Διαδικασία : 2015/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0213/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0213/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1373kWORD 963k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Dario Tamburrano

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0341),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0189/2015),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2016(1),

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0213/2016),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας από τα προϊόντα και, επομένως, προάγει την καινοτομία.

(2) Η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα αποτελεσματικά και βιώσιμα ενεργειακά προϊόντα και έτσι αποτελεί σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την καινοτομία και τις επενδύσεις στην παραγωγή των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους. Ο κανονισμός είναι το κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών και εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές και εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά.

(4) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων. Ο κανονισμός είναι το κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών και εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό των μεταχειρισμένων προϊόντων, στα οποία συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα προϊόντα που, έχοντας ήδη χρησιμοποιηθεί, διατίθενται στην αγορά για δεύτερη φορά ή και περισσότερες φορές.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας των μέσων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων ρυθμίζεται άμεσα ή έμμεσα από άλλες ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές, κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουν να εξαιρούνται τα μέσα αυτά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην παρούσα εξαίρεση περιλαμβάνονται τα μέσα μεταφοράς των οποίων ο κινητήρας παραμένει στην ίδια θέση όσο αυτά λειτουργούν, όπως οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και οι ιμάντες μεταφοράς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών επιλογών ωφελεί την οικονομία της Ένωσης συνολικά, προάγει την καινοτομία και ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030. Θα επιτρέψει επίσης την εξοικονόμηση χρημάτων από τους καταναλωτές.

(7) Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών επιλογών και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ωφελεί την οικονομία της Ένωσης συνολικά, μειώνει τη ζήτηση ενέργειας και εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς ενέργειας. Συμβάλλει, επίσης, στην ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει κίνητρα για την έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, και επιτρέπει στις βιομηχανίες που αναπτύσσουν και παράγουν τα πιο αποδοτικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030, καθώς και για τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 έθεσε με τα συμπεράσματά του έναν ενδεικτικό στόχο σε επίπεδο Ένωσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης το 2030 κατά 27% τουλάχιστον σε σύγκριση με τις προβλέψεις για τη μελλοντική κατανάλωση ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα αναθεωρηθεί έως το 2020 έχοντας υπόψη ποσοστό 30% σε επίπεδο Ένωσης. Έθεσε επίσης έναν δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για 40% τουλάχιστον μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα νοικοκυριά το 2030 σε σύγκριση με το 1990, συμπεριλαμβανομένης μείωσης των εκπομπών από τομείς εκτός συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά 30%.

διαγράφεται

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η παροχή επακριβών, σημαντικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση τους. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν. Το σήμα πρέπει να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο, απλό και συνοπτικό. Για τον σκοπό αυτό, η υφιστάμενη χρωματική κλίμακα του σήματος που κυμαίνεται από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο χρώμα θα πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο σήμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις κατηγορίες «D» και «E», παρόλο ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί λόγω του ότι το σήμα θα αναπροσαρμοσθεί μόλις κριθεί ότι η πλειοψηφία των προτύπων των προϊόντων εμπίπτει στις δύο κορυφαίες κατηγορίες.

(9) Η παροχή επακριβών, σημαντικών, επαληθεύσιμων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση τους προκειμένου να πετύχουν μια συγκεκριμένη επίδοση. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση και την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν, να αναφέρεται ως «δελτίο προϊόντος» στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ, που μπορεί να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. Το σήμα πρέπει να είναι περιεκτικό, με βάση σωστή μεθοδολογία μέτρησης και υπολογισμού, και εύκολα αναγνωρίσιμο και κατανοητό. Για τον σκοπό αυτό, η καθιερωμένη δέσμη χρωμάτων του σήματος, σκούρο πράσινο έως κόκκινο, θα πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η γνωστή ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλες τις ομάδες προϊόντων θα πρέπει να αυξήσουν τη διαφάνεια και την κατανόηση μεταξύ των πελατών. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εμφανίζονται στο σήμα σε σκούρο γκρι, προκειμένου να διατηρηθεί μια ενοποιημένη κλίμακα από Α έως G για όλες τις ομάδες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η χρωματική κλίμακα του σήματος από σκούρο πράσινο έως κόκκινο θα πρέπει να διατηρηθεί για τις υπόλοιπες ανώτερες κατηγορίες και θα πρέπει να ισχύει μόνο για νέες μονάδες προϊόντος που διατίθενται στην αγορά.

 

_______________

 

Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και εμφάνισης των σημάτων ηλεκτρονικά, όπως μέσω του διαδικτύου, αλλά και σε ηλεκτρονικές οθόνες στα καταστήματα. Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της προόδου αυτής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει τη χρήση ηλεκτρονικών σημάτων για την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση του φυσικού ενεργειακού σήματος. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εμφάνιση του ενεργειακού σήματος, όπως σε ορισμένες μορφές εξ αποστάσεως πωλήσεων και σε διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης, οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον για την ενεργειακή κατηγορία του προϊόντος.

(10) Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και εμφάνισης των σημάτων ηλεκτρονικά, όπως μέσω του διαδικτύου, αλλά και σε ηλεκτρονικές οθόνες στα καταστήματα. Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της προόδου αυτής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει τη χρήση ηλεκτρονικών σημάτων για το έντυπο ενεργειακό σήμα. Αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση του προμηθευτή να συνοδεύει κάθε μονάδα ενός προϊόντος με έντυπο σήμα για τον έμπορο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εμφάνιση του ενεργειακού σήματος, οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον για την ενεργειακή κατηγορία του μοντέλου προϊόντος. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων θα μπορούσε επίσης να θεσπίσουν εναλλακτικές διατάξεις για την τοποθέτηση του σήματος για μικρού μεγέθους προϊόντα, και όταν τα ίδια προϊόντα εμφανίζονται μαζί σε μεγάλες ποσότητες.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στο ενεργειακό σήμα δημιουργώντας συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη των προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, κρίνεται κατάλληλο αυτή να πραγματοποιείται ανά περίπου δέκα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους κατασκευαστές. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Οι ανώτατες κατηγορίες της νέας αναπροσαρμοσμένης κλίμακας δεν θα πρέπει να περιέχουν προϊόντα ώστε να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

(11) Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στο ενεργειακό σήμα αναπτύσσοντας και διαθέτοντας στην αγορά συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Παράλληλα, θα διακόψουν την παραγωγή των λιγότερο αποδοτικών προϊόντων, παροτρυνόμενοι προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την οικολογικό σχεδιασμό. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη των μοντέλων προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, κρίνεται ότι πρέπει να πραγματοποιείται ανά περίπου δέκα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους κατασκευαστές και οι έμποροι, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μικρές επιχειρήσεις. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αποφύγει την περιττή ή την αναποτελεσματική αναπροσαρμογή, που θα αποβεί σε βάρος τόσο των κατασκευαστών όσο και των πελατών. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Πριν από κάθε αναπροσαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να εκπονεί διεξοδική προπαρασκευαστική μελέτη. Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων και βάσει λεπτομερούς αξιολόγησης του δυναμικού της, ένα πρόσφατα αναπροσαρμοσμένο σήμα θα πρέπει να διαθέτει κενό χώρο στην κορυφή της κλίμακας ώστε να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς αποδοτικότερων προτύπων προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου και εφικτού χρονικού διαστήματος, και καθιστώντας την οπτική εμφάνιση του αναπροσαρμοσμένου σήματος ευδιάκριτη σε σχέση με το παλαιό σήμα, σε συνδυασμό με κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία των καταναλωτών που θα υποδηλώνουν σαφώς την εισαγωγή της νέας έκδοσης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ταξινόμησης της συσκευής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Η σημερινή εξέλιξη των σημάτων που θεσπίστηκε με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ δημιουργεί την ανάγκη για αρχική αναπροσαρμογή των υφιστάμενων σημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιογενής κλίμακα από το Α έως το G, με προσαρμογή στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών στο ενεργειακό σήμα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων σημάτων που απομιμούνται το ενεργειακό σήμα για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται συμπληρωματικά σήματα, ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που ενδέχεται να παραπλανήσουν ή να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.

(14) Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών στο ενεργειακό σήμα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων σημάτων που απομιμούνται το ενεργειακό σήμα για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται συμπληρωματικά σήματα, ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που δεν διαφοροποιούνται σαφώς από το σήμα ενεργειακής απόδοσης και θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραπλανήσουν ή να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που καλύπτονται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. Η εν λόγω συνεργασία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συνδρομής της Επιτροπής.

(15) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, μέσω της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων συμμόρφωσης των προϊόντων και των συνεπειών τους. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ένωση. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τον οικολογικό σχεδιασμό και η Ομάδα Διοικητικής Συνεργασίας (ADCO) για την Ενεργειακή Σήμανση θα πρέπει να ενισχυθούν από την Επιτροπή, ως πλαίσιο για τη συνεργασία των αρχών εποπτείας της αγοράς.

__________________

__________________

21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά της Ένωσης, και να αξιοποιηθούν οι λιγοστοί πόροι με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, οι αρχές εποπτείας των εθνικών αγορών θα πρέπει να επιτελέσουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και μέσω δοκιμών των φυσικών προϊόντων, και το Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες δοκιμές του προϊόντος, να διαθέτουν τα πρωτόκολλα δοκιμών και να μοιράζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών τους, αποφεύγοντας έτσι διπλές δοκιμές και ανοίγοντας το δρόμο για τα περιφερειακά κέντρα αριστείας για τη φυσική εξέταση. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να κοινοποιούνται ακόμη και όταν μια δοκιμή δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε παράβαση.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία αναθεώρησης των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών των επιμέρους προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση δεδομένων.

(16) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εποπτείας της αγοράς που έχουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία αναθεώρησης των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών των επιμέρους προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την απαιτούμενη συμμόρφωση των προϊόντων τους ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Το τμήμα των πληροφοριών που απευθύνονται στους καταναλωτές θα πρέπει να διατίθενται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα, έτσι ώστε να παρέχουν στους προγραμματιστές εφαρμογών και σε άλλα εργαλεία σύγκρισης, δυνατότητα χρήσης. Η εύκολη άμεση πρόσβαση στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων του προϊόντος θα πρέπει να διευκολύνεται από έναν δυναμικό κωδικό ταχείας αντίδρασης (QR) ή άλλα εργαλεία προσανατολισμένα προς τον χρήστη που θα περιλαμβάνονται στο εκτυπωμένο σήμα. Θα πρέπει να διατίθενται συμπληρωματικές πληροφορίες από τους προμηθευτές σχετικά με τη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων των προϊόντων τόσο για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και την Επιτροπή. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία είναι ευαίσθητα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την υποχρέωση συνεργασίας των προμηθευτών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να δημιουργήσει και θα συντηρεί διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει στις αρχές εποπτείας της αγοράς πρόσβαση στις αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες περιέχονται στους διακομιστές των παραγωγών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η κατανάλωση ενέργειας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς να υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εναρμονισθεί σε επίπεδο Ένωσης. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω μοντέλο, η συμμόρφωση με το μοντέλο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(19) Η απόλυτη κατανάλωση ενέργειας και άλλες περιβαλλοντικής φύσεως και όσον αφορά την απόδοση πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους και με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Αυτές οι μέθοδοι και το περιβάλλον δοκιμών, τόσο για τους προμηθευτές όσο και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες προς τις πραγματικές συνθήκες χρήσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος από τον μέσο καταναλωτή και συμπαγείς, προκειμένου να αποτρέπουν την εκούσια και ακούσια καταστρατήγηση. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη ρύθμιση με την καλύτερη ενεργειακή απόδοση ή στην οικολογική λειτουργία, οι οποίες δεν αντιστοιχούν συνήθως στη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή. Οι τιμές ανοχής και οι προαιρετικές παράμετροι δοκιμής πρέπει να ορίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην οδηγούν σε σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τα οφέλη σε επίπεδο απόδοσης οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των αποτελεσμάτων που δηλώνονται πρέπει να περιορίζονται στο στατιστικό περιθώριο σφάλματος του εξοπλισμού μέτρησης. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω μοντέλο, η συμμόρφωση με το μοντέλο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό σήμα. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει, η διάρκεια ή η περιβαλλοντική επίδοση, σε συμμόρφωση με το στόχο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την καταλληλότητα του σήματος και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς.

(20) Με βάση το πεδίο αναφοράς του κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό σήμα και θα πρέπει να επικαιροποιεί περιοδικά το πρόγραμμα εργασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος παροχής στους καταναλωτές επακριβών πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι το κόστος κύκλου ζωής, η δυνατότητα επιδιόρθωσης, η συνδεσιμότητα, η περιεκτικότητα σε ανακυκλούμενα υλικά, η ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική επίδοση ή ένας συνδυασμένος δείκτης επίδοσης ενεργειακής απόδοσης, σε συμμόρφωση με το στόχο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την καταλληλότητα του σήματος και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά τη χρήση τους και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν περισσότερο αποδοτικά προϊόντα.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο που ισχύει για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και τους παρέχει ένα σήμα που αφορά την ενεργειακή απόδοση, την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας και άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά απόδοσης. Επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν πιο αποδοτικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα, προκειμένου να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.

 

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:

α) για τα μεταχειρισμένα προϊόντα·

α) για τα μεταχειρισμένα προϊόντα·

β) για τα μέσα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων πέραν αυτών που λειτουργούν με τη χρήση κινητήρα εν στάσει·

β) για τα μέσα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

(6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή αυτού του προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) «έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες·

(9) «έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της παραγόμενης επίδοσης, υπηρεσίας, προϊόντων ή ενέργειας προς τη χρησιμοποιούμενη ενέργεια·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή σύστημα ή υπηρεσία που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μερών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία·

(11) «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν»: εφεξής «προϊόν», κάθε εμπόρευμα ή σύστημα που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μερών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία, ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τους πελάτες και των οποίων η ενέργεια και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται ανεξάρτητα·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνει ταξινόμηση με τη χρήση γραμμάτων από το A έως το G σε επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας·

(13) «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει κλειστή κλίμακα με τη χρήση μόνο γραμμάτων από το A έως το G, όπου κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, σε επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο, προς ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) «ομάδα προϊόντων»: μια ομάδα συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που έχουν την ίδια βασική λειτουργικότητα·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορά ένα προϊόν·

(17) «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορά ένα προϊόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια περιοδική άσκηση για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων κατάταξης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος, η οποία, όσον αφορά υφιστάμενα σήματα, ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαγραφή ορισμένων ενεργειακών κατηγοριών·

(18) «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια άσκηση για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων κατάταξης μιας συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων στην ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) «αναπροσαρμοσμένο σήμα»: ένα σήμα για ένα συγκεκριμένο προϊόν που έχει υποβληθεί στην άσκηση αναπροσαρμογής.

(19) «αναπροσαρμοσμένο σήμα»: ένα σήμα για μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων που έχει υποβληθεί στην άσκηση αναπροσαρμογής, το οποίο διακρίνεται σαφώς από τα σήματα που ίσχυαν πριν από την αναπροσαρμογή·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) «συμπληρωματικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική και την περιβαλλοντική επίδοση ενός συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει ή η διάρκεια, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που είναι μετρήσιμα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, είναι αναμφισβήτητα και δεν επηρεάζουν αρνητικά την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα του σήματος στο σύνολό του.

(20) «συμπληρωματικές πληροφορίες» θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που ορίζονται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την λειτουργική και την περιβαλλοντική επίδοση καθώς και την απόδοση από πλευράς πόρων, ενός συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που είναι μετρήσιμα και διακριβώσιμα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ευκόλως κατανοητά και δεν επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του σήματος στο σύνολό του.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) «Βάση δεδομένων προϊόντων»: η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διευθετημένης κατά συστηματικό τρόπο και αποτελούμενης από διεπαφή σε δημόσια δίκτυα, οργανωμένης ως προσανατολισμένης προς τον καταναλωτή ιστοσελίδας, όπου οι πληροφορίες είναι ατομικώς προσιτές με ηλεκτρονικά μέσα, και μια διεπαφή συμμόρφωσης, δομημένη ως ηλεκτρονική πλατφόρμα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι προμηθευτές συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

1. Οι προμηθευτές:

α) μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβή σήματα και δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

α) μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβή έντυπα σήματα και με δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα για κάθε μεμονωμένη μονάδα·

β) παραδίδουν τα σήματα άμεσα και δωρεάν, μόλις ζητηθούν από τους εμπόρους·

β) παραδίδουν τα σήματα και τις πληροφορίες για τα προϊόντα, δωρεάν, εντός πέντε εργασίμων ημερών, εφόσον ζητηθούν από τους εμπόρους·

 

βα) παρέχουν τόσο το τρέχον όσο και το αναπροσαρμοσμένο σήμα και τα δελτία πληροφοριών για το προϊόν σε εμπόρους για περίοδο τριών μηνών πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

γ) εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα που παρέχουν και προσκομίζουν επαρκή τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς τους·

γ) εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα και προσκομίζουν επαρκή τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς τους·

δ) πριν να διαθέσουν ένα μοντέλο προϊόντος στην αγορά, εισάγουν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 τις πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι.

δ) εισάγουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι στη δημόσια διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων του προϊόντος που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8:

 

i) για όλα τα νέα μοντέλα, πριν από τη διάθεση μονάδας του μοντέλου στην αγορά,

 

ii) για όλα τα μοντέλα που διετέθησαν στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, και τα οποία εξακολουθούν να διατίθενται, το αργότερο 18 μήνες αφότου η βάση δεδομένων είναι σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 16·

 

δα) συνεχίζουν να προσκομίζουν τα δελτία πληροφοριών για το προϊόν και όλα τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 8, για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία διάθεσης της τελευταίας μονάδας του προϊόντος στην αγορά·

 

δβ) παρέχουν σήματα για ομάδες προϊόντων όπου το προϊόν αποτελείται από διάφορα υποσυγκροτήματα ή επί μέρους στοιχεία, η ενεργειακή απόδοση των οποίων εξαρτάται από τον συγκεκριμένο συνδυασμό αυτών των επί μέρους στοιχείων·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι προμηθευτές δεν πρέπει:

 

α) να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η απόδοσή τους να μεταβάλλεται αυτόματα σε συνθήκες δοκιμών, μέσω είτε υλικού είτε λογισμικού που ενσωματώνονται στο προϊόν, με στόχο την επίτευξη ευνοϊκότερου επιπέδου·

 

β) όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία, να εισάγουν μέσω επικαιροποιημένων εκδόσεων λογισμικού αλλαγές, οι οποίες θα είναι εις βάρος των παραμέτρων του πρωτότυπου σήματος ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι έμποροι συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

2. Οι έμποροι:

α) εκθέτουν σε ορατό σημείο το σήμα που παρέχει ο προμηθευτής ή το οποίο έχουν προμηθευτεί με άλλο τρόπο για οποιοδήποτε προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

α) όταν το προϊόν διατίθεται προς πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής, προβάλλουν το σήμα με εμφανή και ευκρινή τρόπο, όπως καθορίζεται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

 

αα) αντικαθιστούν τα υπάρχοντα σήματα με νέα αναπροσαρμοσμένα σήματα, τόσο στα καταστήματα και στις διαδικτυακές συνδέσεις, εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

β) στην περίπτωση που δεν διαθέτουν σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα:

β) στην περίπτωση που δεν διαθέτουν σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα, το ζητούν από τον προμηθευτή·

i) ζητούν το σήμα ή το αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον προμηθευτή·

 

ii) εκτυπώνουν το σήμα από τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν· ή

 

iii) εκτυπώνουν το σήμα ή το αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον δικτυακό τόπο του προμηθευτή, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν.

 

γ) παρέχουν στους πελάτες το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν.

γ) εφόσον ζητηθεί, παρέχουν στους πελάτες το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης και της έντυπης μορφής.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι προμηθευτές και οι έμποροι συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

3. Οι προμηθευτές και οι έμποροι:

α) αναφέρονται στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή τεχνικό υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου προϊόντων σύμφωνα με τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

α) αναφέρονται στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος σε οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή τεχνικό υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου προϊόντων σύμφωνα με τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

β) συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα για την επανόρθωση οποιασδήποτε κατάστασης μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης τους, με δική τους πρωτοβουλία ή όταν τους ζητηθεί από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

β) συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα για την επανόρθωση οποιασδήποτε κατάστασης μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ) για προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν άλλα σήματα, σύμβολα, ετικέτες ή επιγραφές που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εάν αυτό πιθανώς να προκαλέσει παραπλάνηση ή σύγχυση των καταναλωτών όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη χρήση·

γ) για προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, δεν παρέχουν ή προβάλλουν οιαδήποτε παραπλανητικά, προκαλούντα σύγχυση ή απομιμητικά σήματα σύμβολα, ετικέτες ή επιγραφές, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη χρήση·

δ) δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν, για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σήματα που απομιμούνται το σήμα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

δ) δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν, για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σήματα που απομιμούνται το σήμα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Όλες οι γενικές υποχρεώσεις σχετικά με τα σήματα που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 εφαρμόζονται εξίσου σε υφιστάμενα, νέα και αναπροσαρμοσμένα σήματα.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία, εντός των εδαφών τους, συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του.

1. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία, εντός των εδαφών τους προϊόντων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ένα προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

 

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων σημάτων, και δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα να συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και προωθητικές ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και την πιο υπεύθυνη χρήση της ενέργειας από τους καταναλωτές, εάν ενδείκνυται, σε συνεργασία με τους εμπόρους.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή και αναπροσαρμογή της κλίμακας σημάτων, να συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και προωθητικές ενημερωτικές εκστρατείες για την ενεργειακή σήμανση.

 

Η Επιτροπή συντονίζει αυτές τις εκστρατείες, υποστηρίζοντας τη στενή συνεργασία με τους προμηθευτές και τους εμπόρους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.

5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και αναλογικές προς το οικονομικό πλεονέκτημα της μη συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς ή για ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και συντονίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς ή επιφορτισμένες με τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, με την ενίσχυση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον οικολογικό σχεδιασμό και την Ομάδα Διοικητικής Συνεργασίας ενεργειακής σήμανσης (ADCO).

 

Αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών διενεργούνται, επίσης, όταν τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι ο παραγωγός συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν ένα σχέδιο εποπτείας της αγοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν το σχέδιο εποπτείας της αγοράς τουλάχιστον ανά τριετία.

 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, αξιολογώντας τις τάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και την οδηγία 2009/125/ΕΚ.

 

Τα κράτη μέλη καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) για όλες τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν φυσικές δοκιμές προϊόντος, που καλύπτουν τουλάχιστον μία ομάδα προϊόντων ανά έτος, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τις προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες φυσικές δοκιμές τους, μέσω της διεπαφής συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων του προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

Χρησιμοποιούν προς τούτο αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μέτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, με σκοπό να προσομοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες χρήσης και να αποκλείσουν τις εκούσιες ή ακούσιες χειραγωγήσεις ή αλλοιώσεις των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν το δικαίωμα να ανακτούν το κόστος μιας φυσικής δοκιμής προϊόντος από τους προμηθευτές σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης.

 

Η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει ανεξάρτητα την τήρηση, απ’ ευθείας ή μέσω τρίτου.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού θέτει σε κίνδυνο ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό διενεργούν αξιολόγηση σχετικά με το εν λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός και οι οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του. Ο προμηθευτής συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού θέτει σε κίνδυνο ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή και διενεργούν αξιολόγηση σχετικά με το εν λόγω μοντέλο προϊόν, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός και οι οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του, αξιολογώντας επίσης κατά πόσον είναι σκόπιμο να επεκταθεί η αξιολόγηση και σε άλλα μοντέλα προϊόντων. Ο προμηθευτής συνεργάζεται όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ζητούν αμελλητί από τον προμηθευτή να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου, ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο μέτρα.

2. Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το μοντέλο προϊόντος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ζητούν από τον προμηθευτή να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει, χωρίς καθυστέρηση, το μοντέλο προϊόντος σε συμμόρφωση, και μπορεί να επιβάλουν να το αποσύρει από την αγορά ή να ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου τις μονάδες που διετέθησαν, ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, την επέκταση των μέτρων αυτών με τα αντίστοιχα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο μέτρα.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρήσουν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής.

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν μέσω της ICSMS την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όσον αφορά όλα τα σχετικά συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.

4. Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε να λαμβάνεται κάθε περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 όσον αφορά όλα τα σχετικά μοντέλα προϊόντων τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εάν ο προμηθευτής δεν λάβει ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης στην παράγραφο 2 χρονικής περιόδου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν προσωρινά τη διαθεσιμότητα στην εθνική αγορά του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, να αποσύρουν το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, χωρίς καθυστέρηση, τα μέτρα αυτά.

5. Εάν ο προμηθευτής δεν εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης στην παράγραφο 2 χρονικής περιόδου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν προσωρινά τη διάθεση του μοντέλου προϊόντος στην εθνική αγορά, να αποσύρουν το μοντέλο προϊόντος από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα αυτά, και αναρτούν τις πληροφορίες στη διεπαφή συμμόρφωση της βάσης δεδομένων του προϊόντος που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο προμηθευτής. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται είτε στη μη συμμόρφωση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος με απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είτε σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και συνιστούν τεκμήριο συμμόρφωσης.

6. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 κοινοποίηση περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο προμηθευτής. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται είτε στη μη συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος με απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είτε σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και συνιστούν τεκμήριο συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

7. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Εάν, εντός 60 ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

8. Εάν, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, όπως η απόσυρση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος από την αγορά τους.

9. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση παράλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το μοντέλο προϊόντος και ενημερώνουν προσηκόντως την Επιτροπή.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με την νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον προμηθευτή και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

10. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εν λόγω εθνικό μέτρο αντίθετο με το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον προμηθευτή και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και μπορεί να προτείνει κατάλληλο εναλλακτικό μέτρο.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον προμηθευτή.

11. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την κοινοποιεί αμέσως σε αυτά και στον ενδιαφερόμενο προμηθευτή.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.

12. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο μοντέλο προϊόντος αποσύρεται από τις εθνικές αγορές τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος οφείλεται σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

13. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος οφείλεται σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σήματα και αναπροσαρμογή της κλίμακας

Διαδικασία καθιέρωσης και αναπροσαρμογής της κλίμακας των σημάτων

1. Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, να καθιερώνει σήματα ή να αναπροσαρμόζει την κλίμακα υφιστάμενων σημάτων.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την καθιέρωση ή την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων.

 

Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν, για μια δεδομένη ομάδα προϊόντων, δεν επιτρέπεται πλέον η διάθεση στην αγορά μοντέλων που ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες D, E, F ή G λόγω εκτελεστικού μέτρου που εκδίδεται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, η(οι) εν λόγω κατηγορία(-ες) δεν εμφανίζεται(-ονται) πλέον στο σήμα.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομοιογενής κλίμακα από Α έως G, η Επιτροπή εισάγει νέα κλίμακα σημάτων για τις υφιστάμενες κατηγορίες προϊόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τηρώντας τις απαιτήσεις της παραγράφου 4

 

 

Οι ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 811/20131a και 812/2013 επανεξετάζονται 6 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους.

 

Για τις ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1059/ 2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/20101στ και 874/2012, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές μελέτες, η Επιτροπή εισάγει νέα κλίμακα σημάτων το αργότερο 21 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 1).

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 83).

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 1).

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 17).

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 47).

 

1στ Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 64).

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2012, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών (ΕΕ L 258 της 26.9.2012, σ. 1).

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την καθιέρωση ή αναπροσαρμογή της κλίμακας ενός σήματος, να ορίζονται απαιτήσεις έτσι ώστε να μην αναμένεται κατάταξη προϊόντων στις ενεργειακές κατηγορίες A ή Β κατά τον χρόνο καθιέρωσης του σήματος και έτσι ώστε ο εκτιμώμενος χρόνος εντός του οποίου η πλειονότητα των μοντέλων θα κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες να είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια αργότερα.

3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή της κλίμακας για νέα σήματα ή αναπροσαρμοσμένα σήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ξεκινά όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, που δείχνουν την κατάλληλη τεχνολογική πρόοδο στην οικεία ομάδα προϊόντων:

 

α) το 25% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A· ή

 

β) το 50% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, μέσω της συμπερίληψης της ομάδας προϊόντων στο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11, ότι:

 

α) η προπαρασκευαστική μελέτη για την αναπροσαρμογή της κλίμακας έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 18 μήνες μετά την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3·

 

β) η αναπροσαρμογή της κλίμακας έχει ολοκληρωθεί, μέσω της αναθεώρησης και της θέσης σε ισχύ της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 13, το αργότερο τρία χρόνια μετά την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η κλίμακα των σημάτων θα αναπροσαρμόζεται περιοδικά.

4. Η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτήσεις για νέα ή αναπροσαρμοσμένα σήματα, με στόχο αναμενόμενη διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 10 χρόνια.

 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, όταν ένα σήμα εισάγεται ή αναπροσαρμόζεται, κανέναν προϊόν να εμπίπτει στην ενεργειακή κατηγορία Α κατά τη στιγμή της εισαγωγής του σήματος.

 

Για τις ομάδες προϊόντων όπου η προκαταρκτική μελέτη που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 3α υποδηλώνει ταχεία τεχνολογική πρόοδο, κανέναν προϊόν δεν αναμένεται να εμπίπτει στις ενεργειακές κατηγορίες Α και Β κατά τη στιγμή της εισαγωγής του σήματος.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Όταν αναπροσαρμόζεται η κλίμακα ενός σήματος:

5. Όταν, για μια δεδομένη ομάδα προϊόντων, δεν υπάρχουν πρότυπα που να ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες F ή G που να επιτρέπεται να διατίθενται πλέον στην αγορά εξαιτίας μέτρου εφαρμογής οικολογικού σχεδιασμού που θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ ΕΚ, η εν λόγω κατηγορία ή κατηγορίες θα πρέπει να εμφαίνονται στο σήμα με γκρίζο χρώμα, όπως ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

α) οι προμηθευτές παρέχουν το υφιστάμενο και το αναπροσαρμοσμένο σήμα στους εμπόρους για μια περίοδο έξι μηνών πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο στοιχείο β).

 

β) οι έμποροι αντικαθιστούν τα υφιστάμενα σήματα στα προϊόντα που εκτίθενται στα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, με τα αναπροσαρμοσμένα σήματα εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι έμποροι δεν πρέπει να εμφανίζουν στα καταστήματα τα αναπροσαρμοσμένα σήματα πριν από την ημερομηνία αυτή.

 

 

Επιτρέπεται να πωλούν συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα χωρίς σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα, μόνο στην περίπτωση που ένα (αναπροσαρμοσμένο) σήμα δεν έχει παραχθεί ποτέ για ένα δεδομένο προϊόν, ο δε προμηθευτής του εν λόγω προϊόντος δεν δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή αναθεωρεί τα σήματα αυτά εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού με σκοπό την αναπροσαρμογή της κλίμακάς τους.

διαγράφεται

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βάση δεδομένων για τα προϊόντα

Βάση δεδομένων για τα προϊόντα

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα η οποία θα περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι θα δημοσιοποιούνται στο κοινό.

1. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα, η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικές διεπαφές, τη δημόσια διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης.

 

Η δημόσια διεπαφή περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο 1 του παραρτήματος Ι, τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος I.

 

Η διεπαφή συμμόρφωσης πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.

 

2. Κατά την εισαγωγή των πληροφοριών στη βάση δεδομένων του προϊόντος, οι προμηθευτές τηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας σε αυτό. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να φέρει ημερομηνία και αν είναι πλήρως ορατή από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

 

Τα δεδομένα που περιέχονται στη διεπαφή συμμόρφωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και απαγορεύεται η χρήση του για άλλο σκοπό.

 

Οι προμηθευτές επιτρέπεται να κρατήσουν την τεχνική τεκμηρίωση των διακομιστών τους, σύμφωνα με το στοιχείο (γ) του άρθρου 3 παράγραφος 1, τις εκθέσεις δοκιμών ή συναφή τεκμηρίωση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 2(α) του παραρτήματος I, που αντιστοιχούν σε δοκιμές που διενεργήθηκαν από τους ίδιους τους προμηθευτές, και είναι προσιτές αποκλειστικά στις αρχές εποπτείας της αγοράς και την Επιτροπή.

 

Η δημιουργία της βάσης δεδομένων πρέπει να τηρεί τα κριτήρια της ελαχιστοποίησης της διοικητικής επιβάρυνσης για τους προμηθευτές και λοιπούς χρήστες της βάσης δεδομένων, της ευχέρειας χρήσεως και της οικονομικής αποδοτικότητας.

 

Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δεν αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει τις ευθύνες των αρχών εποπτείας της αγοράς.

 

3. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη των αρχών εποπτείας της αγοράς και των προμηθευτών, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεταβατική διαδικασία μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διεπαφών για το κοινό και τη συμμόρφωση.

 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τις λειτουργικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του προϊόντος.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το προϊόν θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

2. Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το μοντέλο προϊόντος θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

 

2α. Τα εναρμονισμένα πρότυπα αποσκοπούν στην προσομοίωση στην πραγματική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας παράλληλα μια τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής, χωρίς να θίγεται η συγκρισιμότητα εντός της ομάδας προϊόντων.

 

2β. Οι μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού που περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαράξιμες και να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1α.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διασφαλίζει, ως προς κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων για την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου συναντιούνται τα εν λόγω μέρη. Αυτό το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να συνδυαστεί με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

1. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για την εισαγωγή ή την αναπροσαρμογή των σημάτων σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς και για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή διασφαλίζει, την ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών εποπτείας της αγοράς, και των ενδιαφερομένων για την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών, η Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου συναντιούνται τα εν λόγω μέρη. Αυτό το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να συνδυαστεί με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, καθώς και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

2. η Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεδριάζουν για τον σκοπό αυτό. Αυτό το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να συμπίπτει, πλήρως ή εν μέρει, με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του φόρουμ διαβούλευσης δημοσιεύονται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με τους καταναλωτές ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα.

3. Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών της Ένωσης ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά από συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν προτεραιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή της κλίμακας σημάτων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. Το πρόγραμμα εργασίας ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης. Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα εργασίας που απαιτείται βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

1. Μετά από συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, για να καταρτίσει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων μέσω της δημόσιας διεπαφής της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

 

2. Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα εργασίας σε τμήματα που περιέχουν προτεραιότητες για την εισαγωγή των σημάτων ενεργειακής απόδοσης σε νέες κατηγορίες προϊόντων, καθώς και για την αναπροσαρμογή των σημάτων των ομάδων προϊόντων.

 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για το πρόγραμμα εργασίας και τη συνοχή του. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να συνδυάζεται με το πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό που απαιτείται από το άρθρο 16 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

 

Η Επιτροπή επικαιροποιεί το πρόγραμμα εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται ετησίως σχετικά με την πρόοδό του και ενημερώνονται επισήμως για τυχόν αλλαγές σε αυτό.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με σήματα για ειδικές ομάδες συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων («ειδικές ομάδες προϊόντων») σύµφωνα µε το άρθρο 13.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τη θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με σήματα για ειδικές ομάδες συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων («ειδικές ομάδες προϊόντων») σύμφωνα µε το άρθρο 13.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν ομάδες προϊόντων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν ομάδες προϊόντων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, η ομάδα προϊόντων έχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων πόρων·

α) σύμφωνα με την πραγματική διείσδυση στην αγορά της Ένωσης, υπάρχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων πόρων·

β) ομάδες προϊόντων με ισοδύναμες λειτουργίες πρέπει να διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων·

β) εντός μιας ομάδας προϊόντων, μοντέλα με ισοδύναμες λειτουργίες διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης ·

γ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά την προσιτή τιμή και το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος.

γ) δεν υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα, το κόστος κύκλου ζωής και τη λειτουργικότητα του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη·

 

γα) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και τις σχετικές πράξεις αυτορρύθμισης, όπως είναι οι προαιρετικές συμφωνίες, με τις οποίες αναμένεται ότι οι πολιτικοί στόχοι θα επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν ιδίως:

3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν ιδίως για τις εν λόγω ομάδες προϊόντων:

α) τον ορισμό των ειδικών ομάδων προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό του «συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος» που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν·

α) τον ορισμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που πρόκειται να καλυφθούν·

β) τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του σήματος, συμπεριλαμβανομένης κλίμακας από το A έως το G που παρουσιάζει την κατανάλωση ενέργειας, το οποίο, στον βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε όλες τις ομάδες προϊόντων και να είναι σαφές και ευανάγνωστο·

β) τον σχεδιασμό, τις διαστάσεις, και το περιεχόμενο του σήματος, που θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι σαφείς και ευανάγνωστες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών με προβλήματα όρασης, και πρέπει να περιλαμβάνουν σε περίοπτη θέση τις ακόλουθες πληροφορίες που καθορίζονται με βάση τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη:

 

i) μια κλίμακα από το A έως το G που υποδηλώνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του αντίστοιχου μοντέλου προϊόντος, το οποίο, στον βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε όλες τις ομάδες προϊόντων·

 

ii) την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας σε kWh, που εμφανίζονται ανά έτος ή ανά οποιαδήποτε σχετική χρονική περίοδο.

γ) εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση του προϊόντος·

γ) εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση του προϊόντος·

δ) οι τρόποι εμφάνισης του σήματος, όπως επικολλημένο στο προϊόν, εκτυπωμένο στη συσκευασία, παρεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο·

δ) οι τρόποι εμφάνισης του σήματος, όπως επικολλημένο στο προϊόν χωρίς να προκαλείται βλάβη σε αυτό, εκτυπωμένο στη συσκευασία, παρεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο·

ε) εάν ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για την επισήμανση προϊόντων·

ε) εάν ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για την επισήμανση προϊόντων·

στ) τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται το σήμα και οι τεχνικές πληροφορίες στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων·

στ) τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται το σήμα και οι τεχνικές πληροφορίες στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων·

ζ) το περιεχόμενο και, εάν ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση και το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·

ζ) τα απαιτούμενα περιεχόμενα και, εάν ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο του προϊόντος και την τεχνική τεκμηρίωση·

η) ότι, κατά την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, εφαρμόζονται μόνο τα όρια ανοχής για την εξακρίβωση που ορίζονται στην (στις) κατ’ εξουσιοδότηση πράξη(-εις)·

η) ότι, κατά την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, εφαρμόζονται μόνο τα όρια ανοχής για την εξακρίβωση που ορίζονται στην (στις) κατ’ εξουσιοδότηση πράξη(-εις)·

θ) τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των εμπόρων σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα·

θ) τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των εμπόρων σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα·

ι) την ειδική ένδειξη της ενεργειακής κατηγορίας που πρέπει να περιλαμβάνεται σε διαφημίσεις και τεχνικό προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για την ευανάγνωστη και ορατή μορφή της·

ι) κατά περίπτωση, την ειδική ένδειξη της ενεργειακής κατηγορίας που πρέπει να περιλαμβάνεται σε διαφημίσεις και τεχνικό προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για την ευανάγνωστη και ορατή μορφή της·

ια) τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών του σήματος και του δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα·

ια) τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 9, που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών του σήματος και του δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ), ή ισοδύναμης παραμέτρου, και τα επίπεδα Α έως G για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης·

ιβ) εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση μεγαλύτερων συσκευών, για την κατάταξή τους σε μια δεδομένη ενεργειακή κατηγορία·

 

ιγ) τον μορφότυπο τυχόν συμπληρωματικών παραπομπών πάνω στο σήμα που θα παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις του προϊόντος, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·

ιβ) τον μορφότυπο τυχόν συμπληρωματικών παραπομπών πάνω στο σήμα που θα παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις του προϊόντος, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·

ιδ) εάν και πώς οι ενεργειακές κατηγορίες που περιγράφουν την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση θα πρέπει να εμφανίζονται σε ευφυή συστήματα μέτρησης ή στη διαδραστική οθόνη του προϊόντος·

ιγ) εάν και πώς οι ενεργειακές κατηγορίες που περιγράφουν την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση θα πρέπει να εμφανίζονται σε ευφυή συστήματα μέτρησης ή στη διαδραστική οθόνη του προϊόντος·

ιε) την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

ιδ) την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

Όσον αφορά το περιεχόμενο του σήματος που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, οι βαθμίδες A-G της ταξινόμησης αντιστοιχούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους από την οπτική του πελάτη.

 

Όσον αφορά τον μορφότυπο των παραπομπών που αναφέρονται στο στοιχείο ιδ) του πρώτου εδαφίου, οι παραπομπές αυτές ενδέχεται να έχουν τη μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενός κωδικού γρήγορης απάντησης (QR), ενός συνδέσμου προς ηλεκτρονικά σήματα ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου προσανατολισμένου στον πελάτη.

Όσον αφορά τον μορφότυπο των παραπομπών που αναφέρονται στο στοιχείο ιε) του πρώτου εδαφίου, οι παραπομπές αυτές ενδέχεται να έχουν τη μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενός κωδικού δυναμικής γρήγορης απάντησης (QR), ενός συνδέσμου προς ηλεκτρονικά σήματα ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου προσανατολισμένου στον πελάτη, που συνδέεται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Η καθιέρωση ενός σήματος για ένα προϊόν που πρόκειται να διέπεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν πρέπει να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του προϊόντος από την οπτική του χρήστη.

Το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο στοιχείο (ζ) του πρώτου εδαφίου, παρέχει απευθείας συνδέσεις με την δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, και πρέπει να τίθεται στη διάθεση των πελατών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στις εθνικές αγορές που έχει διατεθεί το αντίστοιχο μοντέλο προϊόντος.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με λειτουργικά στοιχεία που αφορούν τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποχρεώσεων των προμηθευτών και των εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 13.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τη θέσπιση λειτουργικών στοιχείων που αφορούν τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποχρεώσεων των προμηθευτών και των εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και της τεχνικής τεκμηρίωσης, καθορίζεται ποιες πληροφορίες θα καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα και ποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών και της Επιτροπής.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού και εκείνων που αφορούν την ανάπτυξη της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 2009/125/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αναφοράς σε όλα τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία πληρούν τις σχετικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, και του άρθρου 9, και είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναφερόμενη στα άρθρα 7 και 12 εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2. Η αναφερόμενη στα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή χρονικό διάστημα έξι ετών από την 1η Ιανουαρίου 2017.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των έξι ετών.

 

Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 12 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 12 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο μετά την παρέλευση οκταετίας από την έναρξη ισχύος, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο κανονισμός στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις.

Μέχρι τις [6 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του στους πελάτες να επιλέγουν ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η επίδρασή του στις επιχειρήσεις, την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, καθώς και το κόστος για τη δημιουργία και τη διατήρηση της βάσης δεδομένων.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης που διενεργείται βάσει της παραγράφου 1 κάνει ρητή χρήση των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης σχετικά με την επιβολή και την εποπτεία της αγοράς, που ορίζονται από το άρθρο 5.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εν τούτοις, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Εν τούτοις, το στοιχείο (δ) του άρθρου 3 παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόλις η δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 είναι πλήρως λειτουργική και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από 1ης Ιανουαρίου 2018.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τίτλος και σημείο I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα

Πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, και επί πλέον λειτουργικές απαιτήσεις

1. Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα:

1. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων:

α) επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή ή προμηθευτή·

α) η επωνυμία ή εμπορικό σήμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του προμηθευτή·

 

αα) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών εποπτείας των κρατών μελών

β) αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισοδύναμων μοντέλων·

β) αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισοδύναμων μοντέλων·

γ) το σήμα σε ηλεκτρονική μορφή·

γ) το σήμα σε ηλεκτρονική μορφή·

δ) κατηγορία(-ες) και άλλες παράμετροι του σήματος·

δ) κατηγορία(-ες) ενεργειακής απόδοσης και άλλες παράμετροι του σήματος·

ε) το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή.

ε) οι παράμετροι του δελτίου πληροφοριών για το προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή·

 

εα) εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκστρατείες των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4·

 

εβ) πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11·

 

εγ) πρακτικά του Φόρουμ Διαβούλευσης·

 

εδ) απογραφή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πληροφορίες για τη συμμόρφωση, διαθέσιμες μόνο στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και την Επιτροπή:

2. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων:

α) τα τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα που καθορίζονται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

α) έκθεση δοκιμών ή παρεμφερής τεκμηρίωση αξιολόγησης της συμμόρφωσης που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις της οικείας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δοκιμών και σειράς μετρήσεων·

β) έκθεση δοκιμών ή παρόμοια τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης τα οποία πρόκειται να αξιολογηθούν·

β) προσωρινά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς που σχετίζονται με τον εν λόγω κανονισμό

γ) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή·

γ) η τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3:

 

γα) τα στοιχεία απευθείας επικοινωνίας των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και συντονισμού της Επιτροπής·

 

γβ) το αποτέλεσμα των ελέγχων συμμόρφωσης των κρατών μελών και της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, τα διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6.

δ) στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου του προμηθευτή.

 

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Λειτουργικές απαιτήσεις για τη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων:

 

α) κάθε μοντέλο προϊόντος πρέπει να οργανώνονται ως ατομικός φάκελος ·

 

β) θα πρέπει να επιτρέπουν στους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα την καλύτερη ενεργειακή κατηγορία για κάθε ομάδα προϊόντων, επιτρέποντάς τους να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά του μοντέλου και να επιλέγουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα·

 

γ) θα πρέπει να παράγει ως ενιαίο ορατό και εκτυπώσιμο αρχείο το ενεργειακό σήμα κάθε προϊόντος, καθώς και τις γλωσσικές εκδόσεις του πλήρους δελτίου προϊόντος, που θα καλύπτει όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

δ) οι πληροφορίες πρέπει να είναι αναγνώσιμες από μηχάνημα, να είναι ταξινομήσιμες και αναζητήσιμες, να σέβονται τα ανοικτά πρότυπα για χρήση από τρίτους, και να παρέχονται δωρεάν·

 

ε) πρέπει να αποφεύγεται αυτόματα κάθε περιττή εγγραφή·

 

στ) δημιουργείται και διατηρείται ένα ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης ή σημείο επαφής για τους πελάτες, το οποίο αναφέρεται σαφώς στη διεπαφή·

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Λειτουργικές απαιτήσεις για τη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων:

 

α) θα πρέπει να διασφαλίζονται αυστηροί κανόνες ασφαλείας για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών·

 

β) τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της ανάγκης για γνώση·

 

γ) παρέχεται ένας σύνδεσμος με το Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS).

(1)

ΕΕ C 82 της 3.3.2016, σ. 6.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή: Θεμέλια που κλονίστηκαν - και τα μελλοντικά βήματα

Πριν από λίγους μήνες η υπόθεση των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας συγκλόνισε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Μεταξύ άλλων, η εμπιστοσύνη των πολιτών κλονίστηκε ιδιαίτερα. Αυτό το σοβαρό πλήγμα προστίθεται στο γενικότερο πλαίσιο και πρέπει πλέον να συμβάλουμε στην αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης. Οι συγκεκριμένες προτάσεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας μπορούν να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο.

Το σήμα παρέχει, από τη δημιουργία του, στους πολίτες βαθύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των προϊόντων στο περιβάλλον καθώς και του κύκλου ζωής των προϊόντων. Η αξιολόγηση της οδηγίας 2010/30/EΚ ανέδειξε σειρά ελλείψεων, η αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Η τρέχουσα αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης επικείμενων εξελίξεων της ΤΠΕ, όπως του διαδικτύου των πραγμάτων και άλλων.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τους στόχους της Επιτροπής, στους οποίους περιλαμβάνεται η επιλογή κανονισμού ως καταλληλότερου νομικού μέσου για να αποφευχθεί η διαφορετική μεταφορά στα κράτη μέλη. Στόχος είναι ο συνδυασμός διαφόρων ισορροπιών: διασφάλιση της συνέχειας και ταυτόχρονα τόνωση της ανάπτυξης· ισορροπία μεταξύ πολιτών, βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· ισορροπία μεταξύ στέρεου πραγματισμού και εμπνευσμένης φιλοδοξίας· ισορροπία μεταξύ έμφασης στις τεχνολογίες και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Υπάρχει πράγματι μια μελλοντική πορεία η οποία δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις σε κανέναν τομέα και οδηγεί σε ένα κοινό καλύτερο μέλλον.

1. Τάξη στην οικία(1): σχετικά σήματα και έγγραφα και η πρόκληση της αναπροσαρμογής

Στις τροπολογίες λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η πρακτική πείρα που συγκεντρώθηκε με την οδηγία 2010/30/ΕΚ, η οποία πλέον είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στη εδραίωση αυτής της πείρας, παράλληλα με τη διευθέτηση της μη επιθυμητής διακύμανσης, με στοχευμένο και οικονομικά λογικό τρόπο. Το άρθρο 7 χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά άρθρα: Η μελλοντική εισαγωγή νέων σημάτων πρέπει να τυποποιηθεί με τον κατάλληλο θεωρητικό συνδυασμό δύο συμπληρωματικών πτυχών, με βάση την παραγωγή (άρθρα 7, 7α και 7β) και με βάση τη διαδικασία (άρθρο 7γ). Τα σήματα αποτελούν τη βασική έννοια του συνολικού κανονισμού και πρέπει να παραμείνουν έτσι. Παράλληλα, η δομή του αρχικού άρθρου 12, το οποίο αναφέρεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, έχει αναπροσαρμοστεί με προσοχή. Ορισμένα στοιχεία που επαναλαμβάνονται σε πολλές ειδικές για προϊόντα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καλύπτονται καλύτερα από ορισμένες διαδικαστικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η προσέγγιση αυτή θα διευκολύνει την επικαιροποίηση και διατηρεί τη διακύμανση υπό έλεγχο.

Η αναπροσαρμογή (άρθρο 7γ) αποτελεί το πλέον ευαίσθητο εξεταζόμενο ζήτημα. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια καλά σχεδιασμένη ολοκληρωμένη ισορροπία. Για να είναι αντικειμενική η διαδικασία απαιτούνται κάποιου είδους μηχανισμοί αναπροσαρμογής. Η καλύτερη μέθοδος φαίνεται να είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα συνδυασμού διαβούλευσης με τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα έκθεση προτείνει τον συνδυασμό της ταξινόμησης σε ενεργειακές κατηγορίες ανά μοντέλα προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην αγορά και των τεχνολογικών εξελίξεων στην ομάδα προϊόντων. Η Επιτροπή αναλαμβάνει επείγοντα προπαρασκευαστικά καθήκοντα κοινής λογικής: τη διενέργεια συνολικής μελέτης με αντικείμενο την αγορά και την τεχνολογία, την εκπόνηση κυλιόμενου τριετούς προγράμματος εργασίας για τις ενέργειες αναπροσαρμογής, καθώς και την ενεργοποίηση βάσης δεδομένων για τα προϊόντα. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από στενή, ενισχυμένη διαβούλευση με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δεδομένου ότι η κατάταξη των μοντέλων προϊόντων μετά την αναπροσαρμογή κλίμακας στις ενεργειακές κατηγορίες A-G θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, διατηρείται μια ευέλικτη προσέγγιση για τη διαχείρισή της, και προτείνονται τρεις επιλογές για τη μείωση της « έντασης αναπροσαρμογής »: C-G (με δύο κενές ανώτατες κατηγορίες), B-G (μία κενή κατηγορία) και A-G (χωρίς κενές κατηγορίες). αυτά τα μοτίβα κλίμακας θα συνδέονται επίσης με τους προαναφερθέντες μηχανισμούς. Ο εισηγητής εμπιστεύεται την επαγγελματική υπευθυνότητα των προμηθευτών και των εμπόρων όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες παρατίθενται με σαφήνεια στο άρθρο 3.

Στόχος είναι η σύγκλιση των κατηγοριών A-G εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (5 έτη). Πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στις ροές πληροφόρησης και στα εργαλεία σχεδιασμού. Παράλληλα, πρέπει να διαμορφωθεί μια μετάβαση βάσει γνώσεων η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλα προσαρμοσμένες λύσεις για ομάδες προϊόντων που επισημάνθηκαν πρόσφατα και για μικρού μεγέθους προϊόντα.

2. Έναρξη δραστηριοτήτων: βάση δεδομένων για τα προϊόντα, η πραγματική κινητήρια δύναμη για την αλλαγή

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας με επίκεντρο τους πολίτες, η βάση δεδομένων για τα προϊόντα που προτείνει η Επιτροπή έχει κεφαλαιώδη χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε η μόνη σημαντική αγορά χωρίς κεντρικό σύστημα υποχρεωτικής καταχώρισης προϊόντων και δημόσια βάση δεδομένων, συστήματα που οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Αυστραλία και άλλες χώρες δημιούργησαν πριν από αρκετά χρόνια. Μία καλά σχεδιασμένη βάση δεδομένων θα αποτελέσει την πραγματική κινητήρια δύναμη για αλλαγή, η οποία απαιτείται για να λάβουν οι πολίτες πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ. Η βάση δεδομένων θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση, θα ενισχύσει την ικανότητά μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς σε πραγματικό χρόνο (και να βελτιώνουμε αντίστοιχα τη νομοθεσία μας) και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των « μηχανισμών ασφαλείας » μας. Επιπλέον, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη, ως πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης όπου θα αναρτάται και θα επικαιροποιείται το 100% των πληροφοριών που αφορά τους πελάτες.

Κατά συνέπεια, το άρθρο 8 και το παράρτημα Ι τροποποιήθηκαν προσεκτικά ώστε:

•   να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που αφορούν τον καταναλωτή σχετικά με ενεργειακά προϊόντων αναρτώνται και οργανώνονται σε μορφότυπο για εύκολη πρόσβαση και χρήση·

•   να επιτρέπεται στους προμηθευτές να ανταγωνίζονται δημιουργικά στην «αγορά πληροφοριών», παρέχοντας σε εθελοντική βάση εμπλουτισμένες, καινοτόμες πληροφορίες στους καταναλωτές·

•   να προωθείται η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών από τους επιχειρηματίες, οι οποίες θα προσδίδουν σημαντική αξία στους πολίτες, τη βιομηχανία και την κοινωνία·

•   να καλύπτονται οι μελλοντικές εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·

•   να παρέχονται καλύτεροι τρόποι για τη διαχείριση της κατάρτισης των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών εκστρατειών, του τεχνικού προωθητικού υλικού, κ.λπ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο από τις αρχές, δηλαδή για διαδικασίες πιστοποίησης συμμόρφωσης, εποπτείας και διασφάλισης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η βιομηχανία να έχει πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτές, και με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, όπως συμβαίνει με τη δικτυοτραπεζική.

3. Διατήρηση της ασφάλειας: εποπτεία, διασφάλιση, πιστοποίηση συμμόρφωσης

Η εποπτεία της αγοράς, η διασφάλιση και η πιστοποίηση συμμόρφωσης αποτελούν βασικά στοιχεία για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας, και, επομένως, συμβάλλουν στον κεντρικό στόχο της ανάκτησης της εμπιστοσύνης.

Το άρθρο 5 για την εποπτεία της αγοράς και το άρθρο 6 για τη διαδικασία διασφάλισης της Ένωσης αναδιαμορφώθηκαν σε βάθος, ενώ διατηρήθηκε η αντιστοιχία με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής. Ο εισηγητής επεδίωξε να ενισχύσει τη συνολική αξιοπιστία της διαδικασίας επιβολής, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη όλων των μερών, δεδομένου ότι το σημερινό σύστημα εποπτείας της αγοράς δέχεται συχνά κριτική. Μεταξύ των βελτιώσεων που προστέθηκαν, στο άρθρο 6 παράγραφος 12 περιλαμβάνεται μια ειδική διαδικασία προστασίας των καταναλωτών. Η εποπτεία της αγοράς και η διαδικασία διασφάλισης θα διευκολυνθούν ιδιαίτερα από την βάση δεδομένων για τα προϊόντα. Ο συντονιστικός και διευκολυντικός ρόλος της Επιτροπής τροποποιείται επίσης στην τροποποιημένη πρόταση.

Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών (άρθρο 4) και οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και των εμπόρων (άρθρο 3) ορίζονται καλύτερα και συμπληρώνονται για να υπάρχει μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Το άρθρο 9 για τα εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά την πιστοποίηση συμμόρφωσης κ.ά. (θεμελιώδους σημασίας όταν επισημαίνονται νέα προϊόντα) τροποποιήθηκε επίσης. Το δίκτυο διασταύρωσης αναφορών μεταξύ των άρθρων ενισχύθηκε σε όλο τον κανονισμό, δεδομένης της στενής συστημικής σύνδεσης των διαφορετικών στοιχείων.

4. Από τις βάσεις στην κορυφή: άλλα εργαλεία για να καταστεί λειτουργικός ο κανονισμός

Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα, οι προτάσεις του εισηγητή είναι οι εξής:

•   στο άρθρο 2 για τους ορισμούς προστίθενται έξι επιπλέον ορισμοί, λόγω της συχνής χρήσης τους στο κείμενο·

•   το νέο άρθρο 6α για τις επικαιροποιήσεις λογισμικού καλύπτει αυτή τη δυνατότητα, η οποία είναι ολοένα συχνότερη λόγω του αυξανόμενου ηλεκτρονικού περιεχομένου των ενεργειακών προϊόντων·

•   στο άρθρο 1 για αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής προτείνεται λύση για το ζήτημα των μεταχειρισμένων προϊόντων·

•   το άρθρο 10 για το φόρουμ διαβούλευσης ενισχύεται και ανατίθεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις διαβουλεύσεις κατά την λήψη αποφάσεων·

•   το άρθρο 11 καθιερώνει ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έργα παρέμβασης στο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και είναι δημοσίως υπεύθυνο για την κατάρτισή τους·

•   στο άρθρο 16 για την έναρξη ισχύος, η τροπολογία προτείνει την προσαρμογή της έναρξης ισχύος των απαιτήσεων για τους προμηθευτές όσον αφορά τη βάση δεδομένων (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ))) σε συνάρτηση με το υπόλοιπο τροποποιημένο κείμενο.

5. Νομοθετικό αποτύπωμα

Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες αποτελούν βασικό στοιχείο στην εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Όπως δεσμεύτηκε ο εισηγητής κατά την υπογραφή έκκλησης της «Transparency International για την καταπολέμηση της διαφθοράς(2)», , όλες οι σχετικές συνεδριάσεις καταγράφονται στο ειδικό « Νομοθετικό αποτύπωμα » στον ιστότοπο του εισηγητή(3).

Από τις 20.10.2015 έως τις 20.01.2016(4), ο εισηγητής πραγματοποίησε 17 συνεδριάσεις με διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Διεξήχθηκαν έξι συνεδριάσεις με εκπροσώπους από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μόνιμες αντιπροσωπείες κρατών μελών· τέσσερις με την κατασκευαστική βιομηχανία· τρεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (δύο με ενώσεις καταναλωτών και μία με περιβαλλοντική ΜΚΟ)· δύο με οργανώσεις εμπόρων λιανικής πώλησης· μία με διαφημιστικές εταιρείες· και μία με εκπροσώπους εταιρειών ενέργειας. Επιπλέον, ενεργοί πολίτες παρείχαν 67 παρατηρήσεις μέσω της συμμετοχικής διαδικτυακής πλατφόρμας Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle(5).

Όλες οι κύριες πτυχές της πρότασης αναλύθηκαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξετάστηκαν σε γενικές συζητήσεις για την ενεργειακή απόδοση και την στρατηγική για την ενεργειακή ένωση. Η αναπροσαρμογή της κλίμακας και η εποπτεία της αγοράς αποτέλεσαν τα συχνότερα θέματα συζήτησης. Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς η βάση δεδομένων για τα προϊόντα, τα πρότυπα και οι διαδικασίες δοκιμής και οι εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών.

(1)

Η λέξη οικονομία ετυμολογείται από τις αρχαίες λέξεις οίκος και νέμειν και σήμαινε διαχείριση των του οίκου, ενώ η σημερινή της σημασία προέρχεται από τον 17ο αιώνα.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ - The legislative footprint will be updated throughout the legislative process.

(4)

Ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο έκθεσης υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (27.4.2016)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Aldo Patriciello

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ωφελεί το περιβάλλον διότι δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα προϊόντα ως προς την ενεργειακή απόδοσή τους και να λαμβάνουν αποδοτικές ως προς το κόστος και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένες αγοραστικές αποφάσεις.

Ωστόσο, το ισχύον σύστημα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης έχει γίνει αδιαφανές και ως έναν βαθμό άσκοπο, κυρίως λόγω της υπερπληρότητας και της διαφοροποίησης των ανώτατων ενεργειακών κατηγοριών, που εμφανώς προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές. Επίσης, η εποπτεία της αγοράς στα κράτη μέλη επιδέχεται βελτίωση και θα μπορούσε να ωφεληθεί από ένα σαφέστερο και απλούστερο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών και επισήμανσης των προϊόντων.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (COM(2015)341), η οποία στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και τις αρχές όσον αφορά τα σχετικά με την ενέργεια προϊόντα στην αγορά της ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά το ισχύον πλαίσιο για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και θεσπίζει έναν μηχανισμό για την αναπροσαρμογή των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. Η πρόταση προβλέπει επίσης μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα και ορίζει τις υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Ο εισηγητής εγκρίνει τα περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, όμως συνιστά την τροποποίηση πολλών πτυχών της πρότασης και κυρίως των εξής:

•  Συχνότητα αναπροσαρμογής

Η Επιτροπή προτείνει δεκαετή κύκλο περιοδικής αναθεώρησης και βασίζει σε αυτόν το σχέδιό της για την αναπροσαρμογή και τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου όλων των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η συχνότητα της αναπροσαρμογής θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αποδεικτικά στοιχεία και να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των εκάστοτε προϊόντων. Ένας σταθερός κύκλος δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εξελισσόμενης αγοράς. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αποτελεί προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και θα πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική και ειδική προπαρασκευαστική μελέτη που θα πραγματοποιεί η Επιτροπή. Όλες οι αναφορές σε σταθερούς κύκλους αναθεώρησης πρέπει να απαλειφθούν (αιτιολογική σκέψη 11· άρθρο 7 παράγραφοι (3) και (4)).

•  Περιεχόμενο των ανώτατων κατηγοριών

Για την αντιμετώπιση της υπερπληρότητας και της διαφοροποίησης της κατηγορίας A για πολλά προϊόντα, η Επιτροπή προτείνει διαγραφή των νέων κατηγοριών A + κ.λπ. και πλήρη αφαίρεση του περιεχομένου των δύο ανώτατων κατηγοριών προϊόντων Α και Β. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η αφαίρεση του περιεχομένου των ανώτατων κατηγοριών θα έστελνε λάθος μήνυμα στους πελάτες και θα είχε ενδεχομένως επιζήμιες οικολογικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υποδήλωνε ότι δεν υπάρχει κανένα αξιόλογο προϊόν. Κατανοώντας την ανάγκη για εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης, ο εισηγητής προτείνει τη θέσπιση συνολικού ανώτατου ποσοστού για τις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α και Β, η υπέρβαση του οποίου θα αποτελούσε το έναυσμα για νέα αναπροσαρμογή της κλίμακας (αιτιολογική σκέψη 11· άρθρο 7 παράγραφος 3).

•  Διατήρηση της βάσης δεδομένων:

Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει ότι η βάση δεδομένων δεν είναι παρά ένα τεχνικό μέσο και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εποπτεία της αγοράς. Η παραγωγή δελτίων δεδομένων για τα προϊόντα και η μεταφόρτωση ή εισαγωγή συνόλων δεδομένων σε εξωτερική βάση δεδομένων μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο οικονομικό και διοικητικό φόρτο ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η υποβολή παραδοσιακών μορφότυπων στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι νομικά βιώσιμη, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες θα είναι πλήρεις και τυποποιημένες και ο προμηθευτής θα υπέχει ευθύνη για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με ποιον τρόπο επιθυμεί να υποβάλει τα δεδομένα του (αιτιολογική σκέψη 16· άρθρο 3 παράγραφος (1)· άρθρο 8).

•  Τοποθέτηση ή απεικόνιση σήματος:

Σε ορισμένα σημεία, η πρόταση της Επιτροπής είναι ασαφής όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών σημάτων αντί των παραδοσιακών σημάτων που τοποθετούνται στα προϊόντα. Η ηλεκτρονική απεικόνιση των σημάτων στα καταστήματα αποτελεί απλούστευση για όλα τα ενεχόμενα μέρη και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενθαρρυνθεί (άρθρο 3 παράγραφος (2)).

Ο εισηγητής συνιστά, επίσης, να προστεθεί ορισμός της «ενεργειακής απόδοσης» ο οποίος θα είναι ευθυγραμμισμένος με την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι τα μεταχειρισμένα προϊόντα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους. Ο κανονισμός είναι το κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών και εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές και εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά.

(4) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο οποίος θα έχει εν πολλοίς το ίδιο πεδίο εφαρμογής αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης και όχι σε επίπεδο κράτους μέλους μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές και εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας των μέσων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων ρυθμίζεται άμεσα ή έμμεσα από άλλες ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές, κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουν να εξαιρούνται τα μέσα αυτά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην εν λόγω εξαίρεση περιλαμβάνονται τα μέσα μεταφοράς των οποίων ο κινητήρας παραμένει στην ίδια θέση όσο αυτά λειτουργούν, όπως για παράδειγμα οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και οι ιμάντες μεταφοράς.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό των μεταχειρισμένων προϊόντων, στα οποία συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα προϊόντα που, έχοντας ήδη χρησιμοποιηθεί, διατίθενται στην αγορά για δεύτερη φορά ή και περισσότερες φορές.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών επιλογών ωφελεί την οικονομία της Ένωσης συνολικά, προάγει την καινοτομία και ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030. Θα επιτρέψει επίσης την εξοικονόμηση χρημάτων από τους καταναλωτές.

(7) Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών επιλογών ωφελεί την οικονομία της Ένωσης συνολικά, προάγει την καινοτομία και ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030 καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Θα επιτρέψει επίσης την εξοικονόμηση χρημάτων από τους καταναλωτές μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η παροχή επακριβών, σημαντικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη ειδική κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση τους. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων µε την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν· Το σήμα πρέπει να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο, απλό και συνοπτικό. Για τον σκοπό αυτό, η υφιστάμενη χρωματική κλίμακα του σήματος που κυμαίνεται από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο χρώμα θα πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο σήμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις κατηγορίες «D» και «E», παρόλο ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί λόγω του ότι το σήμα θα αναπροσαρμοσθεί μόλις κριθεί ότι η πλειοψηφία των προτύπων των προϊόντων εμπίπτει στις δύο κορυφαίες κατηγορίες.

Η παροχή επακριβών, σημαντικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη ειδική κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση τους. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων µε την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν· Το σήμα πρέπει να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο, απλό και συνοπτικό. Για τον σκοπό αυτό, η υφιστάμενη χρωματική κλίμακα του σήματος που κυμαίνεται από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο χρώμα θα πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «D», «E», «F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο σήμα.

Αιτιολόγηση

Όταν οι κατηγορίες είναι κενές για νομικούς λόγους, πρέπει να διαγράφονται ανεξάρτητα από το ποσοστό των προϊόντων που εμπίπτουν στις δύο κορυφαίες κατηγορίες.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στο ενεργειακό σήμα δημιουργώντας συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη των προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, κρίνεται κατάλληλο αυτή να πραγματοποιείται ανά περίπου δέκα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους κατασκευαστές. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Οι ανώτατες κατηγορίες της νέας αναπροσαρμοσμένης κλίμακας δεν θα πρέπει να περιέχουν προϊόντα ώστε να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

(11) Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στο ενεργειακό σήμα δημιουργώντας συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη των προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την υπερπληρότητα των δύο ανώτατων κατηγοριών, η οποία ελαττώνει τις επιλογές των καταναλωτών και τα κίνητρα για ανάπτυξη προϊόντων με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους κατασκευαστές. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Οι ανώτατες κατηγορίες της νέας αναπροσαρμοσμένης κλίμακας δεν θα πρέπει να περιέχουν προϊόντα ώστε να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Ο κύριος λόγος για την αναπροσαρμογή της κλίμακας του σήματος ενεργειακής απόδοσης είναι η υπερπληρότητα των υψηλότερων ενεργειακών κατηγοριών Α και Β, η οποία μειώνει τις επιλογές των καταναλωτών και ελαττώνει τα κίνητρα για να αγοράζουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Επειδή η ενεργειακή απόδοση κάθε ομάδας προϊόντων εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό, η προτεινόμενη περίοδος διάρκειας 10 ετών θα μπορούσε να είναι υπερβολικά μακρόσυρτη ή υπερβολικά σύντομη, ανάλογα με την ομάδα προϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιβαρύνσεις της αναθεώρησης του σήματος θα παραμείνουν εύλογες και ότι οι καταναλωτές θα έχουν αρκετές επιλογές, οι ανώτατες τάξεις A και B δεν πρέπει να αδειάζουν τελείως, αλλά να περιέχουν ένα περιορισμένο αριθμό προϊόντων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στον ρόλο κάθε φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού και διανομής. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του.

(13) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στον ρόλο κάθε φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού και διανομής. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να ελέγχουν, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, τη συμμόρφωση των ενεργειακών προϊόντων με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. Η εν λόγω συνεργασία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συνδρομής της Επιτροπής.

(15) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών μέσω της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων και τη διάθεση στην αγορά ή την απόσυρση από αυτήν συγκεκριμένων προϊόντων. Η εν λόγω συνεργασία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συνδρομής της Επιτροπής.

__________________

__________________

21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία αναθεώρησης των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών των επιμέρους προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση δεδομένων.

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία αναθεώρησης των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών των επιμέρους προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμμόρφωση των προϊόντων ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, μεταξύ άλλων με τη χρήση εφαρμογών (apps) και άλλου είδους τεχνολογίας των πληροφοριών, ώστε να λαμβάνουνοι καταναλωτές τις απαιτούμενες πληροφορίες και να παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση δεδομένων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η κατανάλωση ενέργειας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς να υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εναρμονισθεί σε επίπεδο Ένωσης. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω πρότυπο, η συμμόρφωση με το πρότυπο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(19) Η κατανάλωση ενέργειας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει εναρμονισμένων προτύπων και με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Oι εν λόγω μέθοδοι θα πρέπει να αντανακλούν, στο μέτρο του δυνατού, τις πραγματικές συνθήκες χρήσης ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να συσχετίζουν και να εμπιστεύονται τις πληροφορίες που παρέχονται με τα εν λόγω σήματα. Θα πρέπει επίσης να είναι σαφείς και αξιόπιστες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η σκόπιμη ή αθέλητη παράκαμψή τους. Είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς να υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εναρμονισθεί σε επίπεδο Ένωσης. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω πρότυπο, η συμμόρφωση με το πρότυπο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Oι αρχές εποπτείας θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον υπολογισμό και τη μέτρηση των απαιτήσεων για τα προϊόντα. Oι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να αντανακλώνται οι πραγματικές συνθήκες χρήσης των προϊόντων. Θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά ο σχεδιασμός προϊόντων με στόχο την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό σήμα. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει, η διάρκεια ή η περιβαλλοντική επίδοση, σε συμμόρφωση με το στόχο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την καταλληλότητα του σήματος και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς.

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό σήμα. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η ενέργεια που καταναλώνει, η διάρκεια ή η περιβαλλοντική επίδοση, σε συμμόρφωση με το στόχο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την καταλληλότητα του σήματος και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια» είναι ασαφής και θα προκαλέσει συζητήσεις χωρίς συγκεκριμένη εστίαση σχετικά με τους κύκλους ζωής των προϊόντων και το οικολογικό αποτύπωμα, περιπλέκοντας υπερβολικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) O οικολογικός σχεδιασμός έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων, και, κατά συνέπεια, όσον αφορά τη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· είναι επομένως αναγκαίο να επεκταθεί ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από αυτήν τη νομοθεσία και να προστεθούν, το συντομότερο δυνατόν, όλα τα χαρακτηριστικά αποδοτικότητας των πόρων στις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των προϊόντων μέσω του καθορισμού οριζόντιων απαιτήσεων οι οποίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των προϊόντων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά τη χρήση τους και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν περισσότερο αποδοτικά προϊόντα.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά τη χρήση τους και συμπληρωματικών συναφών με το περιβάλλον και τις επιδόσεις πληροφοριών σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν περισσότερο αποδοτικά και βιώσιμα προϊόντα.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που προβλέπεται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ή τίθενται σε λειτουργία στην Ένωση. Δεν ισχύει:

Αιτιολόγηση

Απαιτείται θετικός ορισμός του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή σύστημα ή υπηρεσία που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μερών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία·

(11) «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή σύστημα ή υπηρεσία που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μερών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία στην Ένωση ως μεμονωμένα εξαρτήματα για πελάτες και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) «κατανάλωση ενέργειας»: η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνει ένα προϊόν για την επιτέλεση της λειτουργίας του και η οποία υπολογίζεται σε κυκλική ή ετήσια βάση ή επί τη βάσει της διάρκειας ζωής του προϊόντος, με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, συγκρίσιμο εντός μιας κατηγορίας προϊόντων·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 11 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) «ομάδα προϊόντων»: το σύνολο των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων ίδιας λειτουργίας και, στην περίπτωση των πολυλειτουργικών συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, τα προϊόντα που έχουν ίδια βασική λειτουργία ή ίδιο σύνολο βασικών λειτουργιών·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνει ταξινόμηση με τη χρήση γραμμάτων από το A έως το G σε επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας·

(13) «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ταξινόμηση για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των προϊόντων με σκοπό τη σύγκρισή τους·

Αιτιολόγηση

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορά ένα προϊόν·

(17) «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που αφορά ένα προϊόν·

Αιτιολόγηση

Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να μπορούν να παρέχουν σήματα και δελτία πληροφοριών στον μορφότυπο που επιθυμούν. Τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα διαδίδονται ολοένα και περισσότερο. Ένα βιώσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού μορφότυπου. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πολλούς διαύλους εμπορίας για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και διαφορετικά μέσα που εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες επισήμανσης θα συνάδουν με το γεγονός αυτό.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια περιοδική άσκηση για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων κατάταξης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος, η οποία, όσον αφορά υφιστάμενα σήματα, ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαγραφή ορισμένων ενεργειακών κατηγοριών·

(18) «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: πρακτική που μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της κατηγορίας ενός συστήματος επισήμανσης για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων κατάταξης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) «συμπληρωματικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική και την περιβαλλοντική επίδοση ενός συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει ή η διάρκεια, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που είναι μετρήσιμα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, είναι αναμφισβήτητα και δεν επηρεάζουν αρνητικά την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα του σήματος στο σύνολό του.

(20) «συμπληρωματικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική, την περιβαλλοντική και την οικονομικά αποδοτική επίδοση ενός συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει, η διάρκεια, η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, η δυνατότητα επισκευής ή η περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που είναι μετρήσιμα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, είναι αναμφισβήτητα και δεν επηρεάζουν αρνητικά την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα του σήματος στο σύνολό του.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 20 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ενέργειας·

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβή σήματα και δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

α) μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβή σήματα, τα οποία θα διατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

Αιτιολόγηση

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) για τις ομάδες προϊόντων στις οποίες το προϊόν αποτελείται από διάφορα μέρη ή συστατικά στοιχεία, και η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος είναι συνάρτηση του εν λόγω συνδυασμού, οι προμηθευτές θέτουν στη διάθεση των εμπόρων, χωρίς χρέωση, τα ακριβή σήματα τη στιγμή της παρουσίασης, με την επιφύλαξη της επιλογής του προμηθευτή όσον αφορά την παράδοση των σημάτων·

Αιτιολόγηση

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) παραδίδουν τα σήματα άμεσα και δωρεάν, μόλις ζητηθούν από τους εμπόρους·

β) παραδίδουν τα σήματα άμεσα και δωρεάν, μόλις ζητηθούν από τους εμπόρους, σύμφωνα με τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες προσδιορίζουν ενδεχομένως την μορφή του σήματος (έντυπη ή ηλεκτρονική) με γνώμονα τις ανάγκες των εμπόρων·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παρ. 1 θα πρέπει να διευκρινίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο παράδοσης του σήματος και του δελτίου πληροφοριών. Μέχρι στιγμής, το σήμα μπορεί να ζητείται σε έντυπη μορφή, αλλά στο μέλλον, μπορεί να αποδειχθεί πρακτικότερη η χρήση ηλεκτρονικών μέσων που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του εμπόρου απ’ ό,τι η αποστολή έντυπων σημάτων με το ταχυδρομείο. Θα μπορούσε να οριστεί ηλεκτρονική μέθοδος αποστολής μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εφόσον συμφωνούν οι έμποροι. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πλαισίου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) θέτουν δωρεάν το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στη διάθεση του εμπόρου, με την επιφύλαξη της επιλογής του προμηθευτή όσον αφορά την μορφή του δελτίου πληροφοριών για το προϊόν, σύμφωνα με τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο βα διευκρινίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο παράδοσης του δελτίου πληροφοριών. Στην ισχύουσα νομοθεσία για τα δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τον τρόπο παράδοσής τους. Σε αντίθεση με τα σήματα, τα εν λόγω δελτία δεν είναι πιθανό να έχουν ουδέτερη διατύπωση και για τον λόγο αυτό προτείνουμε να διατίθενται στον τελικό καταναλωτή μέσω καταλόγων ή δικτυακών τόπων ή με άλλα κατάλληλα μέσα.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) δε διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε επίδοση του προϊόντος να αλλοιώνεται αυτομάτως σε συνθήκες δοκιμής με στόχο την επίτευξη ευνοϊκότερου αποτελέσματος για κάθε παράμετρο που προσδιορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη ή περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β) απαγορεύεται να επιφέρουν αλλαγές, μέσω ενημερώσεων του λογισμικού οι οποίες πραγματοποιούνται με μη αυτόματο τρόπο, εξ αποστάσεως ή μέσω αυτόματων ή υποχρεωτικών ενημερώσεων και θα αλλοίωναν την επίδοση με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, είτε στις φάσεις χρήσης είτε στις λειτουργίες αναμονής μετά τη χρήση του προϊόντος·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) πριν να διαθέσουν ένα μοντέλο προϊόντος στην αγορά, εισάγουν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 τις πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι.

δ) πριν να διαθέσουν μονάδες ενός μοντέλου προϊόντος στην αγορά, εισάγουν απευθείας στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 τις πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι, ή υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εκθέτουν σε ορατό σημείο το σήμα που παρέχει ο προμηθευτής ή το οποίο έχουν προμηθευτεί με άλλο τρόπο για οποιοδήποτε προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

α) εκθέτουν σε ορατό σημείο, επάνω ή πολύ κοντά στη συσκευή, το σήμα που παρέχει ο προμηθευτής ή το οποίο έχουν προμηθευτεί με άλλο τρόπο για οποιοδήποτε προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στην περίπτωση που δεν διαθέτουν σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα:

β) στην περίπτωση που δεν διαθέτουν σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των προμηθευτών να τους παρέχουν σήματα αμέσως και δωρεάν·

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) εκτυπώνουν το σήμα από τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν· ή

(ii) εκτυπώνουν το εν λόγω σήμα ή το μεταφορτώνουν με σκοπό την ηλεκτρονική απεικόνιση από τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν· ή

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτρονική απεικόνιση του σήματος στα καταστήματα αποτελεί απλούστευση και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii) εκτυπώνουν το σήμα ή το αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον δικτυακό τόπο του προμηθευτή, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν.

iii) εκτυπώνουν το εν λόγω σήμα ή το μεταφορτώνουν για ηλεκτρονική απεικόνιση σε μορφότυπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού σήματος από τον δικτυακό τόπο του προμηθευτή, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς κάθε κράτους μέλους εξασφαλίζουν, για παράδειγμα μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ενεργειακής κατηγορίας στην οποία δηλώνεται ότι ανήκουν.

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρο για ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, το εν λόγω κίνητρο πρέπει να στοχεύει στις ανώτατες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης όπου υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα, που προβλέπονται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.

5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να αντισταθμίζουν το οικονομικό πλεονέκτημα της μη συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει ανεξάρτητα με δοκιμές την ενεργειακή επίδοση των προϊόντων και να εξακριβώνει τη συμμόρφωση. Η Επιτροπή δύναται να αναθέτει σε τρίτους το καθήκον αυτό.

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Tα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν ενεργειακό σήμα πρέπει να υποβάλλονται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι θα διεξάγονται περιοδικά για κάθε ομάδα προϊόντων από τις εθνικές αρχές εποπτείας με βάση τα εναρμονισμένα πρότυπα, προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει εξάλλου να εξακριβώνουν, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, αν όλα τα ενεργειακά προϊόντα στα οποία αναφέρεται ο παρών κανονισμός έχουν όντως καταγραφεί στην τράπεζα δεδομένων που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 8.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. H Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 13, οι οποίες ορίζουν σε επίπεδο ΕΕ κανόνες για την εναρμόνιση της διεξαγωγής δοκιμών από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς και καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο διεξαγωγής των έλεγχων. Οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες χρήσης των προϊόντων.

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Aπαγορεύεται ρητά ο σχεδιασμός προϊόντων που αποσκοπεί στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και επομένως στην εξαπάτηση των αρχών εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρήσουν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής.

3. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρήσουν ότι υφίσταται μη συμμόρφωση, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής και μεταφορτώνουν τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα.

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με την νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον προμηθευτή και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

10. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με την νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διενεργεί αμελλητί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και δύναται να αποφασίσει κάποιο κατάλληλο εναλλακτικό μέτρο.

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, να καθιερώνει σήματα ή να αναπροσαρμόζει την κλίμακα υφιστάμενων σημάτων.

1. Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, να καθιερώνει σήματα ή να αναπροσαρμόζει την κλίμακα υφιστάμενων σημάτων.

 

Τα σήματα σχεδιάζονται κατά τρόπο που τόσο οι απόλυτες επιδόσεις του προϊόντος (κατανάλωση ενέργειας) όσο και οι σχετικές επιδόσεις του (ενεργειακή απόδοση λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πτυχές του μοντέλου προϊόντος, όπως μέγεθος, όγκος ή/και λειτουργίες) αντικατοπτρίζονται στον υπολογισμό για τον καθορισμό της ενεργειακής κατηγορίας. Εκτός από την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζεται ανά κύκλο, ανά έτος, ανά διάρκεια ζωής ή ανά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενδείκνυται περισσότερο για την κατηγορία προϊόντων.

 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσθήκης στο σήμα, ή στο δελτίο πληροφοριών για τα προϊόντα μη συνδεόμενων με την ενέργεια στοιχείων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα εξής:

 

- τον θόρυβο

 

- την παροχή στον τελικό χρήστη ελεύθερης περιόδου εγγύησης και τη διάρκεια

 

- την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και πληροφοριών σχετικά με την επισκευή

 

- τη χημική σύνθεση (όπως απαιτεί το άρθρο 33 της οδηγίας REACH σχετικά με το δικαίωμα στην ενημέρωση)

 

- τις "ευφυείς" πτυχές του προϊόντος.

 

Το σήμα περιλαμβάνει κωδικό QR ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό πρότυπο που να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών.

 

Το σήμα είναι τεχνολογικά ουδέτερο και επιτρέπει τη σύγκριση όλων των συσκευών που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του φορέα ενέργειας ή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Υπάρχει μόνο ένα σήμα για λειτουργικά ισοδύναμα προϊόντα, και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις επισήμανσης. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ διαφορετικών φορέων ενέργειας για τους σκοπούς του ενεργειακού σήματος, θα πρέπει να αναφέρεται η πρωτογενής ενέργεια, με βάση τον μέσο όρο απόδοσης μετατροπής ενέργειας της Ένωσης (συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας), για να αξιολογούνται οι επιδόσεις και η ενεργειακή κατηγορία των προϊόντων.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την καθιέρωση ή αναπροσαρμογή της κλίμακας ενός σήματος, να ορίζονται απαιτήσεις έτσι ώστε να μην αναμένεται κατάταξη προϊόντων στις ενεργειακές κατηγορίες A ή Β κατά τον χρόνο καθιέρωσης του σήματος και έτσι ώστε ο εκτιμώμενος χρόνος εντός του οποίου η πλειονότητα των μοντέλων θα κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες να είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια αργότερα.

3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την καθιέρωση ή αναπροσαρμογή της κλίμακας ενός σήματος, να ορίζονται απαιτήσεις έτσι ώστε να μην αναμένεται κατάταξη προϊόντων στην ενεργειακή κατηγορία A κατά τον χρόνο καθιέρωσης ή αναπροσαρμογής της κλίμακας του σήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αναμένεται ταχύτερη εξέλιξη της τεχνολογίας, θα πρέπει να ορίζονται απαιτήσεις έτσι ώστε να μην αναμένεται κατάταξη προϊόντων στις ενεργειακές κατηγορίες A ή Β κατά τον χρόνο καθιέρωσης ή αναπροσαρμογής του σήματος.

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η κλίμακα των σημάτων θα αναπροσαρμόζεται περιοδικά.

4. H Επιτροπή δρομολογεί αναθεώρηση με σκοπό την αναπροσαρμογή της κλίμακας όταν κρίνει ότι:

 

α) το 25 % των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A· ή

 

β) το 45 % των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στις ενεργειακές κατηγορίες A ή Β.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οι έμποροι αντικαθιστούν τα υφιστάμενα σήματα στα προϊόντα που εκτίθενται στα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, με τα αναπροσαρμοσμένα σήματα εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι έμποροι δεν πρέπει να εμφανίζουν στα καταστήματα τα αναπροσαρμοσμένα σήματα πριν από την ημερομηνία αυτή.

β) οι έμποροι αντικαθιστούν τα υφιστάμενα σήματα στα προϊόντα που εκτίθενται στα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, με τα αναπροσαρμοσμένα σήματα εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι έμποροι δεν πρέπει να εμφανίζουν στα καταστήματα τα αναπροσαρμοσμένα σήματα πριν από την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) το σχέδιο του αναπροσαρμοσμένου σήματος διαφέρει αισθητά από το σχέδιο του προηγούμενου σήματος και η Επιτροπή διασφαλίζει τη διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4.

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή αναθεωρεί τα σήματα αυτά εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού με σκοπό την αναπροσαρμογή της κλίμακάς τους.

6. Η κλίμακα των σημάτων που καθιερώνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αναπροσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει την κατάταξη A-G και τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο μία πενταετία μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής κατ' εξουσιοδότηση πράξης ή από την ... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι πρώτη, ώστε να περιοριστεί η ταυτόχρονη ύπαρξη σημάτων με διαφορετική κλίμακα και η συνακόλουθη σύγχυση των καταναλωτών.

Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι προμηθευτές καταχωρίζουν τις απαιτούμενες πληροφορίες απευθείας στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα ή υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή. Oι προμηθευτές ελέγχουν τα δεδομένα για τα προϊόντα στη βάση δεδομένων.

Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα η οποία θα περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι θα δημοσιοποιούνται στο κοινό.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα η οποία θα περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι θα δημοσιοποιούνται στο κοινό. Στις πληροφορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος Ι έχουν πρόσβαση μόνο η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου τους.

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το προϊόν θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το προϊόν θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Η συμμόρφωση επιθεωρείται από αρμόδιο φορέα εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα θα αντανακλούν το πλήρες φάσμα τρόπων λειτουργίας, λειτουργικοτήτων και μεταβλητών που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προϊόντος.

Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με τους καταναλωτές ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα.

Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με τους καταναλωτές ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα.

Τροπολογία55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που θα περιλαμβάνουν προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών χρήσης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος, εν μέρει με τη μέτρηση της εισροής ενέργειας υπό πραγματικές συνθήκες δοκιμής και, κατά περίπτωση, με τον καθορισμό του χρόνου που χρειάζεται ένα προϊόν για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης εκροής επιδόσεων ή υπηρεσιών·

Τροπολογία56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) το περιεχόμενο και, εάν ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση και το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·

ζ) το περιεχόμενο και, εάν ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση και το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται στο σήμα και στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν και οι οποίες, κατά περίπτωση, αντανακλούν τις γεωγραφικές παραλλαγές και την ενδεχόμενη ανάγκη για πιστοποίηση των αναφερόμενων επιδόσεων από τρίτα μέρη·

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια) τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών του σήματος και του δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα·

ια) τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών του σήματος και του δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος·

Τροπολογία58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ) εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση μεγαλύτερων συσκευών, για την κατάταξή τους σε μια δεδομένη ενεργειακή κατηγορία·

ιβ) τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση μεγαλύτερων συσκευών, για την κατάταξή τους σε μια δεδομένη ενεργειακή κατηγορία·

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο μετά την παρέλευση οκταετίας από την έναρξη ισχύος, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο κανονισμός στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις.

Το αργότερο στις... [οκτώ έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο κανονισμός στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις και με ποιον τρόπο συνέβαλε ο παρών κανονισμός στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α) πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, τη δυνατότητα επισκευής ή ανακύκλωσης του προϊόντος και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών του προϊόντος στην αγορά για τον σκοπό της επισκευής·

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 1 – σημείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β) συμπληρωματικές πληροφορίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

7.9.2015

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Aldo Patriciello

25.9.2015

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

63

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Γιώργος Γραμματικάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.7.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

63

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Сергей Станишев, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Ημερομηνία κατάθεσης

21.6.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου