Procedure : 2015/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0213/2016

Indgivne tekster :

A8-0213/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

BETÆNKNING     ***I
PDF 1084kWORD 701k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Dario Tamburrano

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0341),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0189/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 20. januar 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0213/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Den Europæiske Unions klima- og energipolitik frem til 2030 og er nøglen til at dæmpe efterspørgslen efter energi.

(1)  Den Europæiske Union er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet energi- og klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Den Europæiske Unions klima- og energipolitik frem til 2030 og er nøglen til at dæmpe efterspørgslen efter energi og begrænse drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Energieffektivitetsmærkning gør det muligt for forbrugerne at træffe velunderbyggede valg vedrørende produkters energiforbrug og dermed fremme innovation.

(2)  Energieffektivitetsmærkning gør det muligt for forbrugerne at træffe velunderbyggede valg vedrørende effektive og bæredygtige energirelaterede produkter og yder dermed et væsentligt bidrag til energibesparelser og til at mindske energiregningerne og fremmer samtidig innovation og investeringer i fremstillingen af mere energieffektive produkter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det er hensigtsmæssigt at erstatte direktiv 2010/30/EU med en forordning, som bibeholder det samme anvendelsesområde, men som ændrer og forbedrer nogle af direktivets bestemmelser for at tydeliggøre og ajourføre indholdet af disse. En forordning er det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele EU. En harmoniseret lovramme på EU-plan frem for på medlemsstatsplan nedbringer omkostningerne for producenterne og sikrer lige konkurrencevilkår. Harmonisering i hele Unionen sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked.

(4)  Det er hensigtsmæssigt at erstatte direktiv 2010/30/EU med en forordning, som bibeholder det samme anvendelsesområde, men som ændrer og forbedrer nogle af direktivets bestemmelser for at tydeliggøre og ajourføre indholdet af disse, under hensyntagen til de hurtige teknologiske fremskridt, der er opnået gennem de seneste år inden for energieffektivitet i produkter. En forordning er det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele EU. En harmoniseret lovramme på EU-plan frem for på medlemsstatsplan nedbringer omkostningerne for producenterne i hele værdikæden og sikrer lige konkurrencevilkår. Harmonisering i hele Unionen sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Det er hensigtsmæssigt at fritage brugte produkter fra denne forordning, hvilket omfatter alle de produkter, der er blevet taget i brug, før de blev gjort tilgængelige på markedet for anden gang eller mere.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Eftersom energiforbruget i transportmidler for personer eller varer er direkte eller indirekte reguleret af anden EU-lovgivning og andre EU-politikker, er det hensigtsmæssigt fortsat at lade dem være undtaget fra denne forordnings anvendelsesområde. Denne undtagelse omfatter transportmidler, hvis motor forbliver på samme sted under drift, såsom elevatorer, rulletrapper og båndtransportører.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem bevidste forbrugervalg vil gavne EU’s økonomi som helhed, fremme innovation og bidrage til opfyldelsen af EU’s energieffektivitetsmål for 2020 og 2030. Det vil også gøre det muligt for forbrugerne at spare penge.

(7)  Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem bevidste forbrugervalg og øget samfundsmæssig bevidsthed vil gavne EU’s økonomi som helhed, reducere energiefterspørgslen og give besparelser på energiregningerne. Det bidrager desuden til energisikkerhed, tilvejebringer et incitament for forskning, innovation og investeringer i energieffektivitet og giver de industrier, der udvikler og producerer de mest energieffektive produkter, mulighed for at få en konkurrencefordel. Det vil også bidrage til opfyldelsen af EU’s energieffektivitetsmål for 2020 og 2030 og Unionens miljø- og klimamål.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23. og 24. oktober 2014 er fastsat et vejledende mål på EU-plan på mindst 27 % forbedring af energieffektiviteten i 2030 i forhold til prognoserne for det fremtidige energiforbrug. Dette mål tages op til fornyet overvejelse i 2020 på baggrund af et ønsket EU-mål på 30 %. I konklusionerne er desuden fastsat et bindende EU-mål på mindst 40 % reduktion i drivhusgasemissionerne frem til 2030 i forhold til 1990, herunder 30 % nedbringelse af emissioner i sektorer uden for ETS.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Adgang til præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters specifikke energiforbrug letter forbrugerens valg til fordel for disse produkter, der forbruger mindre energi og andre væsentlige ressourcer i brugsfasen. Et standardiseret obligatorisk energimærke er et effektivt middel til at forsyne potentielle kunder med sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energiforbrug. Det bør suppleres med et produktdatablad. Energimærket skal være let genkendeligt, enkelt og kortfattet. Med dette mål for øje bør energimærkets nuværende farveskala fra mørkegrøn til rød bibeholdes som grundlag for oplysninger til forbrugerne om produkternes energieffektivitet. En klassificering med bogstaver fra A til G har vist sig at være mest effektiv for kunderne. I situationer, hvor produkter på grund af kravene til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF ikke længere kan inddeles i klasse "F" eller "G", bør disse klasser ikke vises på energimærket. I særlige tilfælde bør dette også gælde for klasse "D" og "E", men denne situation vil dog sandsynligvis ikke opstå, da mærket vil blive nyskaleret, når hovedparten af produktmodellerne ligger i de to bedste klasser.

(9)  Adgang til præcise, relevante, verificerbare og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters specifikke energiforbrug letter forbrugerens valg til fordel for disse produkter, der forbruger mindre energi og andre væsentlige ressourcer i brugsfasen for at opnå en vis ydeevne, og som derfor har lavere livscyklusomkostninger. Et standardiseret obligatorisk energimærke er et effektivt middel til at forsyne potentielle kunder med sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energieffektivitet og absolutte energiforbrug. Det bør suppleres med et produktdatablad, der er benævnt "datablad" i de delegerede retsakter vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, og som kan stilles til rådighed i elektronisk form. Energimærket skal være kortfattet og baseret på korrekte målings- og beregningsmetoder samt være let genkendeligt og forståeligt. Med dette mål for øje bør energimærkets fastlagte sæt af farver fra mørkegrøn til rød bibeholdes som grundlag for oplysninger til forbrugerne om produkternes energieffektivitet. Den kendte klassificering med bogstaver fra A til G har vist sig at være mest effektiv for kunderne. Den ensartede anvendelse heraf på tværs af produktgrupper bør øge gennemsigtigheden og kundernes forståelse heraf. I situationer, hvor produkter på grund af kravene til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF1a ikke længere kan inddeles i klasse "F" eller "G", bør disse klasser under alle omstændigheder vises på mærket i mørkegråt for at fastholde en ensartet skala fra A til G for samtlige produktgrupper. I den forbindelse bør energimærkets farveskala fra mørkegrøn til rød bibeholdes for de resterende øvre klasser og bør kun finde anvendelse på nye produktenheder, der bringes i omsætning.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Fremskridt inden for digital teknologi giver mulighed for alternative måder at levere og vise mærker elektronisk, f.eks. på internettet, men også på elektroniske skilte i forretninger. Med sigte på at udnytte sådanne fremskridt bør denne forordning gøre det muligt at anvende elektroniske energimærker som erstatning for eller supplement til det fysiske energimærke. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vise energimærket, som f.eks. ved visse former for fjernsalg og i reklamer og teknisk salgsmateriale, bør potentielle kunder i det mindste få oplysning om produktets energiklasse.

(10)  Fremskridt inden for digital teknologi giver mulighed for alternative måder at levere og vise mærker elektronisk, f.eks. på internettet, men også på elektroniske skilte i forretninger. Med sigte på at udnytte sådanne fremskridt bør denne forordning gøre det muligt at anvende elektroniske energimærker som supplement til det trykte energimærke. Dette har ikke indvirkning på leverandørens pligt til at medsende et trykt energimærke med hver produktenhed til forhandleren. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vise energimærket, bør potentielle kunder i det mindste få oplysning om produktmodellens energiklasse. I de delegerede retsakter for specifikke produktgrupper kan der også indføres alternative bestemmelser for visning af energimærket for små produkter, og når identiske produkter vises sammen i store mængder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Producenterne reagerer på energimærket ved at skabe stadig mere effektive produkter. Denne teknologiske udvikling fører til, at produkter hovedsageligt inddeles i de bedste energieffektivitetsklasser på mærket. Yderligere produktdifferentiering kan blive nødvendig for at give kunderne en korrekt sammenligning, hvilket gør det nødvendigt at nyskalere energimærker. Hvad angår hyppigheden af en sådan nyskalering, vil et tidsrum på ca. ti år være passende, idet der tages hensyn til at undgå unødig belastning af producenterne. Denne forordning bør derfor fastlægge nærmere regler for nyskalering for at opnå størst mulig retssikkerhed for leverandører og forhandlere. Et nyskaleret energimærke vil have tomme topklasser for at opmuntre til teknologiske fremskridt og give mulighed for udvikling og anerkendelse af stadig mere effektive produkter. Når et energimærke nyskaleres, bør det undgås at skabe forvirring hos kunderne ved at erstatte alle energimærker inden for kort tid.

(11)  Producenterne reagerer på energimærket ved at udvikle stadig mere effektive produkter og bringe dem i omsætning. Sideløbende hermed standser de produktionen af mindre effektive produkter og tilskyndes hertil gennem EU-lovgivningen om miljøvenligt design. Denne teknologiske udvikling fører til, at produktmodeller hovedsageligt inddeles i de bedste energieffektivitetsklasser på mærket. Yderligere produktdifferentiering kan blive nødvendig for at give kunderne en korrekt sammenligning, hvilket gør det nødvendigt at nyskalere energimærker. Hvad angår hyppigheden af en sådan nyskalering, vil et tidsrum på ca. ti år være ønskeligt, idet der tages hensyn til at undgå unødig belastning af producenterne og forhandlerne og med særlig fokus på små virksomheder. En sådan fremgangsmåde bør undgå unødvendige eller ineffektive nyskaleringer, som ville være til skade for både producenter og forbrugere. Denne forordning bør derfor fastlægge nærmere regler for nyskalering for at opnå størst mulig retssikkerhed for leverandører og forhandlere. Inden en eventuel nyskalering bør Kommissionen foretage en grundig forberedende undersøgelse. Afhængigt af produktgruppe og baseret på en detaljeret vurdering af dets potentiale bør et nyskaleret energimærke have tom plads øverst på skalaen for at opmuntre til teknologiske fremskridt og give mulighed for udvikling og anerkendelse af stadig mere effektive produktmodeller. Når et energimærke nyskaleres, bør det undgås at skabe forvirring hos kunderne ved at erstatte alle energimærker inden for kort og rimelig tid og ved at gøre det nyskalerede mærkes visuelle fremtræden let at skelne fra det gamle mærke sammen med passende forbrugeroplysningskampagner, der tydeligt angiver, at en ny version er blevet introduceret, hvilket har medført en forbedret klassificering af apparatet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Den nuværende udvikling af mærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, giver anledning til behovet for en indledende nyskalering af eksisterende mærker for at sikre en ensartet skala fra A til G og tilpasse dem til kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at bevare kundernes tillid til energimærket, bør andre mærker, der efterligner energimærkningen, ikke være tilladt for energirelaterede produkter. Yderligere energimærker, mærker, symboler eller påskrifter, der kan vildlede eller forvirre kunderne med hensyn til energiforbrug, bør heller ikke være tilladt.

(14)  For at bevare kundernes tillid til energimærket, bør brug af andre mærker, der efterligner energimærkningen, ikke være tilladt for energirelaterede produkter. Yderligere energimærker, mærker, symboler eller påskrifter, der ikke er klart differentieret fra energieffektivitetsmærket, og som kan vildlede eller forvirre kunderne med hensyn til energiforbrug, eller andre kendetegn, der er omfattet af den relevante delegerede retsakt, bør heller ikke være tilladt.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på energirelaterede produkter. I betragtning af princippet om varers fri bevægelighed er det tvingende nødvendigt, at medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder samarbejder. Et sådant samarbejde om energimærkning bør styrkes med Kommissionens støtte.

(15)  Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på energirelaterede produkter. I betragtning af princippet om varers fri bevægelighed er det tvingende nødvendigt, at medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder samarbejder effektivt gennem en konstant udveksling af oplysninger, navnlig i forbindelse med resultaterne af produktoverensstemmelsesvurderinger og konsekvenserne heraf. Desuden bør medlemsstaternes toldmyndigheder inddrages i udvekslingen af oplysninger om energirelaterede produkter, der er importeret fra tredjelande til Unionen. Den Administrative Samarbejdsgruppe med Gruppen af Eksperter i Miljøvenligt Design og Energimærkning (ADCO) bør styrkes og forbedres af Kommissionen som ramme for markedsovervågningsmyndighedernes samarbejde.

__________________

__________________

21 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

21 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  For at sikre en mere effektiv overvågning af og fair konkurrencebetingelser på EU-markedet og anvende knappe ressourcer på den mest effektive måde bør nationale markedsovervågningsmyndigheder også udføre overensstemmelsesovervågning gennem fysisk produktprøvning og informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) for at udveksle oplysninger om planlagt og gennemført produktprøvning, gøre prøvningsprotokollen tilgængelig og dele resultaterne af deres prøvninger, således at gentagelser af prøvninger kan undgås, og vejen for regionale ekspertisecentre for fysisk prøvning kan banes. Resultaterne bør også deles, når en prøvning viser, at der ikke har været en overtrædelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at lette overvågningen af overholdelsen og forelægge ajourførte markedsdata til brug i lovgivningsprocessen for revisioner af produktspecifikke energimærker og oplysningsskemaer bør leverandører indføre deres produktoverensstemmelsesoplysninger elektronisk i en database, der oprettes af Kommissionen. Oplysningerne bør gøres offentligt tilgængelig for at give kunderne adgang til oplysninger og for at give mulighed for alternative måder for forhandlere at modtage energimærker. Markedsovervågningsmyndighederne bør have adgang til oplysningerne i databasen.

