zachová tutéž oblast působnosti, upraví však a posílí některá ustanovení, aby byl jejich obsah srozumitelný a aktualizovaný. Harmonizovaný regulační rámec na úrovni Unie, a nikoli pouze na úrovni členských států, snižuje náklady výrobců a zajišťuje rovné podmínky. Harmonizace na úrovni celé Unie zaručuje volný pohyb zboží v rámci celého vnitřního trhu. Vzhledem k tomu, že spotřeba energie dopravními prostředky sloužícími k přepravě osob nebo výrobků je přímo či nepřímo regulována jinými právními předpisy a politikami Unie, je vhodné, aby byly i nadále vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení. Tato výjimka se týká dopravních prostředků, jejichž motor zůstává při provozu na místě, například výtahů, pohyblivých schodů a pásových dopravníků.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Z působnosti tohoto nařízení, které se vztahuje na všechny výrobky, jež byly uvedeny do provozu dříve, než byly na trhu zpřístupněny podruhé nebo dodatečně, je vhodné vyjmout použité výrobky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitelů prospívá ekonomice Unie jako celku, podněcuje inovace a přispěje k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a 2030. Také umožní spotřebitelům šetřit peníze.

(7) Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitelů prospívá ekonomice Unie jako celku, podněcuje inovace a přispěje k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a 2030 a jejích cílů pro environmentální a klimatickou činnost. Snížením spotřeby energie v domácnostech také umožní spotřebitelům šetřit peníze.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Poskytování přesných, věcných a porovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie napomáhá tomu, aby zákazníci při výběru dávali přednost výrobkům s nižší spotřebou energie a jiných hlavních zdrojů během používání. Povinný normalizovaný štítek představuje účinný způsob, jak potenciálním zákazníkům poskytovat porovnatelné informace o spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Měl by být doplněn informačním listem výrobku. Štítek by měl být snadno rozpoznatelný, jednoduchý a výstižný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována stávající barevná stupnice na štítku od tmavě zelené po červenou s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti výrobků. Ukázalo se, že pro zákazníky je nejúčinnější klasifikace pomocí písmen A až G. V případech, kdy s ohledem na opatření v oblasti ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES výrobky nemohou být nadále zařazeny do třídy „F“ či „G“, by se tyto třídy na štítku neměly uvádět. Ve výjimečných případech by se to vztahovat i na třídy „D“ a „E“, přestože je tato situace nepravděpodobná, neboť jakmile bude většina modelů výrobků zařazena do dvou nejvyšších tříd, bude změněna stupnice štítku.

Poskytování přesných, věcných a porovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie napomáhá tomu, aby zákazníci při výběru dávali přednost výrobkům s nižší spotřebou energie a jiných hlavních zdrojů během používání. Povinný normalizovaný štítek představuje účinný způsob, jak potenciálním zákazníkům poskytovat porovnatelné informace o spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Měl by být doplněn informačním listem výrobku. Štítek by měl být snadno rozpoznatelný, jednoduchý a výstižný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována stávající barevná stupnice na štítku od tmavě zelené po červenou s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti výrobků. Ukázalo se, že pro zákazníky je nejúčinnější klasifikace pomocí písmen A až G. V případech, kdy s ohledem na opatření v oblasti ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES výrobky nemohou být nadále zařazeny do třídy „D“, „E“, „F“ či „G“, by se tyto třídy na štítku neměly uvádět.

Odůvodnění

Jsou-li třídy z právních důvodů prázdné, neměly by být uváděny, nehledě na procentní podíl výrobků zařazených do dvou nejvyšších tříd.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Výrobci reagují na označování energetickými štítky vývojem stále účinnějších výrobků. Výsledkem tohoto technologického vývoje jsou výrobky, které jsou převážně zařazeny do nejvyšších tříd na energetickém štítku. Aby zákazníci měli možnost náležitého porovnání, může být nutné další rozlišení výrobků, což vede k potřebě změnit stupnici štítků. Pokud jde o četnost této změny stupnice, vhodným časovým intervalem by bylo přibližně deset let, přičemž je třeba dbát na to, aby výrobci nebyli nadměrně zatěžováni. Toto nařízení by proto mělo stanovit podrobný mechanismus pro změnu stupnice, aby dodavatelům a obchodníkům poskytlo co největší právní jistotu. Do nejvyšších tříd na novém štítku se změněnou stupnicí by neměly být zařazeny žádné výrobky, aby se podpořil technický pokrok a mohly být vyvíjeny a oceněny výrobky s ještě vyšší účinností. V případě změny stupnice štítku by se mělo předejít nejasnostem na straně zákazníků tím, že se všechny energetické štítky vymění během krátké doby.

(11) Výrobci reagují na označování energetickými štítky vývojem stále účinnějších výrobků. Výsledkem tohoto technologického vývoje jsou výrobky, které jsou převážně zařazeny do nejvyšších tříd na energetickém štítku. Aby zákazníci měli možnost náležitého porovnání, může být nutné další rozlišení výrobků, což vede k potřebě změnit stupnici štítků. Pokud jde o četnost této změny stupnice, časový interval se odvíjí od příliš velkého počtu výrobků ve dvou nejvyšších třídách, který omezuje výběr spotřebitelů a oslabuje pobídky k vývoji energeticky účinnějších výrobků, přičemž je třeba dbát na to, aby výrobci nebyli nadměrně zatěžováni. Toto nařízení by proto mělo stanovit podrobný mechanismus pro změnu stupnice, aby dodavatelům a obchodníkům poskytlo co největší právní jistotu. Do nejvyšších tříd na novém štítku se změněnou stupnicí by neměly být zařazeny žádné výrobky, aby se podpořil technický pokrok a mohly být vyvíjeny a oceněny výrobky s ještě vyšší účinností. V případě změny stupnice štítku by se mělo předejít nejasnostem na straně zákazníků tím, že se všechny energetické štítky vymění během krátké doby.

Odůvodnění

Hlavním důvodem, který vede ke změně stupnice štítku energetické účinnosti, je příliš velký počet výrobků v nejvyšších třídách A a B, který omezuje výběr spotřebitelů a oslabuje pobídky ke koupi energeticky účinných výrobků. Vzhledem k tomu, že se energetická účinnost v každé skupině výrobků vyvíjí odlišným tempem, mohl by být desetiletý interval pro některé skupiny výrobků příliš krátký, nebo naopak příliš dlouhý. Má-li se zajistit, aby zátěž spojená s revizí štítků zůstala rozumná a aby spotřebitelé měli dostatečné možnosti volby, nejvyšší třídy A a B by neměly být prázdné, ale měl by v nich být omezený počet výrobků.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností odpovídající úloze jednotlivých subjektů v dodavatelském a distribučním procesu. Hospodářské subjekty by měly odpovídat za dodržování právních předpisů podle svých úloh v dodavatelském řetězci a měly by přijmout vhodná opatření, jimiž zajistí, že na trh budou dodávat pouze výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci.

(13) Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností odpovídající úloze jednotlivých subjektů v dodavatelském a distribučním procesu. Hospodářské subjekty by měly odpovídat za dodržování právních předpisů podle svých úloh v dodavatelském řetězci a měly by přijmout vhodná opatření, jimiž zajistí, že na trh budou dodávat pouze výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci. Orgány dohledu by měly na místě kontrolovat, zda energetické produkty splňují požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spojené se spotřebou energie vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží má zásadní význam, aby orgány členských států pro dozor nad trhem účinně spolupracovaly. Tato spolupráce v oblasti označování energetickými štítky by měla být posílena podporou ze strany Komise.

(15) Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spojené se spotřebou energie vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží má zásadní význam, aby orgány členských států pro dozor nad trhem účinně spolupracovaly prostřednictvím trvalé výměny informací, zejména co se týče výsledků testů hodnocení shody výrobků a uvádění na trh nebo stahování určitých výrobků z trhu. Tato spolupráce v oblasti označování energetickými štítky by měla být posílena podporou ze strany Komise.

__________________

__________________

21 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

21 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Za účelem snadnějšího monitorování souladu a poskytování aktuálních údajů o trhu pro potřeby regulačního procesu, pokud jde o revize štítků a informačních listů pro konkrétní výrobky, by dodavatelé měli elektronicky ukládat informace o souladu svých výrobků do databáze zřízené Komisí. Informace by měly být zveřejněny, aby zákazníci byli informováni a obchodníci měli k dispozici alternativní způsoby získání štítků. K informacím uloženým v databázi by měly mít přístup orgány dozoru nad trhem.

(16) Aniž by byly dotčeny povinnosti členských států v oblasti dozoru nad trhem, za účelem snadnějšího monitorování souladu a poskytování aktuálních údajů o trhu pro potřeby regulačního procesu, pokud jde o revize štítků a informačních listů pro konkrétní výrobky, by dodavatelé měli elektronicky nebo v tištěné podobě ukládat požadované informace o souladu výrobků do databáze zřízené a spravované Komisí. Informace by měly být zveřejněny, mimo jiné i prostřednictvím aplikací a dalších informačních technologií, aby zákazníci získali požadované informace a obchodníci měli k dispozici alternativní způsoby získání štítků. K informacím uloženým v databázi by měly mít přístup orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Spotřeba energie a další údaje o výrobcích, na něž se vztahují požadavky specifické pro konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod zohledňujících obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Je v zájmu fungování vnitřního trhu, aby existovaly normy harmonizované na úrovni Unie. Nebudou-li k datu použitelnosti požadavků specifických pro konkrétní výrobky takové normy zveřejněny, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie k těmto požadavkům specifickým pro konkrétní výrobky zveřejnit přechodné metody měření a výpočtů. Po zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie by její dodržování mělo být předpokladem shody s metodami měření, pokud jde o požadavky specifické pro konkrétní výrobky, které byly přijaty na základě tohoto nařízení.

(19) Spotřeba energie a další údaje o výrobcích, na něž se vztahují požadavky specifické pro konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit za použití harmonizovaných standardů a spolehlivých, přesných a opakovatelných metod zohledňujících obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Tyto metody by měly co nejvíce odrážet podmínky používání v praxi, aby se spotřebitelé mohli řídit informacemi na štítcích a mohli jim důvěřovat. Dále by měly být jasné a pevně stanovené, aby odrazovaly od jejich úmyslného obcházení a zabránily neúmyslnému porušení. Je v zájmu fungování vnitřního trhu, aby existovaly normy harmonizované na úrovni Unie. Nebudou-li k datu použitelnosti požadavků specifických pro konkrétní výrobky takové normy zveřejněny, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie k těmto požadavkům specifickým pro konkrétní výrobky zveřejnit přechodné metody měření a výpočtů. Po zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie by její dodržování mělo být předpokladem shody s metodami měření, pokud jde o požadavky specifické pro konkrétní výrobky, které byly přijaty na základě tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Orgány dozoru by měly prověřit, zda jsou výrobky v souladu s požadavky tohoto nařízení, a především s harmonizovanými pravidly pro výpočet a měření souladu s produktovými požadavky. Tyto testy by měly být prováděny tak, aby zohledňovaly skutečné podmínky používání výrobku, a měly by být výslovně zakázány projekční prvky, které mají falšovat výsledky testů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla předložit pracovní plán revize štítků pro konkrétní výrobky, včetně orientačního seznamu dalších výrobků spojených se spotřebou energie, pro které by mohl být zaveden energetický štítek. Provádění pracovního plánu by mělo začínat technickou, environmentální a ekonomickou analýzou dotčených skupin výrobků. Tato analýza by v souladu s cílem podporovat oběhové hospodářství měla rovněž zohlednit doplňující informace, včetně možnosti poskytnout spotřebitelům informace o vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie, jako je jeho absolutní spotřeba energie, životnost nebo vliv na životní prostředí, a nákladů, které by si to vyžádalo. Uvedené doplňující informace by měly zlepšit srozumitelnost a účinnost štítku pro spotřebitele a neměly by vést k žádným negativním dopadům na spotřebitele.

(20) Komise by měla předložit pracovní plán revize štítků pro konkrétní výrobky, včetně orientačního seznamu dalších výrobků spojených se spotřebou energie, pro které by mohl být zaveden energetický štítek. Provádění pracovního plánu by mělo začínat technickou, environmentální a ekonomickou analýzou dotčených skupin výrobků. Tato analýza by v souladu s cílem podporovat oběhové hospodářství měla rovněž zohlednit doplňující informace, včetně možnosti poskytnout spotřebitelům informace o vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie, jako je jeho spotřeba energie, životnost nebo vliv na životní prostředí, a nákladů s tím spojených. Uvedené doplňující informace by měly zlepšit srozumitelnost a účinnost štítku pro spotřebitele a neměly by vést k žádným negativním dopadům na spotřebitele.

Odůvodnění

Pojem „absolutní spotřeba energie“ je nejasný a vyvolá necílené diskuse o životním cyklu výrobků a ekologických stopách, a tak mimořádně ztíží rozhodování.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Ekodesign dosáhl významných úspěchů z hlediska zlepšení energetické účinnosti výrobků a jejich spotřeby energie, díky čemuž se snižují náklady domácností na energie i jejich spotřeba a také emise skleníkových plynů. Je proto nezbytné rozšířit seznam výrobků, na něž se vztahuje tento právní předpis, a do závazných konstrukčních požadavků na výrobky by měly být co nejdříve zahrnuty všechny charakteristiky účinného využívání zdrojů tím, že se stanoví horizontální požadavky, které se mimo jiné budou týkat životnosti výrobků a míry, do níž je lze opravit, znovu použít nebo recyklovat.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů během používání na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a pro doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie, aby zákazníci měli možnost zvolit výrobky s vyšší účinností.

1. Toto nařízení stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů během používání na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a pro doplňující environmentální a výkonnostní informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie, aby zákazníci měli možnost zvolit udržitelnější výrobky s vyšší účinností.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

2. Toto nařízení se vztahuje na výrobky spojené se spotřebou energie, které budou uvedeny na trh Unie nebo budou na trhu Unie uvedeny do provozu. Nevztahuje se na:

Odůvodnění

Je nutné uvést pozitivní vymezení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ zboží, systém či služba, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh a do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, jež jsou uváděny na trh a do provozu;

(11) „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ zboží, systém či služba, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh nebo do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, jež jsou uváděny na trh nebo do provozu v Unii jako jednotlivé části pro spotřebitele a u nichž lze posoudit vliv na životní prostředí samostatně;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) „spotřebou energie“ množství energie, kterou výrobek spotřebuje k výkonu své funkce, měřeno za cyklus, za rok nebo za životní cyklus, a to technologicky neutrálním způsobem, aby bylo možné srovnání v rámci kategorie výrobků;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) „skupinou výrobků“ soubor výrobků spojených se spotřebou energie se stejnou funkcí a v případě multifunkčních výrobků spojených se spotřebou energie výrobky, které mají stejnou hlavní funkci nebo stejný soubor hlavních funkcí;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) „energetickým štítkem“ nebo „štítkem“ grafické vyobrazení zahrnující klasifikaci s použitím písmen od A do G v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po červenou za účelem znázornění spotřeby energie;

(13) „energetickým štítkem“ nebo „štítkem“ grafické vyobrazení v tištěné nebo elektronické formě zahrnující klasifikaci, pokud jde o energetickou spotřebu výrobku, což umožní jeho srovnání s ostatními produkty;

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti by definice neměla stanovovat požadavky. Proto je lepší obecná definice, která není v rozporu s jinými články návrhu. Složky popisu štítku by měly být vyjmenovány v článku 12 jako součást analýzy štítku. Dodavatelé by měli mít možnost štítky a informační listy poskytovat ve formátu, který si zvolí. Používání elektronických a online alternativ je pro tyto účely stále rozšířenější. Má-li být tento rámcový text kompatibilní s nároky budoucího světa, je třeba možnost elektronické formy uvážit. Výrobci používají řadu různých způsobů prodeje výrobků uváděných na trh a tomuto stavu musí odpovídat i různé způsoby poskytování informací obsažených na štítcích.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) „informačním listem výrobku“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku;

(17) „informačním listem výrobku“ normalizovaný přehled informací v tištěné nebo elektronické formě týkajících se výrobku;

Odůvodnění

Dodavatelé by měli mít možnost štítky a informační listy poskytovat ve formátu, který si zvolí. Používání elektronických a online alternativ je pro tyto účely stále rozšířenější. Má-li být tento rámcový text kompatibilní s nároky budoucího světa, je třeba možnost elektronické formy uvážit. Výrobci používají řadu různých způsobů prodeje výrobků uváděných na trh a tomuto stavu musí odpovídat i různé způsoby poskytování informací obsažených na štítcích.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) „změnou stupnice“ pravidelné zpřísňování požadavků na dosažení energetické třídy pro konkrétní výrobek uváděné na jeho štítku, které pro stávající štítky může znamenat zrušení některých energetických tříd;

(18) „změnou stupnice“ postup, na jehož základě se mění korelace mezi energetickou účinností a třídou stupnice štítku, s cílem zpřísnit požadavky na dosažení energetické třídy pro konkrétní výrobek uváděné na jeho štítku;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) „doplňujícími informacemi“ informace o funkčních vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie a o jeho vlivu na životní prostředí, jako je jeho absolutní spotřeba energie nebo životnost, které jsou založené na údajích měřitelných orgány dozoru nad trhem, jsou jednoznačné a nemají významný negativní dopad na srozumitelnost a účinnost štítku jako celku pro spotřebitele.

(20) „doplňujícími informacemi“ informace o funkčnosti, ekologičnosti a energetické účinnosti výrobku spojeného se spotřebou energie, např. o jeho absolutní spotřebě energie, životnosti, míře, v níž je možné jej opravit, nebo o obsahu recyklovaného materiálu, které jsou založené na údajích měřitelných orgány dozoru nad trhem, jsou jednoznačné a nemají významný negativní dopad na srozumitelnost a účinnost štítku jako celku pro spotřebitele;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 20 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) „energetickou účinností“ poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy výrobku s přesnými údaji v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci;

a) zajistit, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy výrobku dostupné v tištěné nebo elektronické formě a s přesnými údaji v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci;

Odůvodnění

Článek 3.1 by měl upřesňovat způsob, jakým má být dodán energetický štítek a informační list. Již v současné době by měl být štítek k dispozici spolu s výrobkem, ale v budoucnosti by akty v přenesené pravomoci mohly případně definovat elektronické řešení, za předpokladu, že s tím budou všechny zainteresované subjekty souhlasit. Zajistí se tak, že rámec bude kompatibilní s nároky budoucího světa. Ve stávající legislativě týkající se informačních listů výrobků panuje nejasnost ohledně toho, v jaké formě mají být poskytovány. Na rozdíl od štítků je nepravděpodobné, že informační listy budou jazykově neutrální. Navrhuje se tudíž, aby byly konečnému zákazníkovi poskytnuty prostřednictvím katalogů, internetových stránek či jinými adekvátními prostředky. U některých skupin výrobků „přibalené štítky“ matou spotřebitele, protože energetická třída výrobku se mění podle kombinace s danými součástmi / díly (např. u klimatizátorů vzduchu a tepelných čerpadel), a jelikož výrobci nemohou předpokládat, jakou kombinaci prodejce zvolí k vystavení či jakou kombinaci se spotřebitel rozhodne prostřednictvím montážních firem zakoupit. U těchto skupin výrobků by měli mít dodavatelé možnost dodávat štítky jiným způsobem než přibalením, aby se zajistilo, že prodejci i zákazníci dostanou správné štítky včas.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) u skupin výrobků, kdy se výrobek skládá z několika částí / součástí a třída energetické účinnosti výrobku je dána jejich kombinací, zajistí dodavatelé obchodníkům přesné energetické štítky bezplatně v místě vystavení výrobku, aniž by byla dotčena možnost dodavatele zvolit způsob dodání těchto štítků;

Odůvodnění

Článek 3.1 by měl upřesňovat způsob, jakým má být dodán energetický štítek a informační list. Již v současné době by měl být štítek k dispozici spolu s výrobkem, ale v budoucnosti by akty v přenesené pravomoci mohly případně definovat elektronické řešení, za předpokladu, že s tím budou všechny zainteresované subjekty souhlasit. Zajistí se tak, že rámec bude kompatibilní s nároky budoucího světa. Ve stávající legislativě týkající se informačních listů výrobků panuje nejasnost ohledně toho, v jaké formě mají být poskytovány. Na rozdíl od štítků je nepravděpodobné, že informační listy budou jazykově neutrální. Navrhuje se tudíž, aby byly konečnému zákazníkovi poskytnuty prostřednictvím katalogů, internetových stránek či jinými adekvátními prostředky. U některých skupin výrobků „přibalené štítky“ matou spotřebitele, protože energetická třída výrobku se mění podle kombinace s danými součástmi / díly (např. u klimatizátorů vzduchu a tepelných čerpadel), a jelikož výrobci nemohou předpokládat, jakou kombinaci prodejce zvolí k vystavení či jakou kombinaci se spotřebitel rozhodne prostřednictvím montážních firem zakoupit. U těchto skupin výrobků by měli mít dodavatelé možnost dodávat štítky jiným způsobem než přibalením, aby se zajistilo, že prodejci i zákazníci dostanou správné štítky včas.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) na žádost obchodníků neprodleně a zdarma štítky dodat;

b) na žádost obchodníků neprodleně a zdarma štítky dodat v souladu s příslušnými akty v přenesené pravomoci, jež mohou specifikovat formu štítku (tištěnou nebo elektronickou) s ohledem na potřeby obchodníků;

Odůvodnění

Článek 3.1 by měl upřesňovat způsob, jakým má být dodán energetický štítek a informační list. Štítek lze, stejně jako v dnešní době, vyžadovat v tištěné podobě, nicméně v budoucnosti se může ukázat praktičtější používání elektronických prostředků, jelikož to umožní reagovat na potřeby obchodníků pružněji než zasíláním vytištěných štítků poštou. Akty v přenesené pravomoci by mohly stanovit elektronickou formu, budou-li s ní obchodníci souhlasit. Zajistí se tak, že rámec bude kompatibilní s nároky budoucího světa.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) bezplatně poskytnout informační listy výrobku (v tištěné nebo elektronické formě) obchodníkům, aniž by byla dotčena možnost dodavatele zvolit formu těchto informačních listů v souladu s příslušnými akty v přenesené pravomoci;

Odůvodnění

Článek 3.1 ba) upřesňuje způsob, jakým má být dodán informační list. Ve stávající legislativě týkající se informačních listů výrobků panuje nejasnost ohledně toho, v jaké formě mají být poskytovány. Na rozdíl od štítků je nepravděpodobné, že informační listy budou jazykově neutrální. Navrhuje se tudíž, aby byly konečnému zákazníkovi poskytnuty prostřednictvím katalogů, internetových stránek či jinými adekvátními prostředky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) neuvádět na trh výrobky, jejichž provedení umožňuje v testovacích podmínkách automaticky uzpůsobit výkonnost produktu s cílem dosáhnout příznivější úrovně pro každý z parametrů, který je upraven v příslušném aktu v přenesené pravomoci nebo uveden v jakékoli součásti dokumentace dodávané s výrobkem;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) nesmějí prostřednictvím manuální nebo dálkové aktualizace softwaru či pomocí automatické nebo vyžádané aktualizace provádět změny, které by měly dopad na změnu výkonnosti vedoucí ke zvýšení spotřeby energie po dobu životnosti, a to ani během používání, ani v pohotovostním režimu poté, co byl výrobek používán;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) před uvedením modelu výrobku na trh zanést do databáze výrobků zřízené podle článku 8 informace uvedené v příloze I.

d) před uvedením vlastních kusů modelu výrobku na trh přímo zanést do databáze výrobků zřízené podle článku 8 informace uvedené v příloze I nebo tyto informace předložit ve standardizované elektronické podobě Komisi.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) u výrobku, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, viditelným způsobem vystavit dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek;

a) u výrobku, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, viditelným způsobem přímo na spotřebič nebo do jeho bezprostřední blízkosti vystavit dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemají:

b) pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemají – na základě požadavku, aby jim dodavatelé rychle a bezplatně štítky dodali –:

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) vytisknout si štítek z databáze výrobků zřízené podle článku 8, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná, nebo

ii) vytisknout si tento štítek nebo si jej stáhnout k elektronickému zobrazení z databáze výrobků zřízené podle článku 8, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná, nebo

Odůvodnění

Elektronické zobrazení štítků v obchodech představuje zjednodušení a jeden z klíčových rysů toho legislativního opatření.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) vytisknout si štítek nebo štítek se změněnou stupnicí z internetové stránky dodavatele, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná;

iii) vytisknout si tento štítek nebo si jej stáhnout k elektronickému zobrazení ve formátu umožňujícím opětovné použití elektronického štítku z internetové stránky dodavatele, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dodavatelé a obchodníci budou plnit povinnosti a požadavky uložené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci.

2. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dodavatelé a obchodníci budou plnit povinnosti a požadavky uložené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci. Orgány každého členského státu pro dozor nad trhem zajistí např. na základě namátkové kontroly vzorků, aby výrobky prodávané na trhu Unie odpovídaly požadavkům pro uváděnou energetickou třídu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek spojený se spotřebou energie, na který se vztahuje toto nařízení a který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na nejvyšší třídu energetické účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci.

3. Pokud členské státy poskytují pobídku pro výrobek spojený se spotřebou energie, na který se vztahuje toto nařízení a který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tuto pobídku na nejvyšší třídy energetické účinnosti, ve kterých jsou výrobky dostupné, podle příslušného aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy stanoví sankce a mechanismy prosazování použitelné v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení do data použitelnosti tohoto nařízení a neprodleně jí oznámí i veškeré následné změny, které se jich týkají.

5. Členské státy stanoví sankce a mechanismy prosazování použitelné v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí vyrovnávat ekonomickou výhodu získanou porušením ustanovení. Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení do data použitelnosti tohoto nařízení a neprodleně jí oznámí i veškeré následné změny, které se jich týkají.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise může nezávisle testovat energetickou náročnost výrobků a ověřovat splnění požadavků. Jménem Komise může toto testování provádět třetí strana.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Výrobky spojené se spotřebou energie s energetickými štítky jsou podrobovány kontrolám na místě, které provádí v pravidelných intervalech pro každou skupinu výrobků vnitrostátní orgány dozoru na základě harmonizovaných norem s cílem ověřit jejich soulad s požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci. Vnitrostátní orgány dozoru navíc prostřednictvím těchto kontrol zjišťují, zda všechny výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v tomto nařízení jsou skutečně registrovány v databázi zřízené na základě článku 8.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Komise přijme v souladu s článkem 13 akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví na úrovni Unie pravidla pro harmonizaci provádění testů vnitrostátními orgány dozoru, v jejichž rámci stanoví harmonogram a mechanismus pro provádění těchto testů. Testy musí být prováděny na základě skutečných podmínek používání daných výrobků.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Je výslovně zakázáno navrhovat výrobky tak, aby bylo možné měnit výsledky testů a podvádět tak orgány dozoru.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesplnění požadavků netýká pouze území jejich členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli.

3. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že existuje jakýkoli nesoulad, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli, a tyto informace zanesou do databáze výrobků.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v odstavcích 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným dodavatelem a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli.

10. Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v odstavcích 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právními předpisy Unie, provede Komise neprodleně hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření opodstatněné, či nikoli, a může navrhnout vhodné alternativní opatření.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článků 12 a 13 zavést štítky nebo změnit stupnici stávajících štítků.

1. Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článků 12 a 13 zavést štítky nebo změnit stupnici stávajících štítků.

 

Štítky budou navrženy takovým způsobem, aby se do výpočtu, kterým se stanoví energetická třída, promítly jak absolutní výkon výrobku (spotřeba energie), tak i relativní vlastnosti (energetická účinnost s přihlédnutím k relativním aspektům modelu výrobku, jako je velikost, objem a/nebo vybavení). Kromě energetické třídy se uvádí i spotřeba energie za cyklus, rok, celý životní cyklus výrobku či jakoukoli jinou dobu, pro danou kategorii výrobku relevantní.

 

Je třeba uvážit začlenění štítku či informačního listu výrobku u prvků, které nejsou spojené se spotřebou energie, včetně (ale nejen):

 

– hluku,

 

– záruční lhůty poskytované bezplatně koncovému uživateli a životnosti výrobku,

 

– dostupnosti náhradních dílů a informací k opravám,

 

– chemického obsahu (jak je požadováno článkem 33 nařízení REACH, právo na informace o látkách ve výrobcích),

 

– „inteligentních“ funkcí výrobku.

 

Štítek obsahuje kód QR, nebo jakýkoli jiný digitální vzor umožňující nejefektivnější použití internetových technologií.

 

Štítek je technologicky neutrální a umožňuje srovnání mezi všemi spotřebiči poskytujícími podobné služby, nezávisle na nosiči energie či použité technologii. Pro všechny funkčně obdobné výrobky existuje pouze jeden štítek a nesmí být poskytovány žádné výjimky z povinnosti označování výrobků štítkem. Srovnávání různých zdrojů energie pro účely energetického štítku by mělo být na základě primární energie za použití průměrné účinnosti procesů přeměny energie v EU (faktor primární energie) pro hodnocení výkonů a energetické třídy výrobků.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise zajistí, že při zavedení štítku nebo změně stupnice budou požadavky stanoveny tak, aby se v okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetických třídnebo B nebudou zařazeny žádné výrobky, a aby odhadovaná doba od tohoto okamžiku, po jejímž uplynutí bude do uvedených tříd zařazena většina modelů, činila nejméně deset let.

3. Komise zajistí, že při zavedení štítku nebo změně stupnice budou požadavky stanoveny tak, aby se v okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetické třídy A nebudou zařazeny žádné výrobky. Ve výjimečných případech, očekává-li se rychlejší technologický vývoj, by požadavky měly být stanoveny tak, aby se v okamžiku zavedení štítku nebo při změně stupnice očekávalo, že do energetických tříd A nebo B nebudou zařazeny žádné výrobky.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pravidelně se provádí změna stupnice štítků.

4. Komise zahájí přezkum pro účely změny stupnice, pokud se domnívá, že:

 

a) 25 % výrobků prodaných na trhu Unie náleží do nejvyšší energetické třídy A; nebo

 

b) 45 % výrobků prodaných na trhu Unie náleží do energetických tříd A či B.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) obchodníci nahradí stávající štítky u vystavených výrobků, též na internetu, štítky se změněnou stupnicí ve lhůtě jednoho týdne od data stanoveného za tímto účelem v příslušném aktu v přenesené pravomoci. Před tímto datem obchodníci štítky se změněnou stupnicí nevystavují.

b) obchodníci nahradí stávající štítky u vystavených výrobků, též na internetu, štítky se změněnou stupnicí ve lhůtě jednoho měsíce od data stanoveného za tímto účelem v příslušném aktu v přenesené pravomoci. Před tímto datem obchodníci štítky se změněnou stupnicí nevystavují;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) grafika použitá na štítku se změněnou stupnicí se zřetelně liší od grafiky používané na starém štítku a Komise zajistí, aby členské státy vedly komunikační kampaň v souladu s čl. 4 odst. 4.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Štítky zavedené prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 10 směrnice 2010/30/EU před datem použitelnosti tohoto nařízení se považují za štítky pro účely tohoto nařízení. Komise uvedené štítky přezkoumá do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem změny jejich stupnice.

6. U štítků zavedených prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 10 směrnice 2010/30/EU před datem použitelnosti tohoto nařízení se provede změna stupnice na A–G, přičemž tato změna se uplatní nejpozději pět let od vstupu příslušného aktupřenesené pravomoci v platnost nebo od ... [datum použitelnosti tohoto nařízení] podle toho, co nastane dříve, aby se omezilo souběžné používání štítků s různými stupnicemi, což je pro spotřebitele matoucí.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Dodavatelé vloží požadované informace přímo do databáze výrobků nebo tyto informace předloží ve standardizované elektronické podobě Komisi. Dodavatelé ověří údaje týkající se výrobku v databázi.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise zřídí a udržuje databázi výrobků, která obsahuje též informace uvedené v příloze I. Informace uvedené v bodě 1 přílohy I se zveřejní.

Komise zřídí a udržuje databázi výrobků, která obsahuje též informace uvedené v příloze I. Informace uvedené v bodě 1 přílohy I se zveřejní. Informace uvedené v bodě 2 přílohy I jsou poskytovány pouze Komisi a orgánům dozoru nad trhem členských států, které zajistí, že zůstanou důvěrné.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takového harmonizované normy, má se za to, že výrobek splňuje příslušné požadavky na měření a výpočty stanovené v aktu v přenesené pravomoci.

Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takového harmonizované normy, má se za to, že výrobek splňuje příslušné požadavky na měření a výpočty stanovené v aktu v přenesené pravomoci. Splnění požadavků překontroluje příslušný orgán dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise zajistí, aby tyto harmonizované normy odrážely celou řadu režimů, funkcí a proměnných, které ovlivňují výkon výrobků.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny výrobků za účasti spotřebitelů, aby zajistila, že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné.

Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny výrobků za účasti spotřebitelů, aby zajistila, že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) metody měření a výpočtu budou napodobovat reálné podmínky používání, aby bylo možné posoudit přesně skutečnou energetickou účinnost výrobku; toho se částečně dosáhne měřením vstupní energie za reálných testovacích podmínek a případným určením času, který výrobek potřebuje k tomu, aby poskytl určitý výstup ve formě výkonu nebo služby;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) obsah a případně též úpravu a další podrobnosti, pokud jde o technickou dokumentaci a informační list výrobku;

g) obsah a případně též úpravu a další podrobnosti, pokud jde o technickou dokumentaci a informační list výrobku, včetně metodik a vzorců použitých ke stanovení informací, které mají být uvedeny na štítku a v informačních listech výrobku, přičemž v případě potřeby je nutné zohlednit zeměpisné rozdíly a případnou nutnost osvědčit uvedené výkony třetí stranou;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) postupy posouzení shody a metody měření a výpočtů, které mají být použity za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu výrobku;

k) postupy posouzení shody a metody měření a výpočtů, které mají být použity za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu výrobku na základě skutečných podmínek používání;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) zda je u větších spotřebičů k dosažení dané energetické třídy vyžadována vyšší energetická účinnost;

l) modality pro vyžadování vyšší energetické účinnosti u větších spotřebičů k dosažení dané energetické třídy;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do osmi let od vstupu tohoto nařízení v platnost Komise posoudí jeho uplatňování a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení umožnilo zákazníkům vybírat účinnější výrobky, přičemž vezme v úvahu jeho dopady na podnikání.

Do … [osmi let od data vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise posoudí jeho uplatňování a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení umožnilo zákazníkům vybírat účinnější výrobky, přičemž vezme v úvahu jeho dopady na podnikání a míru, jakou toto nařízení přispělo k dosažení cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha I – část 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) informace o životnosti výrobku, o tom, zda jej lze opravit a recyklovat, a o dostupnosti náhradních dílů na trhu za účelem jeho opravy;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha I – část 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) doplňující informace.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Označování energetické účinnosti štítky

Referenční údaje

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

7.9.2015

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Aldo Patriciello

25.9.2015

Projednání ve výboru

17.2.2016

 

 

 

Datum přijetí

26.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

63

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Označování energetické účinnosti štítky

Referenční údaje

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Datum předložení EP

15.7.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Zpravodajové

Datum jmenování

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Datum přijetí

14.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

63

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Datum předložení

21.6.2016