(16)  For at oprette et nyttigt værktøj for forbrugerne, lette overvågningen af overholdelsen og forelægge ajourførte markedsdata til brug i lovgivningsprocessen for revisioner af produktspecifikke energimærker og oplysningsskemaer bør leverandører, uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til markedsovervågning, indføre de påkrævede produktoverensstemmelsesoplysninger elektronisk i en database, der oprettes og vedligeholdes af Kommissionen. Den del af oplysningerne, der er henvendt til forbrugerne, bør gøres offentligt tilgængelig på produktdatabasens offentlige grænseflade. Disse oplysninger bør stilles tilgængelige som åbne data for at give "app"-udviklere og andre sammenligningsværktøjer mulighed for at anvende dem. Nem direkte adgang til produktdatabasens offentlige grænseflade bør lettes gennem en dynamisk Quick Response-kode (QR-kode) eller andre brugerorienterede redskaber, der er medtaget på det trykte energimærke. Leverandører bør stille yderligere oplysninger til rådighed om produktdatabasens overensstemmelsesgrænseflade, både for markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen. Der bør gælde strenge databeskyttelsesregler for databasen. Hvis de tekniske oplysninger er følsomme, bør markedsovervågningsmyndighederne have beføjelse til i nødvendigt omfang at få adgang til oplysningerne i overensstemmelse med leverandørernes forpligtelse til at samarbejde.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Kommissionen bør etablere og vedligeholde en onlineportal, der giver markedsovervågningsmyndigheder adgang til detaljerede produktoplysninger på leverandørernes servere.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Energiforbrug og andre oplysninger om produkter, der er omfattet af specifikke krav i henhold til denne forordning, bør måles ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. Det gavner det indre marked, at der findes standarder, der er harmoniseretEU-plan. I mangel af offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af produktspecifikke krav bør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre midlertidige måle- og beregningsmetoder for disse produktspecifikke krav. Når en henvisning til en standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bør overholdelsen af denne skabe en formodning om overensstemmelse med målemetoder for de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.

(19)  Det absolutte energiforbrug og andre miljø- og resultatoplysninger om produkter, der er omfattet af specifikke krav i henhold til denne forordning, bør måles i overensstemmelse med harmoniserede standarder og metoder og ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. Disse metoder og dette prøvningsmiljø skal både for leverandører og markedsovervågningsmyndigheder være så tæt som muligt på en gennemsnitlig forbrugers reelle brug af et givet produkt og robuste for at afskrække fra tilsigtet og utilsigtet omgåelse. Energieffektivitetsklassen bør ikke udelukkende være baseret på den mest energieffektive indstilling eller miljøvenlige tilstand, når dette med sandsynlighed ikke afspejler den gennemsnitlige forbrugeradfærd. Toleranceværdier og valgfri testparametre bør etableres på en sådan måde, at de ikke medfører betydelige variationer i effektivitetsgevinster, som eventuelt kan ændre et produkts energieffektivitetsklasse. Tilladte afvigelser mellem afprøvede og erklærede resultater bør begrænses til den statistiske målingsusikkerhed. I mangel af offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af produktspecifikke krav bør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre midlertidige måle- og beregningsmetoder for disse produktspecifikke krav. Når en henvisning til en standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bør overholdelsen af denne skabe en formodning om overensstemmelse med målemetoder for de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Kommissionen bør udarbejde en arbejdsplan for revisionen af energimærker for bestemte produkter, herunder en vejledende liste over yderligere energirelaterede produkter, for hvilke der kunne fastsættes en energimærkning. Første led i gennemførelsen af arbejdsplanen bør være en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af de pågældende produktgrupper. Denne analyse bør også omfatte supplerende oplysninger, herunder muligheden for - og omkostningerne ved – at forsyne forbrugerne med oplysninger om et energirelateret produkts præstationer, såsom dets absolutte energiforbrug, dets holdbarhed og dets miljøpræstationer, i overensstemmelse med målet om at fremme en cirkulær økonomi. Sådanne supplerende oplysninger bør gøre mærket lettere at forstå og mere effektivt for forbrugerne og bør ikke have nogen negative konsekvenser for forbrugerne.

(20)  Baseret på denne forordnings anvendelsesområde bør Kommissionen udarbejde en langsigtet arbejdsplan for revisionen af energimærker for bestemte produkter, herunder en vejledende liste over yderligere energirelaterede produkter, for hvilke der kunne fastsættes en energimærkning, og ajourføre den arbejdsplan periodisk. Kommissionen bør hver år underrette Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med arbejdsplanen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Første led i gennemførelsen af arbejdsplanen bør være en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af de pågældende produktgrupper. Denne analyse bør også omfatte supplerende oplysninger, herunder muligheden for og omkostningerne ved at forsyne forbrugerne med nøjagtige oplysninger om en energirelateret produktmodels præstationer, som f.eks. livscyklusomkostninger, reparationsmuligheder, tilslutningsmuligheder, indhold af genanvendt materiale, holdbarhed og miljøpræstationer eller indeks for kombinerede energieffektivitetspræstationer, i overensstemmelse med målet om at fremme en cirkulær økonomi. Sådanne supplerende oplysninger bør gøre energimærket lettere at forstå og mere effektivt for forbrugerne og bør ikke have negative konsekvenser for forbrugerne.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning fastsætter rammevilkår for angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger under anvendelsen samt supplerende oplysninger om energirelaterede produkter for at give forbrugerne mulighed for at vælge mere effektive produkter.

1.  Denne forordning fastsætter rammevilkår, der finder anvendelse på energirelaterede produkter og giver dem et energimærke vedrørende energieffektivitet, absolut energiforbrug og andre miljø- og præstationsmæssige karakteristika. Den giver kunderne mulighed for at vælge mere energieffektive produkter for at reducere deres energiforbrug.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)  brugte produkter

a)  brugte produkter

b)  transportmidler for personer eller varer, undtagen dem, der drives af en stationær motor.

b)  transportmidler for personer eller varer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et energirelateret produkt eller får et sådant produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette energirelaterede produkt under sit navn eller varemærke

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "forhandler": en detailhandler eller anden person, som sælger, udlejer, sælger på afbetaling eller udstiller produkter til kunder

9)  "forhandler": en detailhandler eller anden fysisk eller juridisk person, som sælger, udlejer, sælger på afbetaling eller udstiller produkter til kunder

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  "energieffektivitet": forholdet mellem resultat i form af ydeevne, tjenesteydelser, varer eller energi og tilførsel i form af energi

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "energirelateret produkt": enhver vare eller system eller tjenesteydelse med en indvirkning på energiforbruget under anvendelse, som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen, herunder dele, der skal indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning og tages i brug

11)  "energirelateret produkt" (i det følgende benævnt "produkt"): enhver vare eller ethvert system med en indvirkning på energiforbruget under anvendelse, som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen, herunder dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning og tages i brug som enkeltdele for kunder, og hvis energi- og miljøpræstationer kan vurderes selvstændigt

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "energimærke": et grafisk diagram, herunder med en klassificering, der anvender bogstaverne fra A til G med syv forskellige farver, fra mørkegrøn til rød med henblik på at vise energiforbruget

13)  "energimærke": et grafisk diagram i trykt eller elektronisk form, herunder med en lukket skala, der udelukkende anvender bogstaverne fra A til G, og hvor hver klasse svarer til betydelige energibesparelser, med syv forskellige farver, fra mørkegrøn til rød med henblik på at oplyse forbrugerne om energieffektivitet og energiforbrug

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a)  "produktgruppe": en gruppe af energirelaterede produkter, som har den samme hovedfunktion;

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  "produktdatablad": et standardiseret skema med oplysninger om et produkt

17)  "produktdatablad": et standardiseret skema med oplysninger om et produkt i trykt eller elektronisk form

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  "nyskalere": en periodisk stramning af kravene til at opnå en energiklasse på et energimærke for et bestemt produkt, hvilket for eksisterende energimærker kan indebære fjernelse af visse energiklasser

18)  "nyskalering": en stramning af kravene til at opnå en energiklasse på et energimærke for en bestemt produktgruppe

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  "nyskaleret energimærke": et energimærke for et bestemt produkt, som er nyskaleret.

19)  "nyskaleret energimærke": et energimærke for en bestemt produktgruppe, som er nyskaleret, og som tydeligt adskiller sig fra de energimærker, der var gældende før nyskaleringen;

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "supplerende oplysninger": oplysninger om et energirelateret produkts funktions- og miljømæssige præstationer, såsom dets absolutte energiforbrug og dets holdbarhed, der bygger på data, som kan måles af markedsovervågningsmyndighederne, er entydige og ikke har nogen væsentlige negative konsekvenser for mærkets forståelighed og effektivitet for forbrugerne.

20)  "supplerende oplysninger": alle oplysninger som fastsat i den relevante delegerede retsakt om et energirelateret produkts funktionsmæssige, miljømæssige og ressourceeffektive præstationer, der bygger på data, som kan måles og verificeres af markedsovervågningsmyndighederne, er let forståelige og ikke har nogen væsentlige negative konsekvenser for mærkets effektivitet for forbrugerne

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a)  "produktdatabase": en samling af oplysninger om energirelaterede produkter, der er omfattet af denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i henhold hertil, og som er struktureret systematisk og består af en offentlig grænseflade, som er opbygget som et forbrugerorienteret websted, hvor oplysninger kan konsulteres individuelt ved brug af elektronisk udstyr, og en overensstemmelsesgrænseflade, der er struktureret som en elektronisk platform, der støtter de nationale markedsovervågningsmyndigheders virksomhed, med klart specificerede tilgængeligheds- og sikkerhedskrav.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandører skal opfylde følgende krav:

1.  Leverandører skal:

a)  de skal sikre, at produkter, der bringes i omsætning, gratis forsynes med nøjagtige energimærker og produktdatablade i overensstemmelse med denne forordning og de relevante delegerede retsakter

a)  sikre, at produkter, der bringes i omsætning, gratis forsynes med nøjagtige trykte energimærker og med produktdatablade for hver enkelt enhed

b)  de skal levere energimærkerne omgående og gratis efter anmodning fra forhandlerne

b)  levere energimærkerne og produktdatabladene gratis senest fem arbejdsdage efter anmodning fra forhandlerne

 

ba)  tilbyde forhandlerne både de nuværende og de nyskalerede energimærker og produktdatablade i en periode på tre måneder forud for den dato, der er fastsat i den relevante delegerede retsakt

c)  de skal sikre, at oplysningerne på de energimærker og produktdatablade, som de leverer, er nøjagtige, og udarbejde teknisk dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere nøjagtigheden

c)  sikre, at oplysningerne på de energimærker og produktdatablade er nøjagtige, og udarbejde teknisk dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere nøjagtigheden

d)  de skal, før et produkt bringes i omsætning, registrere de oplysninger, der er anført i bilag I, i den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8.

d)  indtaste de oplysninger, der er anført i bilag I, i den i henhold til artikel 8 oprettede produktdatabases offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænseflade:

 

i)   for så vidt angår alle nye modeller, før en enhed af den pågældende model bringes i omsætning

 

ii)   for så vidt angår alle modeller, der er bragt i omsætning efter den 1. januar 2014, og som fortsat bliver leveret, senest 18 måneder efter, at databasen er fuldt operationel i overensstemmelse med artikel 16

 

da)  bevare produktdatablade og den tekniske dokumentation i den database, der er oprettet i henhold til artikel 8, i en periode på mindst ti år efter den sidste enhed af produktet er blevet bragt i omsætning

 

db)  tilvejebringe energimærker for produktgrupper, hvor produktet består af adskillige delsamlinger eller komponenter, hvis energieffektivitet afhænger af disse komponenters særlige kombination.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Leverandører må ikke:

 

a)  bringe produkter i omsætning, der er udformet således, at deres ydeevne automatisk ændres under prøvningsbetingelser, enten gennem hardware eller software, som er indarbejdet i produktet, med det formål at opnå et bedre niveau

 

b)   når først produktet er taget i brug, indføre ændringer ved hjælp af softwareopdateringer, som vil være til skade for parametrene for det originale energieffektivitetsmærke som defineret i den relevante delegerede retsakt.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forhandlere skal opfylde følgende krav:

2.  Forhandlere skal:

a)  de skal på en synlig måde vise det energimærke, som er stillet til rådighed af leverandøren elleranden vis for et produkt, der er omfattet af en delegeret retsakt

a)  når produktet er til salg, bl.a. online, vise energimærketen synlig og fremtrædende måde som fastsat i den relevante delegerede retsakt

 

aa)  erstatte eksisterende energimærker med nyskalerede mærker, både i forretninger og på internettet, senest tre uger efter den dato, der er fastsat i den relevante delegerede retsakt

b)  de skal, hvis de ikke har et energimærke eller et nyskaleret energimærke

b)  hvis de ikke har et energimærke eller et nyskaleret energimærke, anmode leverandøren herom

i)  anmode leverandøren om energimærket eller et nyskaleret energimærke

 

ii)  udskrive energimærket fra den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8, hvis denne funktion er til rådighed for produktet eller

 

iii)  udskrive energimærket eller det nyskalerede energimærke fra leverandørens websted, hvis denne funktion er til rådighed for produktet

 

c)  de skal stille produktdatabladet til rådighed for kunderne.

c)  efter anmodning stille produktdatabladet til rådighed for kunderne, bl.a. i trykt form.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Leverandører og forhandlere skal opfylde følgende krav:

3.  Leverandører og forhandlere:

a)  de skal henvise til produktets energieffektivitetsklasse i al reklame og teknisk salgsmateriale for en bestemt model af produkter i overensstemmelse med den relevante delegerede retsakt

a)  skal henvise til produktets energieffektivitetsklasse i al visuel reklame og teknisk salgsmateriale for en bestemt model af produkter i overensstemmelse med den relevante delegerede retsakt

b)  de skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse af kravene i denne forordning og dens delegerede retsakter, der hører under deres ansvarsområde, på eget initiativ, eller når det kræves af markedsovervågningsmyndighederne

b)  skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse i henhold til artikel 5

c)  for produkter omfattet af denne forordning må de ikke levere eller vise andre energimærker, mærker, symboler eller inskriptioner, som ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, hvis det er sandsynligt, at det vil kunne virke vildledende eller misvisende for kunderne med hensyn til forbruget af energi eller andre væsentlige ressourcer under anvendelse

c)  skal for produkter omfattet af denne forordning afholde sig fra at levere eller vise vildledende, forvirrende eller efterlignende energimærker, mærker, symboler eller inskriptioner vedrørende forbruget af energi eller andre væsentlige ressourcer under anvendelse

d)  for produkter, der ikke er omfattet af denne forordning, må de ikke levere eller vise energimærker, som efterligner det energimærke, der er defineret i denne forordning.

(d)  må for produkter, der ikke er omfattet af denne forordning, ikke levere eller vise energimærker, som efterligner det energimærke, der er defineret i denne forordning.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Alle generelle forpligtelser vedrørende energimærker, der er fastsat i stk. 1-3, finder ligeledes anvendelse på eksisterende, nye og nyskalerede energimærker.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne må ikke forbyde, fastsætte restriktioner for eller lægge hindringer i vejen for, at energirelaterede produkter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, bringes i omsætning eller ibrugtages på deres område.

1.  Medlemsstaterne må ikke lægge hindringer i vejen for, at produkter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning, bringes i omsætning eller ibrugtages på deres område.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere overholder forpligtelserne og kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter.

2.  Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere overholder forpligtelserne og kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når medlemsstaterne yder incitamenter i forbindelse med et energirelateret produkt, der er omfattet af denne forordning og nærmere specificeret i en delegeret retsakt, skal de tilskynde til at nå den bedste energieffektivitetsklasse, der er fastsat i den gældende delegerede retsakt.

3.  Når medlemsstaterne yder incitamenter i forbindelse med et produkt, der er omfattet af denne forordning og nærmere specificeret i en delegeret retsakt, skal disse incitamenter tilskynde til at nå de to bedste udnyttede energieffektivitetsklasser som fastsat i den gældende delegerede retsakt.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal sikre, at indførelsen af energimærker, herunder nyskalerede energimærker, og produktdatablade ledsages af uddannelses- og oplysningskampagner, som sigter mod at fremme energieffektivitet og kundernes mere ansvarlige brug af energi, herunder i samarbejde med forhandlerne, hvis det er hensigtsmæssigt.

4.  Medlemsstaterne skal sikre, at indførelsen og nyskaleringen af energimærker ledsages af uddannelses- og oplysningskampagner om energimærker.

 

Kommissionen koordinerer disse kampagner og støtter et tæt samarbejde med leverandører og forhandlere og udvekslingen af bedste praksis.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og dens delegerede retsakter og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest på anvendelsesdatoen for denne forordning Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

5.  Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning samt stå i rimeligt forhold til de økonomiske fordele ved manglende overholdelse. Medlemsstaterne giver senest på anvendelsesdatoen for denne forordning Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen skal støtte samarbejde og udveksling af oplysninger om markedsovervågning af energimærkning af produkter mellem de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for markedsovervågning eller kontrol ved ydre grænser og mellem disse myndigheder og Kommissionen.

2.  Kommissionen skal fremme og koordinere samarbejde og udveksling af oplysninger om markedsovervågning af energimærkning vedrørende produkter omfattet af denne forordning mellem de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for markedsovervågning eller for kontrol med produkter, som kommer ind på EU-markedet, og mellem dem og Kommissionen ved at styrke Den Administrative Samarbejdsgruppe med Gruppen af Eksperter i Miljøvenligt Design og Energimærkning (ADCO).

 

En sådan udveksling af oplysninger skal også gennemføres, når prøvningsresultaterne viser, at producenten overholder den relevante lovgivning.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne skal senest den 1. januar 2018 fastlægge og gennemføre en markedsovervågningsplan for overvågning af håndhævelsen af kravene i denne forordning. Medlemsstaterne skal revidere deres markedsovervågningsplaner som minimum hvert tredje år.

 

Medlemsstaterne skal senest den 1. januar 2020 og derefter hvert år udarbejde en rapport om markedsovervågning, som skal vurdere udviklingen i overholdelse af denne forordning og direktiv 2009/125/EF.

 

Medlemsstaterne skal gøre brug af informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS), der er obligatorisk for alle nationale markedsovervågningsmyndigheder.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Nationale markedsovervågningsmyndigheder skal gennemføre fysiske produktprøvninger, der omfatter mindst én produktgruppe pr. år, i overensstemmelse med de delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne forordning.

 

Markedsovervågningsmyndighederne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om deres planlagte og afsluttede fysiske prøvninger gennem overensstemmelsesgrænsefladen i den produktdatabase, der er oprettet i henhold til artikel 8.

 

De anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, jf. artikel 9, der sigter efter at simulere reelle betingelser for anvendelse, og som udelukker forsætlig eller uforsætlig manipulering eller ændring af prøvningsresultaterne.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Markedsovervågningsmyndighederne skal have ret til at inddrive omkostningerne forbundet med en fysisk produktprøvning hos leverandørerne i tilfælde af en overtrædelse af denne forordning.

 

Kommissionen kan uafhængigt kontrollere, om bestemmelserne overholdes, enten direkte eller gennem en tredjepart.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et energirelateret produkt, som er omfattet af en delegeret retsakt i medfør af denne forordning, udgør en risiko for beskyttelsen af samfundsinteresser, der er omfattet af denne forordning, skal de foretage en evaluering af det pågældende energirelaterede produkt, der omfatter alle de krav, der er fastlagt i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter. Leverandøren skal i nødvendigt omfang samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne med henblik herpå.

1.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, som er omfattet af en delegeret retsakt i medfør af denne forordning, udgør en risiko for beskyttelsen af samfundsinteresser, der er omfattet af denne forordning, skal de omgående underrette Kommissionen og foretage en evaluering af den pågældende produktmodel, der omfatter alle de krav, der er fastlagt i denne forordning og de relevante delegerede retsakter, og ligeledes vurdere, om det er tilrådeligt at udvide evalueringen til også at omfatte andre produktmodeller. Leverandøren skal i nødvendigt omfang samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med evalueringen konstaterer, at det energirelaterede produkt ikke opfylder kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, skal de straks anmode leverandøren om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe det energirelaterede produkt i overensstemmelse med disse krav eller for at trække det energirelaterede produkt tilbage fra markedet eller tilbagekalde det inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art. Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykke omhandlede foranstaltninger.

2.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med evalueringen konstaterer, at produktmodellen ikke opfylder kravene i denne forordning, skal de straks anmode leverandøren om at træffe alle fornødne foranstaltninger for omgående at bringe produktmodellen i overensstemmelse, og de kan fastsætte at trække produktmodellen tilbage fra markedet eller kalde de enheder, der er taget i brug, tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som står i forhold til risikoens art, og udvide sådanne foranstaltninger til ligeledes at omfatte de tilsvarende modeller, som findes på markedet. Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykke omhandlede foranstaltninger.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til deres nationale territorium, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt leverandøren at træffe.

3.  Markedsovervågningsmyndighederne underretter gennem ICSMS Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle resultater af evalueringen og om alle de foranstaltninger, de har pålagt leverandøren at træffe i henhold til stk. 2.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Leverandøren skal sikre, at alle fornødne afhjælpende foranstaltninger træffes for så vidt angår alle berørte energirelaterede produkter, som han har gjort tilgængelige på EU-markedet.

4.  Leverandøren skal sikre, at alle restriktive foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 2, træffes for så vidt angår alle berørte produktmodeller, som han har gjort tilgængelige på EU-markedet.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den pågældende leverandør ikke inden for den frist, der er omhandlet i stk. 2, træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe alle nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af energirelaterede produkter på deres nationale marked eller for at trække det energirelaterede produkt tilbage fra markedet eller tilbagekalde det. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

5.  Hvis den pågældende leverandør ikke inden for den frist, der er omhandlet i stk. 2, gennemfører de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe alle nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse, at produktmodellen gøres tilgængelig på deres nationale marked, eller for at trække produktmodellen tilbage fra markedet eller tilbagekalde den. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger og uploader informationen i overensstemmelsesgrænsefladen i den produktdatabase, som er oprettet i henhold til artikel 8.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De i stk. 5 omhandlede oplysninger skal omfatte alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det energirelaterede produkt, der ikke opfylder kravene, det energirelaterede produkts oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som leverandøren har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende opfyldelse af kravene skyldes enten det energirelaterede produkts manglende opfyldelse af krav vedrørende aspekter af beskyttelse af samfundsinteresser som fastlagt i denne forordning eller mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 9, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.

6.  Den i stk. 5 omhandlede meddelelse skal omfatte alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det produkt, der ikke opfylder kravene, dets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som leverandøren har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende opfyldelse af kravene skyldes enten produktmodellens manglende opfyldelse af krav vedrørende aspekter af beskyttelse af samfundsinteresser som fastlagt i denne forordning eller mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 9, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen. I dette tilfælde skal Kommissionen anvende den ved artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsatte procedure.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende energirelaterede produkts manglende opfyldelse af kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.

7.  De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om den pågældende produktmodels manglende opfyldelse af kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis der ikke inden for 60 dage efter modtagelsen af de i stk. 5 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

8.  Hvis der ikke inden for fire uger efter modtagelsen af den i stk. 5 omhandlede meddelelse er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Medlemsstaterne sikrer, at der omgående træffes passende restriktive foranstaltninger for det pågældende energirelaterede produkt, såsom tilbagetrækning af det energirelaterede produkt fra deres marked.

9.  Medlemsstaterne sikrer, at der omgående træffes parallelle restriktive foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til deres særlige nationale situation, for den pågældende produktmodel og underretter Kommissionen i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Hvis der efter afslutningen af proceduren i stk. 4 og 5 gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og leverandøren og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

10.  Hvis der efter afslutningen af proceduren i stk. 4 og 5 gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en sådan national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og leverandøren og vurdere den nationale foranstaltning, og på grundlag af resultaterne heraf træffer den afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og kan foreslå en passende alternativ foranstaltning.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstater og meddeler den straks til medlemsstaterne og leverandøren.

11.  Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstater og meddeler den straks til medlemsstaterne og den pågældende leverandør.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det energirelaterede produkt, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, trækker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.

12.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktmodellen, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres nationale markeder, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, trækker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis det energirelaterede produkts manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i stk. 6, anvender Kommissionen proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.

13.  Hvis en national foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis produktmodellens manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i stk. 6, anvender Kommissionen proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Energimærker og nyskalering

Procedure for indførelse og nyskalering af energimærker

1.  Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 12 og 13 indføre energimærker eller nyskalere eksisterende energimærker.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med indførelse eller nyskalering af energimærker.

 

Energimærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 direktiv 2010/30/EU før den 1. januar 2017, betragtes som energimærker i forbindelse med denne forordning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der for en given produktgruppe, ikke må bringes modeller, som hører i energiklasse D, E, F eller G, i omsætning længere på grund af en gennemførelsesforanstaltning, der vedtages i medfør af direktiv 2009/125/EF, må den pågældende energiklasse eller -klasser ikke længere vises på energimærket.

2.  Med henblik på at sikre en ensartet skala fra A til G indfører Kommissionen nyskalerede energimærker for eksisterende produktgrupper som omhandlet i stk. 1 senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden under overholdelse af kravene i stk. 4.

 

Produktgrupper, der er omfattet af Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 811/20131a og nr. 812/20131b, skal gennemgås seks år efter denne forordnings ikrafttræden med henblik på at nyskalere dem.

 

For produktgrupper, der er omfattet af Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 1059/20101c, nr. 1060/20101d, nr. 1061/20101e, nr. 1062/20101f og nr. 874/20121g, skal Kommissionen, når de forberedende undersøgelser er afsluttet, indføre nyskalerede energimærker senest 21 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

 

__________________

 

1a Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 1).

 

1b Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 83).

 

1c Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 1).

 

1d Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 17).

 

1e Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 47).

 

1f Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64).

 

1g Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen skal sikre, at der ved indførelse eller nyskalering af et energimærke fastsættes krav, således at ingen produkter forventes at falde inden for energiklasse A eller B på tidspunktet for indførelsen af energimærket, og således at det anslåede tidspunkt, hvor et flertal af modellerne vil falde ind under disse energiklasser, er mindst ti år senere.

3.  Kommissionen skal sikre, at enhver efterfølgende nyskalering af nye energimærker eller nyskalerede energimærker som omhandlet i stk. 2 indledes, når følgende betingelser er opfyldt og viser de passende teknologiske fremskridt i den relevant produktgruppe:

 

a)   25% af de solgte produkter på EU-markedet falder inden for den øverste energieffektivitetsklasse A eller

 

b)   50% af de solgte produkter på EU-markedet falder inden for de to øverste energieffektivitetsklasser A og B.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen skal gennem medtagelsen af produktgruppen i arbejdsplanen i henhold til artikel 11 sikre, at:

 

a)   den forberedende undersøgelse for nyskalering færdiggøres senest 18 måneder, efter de i stk. 3 fastlagte betingelser er blevet opfyldt

 

b)   nyskaleringen færdiggøres gennem revisionen og ikrafttrædelsen af den relevante delegerede retsakt i overensstemmelse med artikel 13, senest tre år efter de i stk. 3 fastlagte betingelser er blevet opfyldt.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Energimærker nyskaleres periodisk.

4.  Kommissionen fastsætter kravene til nye eller nyskalerede energimærker og sigter efter en forventet gyldighed på mindst ti år.

 

Med henblik herpå skal Kommissionen sikre, at ingen produkter ved indførelsen eller nyskaleringen af et energimærke forventes at falde inden for energiklasse A på tidspunktet for indførelsen af energimærket.

 

For produktgrupper, hvor den i stk. 3a, litra a), omhandlede forberedende undersøgelse viser en hurtig teknologisk udvikling, forventes ingen produkter at falde inden for energiklasse A og B på tidspunktet for energimærkets indførelse.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når et energimærke nyskaleres:

5.  Hvis der for en given produktgruppe ikke længere må bringes modeller, som tilhører energiklasse F eller G, i omsætning på grund af en gennemførelsesforanstaltning for miljøvenligt design, der er vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF, vises den pågældende energiklasse eller de pågældende energiklasser på energimærket i gråt som angivet i den relevante delegerede retsakt. Energimærkets standardfarvespektrum fra mørkegrøn til rød skal bibeholdes for de resterende øvre klasser. Ændringerne finder kun anvendelse på nye produktenheder, der bringes i omsætning.

a)  skal leverandører tilbyde både de nuværende og de nyskalerede energimærker til forhandlerne i en periode på seks måneder forud for den dato, der er angivet i litra b).

 

b)  skal forhandlerne skal erstatte de eksisterende energimærker på udstillede produkter, herunder også på internettet, med nyskalerede energimærker inden for en uge efter den dato, der er fastsat herfor i den relevante delegerede retsakt. Forhandlerne må ikke vise det nyskalerede energimærke før denne dato.

 

 

Det skal kun være tilladt forhandlere at sælge energirelaterede produkter uden energimærke eller nyskaleret energimærke, hvis der aldrig er blevet produceret et (nyskaleret) energimærke for et givet produkt, og produktets leverandør ikke længere er aktiv på markedet.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Energimærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 direktiv 2010/30/EU før datoen for anvendelse af denne forordning, betragtes som energimærker i forbindelse med denne forordning. Kommissionen tager disse energimærker op til fornyet overvejelse inden fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning med henblik på nyskalering af dem.

udgår

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Produktdatabase

Produktdatabase

Kommissionen opretter og vedligeholder en produktdatabase, der indeholder de i bilag I omhandlede oplysninger. De oplysninger, som er opført under punkt 1 i bilag I, skal gøres offentligt tilgængelige.

1.   Kommissionen opretter og vedligeholder en produktdatabase, der består af to forskellige grænseflader: den offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænsefladen.

 

Den offentlige grænseflade skal indeholde de oplysninger, der er angivet i punkt 1 i bilag I, og opfylde de funktionelle krav, der er fastsat i punkt 3 i bilag I.

 

Overensstemmelsesgrænsefladen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i punkt 2 i bilag I, og opfylde de funktionelle krav, der er fastsat i punkt 4 i bilag I.

 

2.   Ved indtastning af oplysninger i produktdatabasen skal leverandørerne bevare adgangs- og redigeringsrettighederne hertil. Alle ændringer skal være dateret og klart synlige for markedsovervågningsmyndighederne.

 

Oplysningerne i overensstemmelsesgrænsefladen anvendes udelukkende til formål, der er knyttet til håndhævelsen af denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne forordning, og skal beskyttes mod uautoriseret brug.

 

Leverandører skal have tilladelse til på deres servere at bevare teknisk dokumentationsmateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra c), prøvningsrapporter eller lignende dokumentation for overensstemmelsesvurdering som fastsat i punkt 2, litra a), i bilag I, og denne dokumentation skal svare til prøvninger udført af leverandørerne selv og udelukkende være tilgængelig for markedstilsynsmyndighederne og Kommissionen.

 

Databasen skal oprettes under hensyntagen til kriterierne om minimering af de administrative byrder for leverandører og andre databasebrugere, brugervenlighed og omkostningseffektivitet.

 

Produktdatabasen erstatter og ændrer ikke markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser.

 

3.   Kommissionen skal med støtte fra markedsovervågningsmyndigheder og leverandører være særlig opmærksom på overgangsprocessen indtil den fulde gennemførelse af den offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænsefladen.

 

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med præciseringer af de operationelle detaljer vedrørende oprettelsen af produktdatabasen.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af et produkts anvendes sådanne harmoniserede standarder, anses produktet for at opfylde de relevante krav til måling og beregning i den delegerede retsakt.

2.   Hvis der i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af et produkts anvendes sådanne harmoniserede standarder, anses produktmodellen for at opfylde de relevante krav til måling og beregning i den delegerede retsakt.

 

2a.   Harmoniserede standarder skal sigte efter at simulere reel brug så vidt muligt og samtidig opretholde en standardiseret prøvningsmetode, uden at dette berører sammenligneligheden inden for produktgruppen.

 

2b.   Måle- og beregningsmetoder, der er medtaget i de harmoniserede standarder, skal være pålidelige, nøjagtige og reproducerbare og være i overensstemmelse med kravene i artikel 3, stk. 1a.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med denne forordning for hver delegeret retsakt har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og interesseparter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer. Kommissionen opretter i dette øjemed et konsultationsforum, hvor alle parter kan mødes. Dette konsultationsforum kan kombineres med det konsultationsforum, der er omhandlet i artikel 18 i direktiv 2009/125/EF.

1.   Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med denne forordning og med henblik på at indføre eller nyskalere energimærker i henhold til artikel 7 og oprette databasen, jf. artikel 8, har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter, herunder markedsovervågningsmyndigheder, og interesseparter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer, og at Europa-Parlamentet inddrages.

 

2.   Kommissionen opretter et konsultationsforum, hvor de i stk. 1 nævnte parter kan mødes i dette øjemed. Dette konsultationsforum kan helt eller delvis falde sammen med det konsultationsforum, der er omhandlet i artikel 18 i direktiv 2009/125/EF. Referatet fra møder i konsultationsforummet offentliggøres på den offentlige grænseflade i den database, der er oprettet i henhold til artikel 8.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det er relevant, skal Kommissionen inden vedtagelsen af delegerede retsakter forbrugerteste udformningen og indholdet af energimærkerne for specifikke produktgrupper for at sikre, at de har en klar forståelse af energimærkerne.

3.   Hvis det er relevant, skal Kommissionen inden vedtagelsen af delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne forordning, teste udformningen og indholdet af energimærkerne for specifikke produktgrupper med repræsentative grupper af EU-forbrugere, for at sikre, at de har en klar forståelse af energimærkerne.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen opstiller efter høring af det i artikel 10 omhandlede konsultationsforum en arbejdsplan, som gøres offentligt tilgængelig. Arbejdsplanen skal fastsætte en vejledende liste over produktgrupper, som anses for at have prioritet i forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter. Arbejdsplanen skal ligeledes angive planerne for en revision og nyskalering af energimærkerne for produkter eller produktgrupper. Arbejdsplanen kan periodisk ændres af Kommissionen efter høring af konsultationsforummet. Arbejdsplanen kan kombineres med den arbejdsplan, der er omhandlet i artikel 16 i direktiv 2009/125/EF.

1.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning efter høring af det i artikel 10 omhandlede konsultationsforum for at opstille en langsigtet arbejdsplan, som gøres offentligt tilgængelig, herunder via den offentlige grænseflade i den database, der er oprettet i henhold til artikel 8.

 

2.   Kommissionen tilrettelægger arbejdsplanen i afsnit, der indeholder prioriteringer for indførelsen af energieffektivitetsmærker i nye produktgrupper og for nyskaleringen af energimærker for produktgrupper.

 

Kommissionen sikrer, at de nødvendige ressourcer står til rådighed for planen og dens sammenhæng.

 

Denne arbejdsplan kan kombineres med den arbejdsplan for miljøvenligt design, der er fastlagt i artikel 16 i direktiv 2009/125/EF.

 

Kommissionen ajourfører regelmæssigt arbejdsplanen efter høring af konsultationsforummet. Europa-Parlamentet og Rådet underrettes hvert år om dens fremskridt og underrettes formelt om eventuelle ændringer heraf.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende detaljerede krav til energimærker for specifikke grupper af energirelaterede produkter ("specifikke produktgrupper") i overensstemmelse med artikel 13.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med fastlæggelsen af detaljerede krav til energimærker for specifikke grupper af energirelaterede produkter ("specifikke produktgrupper").

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Delegerede retsakter skal specificere produktgrupper, som opfylder følgende kriterier:

2.  Delegerede retsakter skal specificere produktgrupper, som opfylder følgende kriterier:

a)  produktgruppen skal ifølge de nyeste foreliggende tal og under hensyntagen til, i hvor store mængder de bringes i omsætning på EU-markedet, rumme betydelige muligheder for at spare energi og i givet fald andre ressourcer

a)  der er ifølge den reelle indtrængning på EU-markedet betydelige muligheder for at spare energi og i givet fald andre ressourcer

b)  produktgrupper med tilsvarende brugsegenskaber skal afvige væsentligt fra hinanden med hensyn til de relevante præstationsniveauer

b)  inden for produktgruppen har modeller med tilsvarende brugsegenskaber væsentligt forskellige energieffektivitetsniveauer

c)  der må ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktgruppens pris og livscyklusomkostninger.

c)  der er ingen betydelige negative konsekvenser, hvad angår økonomisk overkommelighed, livscyklusomkostninger og produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt

 

ca)  Kommissionen skal tage hensyn til relevant EU-lovgivning og selvregulering, som f.eks. frivillige aftaler, der forventes at opfylde de politiske mål hurtigere eller til lavere omkostninger end obligatoriske krav.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Delegerede retsakter vedrørende specifikke produktgrupper skal navnlig specificere:

3.  Delegerede retsakter vedrørende specifikke produktgrupper skal navnlig for den pågældende produktgruppe specificere:

a)  definitionen af de specifikke produktgrupper, der falder ind under definitionen af "energirelateret produkt" i artikel 2, nr. 11, og som skal være omfattet

a)  definitionen af de energirelaterede produkter, som skal være omfattet

b)  udformningen og indholdet af det i artikel 4 nævnte energimærke, herunder en skala fra A til G, der viser energiforbruget, skal så vidt muligt have en ensartet udformning for alle produktgrupper og i alle tilfælde være klart synlig og læselig

b)  udformningen, dimensionerne og indholdet af energimærket, der i alle tilfælde skal være klart synligt og læseligt og tage hensyn til behovene hos synshæmmede kunder og skal på et iøjnefaldende sted indeholde følgende de oplysninger, som er fastlagt i overensstemmelse med den relevante delegerede retsakt:

 

i)   en skala fra A til G, der viser energieffektivitetsklassen for den tilsvarende produktmodel, som så vidt muligt skal have en ensartet udformning for alle produktgrupper

 

ii)   det absolutte energiforbrug i kWh, der vises pr. år eller i forhold til alle relevante perioder

c)  i givet fald brugen af andre ressourcer og supplerende oplysninger om energirelaterede produkter, hvorved energimærket skal fremhæve produktets energieffektivitet

c)  i givet fald brugen af andre ressourcer og supplerende oplysninger om energirelaterede produkter, hvorved energimærket skal fremhæve produktets energieffektivitet

d)  de steder, hvor energimærket skal vises såsom fastgjort til produktet, trykt på emballagen, i elektronisk format eller vist online

d)  de steder, hvor energimærket skal vises såsom fastgjort til produktet, hvor det ikke kan beskadiges, trykt på emballagen, i elektronisk format eller vist online

e)  hvis relevant, elektroniske midler til energimærkning af produkter

e)  hvis relevant, elektroniske midler til energimærkning af produkter

f)  måden, hvorpå energimærket og tekniske oplysninger skal stilles til rådighed i tilfælde af fjernsalg

f)  måden, hvorpå energimærket og tekniske oplysninger skal stilles til rådighed i tilfælde af fjernsalg

g)  indholdet og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedrørende den tekniske dokumentation og produktdatabladet

g)  det påkrævede indhold og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedrørende produktdatabladet og den tekniske dokumentation

h)  at det ved prøvning af overholdelsen af kravene kun er de tolerancer, der er fastsat i den eller de delegerede retsakter, der finder anvendelse

h)  at det ved prøvning af overholdelsen af kravene kun er de tolerancer, der er fastsat i den eller de delegerede retsakter, der finder anvendelse

i)  leverandørers og forhandleres forpligtelser i forhold til produktdatabasen

i)  leverandørers og forhandleres forpligtelser i forhold til produktdatabasen

j)  den nøjagtige angivelse af den energiklasse, der skal inkluderes i reklamer og teknisk salgsmateriale, herunder krav om, at den skal være i en læselig og synlig form

j)  i givet fald den nøjagtige angivelse af den energiklasse, der skal inkluderes i reklamer og teknisk salgsmateriale, herunder krav om, at den skal være i en læselig og synlig form

k)  procedurerne for overensstemmelsesvurdering og de måle- og beregningsmetoder, der anvendes til at fastslå de oplysninger, der fremgår af produktets energimærke og produktdatabladet

k)  procedurerne for overensstemmelsesvurdering og de måle- og beregningsmetoder, der er fastlagt i artikel 9, og som anvendes til at fastslå de oplysninger, der fremgår af produktets energimærke og produktdatabladet, herunder definitionen af energieffektivitetsindekset (EEI) eller et ækvivalent parameter og dets trin fra A til G, der definerer energieffektivitetsklasserne

l)  hvorvidt der for større apparater kræves en højere grad af energieffektivitet for at opnå en given energiklasse

 

m)  formatet for eventuelle yderligere angivelser på energimærket, der gør det muligt for kunder via elektroniske medier at få adgang til mere detaljerede oplysninger om de produktegenskaber, der er angivet i produktdatabladet

l)  formatet for eventuelle yderligere angivelser på energimærket, der gør det muligt for kunder via elektroniske medier at få adgang til mere detaljerede oplysninger om de produktegenskaber, der er angivet i produktdatabladet

n)  hvorvidt og hvordan energiklasser, der beskriver produktets energiforbrug under anvendelse, bør vises på intelligente målere eller på produktets interaktive skærm

m)  hvorvidt og hvordan energiklasser, der beskriver produktets energiforbrug under anvendelse, bør vises på intelligente målere eller på produktets interaktive skærm

o)  datoen for evaluering og eventuel revision af den delegerede retsakt.

n)  datoen for evaluering og eventuel revision af den delegerede retsakt.

For indholdet af energimærket som omhandlet i første afsnit, litra b), skal energiklassificeringens A til G-trin svare til betydelige energi- og omkostningsbesparelser set fra kundens synspunkt.

 

Med hensyn til formatet af henvisninger, der er omhandlet i første afsnit, litra m), kan disse henvisninger tage form af adressen på et websted, en Quick Response-kode (QR-kode), et link til et online-energimærke eller en anden hensigtsmæssig forbrugerorienteret måde.

Med hensyn til formatet af henvisninger, der er omhandlet i første afsnit, litra l), kan disse henvisninger tage form af adressen på et websted, en dynamisk Quick Response-kode (QR-kode), et link til et online-energimærke eller en anden hensigtsmæssig forbrugerorienteret måde, der forbinder med den offentlige grænseflade af databasen oprettet i henhold til artikel 8.

Indførelsen af et energimærke for en produktgruppe, der skal omfattes af en delegeret retsakt, må ikke have nogen væsentlig negativ indvirkning på produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt.

Produktdatabladet som omhandlet i første afsnit, litra g), skal indeholde direkte links til den offentlige grænseflade i databasen oprettet i henhold til artikel 8 og skal stilles til rådighed for kunderne på alle EU's officielle sprog på de nationale markeder, hvor den tilsvarende produktmodel er stillet til rådighed.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende operationelle detaljer i forbindelse med produktdatabasen, herunder eventuelle forpligtelser for leverandører og forhandlere, i overensstemmelse med artikel 13.

Kommissionen har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med fastlæggelsen af operationelle detaljer i forbindelse med produktdatabasen, herunder eventuelle forpligtelser for leverandører og forhandlere.

 

Med henblik på at sikre en korrekt beskyttelse af fortrolige oplysninger og teknisk dokumentation skal disse delegerede retsakter specificere, hvilke oplysninger der skal uploades til produktdatabasen, og hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed efter anmodning fra nationale myndigheder og Kommissionen.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen fører en ajourført fortegnelse over alle delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, og som udbygger direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design, herunder fuldstændige henvisninger til alle harmoniserede standarder, der opfylder de relevante måle- og beregningsmetoder, jf. artikel 9, og stiller dem til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7 og 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 7, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 tillægges Kommissionen for en periode på seks år fra den 1. januar 2017.

 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af seksårsperioden.

 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 7 og 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i denne forordning, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 7, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 og 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest otte år efter ikrafttrædelsen vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og fremsender en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal omfatte en vurdering af, hvor effektivt denne forordning har givet kunderne mulighed for at vælge mere effektive produkter, under hensyntagen til dens indvirkning på erhvervslivet.

Senest ... [seks år efter ikrafttrædelsen af denne forordning] vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og fremsender en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal omfatte en vurdering af, hvor effektivt denne forordning og dens delegerede retsakter har givet kunderne mulighed for at vælge mere energieffektive produkter, under hensyntagen til kriterier, som f.eks. dens indvirkning på erhvervslivet, energiforbruget, drivhusgasemissioner, markedsovervågningsaktiviteter og omkostningerne ved at oprette og vedligeholde databasen.

 

Den i henhold til stk. 1 gennemførte vurdering skal gøre udtrykkelig brug af de årlige opfølgningsrapporter om håndhævelse og markedsovervågning, der er omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 1, litra d), anvendes dog fra den 1. januar 2019.

Artikel 3, stk. 1, litra d) anvendes dog, så snart den offentlige grænseflade i den produktdatabase, der er oprettet i henhold til artikel 8, er fuldt operationel og under alle omstændigheder ikke senere end den 1. januar 2018.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Bilag I – overskrift og nr. I

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OPLYSNINGER, SOM SKAL INDGÅ I PRODUKTDATABASEN

OPLYSNINGER, SOM SKAL INDGÅ I PRODUKTDATABASEN, PLUS FUNKTIONELLE KRAV

1.  Offentligt tilgængelige oplysninger om produktet:

1.  Oplysninger, som skal indgå i databasens offentlige grænseflade:

a)  producentens eller leverandørens navn eller varemærke

a)  leverandørens navn eller varemærke, adresse, kontaktoplysninger og anden lovmæssig identifikation

 

aa)  kontaktoplysninger for markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaten

b)  modelidentifikation(er), herunder af alle ækvivalente modeller

b)  modelidentifikation(er), herunder af alle ækvivalente modeller

c)  energimærket i elektronisk format

c)  energimærket i elektronisk format

d)  energiklasse(r) og andre parametre energimærket

d)  energieffektivitetsklasse(r) og andre parametre for energimærket

t)  produktdatabladet i elektronisk format.

e)  parametrene for produktdatabladet i elektronisk format

 

ea)  medlemsstaternes uddannelses- og oplysningskampagner som omhandlet i artikel 4, stk. 4

 

eb)  Kommissionens arbejdsplan som omhandlet i artikel 11

 

ec)  konsultationsforummets referater

 

ed)  fortegnelse over delegerede retsakter og gældende harmoniserede standarder.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Information om overholdelse, kun til rådighed for medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder og Kommissionen:

2.  Oplysninger, som skal indgå i databasens overensstemmelsesgrænseflade:

a)  den tekniske dokumentation, der er angivet i den relevante delegerede retsakt

a)  prøvningsrapport eller lignende dokumentation for overensstemmelsesvurdering, der gør det muligt at vurdere overholdelsen af alle krav i den relevante delegerede retsakt, herunder prøvningsmetoder og målinger

b)  prøvningsrapport eller lignende tekniske beviser, som gør det muligt at vurdere overholdelsen af alle krav i den relevante delegerede retsak

b)  midlertidige foranstaltninger vedtaget inden for rammerne af markedsovervågning i forbindelse med denne forordning

c)  leverandørens navn og adresse

c)  den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c)

 

ca)  direkte kontaktoplysninger for markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaten og Kommissionens koordinering

 

cb)  medlemsstaternes og Kommissionens resultater af overensstemmelseskontroller og eventuelt afhjælpningstiltag og restriktionsforanstaltninger, der er taget i brug af markedsovervågningsmyndighederne som omhandlet i artikel 5 og 6.

d)  kontaktoplysninger for en repræsentant for leverandøren.

 

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Funktionelle krav til databasens offentlige grænseflade:

 

a)   hver produktmodel skal struktureres som en individuel datapost

 

b)   den skal gøre det nemt for forbrugerne at finde den bedste udnyttede energiklasse for hver produktgruppe, således at de kan sammenligne modelkarakteristika og vælge de mest energieffektive produkter

 

c)   den skal generere energimærket for hvert produkt som en enkelt synlig og printervenlig fil og de sproglige versioner af det samlede produktdatablad, der dækker alle officielle EU-sprog

 

d)   oplysningerne skal være maskinlæsbare, kunne sorteres og være søgbare og overholde åbne standarder for tredjeparters gratis anvendelse

 

e)   overflødig registrering skal automatisk undgås

 

f)   en onlinehelpdesk eller et onlinekontaktpunkt for kunder skal oprettes og vedligeholdes, og der skal være klare henvisninger hertil på grænsefladen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Funktionelle krav til databasens overensstemmelsesgrænseflade:

 

a)   der skal sikres strenge sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte fortrolige oplysninger

 

b)   adgangsrettighederne skal baseres på "need-to-know"-princippet

 

c)   der skal være et link til informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS).

(1)

EUT C 82 af 3.3.2016, s. 6.


BEGRUNDELSE

Introduktion: Et hus, der er rystet i sin grundvold - og en udvej

For få måneder siden chokerede sagen om bilers emissioner alle EU-borgere. Især gik det ud over deres tillid. Når dette hårde slag sættes i et større perspektiv, må vi nu forsøge at genoprette denne tillid. De konkrete forslag i det foreliggende lovgivningsinitiativ kan betyde et skridt i den retning.

Siden energimærket blev skabt, har det giver borgerne en dybere forståelse af produkternes indvirkning på miljøet og deres livscyklus. Evalueringen af direktiv 2010/30/EU fremhævede en række mangler. Hvis disse mangler bliver afhjulpet, kan det føre til nye vigtige energibesparelser. Den nuværende revision tager også sigte på at lette integreringen af nært forestående IKT-udviklinger såsom tingenes internet m.m.

Ordføreren deler Kommissionens målsætninger, herunder valget af en forordning som det bedste retlige instrument for at undgå forskelligartethed i gennemførelsen i medlemsstaterne. Han søger at opnå balance på forskellige områder: balance mellem kontinuitet og stimulering af udviklingen; balance mellem borgere, erhvervsliv og andre interesserede parter, mellem solid pragmatisme og inspireret ambition, mellem vægt på teknologien og social bevidsthed. Der er absolut en vej frem, som ikke er imod noget eller noget, men hen imod en fælles bedre fremtid.

1.  Orden i huset(1): energimærker og dokumenter i forbindelse med dem samt udfordringen med nyskalering

Ændringsforslagene tager i vidt omfang hensyn til de erfaringer, der er indhøstet med direktiv 2010/30/EU, og som er rigtigt værdifulde nu. Der største indsats må gælde en konsolidering af disse erfaringer, samtidig med at der ryddes op i uønsket variation på en målrettet og omkostningsbevidst måde. Artikel 7 udvides til fire forskellige artikler. Den fremtidige indførelse af nye energimærker skal formaliseres med en nydelig konceptuel kombination af to komplementære perspektiver, vedrørende output (artikel 7, 7a og 7b) og vedrørende proces (artikel 7c). Energimærkerne er fokuskonceptet for hele forordningen, og det skal de blive ved med at være. Parallelt hermed er strukturen i den oprindelige artikel 12, der vedrører delegerede retsakter, blevet omhyggeligt nyordnet. Nogle elementer, der gentages i mange produktspecifikke delegerede retsakter, kan bedre dækkes af nogle få proceduremæssige delegerede retsakter. Denne fremgangsmåde vil lette ajourføring, spare lovgivningsmæssige ressourcer og holde variationen under kontrol.

Nyskalering (artikel 7c) er det mest følsomme spørgsmål, og der er derfor brug for en vel gennemtænkt samlet balance. Der er brug for en slags udløsere af nyskalering for at gøre processen objektiv, en ordning med "konsultation plus afgørelse" til at supplere dem synes at være den bedste metode. Denne betænkning foreslår at kombinere de på markedet værende produktmodellers indplacering i energiklasser med produktgruppens teknologiske udvikling. Hastende, fornuftsmæssige forberedende opgaver overlades til Kommissionen: en samlet undersøgelse af marked og teknologi, en revolverende treårs arbejdsplan for nyskaleringsaktiviteterne plus aktivering af en database. Det hele skal understøttes af en opmærksom og omfangsrig konsultation af mange interesserede parter, der skal sikre, at alle de interesserede parter føler sig veltilpas.

Eftersom fordelingen af produktmodeller i A-G-energiklasser efter nyskaleringen vil få betydelig indvirkning på markedet, bruges der en fleksibel fremgangsmåde til at "styre" den, idet der foreslås tre muligheder for at mindske "nyskaleringens intensitet": C-G (med to tomme klasser i toppen), B-G (én tom klasse) og A-G (ingen tomme klasser). Disse skalamønstre vil også være knyttet til de nævnte udløsere. Ordføreren stoler på leverandørernes og forhandlernes faglige ansvarlighed med hensyn til, hvordan de skal opfylde deres forpligtelser, som klart er angivet i artikel 3.

Målet er at opnå enighed om A-G-skalaerne inden for en rimelig tid (fem år). Der lægges endvidere vægt på informationsstrømme og planlægningsredskaber. Tilsammen skulle de danne en vidensorienteret overgang, der vil omfatte skræddersyede løsninger for produktgrupper, der for nyligt er blevet energimærket, og for små produkter.

2.  Åbning af huset: produktdatabase, den virkelige drivkraft for ændring

I dette borgerorienterede informations- og kommunikationssystem er den produktdatabase, der foreslås af Kommissionen, af afgørende betydning. Vi kan ikke blive ved med at være det eneste større marked uden et centralt obligatorisk system for produktregistrering og en offentlig database, som USA, Kina, Australien og andre har oprettet for år tilbage. En vel gennemtænkt database er den virkelige drivkraft for den ændring, vi har brug for til at styrke borgerne som hovedaktører i EU's energiomstilling. Den vil lette adgangen til information, øge vores kapacitet til at følge markedsudviklingen i realtid (og forbedre lovgivningen i overensstemmelse hermed) og styrke vore "sikkerhedsmekanismers" effektivitet. Databasen vil som en platform, hvor 100 % af de forbrugerrelevante oplysninger uploades og ajourføres, og som der er åben adgang til, øge tilliden i betragtelig grad.

På denne baggrund er artikel 8 og bilag I nøje blevet gennemgået med henblik på

•  at sikre, at forbrugerrelevante data om energirelaterede produkter uploades og struktureres i et format, som det er let at få adgang til og bruge

•  at give leverandørerne mulighed for at konkurrere kreativt på "informationsmarkedet" ved frivilligt at levere beriget, innovativ information til forbrugerne

•  at stimulere de erhvervsdrivende til at udvikle innovative applikationer, der skaber vigtige værdier for vore borgere, erhvervsliv og samfund

•  at dække den fremtidige udvikling i den dermed forbundne EU-lovgivning

•  at tilvejebringe bedre måder til at håndtere arbejdstagernes faglige uddannelse, oplysningskampagner, teknisk reklamemateriale osv.

Vi må sikre, at følsomme data "udelukkende er forbeholdt myndighederne", dvs. at data til overensstemmelsesvurdering, overvågning og sikkerhedsprocedurer indgives på en måde, som erhvervslivet kan have fuld tillid til, og under anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, ligesom det er tilfældet med netbank.

3.  Sikring af huset: overvågning, sikkerhedsforanstaltninger, overensstemmelsesvurdering

Markedsovervågning, sikkerhedsforanstaltninger og overensstemmelsesvurdering er vigtige redskaber til at holde huset sikkert og dermed bidrage til det overordnede mål om at genoprette tilliden.

Den ændrede artikel 5 om markedsovervågning og artikel 6 om EU-beskyttelsesproceduren er blevet omstruktureret til bunds, samtidig med at de blev nøje afstemt med indholdet i Kommissionens forslag. Ordføreren ønskede at øge håndhævelsesprocedurens pålidelighed generelt og dermed bidrage til at genvinde alle parters tillid, fordi det nuværende markedsovervågningssystem ofte kritiseres. Til forbedringerne hører en særlig forbrugerbeskyttelsesprocedure i artikel 6, stk. 12. Produktdatabasen vil i høj grad fremme både markedsovervågnings- og beskyttelsesproceduren. Kommissionens koordinerende og stimulerende rolle styrkes også i det ændrede forslag.

Medlemsstaternes (artikel 4) og leverandørernes og forhandlernes (artikel 3) forpligtelser defineres bedre og har fået større funktionalitet. Artikel 9 om harmoniserede standarder for overensstemmelsesvurdering og andet (hvilket er af grundlæggende betydning, når nye produkter mærkes) er også blevet ændret. I hele forordningen er systemet af krydsreferencer mellem artiklerne blevet øget, hvilket understreger den tætte systemiske forbindelse mellem de forskellige elementer i den.

4.   Fra kælder til loft: andre redskaber til at få forordningen til at fungere

For så vidt angår de resterende artikler, har ordføreren følgende forslag:

•  Artikel 2 om definitioner udvides med seks nye definitioner, hvilket er begrundet i, at de anvendes regelmæssigt i hele teksten.

•  En ny artikel 6a om ajourføring af software dækker denne mulighed, som nu bliver hyppigere og hyppigere som følge af det voksende elektroniske indhold i energirelaterede produkter.

•  I artikel 1 om genstand og anvendelsesområde foreslås der en løsning på spørgsmålet om brugte produkter.

•  Artikel 10 om konsultationsforummet styrkes, og Kommissionen bemyndiges til at lytte til det, når den træffer afgørelser.

•  Den arbejdsplan, der er omhandlet i artikel 11, indeholder alle forslag om indgreb i systemet af delegerede retsakter og står som offentlig garanti for udviklingen heraf.

•  I artikel 16 om ikrafttræden foreslås det i ændringsforslaget at tilpasse ikrafttrædelsesdatoen til de krav, der stilles til leverandørerne i forbindelse med databasen (artikel 3, stk. 1, litra d)) i overensstemmelse med resten af den ændrede tekst.

5.   Lovgivningsmæssigt fodaftryk

Samråd med interesserede parter og borgere har været af afgørende betydning for udarbejdelsen af denne betænkning. Som lovet af ordføreren, da han underskrev "Transparency International Anti-Corruption Pledge"(2), opføres alle sådanne møder i en særlig oversigt i forbindelse med "lovgivningsmæssigt fodaftryk" på ordførerens websted(3).

Fra 20.10.2015 til 20.1.2016(4) afholdt ordføreren 17 møder med forskellige interesserede parter. Der blev afholdt seks møder med repræsentanter for andre EU-institutioner og medlemsstaternes faste repræsentationer, fire med fremstillingsindustrien, tre med repræsentanter for civilsamfundet (to forbrugersammenslutninger, en miljø-NGO), to med detailhandelsorganisationer; et med reklamebranchen og et med repræsentanter for energiselskaber. Desuden har aktive borgere bidraget med 67 bemærkninger via onlineplatformen "Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)"(5).

Alle de vigtigste aspekter i forslaget er blevet analyseret sammen med de interesserede parter som led i generelle drøftelser om energieffektivitet og energiunionens strategi. Nyskalering og markedsovervågning var de emner, der hyppigst blev drøftet. Produktdatabasen, standarder og testprocedurer samt forbrugeroplysningskampagner var også genstand for omfattende drøftelser.

(1)

"Økonomi" kommer oprindeligt af det græske ord oikonomia, der er baseret på oikos "hus" + nemein "forvalte" og således betyder forvaltning af husholdningen, medens den nuværende betydning stammer tilbage til det XVII århundrede.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ - Det lovgivningsmæssige fodaftryk vil blive ajourført under hele lovgivningsprocessen.

(4)

Den dato, hvor udkastet til betænkning blev indgivet til Europa-Parlamentets tjenestegrene.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (27.4.2016)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8–0189/2015 – 2015/0149(COD))

Ordfører for udtalelse: Aldo Patriciello

KORT BEGRUNDELSE

Energimærkning er gavnlig for miljøet, da det gør det muligt for kunderne at sammenligne produkter med hensyn til energieffektivitet og træffe omkostningseffektive og miljømæssigt bevidste købsbeslutninger.

Energimærkningssystemet er dog blevet uigennemsigtigt og til en vis grad meningsløst, hovedsagelig på grund af et for højt antal og en for stor diversificering af de højeste energieffektivitetsklasser, hvilket naturligvis forvirrer forbrugeren. Markedsovervågningen i medlemsstaterne efterlader desuden stadig plads til forbedringer og ville have gavn af et klarere og enklere produktinformationsordnings- og mærkningssystem.

Ordføreren glæder sig derfor over forslaget til en forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (COM(2015)341), der tager sigte på en øget gennemsigtighed for kunder og myndigheder med hensyn til energirelaterede produkter på EU-markedet.

Kommissionens forslag erstatter den nuværende energimærkningsramme og indfører en ordning for nyskalering af energieffektivitetsklasser. Forslaget giver også mulighed for en produktdatabase og klarlægger de forpligtelser, der påhviler de økonomiske aktører, der er involveret.

Ordføreren støtter de fleste af de nævnte dele, men foreslår en ændring af flere aspekter af forslaget, herunder først og fremmest:

•  Nyskaleringshyppighed

Kommissionen foreslår en periodisk tiårsrevisionscyklus og baserer sit koncept for nyskalering og genoprettelse af alle energieffektivitetsklasser på denne cyklus. Ordføreren mener, at hyppigheden af nyskalering udelukkende bør være evidensbaseret og tage hensyn til produktspecifikke behov. En fast cyklus vil ikke kunne imødekomme efterspørgslen på et marked under udvikling. Enhver nyskalering er en tilpasning til de tekniske og videnskabelige fremskridt og skal baseres på en grundig og specifik forberedende undersøgelse foretaget af Kommissionen. Alle henvisninger til en fast revisionscyklus bør udgå (betragtning 11 og artikel 7, stk. 3 og 4).

•  Belægning i topklasser

Som et svar på den for høje belægning og diversificeringen af klasse A for mange produkter forslår Kommissionen at fjerne de nye klasser A+ osv. og tømme de to højeste produktklasser A og B fuldstændigt. Ordføreren er overbevist om, at udtømning af de højeste klasser ville sende det forkerte signal til kunder og muligvis have en skadelig miljømæssig virkning, da det ville antyde, at der ikke er anbefalelsesværdige produkter til rådighed. Han forstår behovet for en langsigtet løsning og foreslår indførelse af en procentuel grænse for energiklasse A og B, hvis overskridelse udløser en nyskalering (betragtning 11; artikel 7, stk. 3).

•  Vedligeholdelse af databasen:

Ordføreren ønsker at understrege, at databasen kun er et teknisk redskab og ikke kan erstatte markedsovervågning. Generering af produktdatablade og upload eller indlæsning af data i en ekstern database kan udgøre en stor finansiel og administrativ byrde, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Oplysning af traditionelle formater i elektronisk form eller på papir til Kommissionen bør være juridisk gyldig, forudsat at oplysningerne er fuldstændige og standardiseret, og leverandøren kan gøres ansvarlig for oplysningerne i databasen. Leverandøren bør have ret til at bestemme, hvordan han ønsker at oplyse sine data (betragtning 16 og artikel 3, stk. 1, samt artikel 8).

•  Anbringelse eller visning af energimærket:

En række punkter i Kommissionens forslag er uklare med hensyn til anvendelse af elektronisk mærkning i stedet for et traditionelt mærke, der fastgøres til produktet. Elektronisk anbringelse af mærker i butikker er en forenkling for alle involverede parter og bør derfor fremmes (artikel 3, stk. 2).

Ordføreren anbefaler desuden at tilføje en definition af begrebet "energieffektivitet" i overensstemmelse med energieffektivitetsdirektivet 2012/27/EU.

Ordføreren glæder sig over, at brugte produkter er udelukket fra forslagets anvendelsesområde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Den Europæiske Unions klima- og energipolitik frem til 2030 og er nøglen til at dæmpe efterspørgslen efter energi.

(1) Den Europæiske Union er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Den Europæiske Unions klima- og energipolitik frem til 2030 og er nøglen til at dæmpe efterspørgslen efter energi og begrænse drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det er hensigtsmæssigt at erstatte direktiv 2010/30/EU med en forordning, som bibeholder det samme anvendelsesområde, men som ændrer og forbedrer nogle af direktivets bestemmelser for at tydeliggøre og ajourføre indholdet af disse. En forordning er det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele EU. En harmoniseret lovramme på EU-plan frem for på medlemsstatsplan nedbringer omkostningerne for producenterne og sikrer lige konkurrencevilkår. Harmonisering i hele Unionen sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked.

(4) Det er hensigtsmæssigt at erstatte direktiv 2010/30/EU med en forordning, som hovedsagelig bibeholder det samme anvendelsesområde, men som ændrer og forbedrer nogle af direktivets bestemmelser for at tydeliggøre og ajourføre indholdet af disse. En harmoniseret lovramme på EU-plan frem for på medlemsstatsplan nedbringer omkostningerne for producenterne og sikrer lige konkurrencevilkår. Harmonisering i hele Unionen sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked. Eftersom energiforbruget i transportmidler for personer eller varer er direkte eller indirekte reguleret af anden EU-lovgivning og -politik, er det hensigtsmæssigt fortsat at lade dem være undtaget fra denne forordnings anvendelsesområde. Denne undtagelse omfatter transportmidler, hvis motor forbliver på samme sted, når de er i drift, for eksempel elevatorer, rulletrapper og båndtransportører.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Det er hensigtsmæssigt at fritage brugte produkter fra denne forordning, der omfatter alle de produkter, der er taget i brug og gjort tilgængelige på markedet for anden gang eller mere.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem bevidste forbrugervalg vil gavne EU’s økonomi som helhed, fremme innovation og bidrage til opfyldelsen af EU’s energieffektivitetsmål for 2020 og 2030. Det vil også gøre det muligt for forbrugerne at spare penge.

(6) Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem bevidste forbrugervalg vil gavne EU’s økonomi som helhed, fremme innovation og bidrage til opfyldelsen af EU’s energieffektivitetsmål for 2020 og 2030 samt til opfyldelsen af EU's målsætninger for miljø- og klimaindsatsen. Det vil også gøre det muligt for forbrugerne at spare penge ved at nedbringe husholdningernes energiudgifter. Oversætternote: Betragtning 6 mangler i originaldokumentet, så bet. 7 i org. dok. svarer til bet. 6 i den danske udgave.

 

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Adgang til præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters specifikke energiforbrug letter forbrugerens valg til fordel for disse produkter, der forbruger mindre energi og andre væsentlige ressourcer i brugsfasen. Et standardiseret obligatorisk energimærke er et effektivt middel til at forsyne potentielle kunder med sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energiforbrug. Det bør suppleres med et produktdatablad. Energimærket skal være let genkendeligt, enkelt og kortfattet. Med dette mål for øje bør energimærkets nuværende farveskala fra mørkegrøn til rød bibeholdes som grundlag for oplysninger til forbrugerne om produkternes energieffektivitet. En klassificering med bogstaver fra A til G har vist sig at være mest effektiv for kunderne. I situationer, hvor produkter på grund af kravene til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF ikke længere kan inddeles i klasse "F" eller "G", bør disse klasser ikke vises på energimærket. I særlige tilfælde bør dette også gælde for klasse "D" og "E", men denne situation vil dog sandsynligvis ikke opstå, da mærket vil blive nyskaleret, når hovedparten af produktmodellerne ligger i de to bedste klasser.

Adgang til præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters specifikke energiforbrug letter forbrugerens valg til fordel for disse produkter, der forbruger mindre energi og andre væsentlige ressourcer i brugsfasen. Et standardiseret obligatorisk energimærke er et effektivt middel til at forsyne potentielle kunder med sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energiforbrug. Det bør suppleres med et produktdatablad. Energimærket skal være let genkendeligt, enkelt og kortfattet. Med dette mål for øje bør energimærkets nuværende farveskala fra mørkegrøn til rød bibeholdes som grundlag for oplysninger til forbrugerne om produkternes energieffektivitet. En klassificering med bogstaver fra A til G har vist sig at være mest effektiv for kunderne. I situationer, hvor produkter på grund af kravene til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF ikke længere kan inddeles i klasse "D", "E", "F" eller "G", bør disse klasser ikke vises på energimærket.

Begrundelse

Hvor klasserne er tomme af juridiske grunde, bør disse fjernes uanset andelen af produkter i de to øverste klasser.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Producenterne reagerer på energimærket ved at skabe stadig mere effektive produkter. Denne teknologiske udvikling fører til, at produkter hovedsageligt inddeles i de bedste energieffektivitetsklasser på mærket. Yderligere produktdifferentiering kan blive nødvendig for at give kunderne en korrekt sammenligning, hvilket gør det nødvendigt at nyskalere energimærker. Hvad angår hyppigheden af en sådan nyskalering, vil et tidsrum på ca. ti år være passende, idet der tages hensyn til at undgå unødig belastning af producenterne. Denne forordning bør derfor fastlægge nærmere regler for nyskalering for at opnå størst mulig retssikkerhed for leverandører og forhandlere. Et nyskaleret energimærke vil have tomme topklasser for at opmuntre til teknologiske fremskridt og give mulighed for udvikling og anerkendelse af stadig mere effektive produkter. Når et energimærke nyskaleres, bør det undgås at skabe forvirring hos kunderne ved at erstatte alle energimærker inden for kort tid.

(11) Producenterne reagerer på energimærket ved at skabe stadig mere effektive produkter. Denne teknologiske udvikling fører til, at produkter hovedsageligt inddeles i de bedste energieffektivitetsklasser på mærket. Yderligere produktdifferentiering kan blive nødvendig for at give kunderne en korrekt sammenligning, hvilket gør det nødvendigt at nyskalere energimærker. Hyppigheden af en sådan nyskalering afhænger af overbelægningen af de to topklasser, hvilket begrænser forbrugernes valgmuligheder og incitamenterne til at udvikle mere energieffektive produkter, idet der tages hensyn til at undgå unødig belastning af producenterne. Denne forordning bør derfor fastlægge nærmere regler for nyskalering for at opnå størst mulig retssikkerhed for leverandører og forhandlere. Et nyskaleret energimærke vil have tomme topklasser for at opmuntre til teknologiske fremskridt og give mulighed for udvikling og anerkendelse af stadig mere effektive produkter. Når et energimærke nyskaleres, bør det undgås at skabe forvirring hos kunderne ved at erstatte alle energimærker inden for kort tid.

Begrundelse

Den vigtigste årsag til at nyskalere energieffektivitetsmærket er overbelægningen af de øverste mærkningsklasser A og B, hvilket begrænser forbrugernes valgmuligheder og mindsker incitamentet til at købe energieffektive produkter. Eftersom energieffektiviteten for de enkelte produktgrupper udvikler sig i forskelligt tempo, kan den foreslåede 10-årige periode være for kort eller lang afhængigt af produktgruppen. Med henblik på at sikre at byrden med at revidere mærket er rimelig, og at forbrugerne har tilstrækkeligt med valgmuligheder, bør topklasserne A og B ikke tømmes, men bør indeholde et begrænset antal produkter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastlægge en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs rolle i forsynings- og distributionsprocessen. De økonomiske aktører bør være ansvarlige for overholdelsen i forhold til deres respektive roller i forsyningskæden og bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de kun gør produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med denne forordning og dens delegerede retsakter.

(12) Det er nødvendigt at fastlægge en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs rolle i forsynings- og distributionsprocessen. De økonomiske aktører bør være ansvarlige for overholdelsen i forhold til deres respektive roller i forsyningskæden og bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de kun gør produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med denne forordning og dens delegerede retsakter. Overvågningsmyndighederne bør gennem stikprøver verificere energiprodukternes overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200819 finder anvendelse på energirelaterede produkter. I betragtning af princippet om varers fri bevægelighed er det tvingende nødvendigt, at medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder samarbejder. Et sådant samarbejde om energimærkning bør styrkes med Kommissionens støtte.

(14) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200821 finder anvendelse på energirelaterede produkter. I betragtning af princippet om varers fri bevægelighed er det tvingende nødvendigt, at medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder samarbejder effektivt med en konstant udveksling af oplysninger, navnlig i forbindelse med resultaterne af kontrollerne til vurdering af produkters overensstemmelse samt afsætning på eller tilbagetrækning fra markedet af bestemte produkter. Et sådant samarbejde om energimærkning bør styrkes med Kommissionens støtte.

__________________

__________________

19 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

19 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at lette overvågningen af overholdelsen og forelægge ajourførte markedsdata til brug i lovgivningsprocessen for revisioner af produktspecifikke energimærker og oplysningsskemaer bør leverandører indføre deres produktoverensstemmelsesoplysninger elektronisk i en database, der oprettes af Kommissionen. Oplysningerne bør gøres offentligt tilgængelig for at give kunderne adgang til oplysninger og for at give mulighed for alternative måder for forhandlere at modtage energimærker. Markedsovervågningsmyndighederne bør have adgang til oplysningerne i databasen.

(15) For at lette overvågningen af overholdelsen og forelægge ajourførte markedsdata til brug i lovgivningsprocessen for revisioner af produktspecifikke energimærker og oplysningsskemaer bør leverandører, uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til markedsovervågning, indføre de påkrævede produktoverensstemmelsesoplysninger elektronisk til medtagelse i en database, der oprettes og vedligeholdes af Kommissionen. Oplysningerne bør gøres offentligt tilgængelige, herunder gennem brugen af apps og anden informationsteknologi, for at give kunderne adgang til de nødvendige oplysninger og for at give mulighed for alternative måder for forhandlere at modtage energimærker. Markedsovervågningsmyndighederne bør have adgang til oplysningerne i databasen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Energiforbrug og andre oplysninger om produkter, der er omfattet af specifikke krav i henhold til denne forordning, bør måles ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. Det gavner det indre marked, at der findes standarder, der er harmoniseret på EU-plan. I mangel af offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af produktspecifikke krav bør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre midlertidige måle- og beregningsmetoder for disse produktspecifikke krav. Når en henvisning til en standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bør overholdelsen af denne skabe en formodning om overensstemmelse med målemetoder for de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.

(18) Energiforbrug og andre oplysninger om produkter, der er omfattet af specifikke krav i henhold til denne forordning, bør måles i overensstemmelse med harmoniserede standarder og ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. Disse metoder bør så vidt muligt afspejle virkelige brugsvilkår, for at forbrugerne kan relatere til og stole på de oplysninger, der er angivet på energimærkerne. De bør også være klare og solide for at afskrække fra tilsigtet og utilsigtet omgåelse Det gavner det indre marked, at der findes standarder, der er harmoniseret på EU-plan. I mangel af offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af produktspecifikke krav bør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre midlertidige måle- og beregningsmetoder for disse produktspecifikke krav. Når en henvisning til en standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bør overholdelsen af denne skabe en formodning om overensstemmelse med målemetoder for de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Tilsynsmyndighederne bør undersøge, hvorvidt produkterne er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og navnlig med de harmoniserede regler for beregning og måling af produktstandarder. Disse kontrolundersøgelser bør foretages på en sådan måde, så de afspejler de virkelige vilkår for brugen af produktet. Designkarakteristika, der er beregnet på at forfalske testresultater, bør specifikt forbydes.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør udarbejde en arbejdsplan for revisionen af energimærker for bestemte produkter, herunder en vejledende liste over yderligere energirelaterede produkter, for hvilke der kunne fastsættes en energimærkning. Første led i gennemførelsen af arbejdsplanen bør være en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af de pågældende produktgrupper. Denne analyse bør også omfatte supplerende oplysninger, herunder muligheden for - og omkostningerne ved – at forsyne forbrugerne med oplysninger om et energirelateret produkts præstationer, såsom dets absolutte energiforbrug, dets holdbarhed og dets miljøpræstationer, i overensstemmelse med målet om at fremme en cirkulær økonomi. Sådanne supplerende oplysninger bør gøre mærket lettere at forstå og mere effektivt for forbrugerne og bør ikke have nogen negative konsekvenser for forbrugerne.

(19) Kommissionen bør udarbejde en arbejdsplan for revisionen af energimærker for bestemte produkter, herunder en vejledende liste over yderligere energirelaterede produkter, for hvilke der kunne fastsættes en energimærkning. Første led i gennemførelsen af arbejdsplanen bør være en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af de pågældende produktgrupper. Denne analyse bør også omfatte supplerende oplysninger, herunder muligheden for – og omkostningerne ved – at forsyne forbrugerne med oplysninger om et energirelateret produkts præstationer, såsom dets energiforbrug, dets holdbarhed og dets miljøpræstationer, i overensstemmelse med målet om at fremme en cirkulær økonomi. Sådanne supplerende oplysninger bør gøre mærket lettere at forstå og mere effektivt for forbrugerne og bør ikke have nogen negative konsekvenser for forbrugerne.

Begrundelse

Begrebet "absolutte energiforbrug" er uklart og vil tilskynde til ufokuserede drøftelser om produktets livscyklus og økologiske fodaftryk og dermed vanskeliggøre beslutningstagningen enormt.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Økodesign har opnået væsentlige resultater med henblik på at forbedre produkters energieffektivitet og energiforbrug og derved mindske husholdningernes energiudgifter og -forbrug og reducere drivhusgasemissionerne; Det er derfor nødvendigt at udvide listen over produkter omfattet af denne lovgivning og hurtigst muligt medtage alle egenskaberne vedrørende ressourceeffektivitet i kravene til produktdesign ved fastsættelse af horisontale krav, bl.a. vedrørende holdbarhed, muligheder for at gennemgå reparation og genanvendelighed.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter rammevilkår for angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger under anvendelsen samt supplerende oplysninger om energirelaterede produkter for at give forbrugerne mulighed for at vælge mere effektive produkter.

1. Denne forordning fastsætter rammevilkår for angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger under anvendelsen samt supplerende miljø- og ydelsesoplysninger om energirelaterede produkter for at give forbrugerne mulighed for at vælge mere effektive og bæredygtige produkter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

2. Denne forordning finder anvendelse på energirelaterede produkter, der bringes i omsætning på EU-markedet eller tages i brug på EU-markedet. Den finder ikke anvendelse på:

Begrundelse

En positiv definition af omfanget er påkrævet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) "energirelateret produkt": enhver vare eller system eller tjenesteydelse med en indvirkning på energiforbruget under anvendelse, som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen, herunder dele, der skal indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning og tages i brug

(11) "energirelateret produkt": enhver vare, ethvert system eller enhver tjeneste, der har indvirkning på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen, herunder dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen som enkeltdele for kunder, og hvis miljøpræstationer kan vurderes selvstændigt

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) "Energiforbrug": den mængde energi, som et produkt forbruger til at udføre sin opgave, målt på grundlag af cyklus, på årsbasis eller levetid på en teknologisk neutral måde, der er sammenlignelig inden for en produktkategori;

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 11 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) "Produktgruppe": en gruppe energirelaterede produkter med den samme funktionalitet og, når der er tale om multifunktionelle energirelaterede produkter, med den samme hovedfunktion eller den samme gruppe hovedfunktioner;

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) "energimærke": et grafisk diagram, herunder med en klassificering, der anvender bogstaverne fra A til G med syv forskellige farver, fra mørkegrøn til rød med henblik på at vise energiforbruget

(13) "energimærke": et grafisk diagram i trykt eller elektronisk form, der omfatter en klassificering for at vise produkters energiforbrug med henblik på at muliggøre sammenligning af produkter

Begrundelse

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) "produktdatablad": et standardiseret skema med oplysninger om et produkt

(17) "Produktdatablad": et standardiseret skema i trykt eller elektronisk form med oplysninger om et produkt

Begrundelse

Leverandører bør have lov til at udforme mærker og datablade i det format, de ønsker. Elektroniske midler og online-midler bliver mere og mere udbredte. En fremtidssikret tekst skal helst også kunne foreligge i elektronisk form. Producenter benytter mange forskellige ruter til at markedsføre deres produkter, og de forskellige måder, som mærket kan foreligge på, skal være i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) "nyskalere": en periodisk stramning af kravene til at opnå en energiklasse på et energimærke for et bestemt produkt, hvilket for eksisterende energimærker kan indebære fjernelse af visse energiklasser

(18) 18) "nyskalere": en øvelse, der ændrer korrelationen mellem energieffektivitet og klassen for en mærkningsordningen for at opnå en stramning af kravene til at opnå en energiklasse på et energimærke for et bestemt produkt

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) "supplerende oplysninger": oplysninger om et energirelateret produkts funktions- og miljømæssige præstationer, såsom dets absolutte energiforbrug og dets holdbarhed, der bygger på data, som kan måles af markedsovervågningsmyndighederne, er entydige og ikke har nogen væsentlige negative konsekvenser for mærkets forståelighed og effektivitet for forbrugerne.

(20) "supplerende oplysninger": oplysninger om et energirelateret produkts funktions- og miljømæssige præstationer samt præstationer i forbindelse med en effektiv anvendelse af ressourcerne, såsom dets absolutte energiforbrug, dets holdbarhed og dets varige levetid, muligheder for at gennemgå reparation eller indhold af genanvendt materiale, der bygger på data, som kan måles af markedsovervågningsmyndighederne, er entydige og ikke har nogen væsentlige negative konsekvenser for mærkets forståelighed og effektivitet for forbrugerne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 20 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) "energieffektivitet": forholdet mellem resultat i form af ydeevne, tjenesteydelser, varer eller energi og tilførsel i form af energi.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de skal sikre, at produkter, der bringes i omsætning, gratis forsynes med nøjagtige energimærker og produktdatablade i overensstemmelse med denne forordning og de relevante delegerede retsakter

a) de skal sikre, at produkter, der bringes i omsætning, gratis forsynes med nøjagtige energimærker i trykt eller elektronisk form og produktdatablade i overensstemmelse med denne forordning og de relevante delegerede retsakter

Begrundelse

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) For produktgrupper, hvor produktet består af adskillige dele eller komponenter, og produktets energieffektivitetsklasse er en funktion af denne kombination, stiller leverandørerne de nøjagtige energimærker gratis til rådighed for forhandlerne på frembydningsstedet med forbehold af leverandørens valg af miljømærkets form.

Begrundelse

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de skal levere energimærkerne omgående og gratis efter anmodning fra forhandlerne

b) de skal levere energimærkerne omgående og gratis efter anmodning fra forhandlerne i overensstemmelse med de relevante delegerede retsakter, hvori energimærkets form (trykt eller elektronisk) kan angives under hensyn til forhandlernes behov

Begrundelse

Artikel 3.1 bør præcisere, hvordan miljømærket og produktdatabladet skal leveres. Mærkerne kan fremover leveres i trykt form, men fremover kan det vise sig at være mere praktisk at benytte elektroniske midler for at være mere lydhør over for forhandlernes behov sammenlignet med at fremsende trykte mærker med posten. Der kan defineres en elektronisk løsning i delegerede retsakter, hvis forhandlerne accepterer det. Dette sker for at sikre, at rammerne er fremtidssikrede.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) de skal stille produktdatabladet (i trykt eller elektronisk form) gratis til rådighed for forhandleren med forbehold af forhandlerens valg af formen på produktdatabladet i overensstemmelse med de relevante delegerede retsakter

Begrundelse

I artikel 3, stk. 1, litra ba), præciseres det, hvordan produktdatabladet skal leveres. I den nuværende lovgivning om produktdatablade er der juridisk usikkerhed om, hvordan de skal leveres. Til forskal fra energimærker vil de vanskeligt kunne være sprogneutrale, og vi foreslår derfor, at de stilles til rådighed for den endelige forbruger gennem kataloger eller websites eller ved hjælp af andre passende midler.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) de må ikke bringe produkter i omsætning, der er konstrueret på en sådan måde, at nogen af modellens ydeevner automatisk ændres under testbetingelser med det formål at opnå et bedre niveau for de parametre, der er fastsat i den gennemførelsesretsakt, eller som fremgår af den dokumentation, der leveres med produktet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) de kan ikke ved hjælp af softwareopdateringer, via fjernadgang, automatisk eller påkrævede opdateringer, indføre ændringer, som vil påvirke ydeevnen og lede til en stigning i energiforbruget under et produkts levetid, hvis i brugsfaserne, eller i standbytilstand efter produktet er i brug;

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de skal, før et produkt bringes i omsætning, registrere de oplysninger, der er anført i bilag I, i den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8.

d) de skal, før enheder af et produkt bringes i omsætning, registrere de oplysninger, der er anført i bilag I, direkte i den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8, eller fremlægge disse oplysninger i et standardiseret elektronisk format til Kommissionen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de skal på en synlig måde vise det energimærke, som er stillet til rådighed af leverandøren eller på anden vis for et produkt, der er omfattet af en delegeret retsakt

a) de skal på en synlig måde, direkte på apparatet eller i dets umiddelbare nærhed, vise energimærket, som er stillet til rådighed af forhandleren eller på anden måde, for et produkt er omfattet af en delegeret retsakt

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de skal, hvis de ikke har et energimærke eller et nyskaleret energimærke

b) de skal, hvis de ikke har et energimærke eller et nyskaleret energimærke, og uden at dette berører leverandørernes forpligtelse til straks og gratis at levere energimærkerne til dem

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) udskrive energimærket fra den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8, hvis denne funktion er til rådighed for produktet eller

ii) udskrive dette energimærke eller downloade det med henblik på elektronisk anbringelse fra den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8, hvis denne funktion er til rådighed for produktet eller

Begrundelse

Elektronisk anbringelse af energimærker i butikker er en forenkling og et af de vigtigste elementer i denne lovgivningsmæssige foranstaltning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) udskrive energimærket eller det nyskalerede energimærke fra leverandørens websted, hvis denne funktion er til rådighed for produktet

iii) udskrive dette energimærke eller downloade det med henblik på elektronisk anbringelse i et format, der giver mulighed for genbrug af det elektroniske energimærke, fra leverandørens websted, hvis denne funktion er til rådighed for produktet

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere overholder forpligtelserne og kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter.

2. Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere overholder forpligtelserne og kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter. Medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder skal for eksempel ved hjælp af stikprøver sikre, at produkter, som sælges på markedet opfylder kravene til den angivne energiklasse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når medlemsstaterne yder incitamenter i forbindelse med et energirelateret produkt, der er omfattet af denne forordning og nærmere specificeret i en delegeret retsakt, skal de tilskynde til at nå den bedste energieffektivitetsklasse, der er fastsat i den gældende delegerede retsakt.

3. Når medlemsstaterne yder et incitament i forbindelse med et energirelateret produkt, der er omfattet af denne forordning og nærmere specificeret i en delegeret retsakt, skal dette incitament tilskynde til at nå de bedste energieffektivitetsklasser, som produkterne er tilgængelige i, der er fastsat i den gældende delegerede retsakt.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og dens delegerede retsakter og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest på anvendelsesdatoen for denne forordning Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

5. Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og dens delegerede retsakter og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og være afskrækkende samt udligne de økonomiske fordele ved manglende overholdelse. Medlemsstaterne giver senest på anvendelsesdatoen for denne forordning Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen kan uafhængigt prøve produkternes energimæssige ydeevne og kontrollere overensstemmelsen. Kommissionen kan hyre en tredjepart til dette formål.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Energirelaterede produkter med energimærke skal være underlagt stikprøvekontroller, der udføres periodisk af de nationale markedsovervågningsmyndigheder for hver gruppe af produkter på grundlag af harmoniserede standarder, med det formål at vurdere deres overensstemmelse med kravene i denne forordning og de tilhørende delegerede retsakter. De nationale markedsovervågningsmyndigheder skal desuden kontrollere gennem stikprøver, at alle de energirelaterede produkter som omtalt i denne forordning rent faktisk er opført i den produktdatabase, der er oprettet i henhold til artikel 8.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 13 delegerede retsakter, der fastsætter regler med det formål på EU-plan at harmonisere de nationale markedsovervågningsmyndigheders gennemførelse af kontrollerne, og hvor der fastsættes frister og metoder for udførelse af kontrollerne. Disse kontroller skal afspejle de reelle forhold, under hvilke produkterne anvendes.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Udvikling af produkter med det formål at ændre kontrolresultaterne og dermed bedrage markedsovervågningsmyndighederne er udtrykkeligt forbudt.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til deres nationale territorium, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt leverandøren at træffe.

3. Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at der har været manglende overensstemmelse med kravene, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt leverandøren at træffe, og oploader informationen i produktdatabasen.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Hvis der efter afslutningen af proceduren i stk. 4 og 5 gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og leverandøren og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

10. Hvis der efter afslutningen af proceduren i stk. 4 og 5 gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt de nationale foranstaltninger er berettigede eller ej, og kan træffe afgørelse om passende foranstaltninger.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 12 og 13 indføre energimærker eller nyskalere eksisterende energimærker.

1. Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 12 og 13 indføre energimærker eller nyskalere eksisterende energimærker.

 

Energimærkerne skal udformes på en sådan måde, at den absolutte produktydeevne (energiforbrug) og den relative ydeevne (energieffektivitet under hensyntagen til relevante aspekter af produktmodellen såsom størrelse, volumen og/eller faciliteter) afspejles i beregningen med henblik på definition af energiklassen. Ud over energiklassen skal energiforbruget vises pr. cyklus, pr. livscyklus eller en hvilken som helst periode, der er mest relevant for produktkategorien.

 

Tilføjelse af ikke-energirelaterede elementer på energimærket eller produktdatabladet tages i betragtning, herunder - men ikke begrænset til - følgende:

 

- støj,

 

- gratis garantiperiode, som tilbydes slutbrugeren, og holdbarhed,

 

- adgang til reservedele og reparationsoplysninger

 

- kemisk indhold (som krævet i artikel 33 i REACH "ret til information")

 

- "intelligente" aspekter ved produktet.

 

Energimærket skal omfatte en QR-kode eller et andet digitalt mønster, der gør det muligt at udnytte internetbaserede teknologier bedst muligt.

 

Energimærkerne skal være teknologisk neutrale, således at der kan foretages en sammenligning af alle enheder, der leverer lignende tjenester, uafhængigt af deres energibærer eller den anvendte teknologi. Der er kun et energimærke for produkter med tilsvarende funktioner, og der er ingen undtagelser fra mærkningspligten. Når man sammenligner forskellige energimedier i forbindelse med energimærket, henvises der til den primære energi baseret på EU-gennemsnittet for energikonverteringseffektivitet (primær energifaktor) for at vurdere produkternes ydeevne og energiklasse.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen skal sikre, at der ved indførelse eller nyskalering af et energimærke fastsættes krav, således at ingen produkter forventes at falde inden for energiklasse A eller B på tidspunktet for indførelsen af energimærket, og således at det anslåede tidspunkt, hvor et flertal af modellerne vil falde ind under disse energiklasser, er mindst ti år senere.

3. 3. Kommissionen skal sikre, at der ved indførelse eller nyskalering af et energimærke fastsættes krav, således at ingen produkter forventes at falde inden for energiklasse A på tidspunktet for indførelsen af energimærket. I særlige tilfælde, hvor den teknologiske udvikling forventes at ske hurtigere, bør der fastlægges krav, således at ingen produkter forventes at ligge i energiklasse A eller B på tidspunktet for indførelsen eller nyskaleringen af mærket.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Energimærker nyskaleres periodisk.

4. Kommissionen tager energimærkerne op til fornyet overvejelse med henblik på nyskalering, hvis den konstaterer, at:

 

a) i) 25 % af de solgte produkter på EU-markedet falder inden for den øverste energiklasse A eller

 

b) i) 45 % af de solgte produkter på EU-markedet falder inden for energiklasse A eller B.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) skal forhandlerne erstatte de eksisterende energimærker på udstillede produkter, herunder også på internettet, med nyskalerede energimærker inden for en uge efter den dato, der er fastsat herfor i den relevante delegerede retsakt. Forhandlerne må ikke vise det nyskalerede energimærke før denne dato.

b) skal forhandlerne erstatte de eksisterende energimærker på udstillede produkter, herunder også på internettet, med nyskalerede energimærker inden for en måned efter den dato, der er fastsat herfor i den relevante delegerede retsakt. Forhandlerne må ikke vise det nyskalerede energimærke før denne dato.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) De grafikker, der bruges på energimærkerne, skal være synligt forskellige fra dem, der bruges på det gamle energimærke, og Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne gennemfører en oplysningskampagne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Energimærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 direktiv 2010/30/EU før datoen for anvendelse af denne forordning, betragtes som energimærker i forbindelse med denne forordning. Kommissionen tager disse energimærker op til fornyet overvejelse inden fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning med henblik på nyskalering af dem.

6. 6. Energimærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 direktiv 2010/30/EU før datoen for anvendelse af denne forordning, nyskaleres til A-G, som finder anvendelse senest fem år efter den relevante delegerede retsakts ikrafttræden eller fra [gennemførelsesdatoen for denne forordning], idet den seneste af disse datoer gælder, for at begrænse tilfælde, hvor der på samme tid findes flere energimærker med forskellig skalering, hvilket forvirrer forbrugerne.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Leverandørerne skal registrere de nødvendige oplysninger direkte i produktdatabasen eller fremlægge disse oplysninger i et standardiseret elektronisk format til Kommissionen. Leverandørerne skal verificere produktdataene i databasen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen opretter og vedligeholder en produktdatabase, der indeholder de i bilag I omhandlede oplysninger. De oplysninger, som er opført under punkt 1 i bilag I, skal gøres offentligt tilgængelige.

Kommissionen opretter og vedligeholder en produktdatabase, der indeholder de i bilag I omhandlede oplysninger. De oplysninger, som er opført under punkt 1 i bilag I, skal gøres offentligt tilgængelige. De oplysninger, som er opført i punkt 2 i bilag I, er kun tilgængelige for Kommissionen og de nationale markedsovervågningsmyndigheder, der sikrer beskyttelse af deres fortrolige karakter.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af et produkts anvendes sådanne harmoniserede standarder, anses produktet for at opfylde de relevante krav til måling og beregning i den delegerede retsakt.

Hvis der i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af et produkts anvendes sådanne harmoniserede standarder, anses produktet for at opfylde de relevante krav til måling og beregning i den delegerede retsakt. Overensstemmelsen skal kontrolleres af en relevant markedsovervågningsmyndighed.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen sikrer, at disse harmoniserede standarder har afspejlet alle de tilstande, funktioner og variabler, der påvirker produktets ydeevne.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det er relevant, skal Kommissionen inden vedtagelsen af delegerede retsakter forbrugerteste udformningen og indholdet af energimærkerne for specifikke produktgrupper for at sikre, at de har en klar forståelse af energimærkerne.

Kommissionen skal inden vedtagelsen af delegerede retsakter forbrugerteste udformningen og indholdet af energimærkerne for specifikke produktgrupper for at sikre, at de har en klar forståelse af energimærkerne.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) målings- og beregningsmetoder, der vil simulere de realistiske brugsbetingelser for at muliggøre en nøjagtig vurdering af et produkts energieffektivitet, delvis ved at måle strømtilførslen under realistiske afprøvningsbetingelser og, hvor dette er relevant, at fastslå, hvor lang tid det tager, før et produkt leverer et bestemt output i form af ydeevne eller tjenester;

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) indholdet og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedrørende den tekniske dokumentation og produktdatabladet

g) g) indholdet og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedrørende den tekniske dokumentation og produktdatabladet, herunder de metodologier og formler, der skal bruges til at fastlægge oplysningerne, der skal fremgå af energimærket og produktdatabladet, hvor det er relevant med afspejling af geografiske variationer og det eventuelle behov for tredjepartsverificering af den erklærede ydeevne

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) procedurerne for overensstemmelsesvurdering og de måle- og beregningsmetoder, der anvendes til at fastslå de oplysninger, der fremgår af produktets energimærke og produktdatabladet

k) procedurerne for overensstemmelsesvurdering og de måle- og beregningsmetoder, der anvendes til at fastslå de oplysninger, der fremgår af produktets energimærke og produktdatabladet under produktets reelle anvendelsesforhold

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) hvorvidt der for større apparater kræves en højere grad af energieffektivitet for at opnå en given energiklasse

l) betingelserne for, hvorvidt der for større apparater kræves en højere grad af energieffektivitet for at opnå en given energiklasse

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest otte år efter ikrafttrædelsen vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og fremsender en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal omfatte en vurdering af, hvor effektivt denne forordning har givet kunderne mulighed for at vælge mere effektive produkter, under hensyntagen til dens indvirkning på erhvervslivet.

Senest ... [otte år efter ikrafttrædelsen af denne forordning] vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og indgiver en rapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal omfatte en vurdering af, hvor effektivt denne forordning har givet kunderne mulighed for at vælge mere effektive produkter, under hensyntagen til dens indvirkning på erhvervslivet, og hvordan denne forordning har bidraget til at nå målene for nedbringelse af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) oplysninger om produktets holdbarhed, muligheder for at gennemgå reparation og genanvendelighed samt tilgængelighed på markedet af dele af produktet, således at det kan repareres.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) supplerende oplysninger.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Energieffektivitetsmærkning

Referencer

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

7.9.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Aldo Patriciello

25.9.2015

Behandling i udvalg

17.2.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

63

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marie-Christine Boutonnet


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Energieffektivitetsmærkning

Referencer

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Dato for høring af EP

15.7.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Ordførere

       Dato for valg

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Dato for vedtagelse

14.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

63

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Dato for indgivelse

21.6.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik